Done Solutions Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done Solutions Oyj
Pörssitiedote 27.2.2003

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. maaliskuuta
2003  klo  11.00  osoitteessa Taitotalon Kongressikeskus,
Valimotie 8, 00380 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 10.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.Yhtiöjärjestyksen   12  §:n   mukaan   varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.


2. Hallituksen ehdotus yhtiökokouksen 13.5.2002 päättämän
osakeantivaltuutuksen peruuttamiseksi siltä osin kuin sitä ei
ole  käytetty  ja  hallituksen  ehdotus  hallituksen
valtuuttamiseksi  yhden  vuoden  kuluessa  yhtiökokouksen
päivämäärästä  lukien  päättämään  vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta  ja/tai  optio-oikeuksien  antamisesta  ja/tai
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa
erässä siten, että annettavien osakkeiden äänimäärä vastaa

enintään  viidesosaa  yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen
ajankohtana  kaupparekisteriin  rekisteröityjen  osakkeiden
äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on
enintään   viidesosa  yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen
ajankohtana  kaupparekisteriin  rekisteröidyn  osakepääoman
määrästä.

   
Valtuutuksen  nojalla  hallituksella  on  oikeus  poiketa
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia  osakkeita,
vaihtovelkakirjalainaa  tai optio-oikeuksia  sekä  päättää
merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista sekä
vaihtovelkakirjalainan  tai  optio-oikeuksien  ehdoista.
Osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta  voidaan  poiketa
edellyttäen,  että  siihen on  yhtiön  kannalta  painava
taloudellinen  syy,  kuten  yrityskauppojen  ja  yhtiön
liiketoiminnan  kannalta  tarpeellisten  kehityshankkeiden
rahoittaminen,     rahoituspohjan     vahvistaminen,
yhteistoimintajärjestelyjen  mahdollistaminen,  osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai  muu  yhtiön
liiketoiminnan  kehittäminen.  Hallitus  ei  saa  poiketa
merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
Silloin,  kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä,  on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta.
   

Tilinpäätös, hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus
  

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 1–2
mainitut ehdotukset ovat 14.3.2003 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä Tukholmankatu 2,
ja   niistä   lähetetään   pyydettäessä   jäljennökset
osakkeenomistajille.  Vuosikertomus,  joka   julkaistaan
14.3.2003,   on   nähtävissä   yhtiön   kotisivuilla
www.donesolutions.com. Vuosikertomus lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille.
   
Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
on tiistaina 11.3.2003 merkitty osakkeenomistajana Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka
on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään maanantaina 17.3.2003.
   
Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus
osallistua  yhtiökokoukseen  ja  joka  haluaa  käyttää
yhtiökokouksessa   äänioikeuttaan,  on  ilmoittauduttava
viimeistään maanantaina 17.3.2003 klo 16.00 joko kirjeitse
osoitteeseen Done Solutions Oyj, Pia Kopponen, Tukholmankatu
2, FIN –00250 Helsinki tai faksilla numeroon 020 525 3303 tai
sähköpostitse  pia.kopponen@donesolutions.com.  Kirjeitse,
faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin
tai sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdollinen valtakirja, jonka nojalla valtuutettu
haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on
toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
   
Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta
2002 makseta osinkoa.

   
Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2003
   
HALLITUSLisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 020 525 3427, gsm 040 586
5927, kari.akman@donesolutions.com
Tilaa