DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 31.3.2006 klo 11.05

DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2006 on päättänyt seuraavat
asiat:

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja  myönsi  hallituksen  jäsenille  ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta  1.1.-31.12.2005.  Yhtiökokous
päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä,  jonka  mukaan
tilikauden  voitto 1.886.333,60 euroa lisätään edellisten tilikausien tappioon
eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jaakko Asanti, Jyri
Merivirta, Matti Nevalainen ja Pekka Pystynen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Jyri Merivirran.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche  Oy:n  päävastuullisena   tilintarkastajana   KHT   Eero  Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun
mukaan sekä hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa kuitenkin niin, että  hallituksen
jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % Done Solutions Oyj:n osakekannasta joko
itse tai vähintään 50 %:sesti omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkioita.
Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

2. Osakeantivaltuus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään
viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen  korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että
osakepääoman korotusten yhteismäärä  on  enintään  viidesosa  yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin
rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen nojalla  hallituksella  on  oikeus  poiketa  osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättää merkintähinnasta, joka ei  kuitenkaan  saa  alittaa  osakkeen
kirjanpidollista   vasta-arvoa,   ja   muista   merkintäehdoista   sekä
vaihtovelkakirjalainan  tai  optio-oikeuksien  ehdoista.  Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja  yhtiön  liiketoiminnan
kannalta  tarpeellisten  kehityshankkeiden  rahoittaminen,  rahoituspohjan
vahvistaminen,  yhteistoimintajärjestelyjen  mahdollistaminen,  osakaspohjan
laajentaminen,  henkilöstön  kannustaminen  tai  muu  yhtiön  liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan  uusmerkinnällä,  on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.


Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen: Palvelut
(Done  Information)   tarjoaa  monikielisen  dokumentoinnin  palveluita.
Järjestelmät (Done   Logistics) toimittaa   kokonaisvaltaisia   logistisia
järjestelmiä,   jotka   perustuvat materiaalinkäsittelyn  automaatioon  ja
niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat)  suunnittelee,
valmistaa   ja   myy   iCare-silmänpainemittareita  silmälääkäreille  ja
optikoille.  Done  Solutions  toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa