DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

                                    
Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 5.3.2004 klo 13.30

DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done  Solutions  Oyj:n  osakkeenomistajat  kutsutaan  varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26. maaliskuuta 2004 klo
11.00  osoitteessa Taitotalon Kongressikeskus, Valimotie 8, 00380
Helsinki. Kokouksen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 10.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotus yhtiön rekisteröidyn osakepääoman 7.420.122,60
euroa alentamisesta osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla
maksutta  3.462.723,88 eurolla, jolloin uudeksi  rekisteröitäväksi
osakepääomaksi  tulee 3.957.398,72 euroa, joka jakautuu  yhteensä
49.467.484 osakkeeseen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08 euroa.
Osakepääoman alentamismäärä 3.462.723,88 euroa esitetään käytettäväksi
vahvistetun  taseen  mukaisen  tappion  välittömään  kattamiseen.
Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön sidottu oma pääoma alenee
3.462.723,88 eurolla 3.957.398,72 euroon.

Osakepääoman  alentaminen  kuvatulla tavalla  maksutta  osakkeiden
kirjanpidollista   vasta-arvoa   alentamalla   ei   edellytä
osakkeenomistajilta  toimenpiteitä.  Osakepääoman  ja  osakkeiden
kirjanpidollisen vasta-arvon muutokset tulevat voimaan rekisteröimällä.
   
3.  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi yhden vuoden
kuluessa   yhtiökokouksen   päivämäärästä   lukien   päättämään
vaihtovelkakirjalainojen  ottamisesta   ja/tai   optio-oikeuksien
antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa
enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
korotuspäätöksen  ajankohtana  kaupparekisteriin  rekisteröityjen
osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on
enintään viidesosa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen
korotuspäätöksen   ajankohtana  kaupparekisteriin   rekisteröidyn
osakepääoman määrästä.
   
Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-
oikeuksia sekä päättää merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa
osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan    tai    optio-oikeuksien    ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen,
että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen  ja  yhtiön liiketoiminnan kannalta  tarpeellisten
kehityshankkeiden  rahoittaminen,  rahoituspohjan  vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen    mahdollistaminen,    osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön
lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan
uusmerkinnällä, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita
voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin
taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

4.  Hallituksen ehdotus, että kokouskutsun kohdassa  2.  kuvatun
osakepääoman alentamisen toteutuessa varsinaisessa yhtiökokouksessa
12.4.2002 päätetyn optio-ohjelman ehtoja muutetaan siten, että ohjelman
mukaiset optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään kirjanpidolliselta
vasta-arvoltaan 0,08 euron määräisiä yhtiön osakkeita.


Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 1 – 2 mainitut
ehdotukset  ovat  perjantaista 19.3.2004 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä Tukholmankatu 2, ja niistä
lähetetään   pyydettäessä   jäljennökset   osakkeenomistajille.
Vuosikertomus, joka julkaistaan viikolla 13, on nähtävissä yhtiön
kotisivuilla   www.donesolutions.com.  Vuosikertomus   lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille.
   
Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
tiistaina 16.3.2004 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n  pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut
yhtiölle viimeistään maanantaina 22.3.2004.
   
Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan,
on ilmoittauduttava viimeistään maanantaina 22.3.2004 klo 16.00 joko
kirjeitse  osoitteeseen  Done  Solutions  Oyj,  Marketta  Jämsä,
Tukholmankatu 2, FIN –00250 Helsinki ; faksilla numeroon 020 525 3303
tai sähköpostitse marketta.jamsa@donesolutions.com. Kirjeitse, faksilla
tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin tai sähköpostin on
oltava  perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  Mahdollinen
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan
äänivaltaa   kokouksessa,  on  toimitettava  yhtiölle   ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
   
Osingon maksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2003
makseta osinkoa.


Helsingissä, 5. maaliskuuta 2004

HALLITUS


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn automaatioon ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin.  Providor  Logistics  tarjoaa  jakelu-  ja

varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done Solutions
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa  ja
Yhdysvalloissa.Tilaa