DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 29.10.2004 klo 09.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004

- Liikevaihto katsauskaudella 13,9 meur (17,4 meur 1-9/2003).

- Liiketulos –0,6 meur (-1,6 meur), –4,4 % liikevaihdosta (-9,3 %).
Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.
 
- Kokonaistulos –0,7 meur (-2,2 meur), -5,2 % liikevaihdosta (-12,6 %).

- Osakekohtainen tulos –0,015 eur (-0,045 eur), omavaraisuusaste 7,2 %
(28,6 %).

- Likvidit varat 0,4 meur (0,6 meur).

- Done Logisticsin toimialan investointikysynnän alhaisen tason ja Done
Information  Software-yksiköstä  luopumisen  johdosta  konsernin
liikevaihto jää alle viimevuotisen tason. Koko vuoden liiketulos jää
tappiolliseksi.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

MEUR              Q1/2004  Q2/2004 Q3/2004 Yhteensä
Liikevaihto            5,2    4,7   4,0   13,9
Liiketulos            -0,5    0,3   -0,4   -0,6
Tulos ennen satunnaiseriä     -0,5    0,2   -0,4   -0,7
Katsauskauden tulos        -0,5    0,2   -0,4   -0,7

Q2/2004:n liiketulokseen sisältyy Done Informationin Software Solutions-
yksikön myyntivoittoa 0,7 miljoonaa euroa.

Done Logistics

Done Logisticsissa materiaalinkäsittelyjärjestelmien kysyntä osoitti
lieviä elpymisen merkkejä kolmannella vuosineljänneksellä. Yksikön
tulokseen  tämä vaikuttaa vasta vuonna 2005. Suurimpia tilauksia
katsauskaudella       olivat       järjestelmätoimitukset
paperinjalostusteollisuudelle, joista merkittävimpänä oli  Raflatac
Inc:n  tilaus  syyskuussa. Done Logistics Oy:n toimitusjohtajaksi
nimitettiin 1.10.2004 alkaen insinööri, MBA Juha Mikkola, 51.

Providor Logistics

Providor  Logisticsin  volyymi  ja  tulos  olivat  kolmannella
vuosineljänneksellä  kausivaihteluista  johtuen  alhaisemmat  kuin
alkuvuoden vuosineljänneksillä. Suurimmat asiakkaat katsauskaudella
olivat elintarvike- ja kulutustavarateollisuuden ja kaupan yrityksiä.

Done Information

Done Informationin monikielisissä dokumentointi- sekä käännös  ja
lokalisointipalveluissa  olivat  volyymi  ja  tulos  kolmannella
vuosineljänneksellä lomakaudesta johtuen alhaisemmat kuin alkuvuoden
vuosineljänneksillä. Done Informationin katsauskauden merkittävimmät
tilaukset olivat monikielisen dokumentoinnin toimitukset suomalaisille
kone- ja laitevalmistajille, ohjelmistoyrityksille ja julkishallintoon.
Done Information Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.9.2004 alkaen
FM, VTM Elina Karjalainen, 32.

Liiketoimintayksikköjen liikevaihto ja –tulos katsauskaudella olivat:

          Liikevaihto Liikevaihto  Liiketulos Liiketulos
          Q1-Q3/2004  Q1-Q3/2003  Q1-Q3/2004 Q1-Q3/2003
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %

Done Logistics    2,6  19%  4,6  27%  -1,1 -42% -1,1 -23%

Providor Logistics  7,4  53%  7,1  41%   0,1  1%  0,1  1%

Done Information   4,0  28%  5,6  32%   0,4  10% -0,6 -11%

Done Solutions-kons.13,9 100%  17,4 100%  -0,6  –4% -1,6  -9%

Q2/2004:n Done Informationin liiketulokseen sisältyy Software Solutions-
yksikön myyntivoittoa 0,7 miljoonaa euroa.


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 5,0 miljoonaa
euroa (7,3 miljoonaa euroa 30.9.2003) oman pääoman ollessa  0,4
miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa), emoyhtiön oma pääoma 30.9.2004
oli  3,6  miljoonaa  euroa  (6,3  miljoonaa  euroa).  Konsernin
omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 7,2 % (28,6 %) ja emoyhtiön
47,8 % (65,6 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli 180,2 % (27,6 %)
ja korollinen velka 1,0 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Tulos
per osake oli –0,015 euroa (-0,045 euroa). Oma pääoma per osake oli
0,007 euroa (0,042 euroa). Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat
0,4 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Katsauskauden liiketoiminnan
kassavirta oli 0,5 miljoonaa euroa negatiivinen (0,9 miljoonaa euroa
negatiivinen).

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan olevan positiivinen
seuraavien 12 kuukauden ajalla. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien
varojen riittävän seuraavien 12 kuukauden ajalla.


INVESTOINNIT, DIVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Katsauskauden kuluksi kirjatut tuotekehitysmenot olivat 0,1 miljoonaa
euroa eli 0,5 % liikevaihdosta.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön kokonaislukumäärä oli katsauskauden lopussa 156.
Done Logisticsissa oli 67 henkilöä, Providor Logisticsissa 15 henkilöä
sekä Done Informationissa 74. Vuosi sitten konsernin henkilöstön
lukumäärä oli 218.

Done  Solutionsin  30  %:sti  omistamassa  henkilöstövuokrausta
harjoittavassa Ametro Oy:ssä oli katsauskauden lopussa yhteensä 180
henkilöä.


OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Done Solutionsin osakepääoma 30.9.2004 oli 3.957.398,72 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 49.467.484 kappaletta.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajatiedot / suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,28 euroa ja alin kurssi 0,11
euroa. Keskikurssi oli 0,14 euroa ja 30.9.2004 päätöskurssi 0,14 euroa.
Osakevaihto katsauskaudella oli 2,5 miljoonaa euroa eli 12.017.270
osaketta, ja yhtiön markkina-arvo 30.9.2004 oli 6,9 miljoonaa euroa.

Yhtiön  varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2004 päättämät hallituksen
käyttämättömät osakeantivaltuudet 30.9.2004 olivat 9.893.496 osaketta.
Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita 30.9.2004.


KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Tapahtumat on kerrottu liiketoimintayksikkökohtaisesti tämän tiedotteen
kohdassa ’liikevaihto ja kannattavuus’.

Toimitusjohtaja Kari Åkman jäi pois Done Solutions Oyj:n palveluksesta
syyskuun lopussa 2004.

Done  Solutions  Oyj:n  hallitus valitsi kokouksessaan  30.9.2004
hallituksen puheenjohtajaksi 1.10.2004 alkaen hallituksen jäsenen OTK
Jyri Merivirran, 40. Hallituksen puheenjohtaja VT, MBA Pekka Pystynen,
56 jatkoi 1.10.2004 alkaen Done Solutions Oyj:n hallituksen jäsenenä.
Pekka Pystynen nimitettiin 1.10.2004 alkaen Done Solutions Oyj:n
toimitusjohtajaksi.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kysynnän lievästä viriämisestä huolimatta epävarma markkinatilanne
jatkuu edelleen Done Logisticsin liiketoiminnassa. Done Informationin
nykyisen  liiketoiminnan  ja  Providor Logisticsin  liiketoiminnan
odotetaan olevan loppuvuonna alkuvuotta hieman alemmalla tasolla.

Done  Logisticsin toimialan alhaisen investointikysynnän ja  Done
Information  Software-yksiköstä  luopumisen  johdosta  konsernin
liikevaihto jää alle viimevuotisen tason. Koko vuoden liiketulos jää
tappiolliseksi.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh. 0205 253427, gsm 050 0508962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

Controller  Mika  Söyring, puh. 0205 253425, gsm  040  7770033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoimintayksikköön: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn automaatioon ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin.  Providor  Logistics  tarjoaa  jakelu-  ja
varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-
Eurooppa ja Yhdysvallat.


KONSERNIN AVAINLUVUT (MEUR)     1-9/2004  1-9/2003  1-12/2003

Liikevaihto               13,9    17,4    22,6

Liiketulos               -0,6    -1,6    -2,5
Liiketulos %              -4,4    -9,3    -11,0

Tulos ennen satunnaisia eriä      -0,7    -1,9    -2,8
Tulos ennen satunnaisia eriä %     -5,2    -10,8    -12,3

Katsauskauden tulos           -0,7    -2,2    -3,2
Katsauskauden tulos %          -5,2    -12,6    -14,2

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin  0,0     0,2     0,1

Nettovelkaantumisaste %        180,2    27,6     4,5
Omavaraisuusaste %            7,2    28,6    16,7

Tulos/osake, EUR            -0,015   -0,045   -0,065
Oma pääoma/osake, EUR          0,007    0,042    0,022

Henkilöstö keskimäärin kaudella     173     233     232

Liiketoiminnan kassavirta        -0,5    -0,9    -0,6
Investointien kassavirta        -0,0    -0,0     0,0
Rahoituksen kassavirta         -0,1    -0,2    -0,0
Kassavirta yhteensä           -0,7    -1,1    -0,6


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     1-9/2004  1-9/2003  1-12/2003

LIIKEVAIHTO               13,9    17,4    22,6
Liiketoiminnan tuotot yhteensä     14,7    17,6    22,8
Materiaalit ja palvelut         -7,8    -8,4    -11,0
Henkilöstökulut             -4,8    -6,5    -8,5
Poistot                 -0,5    -1,1    -1,5
Liiketoiminnan muut kulut        -2,2    -3,2    -4,4
LIIKETULOS               -0,6    -1,6    -2,5
Rahoitustuotot              0,0     0,0     0,1
Rahoituskulut              -0,1    -0,3    -0,4
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      -0,7    -1,9    -2,8
Satunnaiset tuotot            0,0     0,0     0,0
Satunnaiset kulut            0,0     0,0     0,0
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA                -0,7    -1,9    -2,8
Välittömät verot yhteensä        -0,0    -0,3    -0,4
Vähemmistöosuudet            0,0     0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS           -0,7    -2,2    -3,2


KONSERNITASE (MEUR)         30.9.2004  30.9.2003 31.12.2003

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet yhteensä     0,1     0,7     0,4
Aineelliset hyödykkeet yhteensä     0,3     0,7     0,5
Sijoitukset yhteensä           0,7     0,8     0,8
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ        1,1     2,1     1,7

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä         0,1     0,1     0,1
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä     0,2     0,7     0,9
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä     3,2     3,8     2,8
Rahoitusarvopaperit yhteensä       0,0     0,0     0,0
Rahat ja pankkisaamiset         0,4     0,6     1,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ       3,9     5,2     4,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ            5,0     7,3     6,5

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma               4,0     7,4     7,4
Ylikurssirahasto             0,4     0,4     0,4
Muut rahastot              0,2     0,2     0,2
Edellisten tilikausien tulos      -3,5    -3,7    -3,7
Katsauskauden tulos           -0,7    -2,2    -3,2
Pääomalainat               0,0     0,0     0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           0,4     2,1     1,1
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET   0,0     0,0     0,0
PAKOLLISET VARAUKSET           1,1     0,9     1,2
VÄHEMMISTÖOSUUS             0,0     0,0     0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   0,0     0,1     1,0
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   3,5     4,2     3,2
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ          3,5     4,3     4,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ           5,0     7,3     6,5

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa