DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKO

                                    
Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 26.3.2004 klo 13.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2004 on päättänyt
seuraavat asiat:

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle  vastuuvapauden  tilikaudelta  1.1.-31.12.2003.
Yhtiökokous  päätti  hyväksyä  hallituksen  ehdotuksen  tappion
käsittelystä,  jonka  mukaan  tilikauden  tappio  3.773.900,67
euroa lisätään edellisten tilikausien tappioon eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Asanti, Jyri
Merivirta, ja Pekka Pystynen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Pekka Pystysen.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte &
Touche  Oy:n vastuullisena   tilintarkastajana  KHT  Eero Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.

Yhtiökokous  päätti,  että  tilintarkastajille  maksetaan  palkkio
hyväksytyn  laskun mukaan ja hallituksen jäsenille  3.000  euroa
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa.
Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

2. Osakepääoman alentaminen

Yhtiökokous päätti yhtiön rekisteröidyn osakepääoman 7.420.122,60 euroa
alentamisesta  osakkeen  kirjanpidollista  vasta-arvoa  alentamalla
maksutta  3.462.723,88 eurolla, jolloin uudeksi  rekisteröitäväksi
osakepääomaksi  tulee 3.957.398,72 euroa, joka jakautuu  yhteensä
49.467.484 osakkeeseen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08 euroa.
Osakepääoman alentamismäärä 3.462.723,88 euroa päätettiin käytettäväksi
vahvistetun  taseen  mukaisen  tappion  välittömään  kattamiseen.
Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön sidottu oma pääoma alenee
3.462.723,88 eurolla 3.957.398,72 euroon.

3. Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous  päätti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden  kuluessa
yhtiökokouksen päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai  päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että
annettavien  osakkeiden  äänimäärä  vastaa  enintään  viidesosaa
yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen ja hallituksen  korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä
ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa
yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen ja hallituksen  korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä.
   
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-
oikeuksia sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa
osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan    tai    optio-oikeuksien    ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen  ja  yhtiön liiketoiminnan kannalta  tarpeellisten
kehityshankkeiden  rahoittaminen,  rahoituspohjan  vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen    mahdollistaminen,    osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan
uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

4. Optio-ohjelman muutos

Yhtiökokous päätti, että varsinaisessa yhtiökokouksessa  12.4.2002
päätetyn optio-ohjelman ehtoja muutetaan siten, että ohjelman mukaiset
optio-oikeudet  oikeuttavat merkitsemään kirjanpidolliselta  vasta-
arvoltaan 0,08 euron määräisiä yhtiön osakkeita.


Done Solutions Oyj
Kari Åkman
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn automaatioon ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin.  Providor  Logistics  tarjoaa  jakelu-  ja
varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done Solutions
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa  ja
Yhdysvalloissa.Tilaa