DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 30.10.2003 klo 09.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003

-  Liikevaihto  katsauskaudella 17,4 meur (24,8  meur  1-9/2002,
vertailukelpoinen liikevaihto 22,6 meur 1-9/2002).

- Liiketulos –1,6 meur (-4,0 meur), –9,3 % liikevaihdosta (-16,0 %),
kokonaistulos –2,2 meur (-6,3 meur), -12,6 % liikevaihdosta (-25,4 %).

- Osakekohtainen tulos –0,045 eur (-0,096 eur), omavaraisuusaste 28,6 %
(41,5 %).

- Likvidit varat katsauskauden lopussa 0,6 meur (0,9 meur).

- Tulos parantunut edellisvuoteen verrattuna, vaikka yhä tappiollinen.

- Yhtiö arvioi toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan jonkin verran
alempi kuin ensimmäisen ja liiketuloksen samaa tasoa kuin alkuvuonna.
Koko vuoden liiketulos on tappiollinen. Liiketoiminnan kassavirran
arvioidaan olevan toisella vuosipuoliskolla neutraali ja koko vuoden
osalta lievästi negatiivinen.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

MEUR              Q1/2003  Q2/2003 Q3/2003 Yhteensä
Liikevaihto            6,3    6,0    5,1   17,4
Liiketulos            -0,6   -0,4   -0,6   -1,6
Tulos ennen satunnaiseriä    -0,6   -0,5   -0,8   -1,9
Katsauskauden tulos       -0,7   -0,6   -0,9   -2,2

Done Logistics -liiketoiminta-alue

Systems & Software –yksikössä oli kolmannella vuosineljänneksellä
ohjausjärjestelmäohjelmistojen ja ylläpitotöiden kysyntä tyydyttävä.
Sen sijaan materiaalinkäsittelyjärjestelmien tilauskertymä oli heikko,
millä  oli myös merkittävä vaikutus yksikön tulokseen. Yksikössä
käynnistettiin   kolmannella   vuosineljänneksellä   toiminnan
uudelleenjärjestelyjä  myynnin  tehostamiseksi  ja   projektien
toteutustapojen parantamiseksi. Yt-neuvottelujen tuloksena yksikössä
päätettiin lomauttaa 21 henkilöä korkeintaan 90 päiväksi joulukuun
loppuun mennessä ja lisäksi työtilanteesta riippuen enintään  40
henkilöä  korkeintaan  90 päiväksi maaliskuun  loppuun  mennessä.
Distribution –yksikössä volyymit ja liiketulos olivat tyydyttävällä
tasolla.

Done Information -liiketoiminta-alue

Software & Services –yksikön monikielisissä dokumentointipalveluissa
oli  volyymi-  ja  tuloskehitys  kolmannella  vuosineljänneksellä
suunniteltua heikompi. Yksikön käännös- ja lokalisointipalveluissa
volyymi-  ja  tuloskehitys  oli  suunnitellun  mukaista.  Yksikön
ohjelmistoratkaisujen myynti oli vielä heikkoa, vaikkakin markkinoilla
oli havaittavissa merkkejä kysynnän elpymisestä. Software-yksikössä
päätettiin yt-neuvottelujen tuloksena lomauttaa enintään 17 henkilöä
korkeintaan 90 päiväksi joulukuun loppuun mennessä.

Engineering –yksikössä kysyntä pysyi alhaisena uusissa ja tyydyttävänä
vanhoissa projekteissa. Alhaisen volyymitason vuoksi yksikön tulos oli
heikko.  Uusien  projektien  käynnistyminen  lykkääntyi  yritysten
hillitessä investointejaan.

Liiketoimintayksikköjen liikevaihto ja –tulos katsauskaudella olivat:

          Liikevaihto Liikevaihto  Liiketulos Liiketulos
          Q1-Q3/2003  Q1-Q3/2002   Q1-Q3/2003 Q1-Q3/2002
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %
Done Logistics
 Systems&Software  4,6  27%  9,0  36%   -1,1 –23% -1,7 –19%
 Distribution    7,1  41%  7,4  30%   0,1  1% -0,7 -10%
 Yhteensä     11,8  68%  16,4  66%   -1,0  –9% -2,4 –15%

Done Information
 Software&Services 4,6  27%  5,9  24%   -0,0  -0% -0,2  -3%
 Engineering    1,0  6%  2,5  10%   -0,6 –62% -1,4 –56%
 Yhteensä      5,6  32%  8,4  34%   -0,6 –11% -1,6 –18%

Done Solutions   17,4 100%  24,8 100%   -1,6  –9% -4,0 –16%

Katsauskauden liikevaihto pieneni kaikissa yksiköissä edellisvuoden
vastaavaan  kauteen verrattuna, mutta samalla kaikkien yksikköjen
euromääräinen liiketulos parani.

          Liikevaihto Liikevaihto  Liikevaihto Liikevaihto
          Q1/2003   Q2/2003    Q3/2003   Yhteensä
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR osuus MEUR osuus
Done Logistics
 Systems&Software  2,0  32%  1,3  22%   1,4  27%  4,6  27%
 Distribution    2,1  34%  2,8  47%   2,2  43%  7,1  41%
 Yhteensä      4,1  66%  4,1  68%   3,6  70%  11,8  68%

Done Information
 Software&Services 1,7  27%  1,6  26%   1,4  27%  4,6  27%
 Engineering    0,5  8%  0,3  6%   0,1  3%  1,0  6%
 Yhteensä      2,2  34%  1,9  32%   1,5  30%  5,6  32%

Done Solutions   6,3 100%  6,0 100%   5,1 100%  17,4 100%

          Liiketulos  Liiketulos   Liiketulos  Liiketulos
          Q1/2003   Q2/2003    Q3/2003   Yhteensä
          MEUR  %  MEUR  %   MEUR  %  MEUR  %
Done Logistics
 Systems&Software -0,3 -16%  -0,3 -27%   -0,4 -30%  -1,1 -23%
 Distribution   -0,0  -2%  0,0  2%   0,0  3%  0,1  1%
 Yhteensä     -0,4  -9%  -0,3  –7%   -0,3 -10%  -1,0  -9%

Done Information
 Software&Services -0,0  -2%  0,1  4%   -0,0  -2%  -0,0  -0%
 Engineering    -0,2 -35%  -0,2 –50%   -0,3 -184%  -0,6 -62%
 Yhteensä     -0,2  -9%  -0,1  -6%   -0,3 -19%  -0,6 -11%

Done Solutions   -0,6  -9%  -0,4  -7%   -0,6 -13%  -1,6  -9%

Vuoden 2002 vertailuluvuissa on mukana huhtikuussa 2002 konkurssiin
asetetut Done Solutionsin ruotsalainen tytäryhtiö Done Logistics Ab ja
sen  tytäryhtiö Actipac Ab 31.3.2002 asti. Niiden yhteenlaskettu
liikevaihto 1.1.-31.3.2002 oli 2,2 miljoonaa euroa (Done Logistics
Systems & Software 1,8 miljoonaa euroa ja Distribution 0,4 miljoonaa
euroa) ja liiketulos –0,4 miljoonaa euroa (Systems & Software –0,4
miljoonaa euroa ja Distribution 0,0 miljoonaa euroa).

Rahoituseriin  on  kirjattu osakkuusyhtiö Ametro  Oy:n  tekemästä
liikearvon kertapoistosta omistusosuuden (30%) mukainen kulukirjaus
0,15 miljoonaa euroa.

Tilikauden   veroihin  on  kirjattu  0,3  miljoonaa   euroa
yhtiöverohyvityssaamisten alaskirjauksia.


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 7,3 miljoonaa
euroa (14,0 miljoonaa euroa 30.9.2002) oman pääoman ollessa 2,1
miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa), emoyhtiön oma pääoma 30.9.2003
oli  6,3  miljoonaa  euroa  (13,0  miljoonaa  euroa).  Konsernin
omavaraisuusaste  oli katsauskauden lopussa  28,6  %  (41,5  %),
nettovelkaantumisaste 27,6 % (34,5 %) ja korollinen velka 1,1 miljoonaa
euroa (2,9 miljoonaa euroa). Tulos per osake oli –0,045 euroa (-0,096
euroa). Oma pääoma per osake oli 0,042 euroa (0,115 euroa). Likvidit
varat katsauskauden lopussa olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa
euroa).

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan olevan positiivisen
seuraavien 12 kuukauden ajalla. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien
varojen riittävän seuraavien 12 kuukauden ajalla.


INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Merkittäviä investointeja tai divestointeja ei katsauskaudella tehty.

Katsauskauden kuluksi kirjatut tuotekehitysmenot olivat 0,1 miljoonaa
euroa eli 0,6 % liikevaihdosta.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön kokonaislukumäärä oli katsauskauden lopussa 218.
Done Logisticsin Systems & Software –yksikössä oli 71 ja Distribution
–yksikössä 18 henkilöä sekä Done Informationin Software & Services -
yksikössä 98 ja Engineering –yksikössä 31 henkilöä. Vuosi sitten
konsernin henkilöstön lukumäärä oli 264.

Done  Solutionsin  30  %:sti  omistamassa  henkilöstövuokrausta
harjoittavassa Ametro Oy:ssä oli katsauskauden lopussa yhteensä 159
henkilöä.


OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Done Solutionsin osakepääoma 30.9.2003 oli 7.420.122,60 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 49.467.484 kappaletta.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajat / taloudelliset tiedot /
suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,20 euroa ja alin kurssi 0,10
euroa. Keskikurssi oli 0,13 euroa ja 30.9.2003 päätöskurssi 0,14 euroa.
Osakevaihto katsauskaudella oli 0,7 miljoonaa euroa eli 5.347.173
osaketta, ja yhtiön markkina-arvo 30.9.2003 oli 6,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön  varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2003 päättämät hallituksen
käyttämättömät osakeantivaltuudet 30.9.2003 olivat 9.893.496 osaketta.
Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita 30.9.2003.


KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Tapahtumat on kerrottu liiketoimintayksikkökohtaisesti tämän tiedotteen
kohdassa  ’liikevaihto  ja  kannattavuus’.  Katsauskausi  oli
markkinatilanteen osalta edelleen vaikea. Yhtiö jatkoi  toiminnan
tehostamis-  ja  restrukturointiohjelmaa  vastaamaan   nykyistä
liiketoiminnan volyymiä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Done Solutions on sopinut jäljelläollutta Done Information, Inc:n
(entinen Dialogue Marketing, Inc.) kauppahintaa koskevan  riidan.
Sopimuksen seurauksena Done Solutionsille on 15.10.2003 maksettu 0,3
miljoonaa  euroa.  Vuonna  2002 tehtyjen  alaskirjausten  jälkeen
sopimuksella ei ole merkittävää tulosvaikutusta vuonna 2003.

Done Logisticsin Distribution –liiketoiminta on päätetty yhtiöittää.
Toimintansa 1.1.2004 aloittavan yhtiön nimeksi tulee Providor Logistics
Oy.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan jonkin verran
alempi kuin ensimmäisen ja liiketuloksen samaa tasoa kuin alkuvuonna.
Koko vuoden liiketulos on tappiollinen. Liiketoiminnan kassavirran
arvoidaan olevan toisella vuosipuoliskolla neutraali ja koko vuoden
osalta lievästi negatiivinen.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com

Controller Mika Söyring, puh. 0205 253425, gsm 040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn  automaatioon,  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin ja ulkoistamispalveluihin. Done Information tarjoaa
tiedon   ratkaisuja   suunnittelusta   ja   dokumentoinnista
jälkimarkkinointiin. Done Solutions toimii valituilla toimialoilla
Pohjoismaissa, keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaat  ovat
tyypillisesti toimialojensa johtavia kansainvälisiä yrityksiä.


KONSERNIN AVAINLUVUT (MEUR)     1-9/2003  1-9/2002  1-12/2002

Liikevaihto               17,4    24,8    32,0

Liiketulos               -1,6    -4,0    -5,0

Liiketulos %              -9,3    -16,0    -15,7

Tulos ennen satunnaisia eriä      -1,9    -4,7    -6,0
Tulos ennen satunnaisia eriä %     -10,8    -19,0    -18,6

Katsauskauden tulos           -2,2    -6,3    -7,7
Katsauskauden tulos %         -12,6    -25,4    -24,1

Bruttodivestoinnit            0,2    1,1     1,1

Nettovelkaantumisaste %         27,6    34,5    -8,5
Omavaraisuusaste %           28,6    41,5    37,0

Tulos/osake, EUR            -0,045   -0,096   -0,127
Oma pääoma/osake, EUR          0,042    0,115    0,087

Henkilöstö keskimäärin kaudella     233     309     300

Liiketoiminnan kassavirta        -0,9    -7,1    -4,8
Investointien kassavirta        -0,0     1,1     1,1
Rahoituksen kassavirta         -0,2     4,3     2,6
Kassavirta yhteensä           -1,1    -1,7    -1,0


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     1-9/2003  1-9/2002  1-12/2002

LIIKEVAIHTO               17,4    24,8    32,0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä     17,6    25,4    32,6
Materiaalit ja palvelut         -8,4    -12,4    -15,5
Henkilöstökulut             -6,5    -9,9    -12,4
Poistot                 -1,1    -1,4    -1,9
Liiketoiminnan muut kulut        -3,2    -5,7    -7,8
LIIKETULOS               -1,6    -4,0    -5,0
Rahoitustuotot              0,0     0,1     0,1
Rahoituskulut              -0,3    -0,8    -1,1
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      -1,9    -4,7    -6,0
Satunnaiset tuotot            0,0     0,0     0,0
Satunnaiset kulut            0,0    -1,6    -1,4
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA                -1,9    -6,3    -7,4
Välittömät verot yhteensä        -0,3    -0,0    -0,3
Vähemmistöosuudet            0,0     0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS           -2,2    -6,3    -7,7


KONSERNITASE (MEUR)         30.9.2003  30.9.2002 31.12.2002

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet yhteensä     0,7     2,0     1,6
Aineelliset hyödykkeet yhteensä     0,7     1,1     0,9
Sijoitukset yhteensä           0,8     1,0     1,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ        2,1     4,1     3,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä         0,1     0,1     0,1
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä     0,7     1,4     1,2
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä     3,8     7,5     5,4
Rahoitusarvopaperit yhteensä       0,0     0,0     0,0
Rahat ja pankkisaamiset         0,6     0,9     1,7
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ       5,2     9,9     8,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ            7,3    14,0    11,9

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma               7,4     7,4     7,4
Ylikurssirahasto             0,4     4,8     4,8
Muut rahastot              0,2     0,2     0,2
Muut vapaat rahastot           0,0     3,7     3,7
Edellisten tilikausien tulos      -3,7    -4,2    -4,2
Katsauskauden tulos           -2,2    -6,3    -7,7
Pääomalainat               0,0     0,0     0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           2,1     5,7     4,3
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET   0,0     0,0     0,0
PAKOLLISET VARAUKSET           0,9     0,7     1,2
VÄHEMMISTÖOSUUS             0,0     0,0     0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   0,1     0,4     0,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   4,2     7,2     6,2
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ          4,3     7,6     6,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ           7,3    14,0    11,9

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa