DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 10.3.2006 klo 13.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 31. maaliskuuta 2006 klo 10.00 osoitteessa Markkinointi-
instituutti, Töölöntullinkatu 6, 00250  Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 9.30.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättömät
korotusvaltuudet, valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa enintään
viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen  korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että
osakepääoman korotusten yhteismäärä  on  enintään  viidesosa  yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana kaupparekisteriin
rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen nojalla  hallituksella  on  oikeus  poiketa  osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättää merkintähinnasta, joka ei  kuitenkaan  saa  alittaa  osakkeen
kirjanpidollista   vasta-arvoa,   ja   muista   merkintäehdoista   sekä
vaihtovelkakirjalainan  tai  optio-oikeuksien  ehdoista.  Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja  yhtiön  liiketoiminnan
kannalta  tarpeellisten  kehityshankkeiden  rahoittaminen,  rahoituspohjan
vahvistaminen,  yhteistoimintajärjestelyjen  mahdollistaminen,  osakaspohjan
laajentaminen,  henkilöstön  kannustaminen  tai  muu  yhtiön  liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan  uusmerkinnällä,  on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdassa 2 mainittu ehdotus ovat
perjantaista 24.3.2006 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa
Helsingissä Tukholmankatu 2, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Vuosikertomus, joka julkaistaan viikolla 13, on nähtävissä
yhtiön  Internet-sivuilla  www.donesolutions.com.  Vuosikertomus  lähetetään
pyydettäessä osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina
21.3.2006 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:n  pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja  joka  on  ilmoittautunut  yhtiölle  viimeistään
maanantaina 27.3.2006.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, jolla edellä  olevan  mukaisesti  on  oikeus  osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan,  on
ilmoittauduttava viimeistään maanantaina 27.3.2006 klo 16.00 joko kirjeitse
osoitteeseen Done Solutions Oyj, Pia Kopponen, Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki,
faksilla numeroon 020 525 3303 tai sähköpostitse pia.kopponen@donesolutions.com.
Kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin tai
sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollinen
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa
kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2005 makseta
osinkoa.

Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2006


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen: Palvelut
(Done  Information)   tarjoaa  monikielisen  dokumentoinnin  palveluita.
Järjestelmät (Done   Logistics) toimittaa   kokonaisvaltaisia   logistisia
järjestelmiä,   jotka   perustuvat materiaalinkäsittelyn  automaatioon  ja
niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat)  suunnittelee,
valmistaa   ja   myy   iCare-silmänpainemittareita  silmälääkäreille  ja
optikoille.  Done  Solutions  toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa