DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 10.3.2005 klo 12.00

DONE SOLUTIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU JA HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 31. maaliskuuta 2005 klo 10.00 osoitteessa Markkinointi-
instituutti, Töölöntullinkatu 6, 00250  Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 9.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään  osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä

Hallitus  ehdottaa,  että  hallitus  valtuutetaan  yhden  vuoden  kuluessa
yhtiökokouksen  päivämäärästä  lukien  päättämään  vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden
äänimäärä vastaa enintään viidesosaa  yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen  ja
hallituksen  korotuspäätöksen  ajankohtana  kaupparekisteriin  rekisteröityjen
osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on enintään
viidesosa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja  hallituksen  korotuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen nojalla  hallituksella  on  oikeus  poiketa  osakkeenomistajien
etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia
sekä päättää merkintähinnasta, joka ei  kuitenkaan  saa  alittaa  osakkeen
kirjanpidollista   vasta-arvoa,   ja   muista   merkintäehdoista   sekä
vaihtovelkakirjalainan  tai  optio-oikeuksien  ehdoista.  Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen ja  yhtiön  liiketoiminnan
kannalta  tarpeellisten  kehityshankkeiden  rahoittaminen,  rahoituspohjan
vahvistaminen,  yhteistoimintajärjestelyjen  mahdollistaminen,  osakaspohjan
laajentaminen,  henkilöstön  kannustaminen  tai  muu  yhtiön  liiketoiminnan
kehittäminen. Hallitus ei saa poiketa merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi. Silloin, kun osakepääomaa korotetaan  uusmerkinnällä,  on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 14 §:n poistamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksen
osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § poistetaan kokonaan.


Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 2 ja 3 mainitut ehdotukset
on torstaista 24.3.2005 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa
Helsingissä, Tukholmankatu 2, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Vuosikertomus, joka julkaistaan viikolla 13, on nähtävissä
yhtiön www-sivuilla www.donesolutions.com. Vuosikertomus lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille.

Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan  tilintarkastaja  valitaan  tehtävään  toistaiseksi.
Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja Deloitte & Touche Oy
jatkaa tehtävässään myös tilikaudella 2005.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
21.3.2005 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:n  pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään torstaina
24.3.2005 klo 14.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja, joka aikoo
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siinä äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä
omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, jolla edellä  olevan  mukaisesti  on  oikeus  osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan,  on
ilmoittauduttava viimeistään torstaina 24.3.2005 klo 14.00  joko  kirjeitse
osoitteeseen Done Solutions Oyj, Pia Kopponen, Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki,
faksilla numeroon 020 525 3303 tai sähköpostitse pia.kopponen@donesolutions.com.
Kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin tai
sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollinen
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa
kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingon maksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2004 makseta
osinkoa.


Helsingissä 10. päivänä maaliskuuta 2005

HALLITUS


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys,
joka jakaantuu  kolmeen  liiketoimintayksikköön:  Done  Logistics  toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa
jakelu-  ja  varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita. Päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja
Yhdysvallat.

Tilaa