DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKO

Done Solutions Oyj
Pörssitiedote 21.3.2003 klo 13.15

DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2003 on
päättänyt seuraavat asiat:

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille  ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta
1.1.-31.12.2002.  Yhtiökokous päätti  hyväksyä  hallituksen
ehdotuksen tappion käsittelystä,  jonka  mukaan  tilikauden
tappio 8.164.648,34  euroa lisätään edellisten tilikausien
tappioon eikä osinkoa jaeta. Kertyneet tappiot edellisten
tilikausien tuloksessa katetaan vapaan pääoman voitonjako- ja
lunastusrahastosta sekä ylikurssirahastosta.

Donen  hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Asanti, Jyri
Merivirta,  Pekka Pystynen ja uutena jäsenenä filosofian
maisteri Tapio Sarpola. Tapio Sarpola on toiminut yli 20
vuotta teollisuuden tietojärjestelmiin keskittyvien yritysten
johtotehtävissä. Vuosina 1994-2000 hän toimi Oyj  Liinos
Abp:ssä, nykyisin Visma Software Oyj, liiketoimintajohtajana
sekä hallituksen jäsenenä. Nykyisin hän toimii hallituksen
puheenjohtajana perheensä sijoitusyhtiössä sekä kahdessa IT-
alan kasvuyrityksessä.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan ja
äänestyksen jälkeen hallituksen palkkiot päätettiin pitää
ennallaan.

Yhtiön  tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy vastuullisena  tilintarkastajana KHT Eero Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.

2. Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous  päätti  peruuttaa  yhtiökokouksen  13.5.2002
päättämän osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin sitä ei ole
käytetty ja valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksen   päivämäärästä   lukien    päättämään
vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta  ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdessä  tai  useammassa erässä siten, että  annettavien
osakkeiden äänimäärä vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen    ajankohtana    kaupparekisteriin
rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman
korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn
osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen  nojalla  hallituksella  on  oikeus  poiketa
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia  osakkeita,
vaihtovelkakirjalainaa  tai optio-oikeuksia  sekä  päättää
merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan  tai  optio-oikeuksien  ehdoista.
Osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta  voidaan  poiketa
edellyttäen,  että  siihen on  yhtiön  kannalta  painava
taloudellinen  syy,  kuten  yrityskauppojen  ja  yhtiön
liiketoiminnan  kannalta  tarpeellisten  kehityshankkeiden
rahoittaminen,     rahoituspohjan     vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen  mahdollistaminen,  osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai  muu  yhtiön
liiketoiminnan  kehittäminen.  Hallitus  ei  saa  poiketa
merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
Silloin,  kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä,  on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta.


Done Solutions Oyj
Kari Åkman
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm  040 586
5927, kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa