DONE SOLUTIONSIN OSAVUOSIKATSAUS Q1/2003

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 29.4.2003 klo 09.00

DONE SOLUTIONSIN OSAVUOSIKATSAUS Q1/2003

-  Liikevaihto  katsauskaudella 6,2  meur  (10,4  meur  Q1/2002,
vertailukelpoinen liikevaihto 8,2 meur Q1/2002).

- Liiketulos –0,6 meur (-2,0 meur), –9,0 % liikevaihdosta (-18,8 %).

- Osakekohtainen tulos –0,01 eur (-0,04 eur), omavaraisuusaste 35,9 %
(24,1 %).

- Likvidit varat 1,2 meur (1,2 meur).

- Yhtiön pääliiketoiminta-alueilla ei ole vielä merkkejä kysynnän
vahvistumisesta.  Yhtiö  ennustaa  koko  vuoden  vertailukelpoisen
liikevaihdon  jäävän  viime  vuotta  alhaisemmaksi.  Koko  vuoden
liiketuloksen  ennustetaan  olevan  lievästi  tappiollinen  mutta
liiketoiminnan kassavirran positiivinen.


LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Done Logistics -liiketoiminta-alue

Systems & Software –yksikössä oli ohjausjärjestelmien, etenkin yksikön
Pohjoismaiden juomateollisuudelle toimittamien Warehouse Management
Systems      –järjestelmien     kysyntä      tyydyttävä.
Materiaalinkäsittelyjärjestelmien kysyntä oli katsauskaudella heikko,
eikä kysynnän elpymistä ollut näkyvissä. Tämän takia maaliskuussa
pidettiin  yt-neuvottelut  kustannusten  sopeuttamiseksi  heikkoon
kysyntään. Lomautusten ja irtisanomisten avulla tavoitellaan  0,3
miljoonan euron kustannussäästöjä elokuun loppuun mennessä.

Merkittävimmät  tilaukset  Done  Logistics  -liiketoiminta-alueella
ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat panimo- ja juomateollisuudelle
Warehouse  Management  System –järjestelmä ja  pakkausjärjestelmä,
paperinjalostusteollisuudelle  rullankäsittelyjärjestelmälaajennukset
sekä elintarviketeollisuudelle terminaali- ja jakelusopimus.

Done Information -liiketoiminta-alue

Software & Services –yksikön monikielisissä dokumentointipalveluissa
oli   kysyntä   katsauskaudella   tyydyttävä.   Käännös-   ja
lokalisointipalveluissa volyymi- ja tuloskehitys oli  suunnitellun
mukaista. Ohjelmistoratkaisujen kysyntä oli edelleen heikko. Yksikössä
nimettiin  katsauskaudella uusia liiketoimintavastuuhenkilöitä,  ja
ohjelmistokehittäjiä koulutettiin sellaisiin uusiin teknologioihin,
joilla kysyntä markkinoilla on selkeästi kasvamassa.

Huolimatta kysynnän heikentymisestä Engineering –yksikön palvelujen
kannattavuus parantui katsauskaudella, vaikka toiminta olikin edelleen
tappiollista. Liiketoiminnan jalostusastetta nostetaan muun muassa
tuotteistamalla palveluja ja yhdistämällä niitä Software & Services
–yksikön palvelujen kanssa.

Suurimpia saatuja tilauksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat
Software   &   Services   –yksikössä   ohjelmistoyritysten,
ajoneuvoteollisuuden ja laitevalmistajan monikielisen dokumentoinnin
kaupat. Suurimpia tilauksia olivat Engineering -yksikössä tuotekehitys-
ja muotoilutyöt sähkölaite- ja koneteollisuudelle sekä suunnittelutyöt
laivan muutostyöprojektiin ja koneteollisuudelle.

Liiketoimintayksikköjen liikevaihto ja –tulos katsauskaudella olivat:

          Liikevaihto Liikevaihto  Liiketulos Liiketulos
          Q1/2003   Q1/2002    Q1/2003   Q1/2002
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %
Done Logistics
 Systems&Software  2,0  32%  4,4  42%   -0,3 –16% -0,9 –19%
 Distribution    2,1  34%  3,0  29%   -0,0  -2% -0,3 -10%
 Yhteensä      4,1  66%  7,4  71%   -0,4  –9% -1,2 –15%

Done Information
 Software&Services 1,7  27%  2,0  19%   -0,0  -2% -0,1  -5%
 Engineering    0,5  8%  1,0  9%   -0,2 –35% -0,7 –73%
 Yhteensä      2,2  34%  3,0  29%   -0,2  –9% -0,8 –27%

Done Solutions   6,2 100%  10,4 100%   -0,6  –9% -2,0 –19%

Katsauskauden liikevaihto pieneni kaikissa yksiköissä edellisvuoden
vastaavaan  kauteen verrattuna, mutta samalla kaikkien yksikköjen
kannattavuus parantui.

Vuoden 2002 vertailuluvuissa on mukana huhtikuussa 2002 konkurssiin
asetetut Done Solutionsin ruotsalainen tytäryhtiö Done Logistics Ab ja
sen  tytäryhtiö Actipac Ab 31.3.2002 asti. Niiden yhteenlaskettu
liikevaihto 1.1.-31.3.2002 oli 2,2 miljoonaa euroa (Done Logistics
Systems & Software 1,8 miljoonaa euroa ja Distribution 0,4 miljoonaa
euroa) ja liiketulos –0,4 miljoonaa euroa (Systems & Software –0,4
miljoonaa euroa ja Distribution 0,0 miljoonaa euroa).


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 10,1 miljoonaa
euroa (18,1 miljoonaa euroa 31.3.2002) oman pääoman ollessa 3,6
miljoonaa  euroa  (4,3  miljoonaa  euroa).  Omavaraisuusaste  oli
katsauskauden lopussa 35,9 % (24,1 %), nettovelkaantumisaste 0,2 %
(64,1 %) ja korollinen nettovelka on 0,0 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa
euroa). Tulos per osake oli –0,01 euroa (-0,04 euroa). Oma pääoma per
osake oli 0,07 euroa (0,08 euroa). Likvidit varat katsauskauden lopussa
olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa).

Seuraavien 12 kuukauden konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan
olevan positiivinen. Tämän vuoksi yhtiö arvioi käytettävissä olevien
varojen riittävän seuraavien 12 kuukauden ajan.


INVESTOINNIT JA DIVESTOINNIT

Merkittäviä investointeja tai divestointeja ei katsauskaudella tehty.


TUOTEKEHITYS

Katsauskauden kuluksi kirjatut tuotekehitysmenot olivat 0,1 miljoonaa
euroa eli 1,3 % liikevaihdosta.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön lukumäärä oli katsauskauden lopussa 235, joista
ulkomaan yksiköissä työskenteli 3 henkilöä. 31.3.2003 Done Logisticsin
Systems & Software –yksikössä oli 86 ja Distribution –yksikössä 15
henkilöä sekä Done Informationin Software & Services -yksikössä 79 ja
Engineering –yksikössä 55 henkilöä. Vuosi sitten konsernin henkilöstön
lukumäärä  oli 344, joista ulkomaan toiminnoissa työskenteli  60
henkilöä.

Done  Solutionsin  30  %:sti  omistamassa  henkilöstövuokrausta
harjoittavassa Ametro Oy:ssä oli katsauskauden lopussa yhteensä 129
henkilöä.


OSAKEPÄÄOMA, OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Done Solutionsin osakepääoma 31.3.2003 oli 7.420.122,60 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 49.467.484 kappaletta.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajat / taloudelliset tiedot /
suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,20 euroa ja alin kurssi 0,12
euroa. Keskikurssi oli 0,16 euroa ja 31.3.2003 päätöskurssi 0,13 euroa.
Osakevaihto katsauskaudella oli 0,2 miljoonaa euroa eli 1.052.589
osaketta, ja yhtiön markkina-arvo 31.3.2003 oli 6,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön  varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2003 päättämät hallituksen
käyttämättömät osakeantivaltuudet 31.3.2003 olivat 9.893.496 osaketta.
Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita 31.3.2003.


KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Yhtiö  on  alkuvuonna 2003 edelleen keskittynyt  kannattavuutensa
parantamiseen   ja   positiivisen  liiketoiminnan   kassavirran
aikaansaamiseen. Yhtiön liiketuloksen paraneminen on toteutettujen
kustannusleikkausten  ja toimintaprosessien  tehostamisen  ansiota.
Kysynnän kohenemista ei ole tapahtunut katsauskaudella.

Katsauskauden aikana on jatkettu konsernirakenteen selkeyttämistä. Done
Logistics Oy:n Viron liiketoimintaa harjoittamattomien tytäryhtiöiden
purku, jolla ei ole merkittävää tulosvaikutusta, on rekisteröity
maaliskuussa 2003.

Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2003.
Olennaiset yhtiökokouksen päätökset olivat:

Donen hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Asanti, Jyri Merivirta,
Pekka Pystynen ja uutena jäsenenä filosofian maisteri Tapio Sarpola.

Yhtiön  tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy
vastuullisena     tilintarkastajana   KHT    Eero   Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.

Yhtiökokous  päätti  peruuttaa yhtiökokouksen 13.5.2002  päättämän

osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin sitä ei ole  käytetty  ja
valtuuttaa  hallituksen  yhden  vuoden  kuluessa  yhtiökokouksen
päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien
osakkeiden  äänimäärä  vastaa enintään  viidesosaa  yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksen  ajankohtana  kaupparekisteriin  rekisteröityjen
osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten yhteismäärä on
enintään  viidesosa  yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen  ajankohtana
kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Yhtiö on tiedottanut yhtiökokouksen päätökset 21.3.2003.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ruotsalainen liiketoimintaa harjoittamaton tytäryhtiö tullaan purkamaan
vuoden 2003 aikana. Yhtiön purulla ei ole merkittävää tulosvaikutusta.

DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön  pääliiketoiminta-alueilla ei ole vielä merkkejä  kysynnän
vahvistumisesta.  Done Logistics –liiketoiminta-alue  on  vahvasti
riippuvainen pääasiakaskuntansa paperin jatkojalostusteollisuuden sekä
elintarvike-  ja juomateollisuuden investointien määrästä.  Näillä
alueilla ei alkuvuoden aikana ole ollut merkkejä vahvistumisesta. Done
Informationin pääasiakaskunta on kone- ja laitevalmistajat sekä muu
metalli- ja elektroniikkateollisuus. Myös tässä markkinassa on kysyntä
viimevuotista alemmalla tasolla.

Yhtiö ennustaa koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon jäävän viime
vuotta alhaisemmaksi. Koko vuoden liiketuloksen ennustetaan olevan
lievästi tappiollinen mutta liiketoiminnan kassavirran positiivinen.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com

Controller Mika Söyring, puh. 0205 253425, gsm 040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn  automaatioon,  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin ja ulkoistamispalveluihin. Done Information tarjoaa
tiedon   ratkaisuja   suunnittelusta   ja   dokumentoinnista
jälkimarkkinointiin. Done Solutions toimii valituilla toimialoilla
Pohjoismaissa, keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Asiakkaat  ovat
tyypillisesti toimialojensa johtavia kansainvälisiä yrityksiä.


KONSERNIN AVAINLUVUT (MEUR)     Q1/2003   Q1/2002   Y2002

Liikevaihto               6,2    10,4    32,0

Liiketulos               -0,6    -2,0    -5,0
Liiketulos %              -9,0    -18,8    -15,7

Tulos ennen satunnaisia eriä      -0,6    -2,2    -6,0
Tulos ennen satunnaisia eriä %     -9,6    -21,5    -18,6

Katsauskauden tulos          -0,7    -3,8    -7,7
Katsauskauden tulos %         -11,3    -35,9    -24,1

Bruttodivestoinnit pysyviin vastaaviin 0,0     0,5     1,1

Korollinen nettovelka          0,0     2,7    -0,4
Nettovelkaantumisaste %         0,2    64,1    -8,5
Omavaraisuusaste %           35,9    24,1    37,0

Tulos/osake, EUR            -0,01    -0,04    -0,12
Oma pääoma/osake, EUR          0,07    0,08    0,08

Henkilöstö keskimäärin kaudella     242     368     300

Liiketoiminnan kassavirta       -0,4    -3,3    -4,8
Investointien kassavirta        0,0     0,5     1,1
Rahoituksen kassavirta         -0,1     1,3     2,6
Kassavirta yhteensä          -0,5    -1,5    -1,0


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)      Tammi-   Tammi-   Tammi-
                    maalis   maalis   joulu
                    2003    2002    2002

LIIKEVAIHTO               6,2    10,4    32,0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä     6,4    10,8    32,6
Materiaalit ja palvelut        -2,9    -5,6    -15,5
Henkilöstökulut            -2,5    -4,3    -12,4
Poistot                -0,4    -0,4    -1,9
Liiketoiminnan muut kulut       -1,2    -2,3    -7,8
LIIKETULOS               -0,6    -2,0    -5,0
Rahoitustuotot             0,0     0,0     0,1
Rahoituskulut             -0,1    -0,3    -1,1
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ      -0,6    -2,2    -6,0
Satunnaiset tuotot           0,0     0,0     0,0
Satunnaiset kulut            0,0    -1,5    -1,4
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA               -0,6    -3,7    -7,4
Välittömät verot yhteensä       -0,1    -0,0    -0,3
Vähemmistöosuudet            0,0     0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS          -0,7    -3,8    -7,7


KONSERNITASE (MEUR)         31.3.2003  31.3.2002 31.12.2002

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet yhteensä     1,2     2,4     1,6
Aineelliset hyödykkeet yhteensä     0,8     1,6     0,9
Sijoitukset yhteensä          1,0     1,6     1,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ       3,1     5,5     3,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä        0,1     0,1     0,1
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä     1,0     1,5     1,2
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä     4,7     9,7     5,4
Rahoitusarvopaperit yhteensä      0,0     0,5     0,0
Rahat ja pankkisaamiset         1,2     0,8     1,7
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ      7,0    12,6     8,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ           10,1    18,1    11,9

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma               7,4     7,4     7,4
Ylikurssirahasto            0,4    11,4     4,8
Muut rahastot              0,2     0,2     0,2
Muut vapaat rahastot          0,0     0,0     3,7
Edellisten tilikausien tulos      -3,7    -11,0    -4,2
Katsauskauden tulos          -0,7    -3,8    -7,7
Pääomalainat              0,0     0,0     0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ           3,6     4,3     4,3
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET  0,0     0,0     0,0
PAKOLLISET VARAUKSET          1,1     0,1     1,2
VÄHEMMISTÖOSUUS             0,0     0,0     0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  0,1     0,3     0,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  5,2    13,4     6,2
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ         5,4    13,7     6,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ          10,1    18,1    11,9

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilaa