DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa
kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liiketulos oli 0,2 meur (-0,3 meur) eli 3,5 % liikevaihdosta (-5,8 %).
Konsernin kaikki liiketoimintayksiköt olivat voitollisia.

- Kokonaistulos oli 0,1 meur (-0,3 meur) eli 2,8 % liikevaihdosta (-6,4 %).

- Osakekohtainen tulos oli 0,003 eur (-0,006 eur) ja omavaraisuusaste 10,0 %
(11,7 %).

- Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 1,2 meur (0,6 meur).

- Konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan vuonna 2005 edellistä vuotta hieman
korkeampi ja liiketuloksen positiivinen.

- Katsauskauden luvut ovat IFRS-standardien mukaisia.  Vuoden  2004  IFRS-
vertailutiedot on tiedotettu 26.4.2005.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

MEUR                Q1/2005  Q1/2004
Liikevaihto              5,1    4,9
Liiketulos              0,2    -0,3
Tulos ennen veroja          0,1    -0,3
Katsauskauden tulos          0,1    -0,3

Volyymi- ja tuloskehitys ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli suunnitellulla
tasolla Done Logisticsissa ja Providor Logisticsissa sekä suunniteltua hieman
alemmalla tasolla Done Informationissa.

          Liikevaihto Liikevaihto  Liiketulos Liiketulos
          Q1/2005   Q1/2004    Q1/2005   Q1/2004
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %

Done Logistics    1,7  34%  0,9  19%   0,1  3% -0,4 -41%

Providor Logistics  2,2  44%  2,5  50%   0,0  2%  0,1  2%

Done Information   1,1  22%  1,5  31%   0,1  7%  0,0  2%

Done Solutions-kons. 5,1 100%  4,9 100%   0,2  4% -0,3  -6%


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 5,4 miljoonaa euroa (5,8
miljoonaa euroa 31.3.2004) oman pääoman ollessa 0,5 miljoonaa euroa  (0,7
miljoonaa euroa), emoyhtiön oma pääoma 31.3.2005 FAS:n mukaan oli 4,7 miljoonaa
euroa (4,0 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli
10,0 % (11,7 %) ja omavaraisuusaste pääomalainat lisättynä omaan pääomaan oli
26,6 % (12,3 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli -70,5 % (69,7 %) ja
korollinen velka 0,8 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa). Tulos per osake oli
0,003 euroa (-0,006 euroa). Oma pääoma per osake oli 0,010 euroa (0,014 euroa).
Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa
euroa). Varausten vähenemisellä ei ollut tulosvaikutusta katsauskaudella.

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan olevan positiivinen seuraavien 12
kuukauden ajalla. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän seuraavien
12 kuukauden ajalla.


INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Merkittäviä investointeja tai divestointeja ei katsauskaudella tehty.

Tilikauden kehitysmenot olivat 0,0 miljoonaa euroa. Kaikki kehitysmenot on
kirjattu tulosta rasittaen.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön kokonaislukumäärä oli katsauskauden lopussa 143. Done
Logisticsissa oli 61 henkilöä, Providor Logisticsissa 15 henkilöä sekä Done
Informationissa 67. Vuosi sitten konsernin henkilöstön lukumäärä oli 188.


OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Done Solutionsin osakepääoma 31.3.2005 oli 3.957.398,72 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 49.467.484 kappaletta.

Yhtiön  suurimmat  osakkeenomistajat  ovat  nähtävissä  yhtiön  kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajatiedot / suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,12 euroa ja alin kurssi 0,08 euroa.
Keskikurssi oli 0,10 euroa ja 31.3.2005 päätöskurssi 0,10 euroa. Osakevaihto
katsauskaudella oli 0,5 miljoonaa euroa eli 5.333.180 osaketta, ja yhtiön
markkina-arvo 31.3.2005 oli 5,0 miljoonaa euroa.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2005 päättämät hallituksen käyttämättömät
osakeantivaltuudet 31.3.2005 olivat 9.893.496 osaketta. Yhtiön hallussa ei ollut
omia osakkeita 31.3.2005.


DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj:n  varsinaisen  yhtiökokouksen  31.3.2005  päätökset  on
pörssitiedotettu 31.3.2005.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan vuonna 2005 edellistä vuotta hieman
korkeampi ja liiketuloksen positiivinen.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

Controller  Mika  Söyring,  puh.  0205  253425,  gsm  040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys,
joka jakaantuu kolmeen  liiketoiminta-alueeseen:  Done  Logistics  toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa
jakelu-  ja  varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done  Solutions  toimii
valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.


KONSERNIN AVAINLUVUT (MEUR)     1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004

Liikevaihto               5,1     4,9    18,1

Liiketulos                0,2    -0,3    -0,6
Liiketulos %               3,5    -5,8    -3,2

Tulos ennen veroja            0,1    -0,3    -0,6
Tulos ennen veroja %           2,8    -6,4    -3,5

Katsauskauden tulos           0,1    -0,3    -0,6
Katsauskauden tulos %          2,8    -6,4    -3,5

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin -0,0     0,0     0,6

Nettovelkaantumisaste %        -70,5    69,7    -90,5
Omavaraisuusaste %           10,0    11,7     6,7

Tulos/osake laimennettu, EUR       0,003   -0,006   -0,013
Tulos/osake, EUR             0,003   -0,006   -0,013
Oma pääoma/osake, EUR          0,010    0,014    0,007

Henkilöstö keskimäärin kaudella     145     192     170

Liiketoiminnan kassavirta        0,1    -0,4    -0,2
Investointien kassavirta        -0,0     0,0     0,6
Rahoituksen kassavirta         -0,4    -0,0     0,1
Kassavirta yhteensä           -0,4    -0,4     0,5


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)     1-3/2005  1-3/2004  1-12/2004

LIIKEVAIHTO               5,1     4,9    18,1
Liiketoiminnan muut tuotot        0,0     0,0     0,0
Materiaalit ja palvelut         -2,9    -2,7    -10,1
Henkilöstökulut             -1,3    -1,6    -6,0
Poistot                 -0,1    -0,1    -0,3
Liiketoiminnan muut kulut        -0,6    -0,7    -2,8
Lopettavien toimintojen tulos      0,0    -0,2     0,5
LIIKETULOS                0,2    -0,3    -0,6
Osuus osakkuusyhtiötuloksista      -0,0     0,0     0,0
Rahoitustuotot              0,0     0,0     0,1
Rahoituskulut              -0,0    -0,0    -0,1
TULOS ENNEN VEROJA            0,1    -0,3    -0,6
Välittömät verot            -0,0    -0,0    -0,0
Vähemmistöosuudet            0,0     0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS           0,1    -0,3    -0,6


KONSERNITASE (MEUR)         31.3.2005  31.3.2004 31.12.2004

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet          0,3     0,5     0,4
Aineettomat hyödykkeet          0,0     0,0     0,0
Liikearvo                0,1     0,1     0,1
Myytävissä olevat sijoitukset      0,4     0,3     0,4
Pitkäaikaiset saamiset          0,6     0,7     0,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.         1,4     1,8     1,5

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus             0,1     0,1     0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset     2,6     3,3     2,8
Rahavarat                1,2     0,6     1,6
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.         3,9     4,1     4,4

VARAT YHT.                5,4     5,8     6,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma               4,0     4,0     4,0
Ylikurssirahasto             0,4     0,4     0,4
Vararahasto               0,2     0,2     0,2
Kertyneet voittovarat          -4,2    -3,5    -3,5
Tilikauden tulos             0,1    -0,3    -0,6
OMA PÄÄOMA YHT.             0,5     0,7     0,4

VÄHEMMISTÖOSUUDET            0,0     0,0     0,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Varaukset                0,9     1,0     1,2
Korolliset velat             0,8     0,0     0,8
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.         1,8     1,1     2,0

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat         3,1     3,0     3,2
Korolliset velat             0,0     1,1     0,4
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.         3,1     4,1     3,6

VELAT YHT.                4,9     5,1     5,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.         5,4     5,8     6,0


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

              Osake- Ylikurssi- Vara-   Voitto-
              pääoma rahasto   rahasto  varat

OMA PÄÄOMA 1.1.2005     4,0   0,4     0,2   -4,2
Tilikauden tulos                     0,1
OMA PÄÄOMA 31.3.2005    4,0   0,4     0,2   -4,0

OMA PÄÄOMA 1.1.2004     7,4   0,4     0,2   -6,9
Osakepääoman alentaminen  -3,5              3,5
Tilikauden tulos                     -0,3
OMA PÄÄOMA 31.3.2004    4,0   0,4     0,2   -3,8

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa