DONE SOLUTIONSIN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA LIIKETULOS POSITIIVINEN

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 28.2.2006 klo 9.00

DONE SOLUTIONSIN LIIKEVAIHTO KASVUSSA JA LIIKETULOS POSITIIVINEN
Tilinpäätöstiedote 2005

- Liikevaihto vuonna 2005 oli 11,5 meur (8,4 meur vuonna 2004), kasvua 36 %.

- Liiketulos oli 0,9 meur eli 8 % liikevaihdosta. (-1,4 meur eli -16 %). Kaikki
liiketoiminnot olivat voitollisia.

- Jatkavien toimintojen kokonaistulos oli 0,8 meur ( -1,5 meur) eli 7 %
liikevaihdosta (-18 % liikevaihdosta). Lopettavien toimintojen kokonaistulos oli
1,5 meur (0,9 meur) eli 13 % liikevaihdosta (11 % liikevaihdosta). Jatkavien ja
lopettavien toimintojen kokonaistulos yhteensä oli 2,3 meur (-0,6 meur) eli 20 %
liikevaihdosta (-7 %).

- Joulukuussa 2005 konserni hankki 57,1 % Tiolat Oy:stä, jonka tuotot ja kulut
eivät  sisälly  tilinpäätökseen.  Yhtiön  tase  31.12.2005  on  yhdistetty
tilinpäätökseen.

- Jatkavien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,016 euroa (-0,031 euroa) ja
lopettavien toimintojen osakekohtainen tulos 0,029 euroa (0,018 euroa). Jatkavien
ja lopettavien toimintojen osakekohtainen tulos yhteensä oli 0,046 euroa (-0,012
euroa). Omavaraisuusaste oli 47,5 % (-4,8 %). Omavaraisuusaste pääomalainojen
kanssa oli 57,1 % (9,5 %).

- Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 3,7 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa
euroa).

- Katsauskauden luvut vertailutietoineen ovat IFRS-standardien mukaisia.

- Palvelut (Done Information) ja Järjestelmät (Done Logistics) -liiketoiminta-
alueiden kasvu tulee olemaan maltillista kuten ennenkin. Uuden joulukuussa
hankitun Terveydenhoito -liiketoiminta-alueen mukaantulo konserniin  1.1.2006
alkaen nostaa konsernin liikevaihtoa ja -tulosta edelliseen vuoteen verrattuna.
Kaikkien liiketoiminta-alueiden liiketuloksen arvioidaan olevan korkeampi kuin
edellisenä vuonna.


IFRS-STANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTTO

Done Solutions -konserni siirtyi  IFRS-standardien  mukaiseen  raportointiin
1.1.2005. Vuoden 2004 tilinpäätös ja osavuosikatsaukset perustuivat suomalaiseen
kirjanpitokäytäntöön. IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutukset on tiedotettu
26.4.2005. Tilinpäätöksen 2005 luvut vertailutietoineen ovat IFRS-standardien
mukaisia.

Tilinpäätöksessä 2005 on Järjestelmät -liiketoiminta-alueen joulukuussa 2000
myydyn ja takaisinvuokratun toimitilakiinteistön vuokrasopimuksen  käsittelyä
muutettu ja käsitelty se rahoitusleasing-sopimuksena. Vuoden 2004 vertailutiedot
on tässä tilinpäätöstiedotteessa oikaistu tältä osin 26.4.2005 julkistettuun ifrs-
standardeihin siirtymisen vaikutukset -tiedotteeseen verrattuna. Oikaisu  on
lisännyt 1.1.2004 avaavan ifrs-taseen aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 0,5
miljoonaa euroa, alentanut omaa pääomaa 0,7 miljoonaa euroa  ja  lisännyt
pitkäaikaisia korollisia velkoja 1,0 miljoonaa euroa sekä ostovelkoja ja muita
velkoja 0,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2004  liiketulosta oikaisu parantaa 0,1
miljoonaa euroa ja tulosta ennen veroja 0,0 miljoonaa euroa. Oikaisu on lisännyt
taseen 31.12.2004 aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 0,5 miljoonaa euroa,
alentanut omaa pääomaa 0,6 miljoonaa euroa ja lisännyt pitkäaikaisia velkoja 1,0
miljoonaa euroa sekä ostovelkoja ja muita velkoja 0,1 miljoonaa euroa. Oikaisu
nostaa 1.1.2004 ja 31.12.2004 taseen loppusummaa 0,5 miljoonaa euroa.


LIIKETOIMINNAN KEHITTYMINEN

Liiketoiminta-alueiden kehittämistä ja kannattavuuden parantamista jatkettiin
vuoden 2005 aikana onnistuneesti: Molemmat jatkavien toimintojen koko vuoden
konsernissa  olleet  liiketoiminta-alueet  Palvelut  (Done  Information)  ja
Järjestelmät (Done Logistics) olivat tilikaudella niin liikevaihdossa  kuin
-tuloksessa hyvällä tasolla ja Järjestelmät  -liiketoiminta-alue  edelliseen
vuoteen verrattuna selvässä kasvussa.  Syyskuussa  2005  päätettiin  luopua
Logistiikka -liiketoiminta-alueesta (Providor Logistics). Marraskuussa 2005 Done
Solutions päätti hyödyntää parantuneet taloudelliset voimavaransa uudistamalla
strategiaansa;  Yhtiö  tulee  kehittämään  jatkossa  liiketoiminta-alueitansa
hakemalla kasvua yritysostoilla, joilla tullaan joko vahvistamaan olemassaolevia
liiketoiminta-alueita tai hankkimaan  kokonaan  uusia  liiketoiminta-alueita.
Ensimmäinen uuden strategian mukainen yritysosto tehtiin joulukuussa 2005.


LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

Konsernin jatkavien toimintojen liikevaihto tilikaudella 1.1.-31.12.2005 oli 11,5
miljoonaa euroa. Edellisellä tilikaudella 1.1.-31.12.2004 liikevaihto oli 8,4
miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 35,8 %. Liiketulos tilikaudella
oli 0,9 miljoonaa euroa eli 8,2 % liikevaihdosta (-1,4 miljoonaa euroa eli -16,2
% liikevaihdosta). Jatkavien toimintojen tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa
eli 7,1 % liikevaihdosta (-1,5 miljoonaa euroa eli -18,0 %). Lopettavien
toimintojen tulos tilikaudella oli 1,5 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).
Varausten vähenemisellä ei ollut tulosvaikutusta katsauskaudella.

Jatkavien toimintojen tulos per osake oli 0,016 euroa (-0,031 euroa), ja oma
pääoma per osake oli 0,067 euroa (-0,006 euroa). Lopettavien toimintojen tulos
per osake oli 0,029 euroa (0,018 euroa).

Konsernin ifrs-standardien mukaiset ensisijaiset liiketoimintakohtaiset segmentit
ovat Palvelut (Done Information), Järjestelmät (Done Logistics) sekä  uusi
segmentti  Terveydenhoito  (Tiolat).  Terveydenhoito   -segmentistä   ei
tuloslaskelmassa ole tuottoja eikä kuluja, koska segmentti hankittiin joulukuun
lopussa. Liikevaihto ja -tulos segmenteittäin olivat:

         Liikevaihto  Liikevaihto Liiketulos  Liiketulos
           2005     2004     2005     2004
Palvelut      4,7 meur   4,7 meur   0,4 meur  -0,1 meur
Järjestelmät    6,8 meur   3,7 meur   0,5 meur  -1,3 meur
Terveydenhoito   0,0 meur   0,0 meur   0,0 meur   0,0 meur
Yhteensä     11,5 meur   8,4 meur   0,9 meur  -1,4 meur

Konsernin liikevaihto ja -tulos vuosineljänneksittäin olivat:

MEUR             Q1/2005 Q2/2005 Q3/2005 Q4/2005 Yhteensä
Liikevaihto          2,9   3,0   2,5   3,1  11,5
Liiketulos           0,1   0,2   0,3   0,3   0,9
Kauden tulos, jatk.toim.    0,1   0,2   0,2   0,3   0,8

MEUR             Q1/2004 Q2/2004 Q3/2004 Q4/2004 Yhteensä
Liikevaihto          2,4   1,9   1,9   2,2   8,4
Liiketulos          -0,2  -0,4  -0,4  -0,4  -1,4
Kauden tulos, jatk.toim.   -0,3  -0,4  -0,4  -0,4  -1,5


RAHOITUS

Tilikauden lopussa 31.12.2005 oli konsernin taseen loppusumma 10,8 miljoonaa
euroa (6,4 miljoonaa euroa 31.12.2004) oman pääoman ollessa 4,0 miljoonaa euroa (-
0,3 miljoonaa euroa). Emoyhtiön oma pääoma FAS:n mukaan oli 8,4 miljoonaa euroa
(4,8 miljoonaa euroa). Konsernin korollinen velka oli katsauskauden lopussa 2,1
miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste -33,4 % (-281,6
%). Konsernin omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 47,5  %  (-4,8  %).
Omavaraisuusaste pääomalainojen kanssa oli 57,1 % (9,5 %).

Konsernin likvidit varat tilikauden päättyessä olivat 3,7 miljoonaa euroa (1,6
miljoonaa euroa).

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan olevan positiivisen seuraavien 12
kuukauden ajalla. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien varojen riittävän seuraavien
12 kuukauden ajalla.


MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Done Solutionsin tytäryhtiö Providor Logistics Oy (Logistiikka-segmentti) myi
syyskuussa 2005 varastointi- ja kuljetusliiketoimintansa Hahka Way Oy:lle 1,7
miljoonalla eurolla. Providor Logistics Oy:öön liittyvät tuotot ja kulut on
esitetty tilinpäätöksessä lopettavien toimintojen tuloksessa. Joulukuussa 2005
Done Solutions Oyj osti 100% Sunob Holding Oy:stä, joka omistaa 57% Tiolat
Oy:stä. Hankinta maksettiin rahalla sekä laskemalla liikkeelle yhtiön uusia
osakkeita 10 miljoonaa kappaletta. Yhtiökokouksen päivän käyvällä kurssilla
laskettuna kauppahinnaksi muodostui 2,5 miljoonaa euroa. Tiolat Oy:n vuoden 2005
12 kuukauden liikevaihto oli 2,8 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,5 miljoonaa
euroa.

Tiolat Oy:n (Terveydenhoito -segmentti) hankintamenosta kohdistettiin hankitun
yhtiön aineettomiin oikeuksiin 1,8 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuteen 0,1
miljoonaa euroa. Aineettomat hyödykkeet 1,8 miljoonaa euroa kirjataan poistoina
vaikutusaikanaan. Liikearvoksi muodostuu 1,1 miljoonaa euroa, joka perustuu
uusille markkinoille laajentumisen  myötä  syntyvään  liiketoiminnan  hyvään
tulevaisuuteen. Ifrs:n mukaisen arvonalentumistestin mukaan kerrytettävissä oleva
kassavirta ylittää liikearvon arvon.


TUOTEKEHITYS

Tilikauden kehitysmenot olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa). Kaikki
kehitysmenot on kirjattu tulosta rasittaen.


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 129 henkeä (166 henkeä), joista 2
työskenteli yhtiön ulkomaan toiminnoissa (3). Henkilöstön lukumäärä tilikaudella
oli keskimäärin 135 (181).


JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Done Solutionsin hallituksen muodostavat puheenjohtaja Jyri Merivirta ja muut
jäsenet Jaakko Asanti, Matti Nevalainen ja toimitusjohtaja Pekka Pystynen.

Done Solutionsin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Pekka Pystynen,  Done
Information -tytäryhtiön toimitusjohtaja Elina Karjalainen, lakimies Juha Kujala,
Done Logistics -tytäryhtiön toimitusjohtaja Juha Mikkola sekä talousjohtaja Mika
Söyring.

Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Deloitte & Touche  Oy  päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Eero Lumme ja varatilintarkastajana KHT Jonathan Bäck.


SISÄPIIRIASIAT JA CORPORATE GOVERNANCE

Done Solutions Oyj noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006  voimaan  tullutta
sisäpiiriohjetta ja soveltuvin osin 1.7.2004  voimaan  tullutta  suositusta
listayhtiöiden hallintointi- ja ohjausjärjestelmistä. Yhtiön hallintoperiaatteet
ovat luettavissa yhtiön Internet-sivujen sijoittajaosiossa.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 31.3.2005 PÄÄTÖKSET

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset on pörssitiedotettu 31.3.2005.


YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 19.12.2005 PÄÄTÖKSET

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset on pörssitiedotettu 19.12.2005.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Yhtiö on tilikaudella 1.1.-31.12.2005 korottanut osakepääomaansa  3.957.398,72
eurosta 4.757.398,72 euroon vastaten 10.000.000 kpl osaketta.

Aika          Korotus (kpl)        Suunnattu uusmerkintä
19.12.2005       10.000.000         Gateway Finland Oy

Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin 23.12.2005.

Done Solutionsin osakepääoma 31.12.2005 oli 4.757.398,72 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 59.467.484 kappaletta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2005 päättämät hallituksen käyttämättömät
osakeantivaltuudet 31.12.2005 olivat 9.893.496 osaketta. Hallituksella ei ole
valtuuksia hankkia omia osakkeita.

Done Solutions Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 1.1.-31.12.2005
yhteensä 3,2 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 20.583.610 kappaletta ja 41,6 %
kokonaisosakemäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 0,25 euroa ja alin 0,08 euroa.
Tilikauden lopun päätöskurssi oli 0,25 euroa ja tilikauden keskikurssi 0,16
euroa. Done Solutionsin markkina-arvo 31.12.2005 oli 14,9 miljoonaa euroa.
Markkina-arvo sisältää 19.12.2005 merkityt 10.000.000 osaketta, jotka tulevat
kaupankäynnin kohteeksi arviolta maaliskuussa 2006.


OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli vuoden 2005 lopussa 1.748 osakkeenomistajaa (1.956 vuoden 2004
lopussa).  Tilikauden  aikana  tehtiin  neljä  omistukseen   liittyvää
liputusilmoitusta. 30.11.2005 tehdyn yrityskaupan seurauksena Gateway Finland Oy
ilmoitti, että sen omistusosuus tulee nousemaan yli 3/20 -osaan Done Solutions
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ehdollisena  niin,  että  ylimääräinen
yhtiökokous 19.12.2005 hyväksyy yrityskauppaan liittyvän suunnatun osakeannin.
19.12.2005 toteutetun suunnatun osakeannin seurauksena Gateway Finland Oy:n
omistusosuus nousi 23.12.2005 kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen yli 3/20
-osaan Done Solutions Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Pohjola-Yhtymän
määräysvallassa olevan Conventum Venture Finance Oy:n omistusosuus laski alle 1/4
-osaan Done Solutions Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 19.12.2005 tehtyjen
osakekauppojen seurauksena ja 1/5 -osaan 23.12.2005 edellä mainitun suunnatun
osakeannin kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen.

Yhtiön  suurimmat  osakkeenomistajat  ovat  nähtävissä  yhtiön  kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajatiedot / suurimmat omistajat.


JOHDON OMISTUKSET

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 31.12.2005 oli
25,5 % eli 15.152.500 kappaletta ja optio-oikeuksista 0,0 %. Gateway Finland Oy:n
omistusosuus osakkeista 31.12.2005 oli 19,3 % eli  11.500.000  kappaletta.
Hallituksen jäsen Matti Nevalainen omistaa 50,0 % Gateway Finland Oy:stä.


MERKITTÄVÄT RISKIT LIIKETOIMINNASSA

Done Solutions Oyj:n riskit liittyvät yhtiön liiketoimintaan. Näitä riskejä
hallitaan ja pienennetään välttämällä riskejä, jotka ovat yhtiön toiminnan
jatkuvuuden  vaarantavia  tai  hallitsemattomia.  Riskienhallinnan  yleiset
periaatteet hyväksyy hallitus, ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin
talousosasto yhdessä liiketoimintojen johdon kanssa. Riskienhallinnan vastuut
noudattavat muun liiketoiminnan ja organisaation mukaista jakoa.  Konsernin
olennaisimmat riskit liittyvät rahoitukseen; Konserni  altistuu  normaalissa
liiketoiminnassaan luotto- ja maksuvalmiusriskeille. Konsernin riskienhallinnan
tavoite on minimoida näiden haitalliset vaikutukset yrityksen tulokseen.


YMPÄRISTÖ

Done Solutionsin liiketoiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat pieniä.


OIKEUDENKÄYNNIT

Yhtiöllä ei ole aiemmin tiedotettujen oikeudenkäyntien lisäksi muita merkittäviä
oikeudenkäyntejä.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Palvelut (Done Information) ja Järjestelmät (Done Logistics) -liiketoiminta-
alueiden kasvu tulee olemaan maltillista kuten ennenkin. Uuden joulukuussa
hankitun Terveydenhoito -liiketoiminta-alueen mukaantulo konserniin  1.1.2006
alkaen nostaa konsernin liikevaihtoa ja -tulosta edelliseen vuoteen verrattuna.
Kaikkien liiketoiminta-alueiden liiketuloksen arvioidaan olevan korkeampi kuin
edellisenä vuonna.


HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ

Hallitus ehdottaa 31.3.2006 kokoontuvalle yhtiökokoukselle,  että  emoyhtiön
tilikauden  voitto  1.886.333,60  euroa  lisätään  edellisten  tilikausien
voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei tilikaudelta jaeta.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

Talousjohtaja  Mika  Söyring,  puh.  0205  253425,  gsm  040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions  on  Helsingin  Pörssin  NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu  kolmeen  liiketoiminta-alueeseen: Palvelut
(Done  Information)   tarjoaa  monikielisen  dokumentoinnin  palveluita.
Järjestelmät (Done   Logistics) toimittaa   kokonaisvaltaisia   logistisia
järjestelmiä,   jotka   perustuvat materiaalinkäsittelyn  automaatioon  ja
niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin. Terveydenhoito (Tiolat)  suunnittelee,
 valmistaa   ja   myy   iCare-silmänpainemittareita  silmälääkäreille  ja
optikoille.  Done  Solutions  toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.


KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR)         2005    2004

Liikevaihto                  11,5     8,4

Liiketulos                   0,9    -1,4
Liiketulos %                  8,2    -16,2

Tulos ennen veroja               0,8    -1,5
Tulos ennen veroja %              7,1    -17,9

Katsauskauden tulos              0,8    -1,5
Katsauskauden tulos %             7,1    -18,0

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin     3,0     0,6
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %      25,8     6,9

Tutkimus- ja kehitysmenot           0,1     0,1
Tutkimus- ja kehitysmenot %          0,4     0,9

Nettovelkaantumisaste %           -33,4   -281,6
Omavaraisuusaste %              47,5    -4,8
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)       21,6    -55,9
Oman pääoman tuotto % (ROE)          34,3  -6.440,3

Tulos/osake jatkavat toiminnot, EUR      0,016   -0,031
Tulos/osake lopetetut toiminnot, EUR      0,029    0,018
Oma pääoma/osake, EUR             0,067   -0,006
Osakekohtainen osinko, EUR           0,00    0,00
Osinko tuloksesta %              0,0     0,0
Efektiivinen osinkotuotto %          0,0     0,0
Hinta/voitto-suhde               neg.    neg.

Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärän keskiarvo            49.796.251 49.467.484
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä tilikauden lopussa        59.467.484 49.467.484

Henkilöstö keskimäärin kaudella        135     181

Liiketoiminnan kassavirta           1,0    -0,1
Investointien kassavirta            1,6     0,6
Rahoituksen kassavirta            -0,4     0,0
Kassavirta yhteensä              2,2     0,5


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)         2005    2004

LIIKEVAIHTO                  11,5     8,4
Liiketoiminnan muut tuotot           0,1     0,1
Materiaalit ja palvelut            -3,6    -2,2
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut     -5,1    -5,5
Poistot ja arvonalentumiset          -0,2    -0,3
Liiketoiminnan muut kulut           -1,7    -2,0
LIIKETULOS                   0,9    -1,4
Osuus osakkuusyhtiötuloksista         0,0     0,0
Rahoituskulut (netto)             -0,1    -0,2
TULOS ENNEN VEROJA               0,8    -1,5
Tuloverot                   -0,0    -0,0
Vähemmistöosuudet               0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS, jatkavat toiminnot    0,8    -1,5
Lopetettujen toimintojen tulos         1,5     0,9
KATSAUSKAUDEN TULOS              2,3    -0,6

Tulos/osake, jatk.toiminnot laimentamaton, eur 0,016   -0,031
Tulos/osake, jatk.toiminnot laimennettu, eur  0,016   -0,031
Tulos/osake, lop.toiminnot laimentamaton, eur 0,029    0,018
Tulos/osake, lop.toiminnot laimennettu, eur  0,029    0,018


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)         Q4/2005   Q4/2004

LIIKEVAIHTO                  3,1     2,2
Liiketoiminnan muut tuotot           0,0     0,0
Materiaalit ja palvelut            -0,9    -0,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut     -1,5    -1,4
Poistot ja arvonalentumiset          -0,0    -0,1
Liiketoiminnan muut kulut           -0,4    -0,6
LIIKETULOS                   0,3    -0,4
Osuus osakkuusyhtiötuloksista         0,0     0,0
Rahoituskulut (netto)             0,0    -0,0
TULOS ENNEN VEROJA               0,3    -0,4
Tuloverot                   -0,0    -0,0
Vähemmistöosuudet               0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS, jatkavat toiminnot    0,3    -0,4
Lopetettujen toimintojen tulos        -0,0     0,2
KATSAUSKAUDEN TULOS              0,3    -0,3


KONSERNITASE (MEUR)            31.12.2005 31.12.2004

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet             0,5     0,9
Liikearvo                   1,2     0,1
Aineettomat hyödykkeet             1,8     0,0
Osuudet osakkuusyrityksissä          0,4     0,3
Myytävissä olevat sijoitukset         0,0     0,0
Saamiset                    0,5     0,7
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.            4,4     2,0

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                0,3     0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset        2,3     2,8
Rahavarat                   3,7     1,6
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.            6,4     4,4

VARAT YHT.                  10,8     6,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                  4,8     4,0
Ylikurssirahasto                1,0     0,4
Vararahasto                  0,0     0,2
Arvonmuutosrahasto               0,3     0,0
Kertyneet voittovarat             -2,0    -4,8
OMA PÄÄOMA YHT.                4,0    -0,3
VÄHEMMISTÖN OSUUS               1,0     0,0

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat            0,5     0,0
Varaukset                   0,7     0,7
Korolliset velat                1,0     1,9
Muut velat                   0,1     0,0
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.            2,3     2,6

LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat            2,3     3,2
Varaukset                   0,1     0,4
Korolliset velat                1,0     0,5
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.            3,5     4,1

VELAT YHT.                   5,7     6,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.           10,8     6,4


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

              Osake- Ylikurssi- Vara-  Arvon- Voitto-
              pääoma rahasto  rahasto muutos- varat
                           rahasto

OMA PÄÄOMA 31.12.2003 FAS  7,4   0,4    0,2   0,0  -6,9
Ifrs:n käyttöönoton vaik.                   -0,8
OMA PÄÄOMA 1.1.2004     7,4   0,4    0,2   0,0  -7,7
Osakepääoman alentaminen  -3,5                3,5
Tilikauden tulos                       -0,6
OMA PÄÄOMA 31.12.2004    4,0   0,4    0,2   0,0  -4,8

OMA PÄÄOMA 1.1.2005     4,0   0,4    0,2   0,0  -4,8
Suunnattu anti 19.12.2005  0,8   0,9        0,3
Kert.tappioiden kattaminen     -0,3    -0,2       0,5
Tilikauden tulos                        2,3
OMA PÄÄOMA 31.12.2005    4,8   1,0    0,0   0,3  -2,0

Tilinpäätöksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa