DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 31.3.2005 klo 11.20

DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2005 on päättänyt seuraavat
asiat:

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja  myönsi  hallituksen  jäsenille  ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta  1.1.-31.12.2004.  Yhtiökokous
päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tappion käsittelystä,  jonka  mukaan
tilikauden  tappio 182.309,55 euroa lisätään edellisten tilikausien  tappioon
eikä osinkoa jaeta.

Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Asanti, Jyri Merivirta,
Pekka Pystynen ja uutena jäsenenä KTM, M.Sc. Matti Nevalainen. Nevalaisella on
mittava  käytännön  kokemus  ja  laaja  kontaktipinta  suomalaisessa  pkt-
yrittäjäkentässä 20 vuoden ajalta. Nevalainen on myös Hallitusammattilaiset ry:n
jäsen.   Hallitus   valitsi   yhtiökokouksen   jälkeen   pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Jyri Merivirran.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche  Oy:n  vastuullisena    tilintarkastajana   KHT   Eero  Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun
mukaan ja hallituksen jäsenille 3.000  euroa  kuukaudessa  ja  hallituksen
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa.  Matkustuskulut  korvataan  yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

2. Osakeantivaltuus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään
viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen  korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että
osakepääoman korotusten yhteismäärä  on  enintään  viidesosa  yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin
rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen nojalla  hallituksella  on  oikeus  poiketa  osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättää merkintähinnasta, joka ei  kuitenkaan  saa  alittaa  osakkeen
kirjanpidollista   vasta-arvoa,   ja   muista   merkintäehdoista   sekä
vaihtovelkakirjalainan  tai  optio-oikeuksien  ehdoista.  Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja  yhtiön  liiketoiminnan
kannalta  tarpeellisten  kehityshankkeiden  rahoittaminen,  rahoituspohjan
vahvistaminen,  yhteistoimintajärjestelyjen  mahdollistaminen,  osakaspohjan
laajentaminen,  henkilöstön  kannustaminen  tai  muu  yhtiön  liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan  uusmerkinnällä,  on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

3. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n poistaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksen
osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § poistetaan kokonaan.


Done Solutions Oyj
Pekka Pystynen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys,
joka jakaantuu  kolmeen  liiketoimintayksikköön:  Done  Logistics  toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa
jakelu-  ja  varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja
Yhdysvallat.

Tilaa