DONE SOLUTIONSIN KASVU VOIMAKASTA VUONNA 2008

Done Solutions Oyj  Tilinpäätöstiedote 5.3.2009 klo 9.00

DONE SOLUTIONSIN KASVU VOIMAKASTA VUONNA 2008

Done Solutions Oyj:n tilinpäätöstiedote 2008


1-12/2008
-Liikevaihto 45,1 meur (24,7 meur 1-12/2007), kasvua 80,3%
-Liikevoitto 3,8 meur eli 8,4% liikevaihdosta (3,5 Meur eli 14,3%)
-Voitto ennen veroja 3,6 meur eli 8,0 % liikevaihdosta (3,5 meur eli 14,1 % 
 liikevaihdosta).
-Osakekohtainen tulos 0,035 euroa (0,084 euroa. Osakekohtainen tulos ilman 
 laskennallisia veroja vahvistetuista tappioista v. 2007 oli 0,049 euroa)
-Omavaraisuusaste 60,9 % (52,6%).
-Osakekohtainen oma pääoma 0,23 euroa (0,24 euroa)
-Liiketoiminnan kassavirta 3,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa).
-Osinkoehdotus 0,02 euroa / osake (0,04 euroa / osake).

10-12/2008:
-Liikevaihto 10,3 meur (8,0 meur 10-12/2007), kasvua 30,6 %. 
-Liikevoitto 0,1 meur eli 0,5 % liikevaihdosta (1,3 meur eli 16,0%)TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINTOJEN KEHITYS

Toimintaympäristö muuttui tilikaudella 2008 merkittävimmin maailmantalouden
kehityksen myötä. Maailman taloudellinen tilanne lisää epävarmuutta ja
heikentää ennustettavuutta kaikissa konsernin liiketoiminnoissa. 

Palvelut-segmentin monikielisen sisällöntuotannon liikevaihto laski hieman
edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton osalta kannattavuuden aleneminen oli
merkittävää. Kannattavuutta heikensivät nousseet tuotantokustannukset ja
lisääntyneen kilpailun vaikutus. 

Palvelut-segmentin contact center -palveluiden kysyntä oli vuoden kolmella
ensimmäisellä vuosineljänneksellä vakaa mutta heikkeni selvästi vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Liikevoittoa suhteessa odotuksiin heikensivät useat
tekijät, alkuvuonna erityisesti työvoiman saatavuus ja tämän vaikutukset
tuotantotehokkuuteen. Loppuvuonna suhdannetilanteen heiketessä kannattavuuteen
vaikuttivat kysynnässä ja sen rakenteessa tapahtuneet muutokset. 

Järjestelmät-segmentissä liikevaihto ja segmentin kate pysyivät koko vuoden
ajan hyvällä tasolla pääasiassa vuonna 2007 saadun tilauskertymän johdosta.
Heikentyvä talouskehitys näkyy selvästi segmentin liiketoiminnassa, ja uusien
tilausten saaminen vaikeutui merkittävästi. Segmentillä varauduttiin toiminnan
volyymitason supistumiseen YT-neuvotteluin ja muilla sopeuttamissuunnitelmilla. 
 
Terveydenhoitosegmentissä käynnistettiin vuoden aikana merkittävä
tuotekehitysprojekti uusien tuotteiden ja tuotesukupolvien kehittämiseksi.
Lisäksi uudelleenjärjesteltiin Pohjois-Amerikan ja Aasian myyntiorganisaatiot.
Segmentin liikevaihdon ja liikevoiton kehitys oli vuosineljänneksittäin varsin
vakaata. Heikentyvä taloustilanne näkyi segmentin maailmanlaajuisessa
kysynnässä toistaiseksi alueellisina ja asiakastasoisina ilmentyminä. 

Turva-segmentissä toiminnan kannattavuuden kehitys oli loppuvuotta kohti
koheneva. Segmentin asiakaskunta on yhä kapea ja yksittäisillä tilauksilla on
suuri merkitys segmentin liikevaihdon kehitykseen. Eurooppalaisen julkisen
sektorin ostokäyttäytymisen ennakoiminen segmentin tuotetarjonnan tyyppisellä
teknisellä erikoisalueella on vallitsevassa suhdannetilanteessa vaikeaa. 

Teknologia-segmentissä liikevaihdon kasvu ja tuloskehitys olivat tyydyttäviä.
Hinnannäyttöjärjestelmien kysyntä säilyi koko vuoden korkealla tasolla.
Tuotekehityksen tuloksena valmistui uusi pysäköinninohjausjärjestelmä-tuote,
jonka ensimmäiset kaupalliset toimitukset toteutettiin menestyksellisesti
syksyllä 2008. 

LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

Konsernin liikevaihto 1-12/2008 oli 45,1 miljoonaa euroa. 1-12/2007 liikevaihto
oli 24,7 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 80,3 %. 

Liikevoitto ennen poistoja (ebitda) oli 5,2 miljoonaa euroa eli 11,5 %
liikevaihdosta (3,9 miljoonaa euroa eli 15,9 %), kasvua edellisestä vuodesta
oli 32 %. 

Liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa eli 8,4 % liikevaihdosta (3,5 miljoonaa
euroa eli 14,3 % liikevaihdosta). Kasvua edellisestä vuodesta oli 7 %. 

Voitto ennen veroja oli 3,6 miljoonaa euroa eli 8,2 % liikevaihdosta (3,5
miljoonaa euroa eli 14,1 % liikevaihdosta). Kasvua edellisestä vuodesta oli 8
%. 

Katsauskauden voitto oli 2,7 miljoonaa euroa eli 5,9 % liikevaihdosta (5,7
miljoonaa euroa eli 23,0 %). Laskua edellisestä vuodestaoli -52 %. 

Laimentamaton ja laimennettu tulos per osake oli 0,035 euroa (0,084 euroa.
Osakekohtainen tulos ilman laskennallisia veroja vahvistetuista 
tappioista v. 2007 oli 0,049 euroa). Oma pääoma per osake oli 0,23 euroa (0,24
euroa). 

Konsernin IFRS-standardien mukaiset ensisijaiset liiketoimintakohtaiset
segmentit ovat Palvelut (Done Information ja Midas Touch), Järjestelmät (Done
Logistics), Terveydenhoito (Icare Finland), Turva (Boomeranger Boats) ja
Teknologia (Finnish Led-Signs). Turva-segmentti on luvuissa mukana 1.8.2007
alkaen, Teknologia-segmentti 1.9.2007 alkaen ja Palvelut-segmentin Midas Touch
1.1.2008 alkaen. 

          Liikevaihto Liikevaihto    Segmentin kate
          1-12/2008   1-12/2007  1-12/2008  1-12/2007
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %

Palvelut yhteensä 20,9  46%  5,6  23%   0,34  2  0,79 14 
-Done Information  5,3  12%  5,6  23%   0,24  5  0,79 14
-Midas Touch    15,6  34%   -   -   0,10  1   -   -

Järjestelmät    12,7  28%  11,8 47%   1,64 13  1,35 11

Terveydenhoito   4,3  10%  4,3  18%   1,40 32  1,47 34

Turva        3,0   7%  2,4  10%   0,40 13  0,32 14
 
Teknologia     4,2   9%  0,6  2%   0,90 22  0,03  4

Yhteensä      45,1  100%  24,7 100%   4,69 12  3,95 16

Emoyhtiön kulut                -0,92 -2  -0,42 -5

Liikevoitto                   3,77 8,4  3,53 14
 
Konsernin liikevaihto, segmentin kate ja liikevoitto neljänneksittäin olivat:

MEUR       Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 
 
Liikevaihto:     
Palvelut yhteensä4,8  5,3  5,4  5,5  1,5  1,3  1,4  1,5 
Done Information 1,2  1,2  1,6  1,3  1,5  1,3  1,4  1,5 
Midas Touch   3,6  4,1  3,8  4,2  -   -   -   -  
Järjestelmät   1,8  2,6  4,3  4,0  3,6  3,0  2,6  2,6 
Terveydenhoito  1,3  1,0  1,0  1,0  1,6  0,8  0,9  1,1 
Turva      0,9  0,8  0,5  0,8  0,8  1,5  -   -  
Teknologia    1,2  1,0  1,0  0,9  0,5  0,2  -   -  
Yhteensä    10,0  10,6  12,3  12,2  8,0  6,7  4,8  5,2 

Segmentin kate: Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07 
Palvelut yhteensä-0,51 0,15  0,18  0,47  0,17  0,16  0,17  0,28
-Done Information-0,03 0,03  0,17  0,07  0,17  0,16  0,17  0,28 
-Midas Touch   -0,48 0,12  0,01  0,40  -   -   -   -  
Järjestelmät   -0,07 0,45  0,63  0,61  0,34  0,31  0,36  0,33 
Terveydenhoito  0,32 0,35  0,29  0,41  0,56  0,19  0,23  0,49 
Turva       0,23 0,11  0,03  0,04  0,12  0,19  -   -  
Teknologia    0,30  0,20 0,32  0,08  0,01  0,02  -   -  
Yhteensä     0,27  1,26 1,45  1,61  1,20  0,88  0,76 1,10 
Emoyhtiön kulut -0,22 -0,20 -0,29  0,21  0,08 -0,18  -0,15 -0,16 
Liikevoitto   0,05  1,06 1,16  1,39  1,27  0,70  0,61 0,94 
Liikevoitto-%   1% 10,0% 9,4% 11,4%  16,0% 10,4%  12,8% 18,2%  


TASE JA RAHOITUS

Tilikauden lopussa 31.12.2008 oli konsernin taseen loppusumma 28,9 miljoonaa
euroa (35,7 miljoonaa euroa 31.12.2007) oman pääoman ollessa 17,6 miljoonaa
euroa (18,1 miljoonaa euroa). Konsernin korollinen velka oli tilikauden lopussa
3,4 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 7,8 % (4,0
%). Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 60,9 % (52,6 %).
Konsernin likvidit varat tilikauden päättyessä olivat 2,0 miljoonaa euroa (3,4
miljoonaa euroa). 
Tämän lisäksi konsernilla on 2,0 miljoonan euron suuruinen sekkitililimiitti
josta tilinpäätöshetkellä nostamatta oli 1,6 miljoonaa euroa. 


OLENNAISET TAPAHTUMAT NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi liiketoimintaa harjoittamattomat
tytäryhtiöt Sunob Holding Oy ja GDZ Markkinointi Oy sulautettiin emoyhtiö Done
Solutions Oyj:öön ja Network Partners Oy Nepa Done Logistics Oy:öön 17.10.2008. 

Done Solutions Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 6.11.2008 hankkia
enintään 1.000.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta
yhtiökokoukselta 2.4.2008 saamansa valtuutuksen perusteella. Valtuutuksenmukaan
osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen 
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Osakkeiden hankinta aloitettiin 21.11.2008 ja se päättyi 2.1.2009.
Tilinpäätöshetkellä yhtiön hallussa oli 870.000 Done Solutions Oyj:n osaketta. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Done Solutions Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 23.1.2009 suunnatusta
osakeannista Finnish Led-Signs Oy:n entisille osakkeenomistajille Mia
Järviselle ja Olli-Pekka Salovaaralle. Anti perustuu Done Solutions Oyj:n
varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2008 päättämään antivaltuutukseen. Osakeannilla
Done Solutions Oyj täytti kertakaikkisena loppusuorituksena syyskuussa 2007 
allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen mukaisen velvollisuuden antaa myyjille
uusia Done Solutions Oyj:n osakkeita lisävaihtovastikkeena. 

Annissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä 1.724.138 Done Solutions Oyj:n
osaketta, mikä vastaa 2,27% Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä
ennen antia ja 2.21% annin jälkeen. Osakemäärän lisäyksen tultua
rekisteröidyksi kaupparekisteriin 16.2.2009 yhtiön osakemäärä on 77.839.732
kappaletta. Antipäätöksen Mia Järviselle suunnattiin ja hän merkitsi 1.378.889
osaketta. Olli-Pekka Salovaaralle suunnattiin ja hän merkitsi 345.249 osaketta. 

Mia Järvinen omisti ennen nyt suunnattua antia 2,29% ja Olli-Pekka Salovaara
0,64% Done Solutions Oyj:n osakekannasta. Salovaaran ollessa Done Solutions
Oyj:n toimitusjohtaja tämä suunnattu anti muodostaa Done Solutions Oyj:lle
lähipiiritapahtuman. 

Osakkeiden merkintähinta suunnatussa annissa oli 0,29 euroa kappaleelta, joka
vastaa antipäätöstä edeltävän kolmenkymmenen pörssipäivän päätöskurssien
keskiarvoa pyöristettynä lähimpään alempaan täyteen senttiin. 

Osakkeet tarjottiin merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen osana vuonna 2007 solmitun Finnish Led-Signs Oy:n
osakevaihtosopimuksen ehtoja. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 

Hallituksen käyttämättömät osakeantivaltuudet annin jälkeen ovat 28.275.862
osaketta. 

Done Solutions Oyj:n Palvelut- segmentin tytäryhtiö Midas Touch Oy tiedotti
11.2.2009 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen
toimintaansa vallitsevaa markkinatilannetta vastaavaksi. Yhtiön palveluiden
kysyntä on alkuvuonna kehittynyt epäsuotuisasti erityisesti yksityistalouksiin
suuntautuvassa myyntitoiminnassa. Pitkäaikaisiksi arvioitujen kysyntämuutosten
johdosta tarvittavat toimenpiteet koskevat yhtiön kaikkia toimintoja. 

Neuvotteluiden kohteena on Midas Touch Oy:n ja sen tytäryhtiöiden koko
henkilöstö. Neuvotteluilla varaudutaan 0-200 henkilön lomauttamiseen,
osa-aikaistamiseen ja/tai irtisanomiseen. Sopeutustoimien tarkempi laajuus
määräytyy käynnistyneiden neuvotteluiden tuloksena. 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä katsauskaudella oli keskimäärin 747 (155). Henkilöstö
segmenteittäin oli katsauskauden lopussa: 

                 31.12.2008 31.12.2007
Palvelut              546    550
Järjestelmät             67    65
Terveydenhoito            8     9
Turva                27    33
Teknologia              15    10
Emoyhtiö               4     3
Yhteensä              667    670

Done Logistics Oy:ssä käytyjen YT-neuvotteluiden perusteella
tilinpäätöshetkellä lomautettuna oli kolme henkilöä. 

HALLINTO JA JOHTO

Done Solutions Oyj:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja Jyri Merivirta ja
muut 
jäsenet Matti Nevalainen ja Pekka Tammela. 

Yhtiön tilintarkastajana toiminut 2.4.2008 alkaen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.
Yhtiön sisäistä tarkastusta suorittaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. 

Done Solutions Oyj:n toimitusjohtajana toimii Olli-Pekka Salovaara. Yhtiön ja
konsernin johtoryhmän muodostavat hänen lisäkseen kehitysjohtaja Juha Kujala ja
talousjohtaja Pekka Raatikainen. 

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkkiot:

Varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2008 päätöksen mukaisesti hallituksen
puheenjohtajan palkkio on 5.000 euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten 3.000
euroa kuukaudessa kuitenkin niin, että hallituksen jäsenille jotka omistavat
vähintään 5% Done Solutions Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään 50%:sti
omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetut
palkkiot tilikaudella yhteensä olivat 36.000 euroa. 

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aikana palkkaa yhteensä 177296,04
euroa. 

HALLITUKSEN VOIMASSAOLEVAT VALTUUDET JA VALTUUKSIEN KÄYTTÖ

Hallitus päätti 7.3.2008 varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2007 myöntämien
antivaltuutuksien perusteella maksuttomasta suunnatusta osakeannista Finnish
Led-Signs Oy:n myyjille Mia Järviselle ja Olli-Pekka Salovaaralle. Anti
suunnattiin Finnish Led-Signs Oy:n osakevaihtosopimuksen mukaisena
lisäkauppahintaeränä. Annissa henkilöille suunnattiin yhteensä 179.112
osaketta. Done Solutions Oyj:n osakemäärä annin jälkeen oli 76.115.594
osaketta. 

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2008 päättämät hallituksen voimassaolevat
käyttämättömät osakeantivaltuudet tilinpäätöshetkellä olivat
vaihtovelkakirjalainojen ottamisen ja/tai optio-oikeuksien antamisen ja/tai
osakepääoman korottamisen osalta 30.000.000 osaketta ja omien osakkeiden
ostamisen osalta 6.723.648 osaketta. 

Yhtiön hallussa oli 31.12.2008 870.000 Done Solutions Oyj:n osaketta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA	

Done Solutionsin osakepääoma 31.12.2008 oli 5.314.918,72 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 76.115.594 osaketta. 

KAUPANKÄYNTI NASDAQ OMX HELSINGISSÄ

Done Solutions Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä
1.1.-31.12.2008 yhteensä 12,0 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 24,9 miljoonaa
osaketta ja 32,9% osakkeiden kokonaisosakemäärästä tilinpäätöshetkellä. Ylin
kaupantekokurssi oli 0,78 euroa ja alin 0,26 euroa. Katsauskauden lopun
päätöskurssi oli 0,31 euroa ja katsauskauden keskikurssi 0,48 euroa. Done
Solutionsin markkina-arvo 31.12.2008 oli 23,6 miljoonaa euroa. 

OSAKKEENOMISTAJAT JA MUUTOKSET OMISTAJARAKENTEESSA

Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli 3.206 osakkeenomistajaa.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa Sijoittajille /osakkeen perustiedot/
osakkeenomistajat. 

VOIMASSA OLEVAT OPTIO-OHJELMAT

Done Solutions Oyj:n hallitus päätti 23.11.2007 yhtiökokouksen 3.4.2007
päättämien osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon
kuuluu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa
yhteen Done Solutions Oyj:n osakkeeseen. Liikkeeseen laskettujen
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus oli yhteensä
enintään 5,4 % yhtiön osakkeista ja äänistä kun optio-oikeuksilla merkityt
uudet osakkeet on rekisteröity. Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet
oikeuttavat osinkoon merkintävuodesta lähtien. 

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (1.684.365 kappaletta), B (1.000.000
kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on
optio-oikeudella A 1.5.2009-1.5.2013, optio-oikeudella B 1.11.2010-1.11.2014
sekä optio-oikeudella C 1.5.2012-1.5.2016. Osakkeen merkintähinta on Done
Solutions Oyj:n osakkeen painotettu keskikurssi 1.-30.11.2007 (optio-oikeus A),
1.-30.4.2009 (optio-oikeus B) ja 1.-30.11.2010 (optio-oikeus C). 

Osana toimisuhteen ehtoja on Done Solutions Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka
Salovaaralla tai hänen hallitsemallaan yrityksellä oikeus milloin tahansa
toimitusjohtajasopimuksen voimassa ollessa vaatia yhtiöstä itselleen suunnattu
osakeanti. Osakeannin merkintähinta on viimeisten 30 pörssipäivän keskikurssi
ja sen maksimimäärä on 1,0 miljoonaa euroa. Osakeanti suunnataan
toimitusjohtajalle yhtiön hallituksen valtuuden nojalla, ja ellei valtuutta ole
olemassa, kutsutaan koolle yhtiökokous myöntämään valtuus ja/tai päättämään ko.
osakeannista. 

JOHDON OMISTUKSET

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 31.12.2008 oli
20,4 % eli 15.505.196 osaketta ja optio-oikeuksista 18,6 %. Lisäksi Gateway
Finland Oy:n omistusosuus osakkeista 30.9.2008 oli 15,1 % eli 11.500.000
kappaletta. Hallituksen jäsen Matti Nevalainen omistaa 50,0 % Gateway Finland
Oy:stä. 

CORPORATE COVERNANCE-SUOSITUSTEN NOUDATTAMINEN
									
Done Solutions Oyj noudattaa Helsingin Pörssin 2.6.2008 voimaan tullutta
sisäpiiriohjetta ja soveltuvin osin 20.10.2008 voimaan tullutta suositusta
listayhtiöiden hallintointi- ja ohjausjärjestelmistä. Yhtiön
hallintoperiaatteet ovat luettavissa yhtiön Internet-sivujen sijoittajaosiossa. 

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin,
Suhdanneriskeihin, vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. Riskien arvioinnissa
on otettu huomioon niiden toteutumisen todennäköisyys ja vaikuttavuus. 

Strategiset riskit konsernilla liittyvät mahdollisesti kiristyvään kilpailuun
markkinoilla, kilpailevien hyödykkeiden uhkaan ja muihin kilpailijalähtöisiin
toimenpiteisiin, onnistumiseen tutkimus-ja tuotekehitystoiminnassa tuotteiden
kilpailukyvyn varmistamiseksi, avainhenkilöosaamisen pysyvyyteen ja
kehittymiseen sekä riippuvuuteen alihankkija- ja toimittajaverkostosta.
Konserni seuraa jatkuvasti strategisia riskejä ja tarvittaessa muuttaa
strategiaansa riskien minimoimiseksi. 

Konsernin strategisena tavoitteena on hakea kasvua myös yritysostoin.
Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden 
toteutumiseen. Yritysostojen ja niiden jälkeisten integrointitoimenpiteiden
epäonnistuminen voi johtaa konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden
heikkenemiseen. Yrityskaupat voivat myös muuttaa konsernin riskiprofiilia. 

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja
kehittymiseen sekä onnistumiseen asiakaspohjan laajentamisessa. Erityisesti
Terveydenhoito-segmentissä keskeinen riski liittyy uusien markkinoiden
avautumisen mahdolliseen viivästymiseen sekä kilpailevien hyödykkeiden uhkaan.
Projektitoiminnassa, jota harjoitetaan erityisesti järjestelmät-ja
teknologia-segmenteissä, altistutaan vaativien kokonaistoimitusten hallintaan
liittyville alihankkija-ja toimittajariskeille sekä omasta toiminnasta
johtuville tuotannollisille riskeille. 

Laskennallisten verosaamisten osuus taseen varoista on merkittävä.
Liiketoiminnan kannattavuuden ja verolainsäädännön mahdolliset muutokset voivat
aiheuttaa muutoksia laskennallisten verosaamisten käytettävyyteen. 

Konserni seuraa operatiivisia riskejä ja pyrkii reagoimaan välittömästi riskin
toteutumisen tullessa todennäköiseksi. 

Konsernin vahinkoriskit on katettu vakuutuksin. Omaisuus- ja
keskeytysvakuutuksilla on suojauduttu mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan
keskeytymisriskeihin. Konsernilla ei ole vireillä merkittäviä oikeudenkäyntejä. 

Rahoitusriskit jakaantuvat konsernissa luotto-, korko-, maksuvalmius- ja
valuuttariskeihin. Yhtiön hallitus käsittelee kokouksissaan kuukausittain ja
tarvittaessa useammin talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat sekä antaa
tarvittaessa toimintaohjeet koskien toimenpiteitä rahoitusriskien osa-alueiden
hallintaan liittyen. 

RIITA-ASIAT

Konsernilla ei ole meneillään riitoja tai oikeudenkäyntejä, joilla olisi
hallituksen käsityksen mukaan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen
asemaan. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailmantalouden ajautuminen taantumaan ja rahoitusmarkkinoiden vakavat häiriöt
ovat merkittävästi heikentäneet konsernin liiketoiminnan lähiajan
ennustettavuutta. Tämän johdosta konserni ei anna arviota vuoden 2009
liikevaihdon ja -tuloksen kehityksestä. 

TUOTEKEHITYS

Tilikauden kehitysmenot olivat 0,52 miljoonaa euroa (0,80 miljoonaa euroa).
Kaikki kehitysmenot on kirjattu tulosta rasittaen. 

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Konsernin liiketoiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat pieniä.
 
HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE

Konsernin tilikauden voitto oli 2,7 miljoonaa euroa ja emoyhtiön 6,5 miljoonaa
euroa. 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2008 olivat 13.826.923,83 euroa. 

Hallitus ehdottaa 15.4.2009 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että:

- osinkona jaetaan 0,02 euroa/osake, yhteensä 1.536.794,64 euroa
tämänhetkisellä ulkona olevalla osakemäärällä. 

- loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu osingonjako ei vaaranna emoyhtiön eikä
konsernin maksuvalmiutta. 

	

Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com

Talousjohtaja Pekka Raatikainen, gsm 050-5534094 
pekka.raatikainen@donesolutions.com


http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta. 

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomiaKONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR)      1-12/2008 1-12/2007  

Liikevaihto                45,1     24,7

Liikevoitto                3,8     3,5
Liikevoitto %               8,4     14,3

Voitto ennen veroja            3,6     3,5
Voitto ennen veroja %           8,3     14,1

Katsauskauden voitto            2,7     5,7
Katsauskauden voitto %           5,9     23,0

Bruttoinvestoinnit             0,5     14,5
Bruttoinvestoinnit %            1,1     58,8

Tuotekehitysmenot             0,5     0,8
Tuotekehitysmenot %            1,2     3,2

Nettovelkaantumisaste %          7,8     4,1
Omavaraisuusaste %            60,9     52,6 

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)     18,3     21,9
Oman pääoman tuotto % (ROE)        14,9     45,9

Laimentamaton tulos/osake, EUR       0,035   0,084
Laimennettu tulos/osake, EUR        0,035   0,084
Oma pääoma/osake, EUR           0,23    0,24

Henkilöstö keskimäärin kaudella      747     155

Liiketoiminnan kassavirta         3,3     3,3
Investointien kassavirta         -0,3     -2,5
Rahoituksen kassavirta          -4,3     0,2
Kassavirta yhteensä            -1,3     1,0
	

KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)      10-12/2008  10-12/2007
                      
LIIKEVAIHTO                10,0    8,0
Liiketoiminnan muut tuotot         0,0    0,0
Materiaalit ja palvelut          -2,4    -2,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut   -5,5    -2,4
Poistot ja arvonalentumiset        -0,4    0,1
Liiketoiminnan muut kulut         -1,7    -1,0
LIIKEVOITTO                0,1    1,5
Osuus osakkuusyhtiötuloksista       -0,0    -0,0
Rahoituskulut (netto)           0,1    -0,0
VOITTO ENNEN VEROJA            0,2    1,5
Tuloverot                 -0,1    2,7
KATSAUSKAUDEN VOITTO            0,1    4,2


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)      1-12/2008 1-12/2007
                      
LIIKEVAIHTO                45,1    24,7
Liiketoiminnan muut tuotot         0,3    0,0
Materiaalit ja palvelut         -13,4   -10,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  -21,0    -7,5
Poistot ja arvonalentumiset        -1,4    -0,4
Liiketoiminnan muut kulut         -5,9    -2,9
LIIKEVOITTO                3,8    3,5
Osuus osakkuusyhtiötuloksista       0,0    0,0
Rahoituskulut (netto)           -0,1    -0,1
VOITTO ENNEN VEROJA            3,6    3,5
Tuloverot                 -1,0    2,2
KATSAUSKAUDEN VOITTO            2,7    5,7

Tulos/osake, laimentamaton, eur      0,035   0,084
Tulos/osake, laimennettu, eur       0,035   0,084 


KONSERNITASE (MEUR)          31.12.2008 31.12.2007 

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet           2,1     2,3  
Liikearvo                 9,4     11,4  
Aineettomat hyödykkeet           3,2     4,0  
Osuudet osakkuusyrityksissä        0,4     0,4  
Myytävissä olevat sijoitukset       0,0     0,0  
Saamiset                  0,3     0,4  
Laskennalliset verosaamiset        3,2     4,4  
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.         18,6     22,9  

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus              2,0     1,2 
Myyntisaamiset ja muut saamiset      6,3     8,3 
Rahavarat                 2,0     3,4 
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.         10,4     12,8 

VARAT YHT.                29,0     35,7  

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                5,3     5,3  
Ylikurssirahasto              2,4     2,4  
Arvonmuutosrahasto             0,3     0,3 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   3,6     3,5 
Kertyneet voittovarat           6,2     6,5
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet   -0,3     0,0 
OMA PÄÄOMA, emoyhtiön omistajien osuus  17,6     18,1  
VÄHEMMISTÖN OSUUS             0,0     0,0 
OMA PÄÄOMA YHT.              17,6     18,1  

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat          1,0     1,2  
Varaukset                 0,1     0,2  
Rahoitusvelat               2,2     2,9  
Muut velat                 0,4     2,4  
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.          3,7     6,7  

LYHYTAIKAISET VELAT
Saadut ennakot               0,0     1,3  
Ostovelat ja muut velat          6,4     8,5  
Varaukset                 0,0     0,0  
Rahoitusvelat               1,2     1,2  
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.          7,6     10,9  

VELAT YHT.                11,3     17,6  

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.         29,0     35,7  


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

             Osake- Ylikurs-  Muut  Voitto- Väh. Opo
             pääoma sirahasto rahastot varat osuus yht.

Oma pääoma 1.1.2007    5,3   2,4   -2,6   1,5  0,0  6,6
Osingonjako        0,0   0,0   0,0   -0,7  0,0 -0,7
Suunnatut osakeannit   0,0   0,0   6,4   0,0  0,0  6,4
Tilikauden voitto     0,0   0,0   0,0   5,7  0,0  5,7  
Oma pääoma 31.12.2007   5,3   2,4   3,8   6,5  0,0 18,1
Suunnatut osakeannit   0,0   0,0   0,1   0,0  0,0  0,1
Osingonjako        0,0   0,0   0,0   -3,0  0,0 -3,0
Omien osakkeiden hankinta 0,0   0,0   -0,3   0,0  0,0 -0,3
Osakkeina toteutettavat
ja maksettavat optiot   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0
Tilikauden voitto     0,0   0,0   0,0   2,7  0,0  2,7
Oma pääoma 31.12.2008   5,3   2,4   3,6   6,2  0,0 17,6 

	
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)  1-12/2008 1-12/2007  
 
Tilikauden voitto             2,7    5,7   
Oikaisut tilikauden tulokseen       2,2   -1,7   
Käyttöpääoman muutos           -1,6   -0,3   
Maksetut korot              -0,3   -0,3  
Saadut korot               0,1    0,1  
Maksetut verot              0,0   -0,2  
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA         3,3    3,3  

Tytäryritysten hankinta          0,0   -2,3  
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,3   -0,2  
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin  0,0   -0,0  
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA         -0,3   -2,5  

Omien osakkeiden hankinta        -0,3    0,0  
Jaetut osingot              -3,0   -0,7  
Lainojen nostot              0,0    3,0  
Lainojen takaisinmaksut         -0,9   -2,1  
Rahoitusleasingvelkojen maksut      -0,1   -0,1  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA          -4,3    0,2  

Rahavirtalaskelman mukainen 
rahavarojen muutos            -1,4    1,0  
Rahavarat kauden alussa          3,4    2,4  
Rahavarat kauden lopussa         2,0    3,4  

LIIKEVAIHTO JA -VOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

MEUR      Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 Q4/07 Q3/07 Q2/07 Q1/07
Liikevaihto   10,0  10,6 12,3  12,2  8,0  6,7  4,8  5,2 
Liikevoitto   0,1  1,1  1,2  1,4  1,3  0,7  0,6  0,9 
Liikevoitto %  1,0  10,0  9,4% 11,4% 16,0% 10,4% 12,8% 18,2% 


Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin
vaatimuksia. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa