DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

                                    
Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 14.2.2003 klo 09.00

DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002

- Liikevaihto vuonna 2002 oli 32,0 miljoonaa euroa (60,8 miljoonaa
euroa vuonna 2001). Vertailukelpoinen pro forma liikevaihto vuonna 2001
oli 41,9 miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli –5,0 miljoonaa euroa eli –15,7 % liikevaihdosta. (0,5
miljoonaa euroa eli 0,7 %). Vertailukelpoinen pro forma liiketulos
vuonna 2001 oli –2,6 miljoonaa euroa eli –6,2 % liikevaihdosta.

- Osakekohtainen tulos oli –0,16 euroa (0,00 euroa) ja omavaraisuusaste
37,0 % (33,7 %). Likvidit varat olivat 1,7 miljoonaa euroa (2,7
miljoonaa euroa).

- Vuonna 2002 keskityttiin toiminnan tervehdyttämiseen. Kannattavuus
ennen kertaluonteisia ja satunnaisia eriä parani loppuvuonna, mutta ei
tavoitteiden mukaisesti.

- Liiketoiminnan kassavirta oli vuoden toisella puoliskolla lievästi
positiivinen.

- Yhtiön pääliiketoiminta-alueilla ei ole vielä merkkejä kysynnän
vahvistumisesta. Jos yhtiön liikevaihto vuonna 2003 on vuoden 2002
nykyisten liiketoimintojen liikevaihdon tasolla, niin operatiivinen
liiketulos muodostuu positiiviseksi. Tällöin omavaraisuusaste olisi
vuoden 2003 lopussa vähintään samalla tasolla kuin vuoden 2002 lopussa.
Kausivaihteluista johtuen ensimmäinen vuosineljännes on tappiollinen.


KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR)       2002    2001

Liikevaihto               32,0    60,8

Liiketulos                -5,0     0,4
Liiketulos %              -15,7     0,7

Tulos ennen satunnaisia eriä       -6,0     0,6
Tulos ennen satunnaisia eriä %     -18,6     1,0

Katsauskauden tulos           -7,7    -11,8
Katsauskauden tulos %          -24,1    -19,5

Bruttodivestoinnit pysyviin vastaaviin  1,1     4,4
Bruttodivestoinnit liikevaihdosta %    3,5     7,3

Tutkimus- ja kehitysmenot         0,3     1,6
Tutkimus- ja kehitysmenot %        0,8     2,6

Nettovelkaantumisaste %         -8,5    -0,6
Omavaraisuusaste %            37,0    33,7
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)    –45,0    11,8
Oman pääoman tuotto % (ROE)      -102,1     0,8

Tulos/osake, EUR             -0,16    0,00
Oma pääoma/osake, EUR           0,08    0,16
Osakekohtainen osinko, EUR        0,00    0,00
Osinko tuloksesta %            0,0     0,0
Efektiivinen osinkotuotto %        0,0     0,0
Hinta/voitto-suhde            n/a     n/a

Osakkeiden osakeantioikaistun
lukumäärän keskiarvo          38.638.848 38.638.838
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä tilikauden lopussa      50.951.508 49.467.484

Henkilöstö keskimäärin kaudella      300     847

               H1/2002  H2/2002  Y2002  Y2001
Liiketoiminnan kassavirta   -4,88    0,09  -4,79  -6,48
Investointien kassavirta    1,09    0,05   1,14   4,43
Rahoituksen kassavirta     3,93   -1,28   2,65  -5,02
Kassavirta yhteensä       0,14   -1,14  -1,00  -7,07


TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Tilinpäätöstiedotteen lopussa esitetään laskelmien laadintaperiaatteet
sekä konsernin virallinen tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.12.2002 sekä
1.1.-31.12.2001. Lisäksi esitetään pro forma tuloslaskelma ajalta 1.1.-
31.12.2001. Luvut ovat tilintarkastettuja.


LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

MEUR           Q1/2002 Q2/2002 Q3/2002 Q4/2002 Yhteensä
Liikevaihto        10,4   8,0   6,4   7,2  32,0
Liiketulos         -2,0  -0,9  -1,1  -1,0  -5,0
Tulos ennen satunnaiseriä -2,2  -1,3  -1,2  -1,2  -6,0
Katsauskauden tulos    -3,8  -1,3  -1,2  -1,4  -7,7

Liiketulos  ilman  kertaluonteisia  eriä  ja  Ruotsin  yhtiöiden
liiketappiota:      Q1/2002 Q2/2002 Q3/2002 Q4/2002 Yhteensä
              -1,5  -0,5  -0,6  -0,2  -2,9

Q1/2002 luvuissa on mukana huhtikuussa 2002 konkurssiin asetettu
tytäryhtiö Done Logistics Ab ja sen tytäryhtiö Actipac Ab. Niiden
yhteenlaskettu liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,2
miljoonaa euroa ja liiketulos, tulos ennen satunnaisia eriä sekä
katsauskauden tulos kukin –0,4 miljoonaa euroa. Q1/2002 konsernissa
kirjattiin satunnaisiin kuluihin Ruotsin yhtiöiden konkurssista 1,1
miljoonaa euroa.

Satunnaisiin kuluihin kirjattiin tilikaudella 1,4 miljoonaa euroa (11,8
miljoonaa euroa) koostuen lähinnä Ruotsin tytäryhtiöiden konkurssista
kirjatuista kuluista ja kuluvarauksista. Veroihin on kirjattu 0,3
miljoonaa  euroa  edellisten  vuosien  yhtiöverohyvityssaamisten
kulukirjauksia.

Emoyhtiön ja konsernin omien pääomien ero 3,8 miljoonaa euroa johtuu
emoyhtiössä kirjatuista tytäryhtiöiden hankintamenojen korkeammista
arvoista verrattuna tytäryhtiöiden omiin pääomiin. Yhtiön johdon arvio
on, että näiden sijoitusten arvo emoyhtiön taseessa on perusteltu kun
otetaan huomioon tytäryhtiöiden tulosodotukset.

Kirjanpitolautakunnan ohjeen mukainen konsernin tilauskanta 31.12.2002
oli 1,8 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyvät Done Logisticsin Systems &
Software –yksikön kiinteähintaiset projektit. Done Informationin ja
Done Logisticsin Distribution –yksikön tilauskannat eivät sisälly
lukuun.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Done Solutionsilla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta, jotka ovat Done
Logistics, automaattisen materiaalinkäsittelyn ratkaisut ja palvelut,
ja Done Information, teknisen tiedon ratkaisut ja palvelut. Näiden
molempien  alueiden  kehittämistä ja  kannattavuuden  parantamista
jatkettiin vuoden 2002 aikana. Erityisesti koko vuoden jatkuneen
vaikean  markkinatilanteen  vuoksi  tavoitteessa  saada  kaikki
liiketoiminnat kannattaviksi vuoden 2002 aikana ei onnistuttu.


Done Logistics -liiketoiminta-alue

Done Logistics -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli katsauskaudella
21,1  miljoonaa euroa (42,2 miljoonaa euroa) ja liiketulos -2,9
miljoonaa  euroa  (0,5 miljoonaa euroa) henkilöstömäärän  ollessa
katsauskauden lopussa 101 (Systems & Software 86, Distribution 15).

Merkittävimmät tilaukset Done Logistics -liiketoiminta-alueella vuonna
2002  olivat  keruujärjestelmät  panimo-  ja  juomateollisuudelle,
rullankäsittely-  ja  pakkausjärjestelmät  paperinjalostus-  ja
muoviteollisuudelle sekä teollisuuden kuljetusten  järjestely-  ja
ohjaussopimukset.


Done Information -liiketoiminta-alue

Done Information -liiketoiminta-alueen liikevaihto katsauskaudella oli
10,9  miljoonaa euroa (17,4 miljoonaa euroa) ja liiketulos –2,1
miljoonaa  euroa  (0,4 miljoonaa euroa) henkilöstömäärän  ollessa
katsauskauden lopussa 146 (Software & Services 82, Engineering 64).

Suurimpia saatuja tilauksia vuonna 2002 olivat Software & Services
–yksikössä  jälkimarkkinointiportaalit  suurkeittiöliiketoimintaan,
julkishallinnon   julkaisujärjestelmät   sekä   konepaja-   ja
ajoneuvoteollisuuden   after   sales   –toimintaa   tehostavat
ohjelmistoratkaisut. Suurimpia tilauksia olivat Engineering-yksikössä
useat  tuotekehitys-  ja  muotoiluprojektit  sähkölaite-   ja
koneteollisuudelle sekä suunnittelutyöt loistoristeilijöihin.

Tilikauden tärkeä tavoite oli nykyisten asiakkaiden pitäminen. Tässä
onnistuttiin.

Seuraavassa on yhteenveto Done Logistics- ja Done Information -
liiketoiminta-alueiden liikevaihdosta ja kannattavuudesta liiketoiminta-
yksiköittäin katsauskaudella:


Liikevaihto    Q1/2002  Q2/2002  Q3/2002  Q4/2002  Yhteensä
          MEUR %  MEUR %  MEUR %  MEUR %  MEUR %
Done Logistics
 Systems&Software 4,4 43  2,5 31  2,1 33  2,8 39 11,8 37
 Distribution   3,0 29  2,5 31  1,9 29  1,9 27  9,3 29
 Yhteensä     7,4 71  5,0 63  4,0 62  4,7 66 21,1 66

Done Information
 Software&Services 2,0 19  2,1 26  1,8 29  2,0 27  7,9 25
 Engineering    1,0  9  0,9 11  0,6  9  0,5  7  3,0  9
 Yhteensä     3,0 29  3,0 38  2,4 38  2,5 34 10,9 34

Done Solutions  10,4 100  8,0 100  6,4 100  7,2 100 32,0 100

Liiketulos     Q1/2002  Q2/2002  Q3/2002  Q4/2002  Yhteensä
          MEUR %  MEUR %  MEUR %  MEUR %  MEUR %
Done Logistics
 Systems&Software -0,9 –19 -0,4 –15 -0,5 –22 -0,3 –12 -2,1 –17
 Distribution   -0,3 –10 -0,3 –11 -0,1 -8 -0,2 -9 -0,9 –10
 Yhteensä     -1,2 –16 -0,6 –13 -0,6 –15 -0,5 –11 -2,9 –14

Done Information
 Software&Services-0,1 -5  0,1  3 -0,1 -6  0,0  0 -0,2 –2
 Engineering   -0,7 –73 -0,3 –33 -0,4 –67 -0,5 –106 -1,9 –64
 Yhteensä     -0,8 –27 -0,2 -8 -0,5 –21 -0,5 –21 -2,1 –19

Done Solutions  -2,0 –19 -0,9 –11 -1,1 –18 -1,1 –15 -5,0 –16

Liiketoiminta-alueen luvuissa on mukana huhtikuussa 2002 konkurssiin
asetetut Done Solutionsin ruotsalainen tytäryhtiö Done Logistics Ab ja
sen  tytäryhtiö Actipac Ab 31.3.2002 asti. Niiden yhteenlaskettu
liikevaihto oli 2,2 miljoonaa euroa (Done Logistics Systems & Software
1,8 miljoonaa euroa ja Done Logistics Distribution 0,4 miljoonaa euroa)
ja liiketulos –0,4 miljoonaa euroa (Systems & Software –0,4 miljoonaa
euroa ja Distribution 0,0 miljoonaa euroa).


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 31.12.2002 11,9
miljoonaa euroa (31.12.2001 24,8 miljoonaa euroa) oman pääoman ollessa
4,3 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa). Korollinen nettovelka oli
katsauskauden lopussa –0,4 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).
Omavaraisuusaste  tilikauden lopussa oli 37,0  %  (33,7  %)  ja
nettovelkaantumisaste –8,5 % (-0,6 %). Konsernin likvidit  varat
tilikauden päättyessä olivat 1,7 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa).
Voitto per osake oli -0,16 euroa (0,00 euroa) ja oma pääoma per osake
oli 0,08 euroa (0,16 euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan
nettokassavirta  oli  negatiivinen,  mutta  toisen  vuosipuoliskon
positiivinen.

Yhtiön liiketoiminnan kassavirta oli vuoden 2002 toisella puoliskolla
lievästi positiivinen. Tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan. Likvidit
varat 31.12.2002 olivat 1,7 miljoonaa euroa. Tämän vuoksi yhtiö arvioi
käytettävissä olevien varojen riittävän seuraavien 12 kuukauden ajan.


INVESTOINNIT JA DIVESTOINNIT

Done Solutionsin ruotsalainen tytäryhtiö Done Logistics Ab asetettiin
konkurssiin 23.4.2002 ja sen ainoa tytäryhtiö Actipac Ab 29.4.2002.
Yhtiöiden konkurssin aiheuttama kokonaiskulurasite tilikaudella oli 1,5
miljoonaa euroa, josta 0,4 miljoonaa euroa sisältyy liiketulokseen ja
1,1 miljoonaa euroa satunnaisiin kuluihin.

Kesäkuussa 2002 Done Solutions myi koko slovakialaisen  Novitech
a.s.–yhtiön osakekannan Novitech Partner s.r.o. –nimiselle yhtiölle.
Kauppahinta  oli  2,5 miljoonaa euroa. Koko osakekannasta  tehty
kauppasopimus korvasi aikaisemmin 6.12.2001 tehdyn kauppasopimuksen,
jolla myytiin 70 % Novitech a.s.:n osakekannasta Novitech Partner
s.r.o.:lle. Novitech a.s.:n myynti oli osa Done Solutions Oyj:n
tervehdyttämisohjelmaa ja yhtiörakenteen selkeyttämistä. Kauppahinnasta
on maksettu 1,9 miljoonaa euroa ja lopulle vakuuden sisältävälle 0,6
miljoonalle eurolle on sovittu erillinen maksujärjestely.

Done  Information,  Inc:n (vanha nimi Dialogue  Marketing  Inc.)
osakekannan 30.6.2001 ostanut yhdysvaltalainen yhtiö on reklamoinut
kauppahinnan määritykseen liittyvistä perusteista. Done Solutions Oyj
on kiistänyt reklamaation pääosin perusteettomana ja osapuolet käyvät
asiasta neuvotteluita. Kauppahinnasta on vielä 0,9 miljoonaa euroa
maksamatta.


TUOTEKEHITYS

Yhtiö on tuotteistanut ja liittänyt ohjelmistoja ja ratkaisuja Done
Solutionsin  logistiikkaketjujen  ja teknisen  tiedon  hallinnan
kokonaiskonseptiin. Tilikauden kehitysmenot olivat 0,3 miljoonaa euroa.
Kaikki  kehitysmenot  on  kirjattu tulosta  rasittaen.  Taseeseen
aktivoidut tuotekehitysmenot olivat tilikauden lopussa 0,9 miljoonaa
euroa (1,6 miljoonaa euroa 31.12.2001). Tuotekehitysmenot jakaantuvat
Done  Logistics  Systemsin asiakasprojektien järjestelmäkehitykseen
liittyviin  hankkeisiin 0,5 miljoonaa euroa ja Done  Information
Softwaren  kehityshankkeisiin 0,4 miljoonaa euroa.  Kehitysmenojen
poistoaika on kolme vuotta. Katsauskauden poistot on tehty suunnitelman
mukaan.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön lukumäärä oli katsauskauden lopussa 247, joista 4
henkilöä konsernin ulkomaan toiminnoissa. Edellisenä vuonna henkilöstön
lukumäärä oli 392, joista konsernin ulkomaan toiminnoissa työskenteli
60 henkilöä.

Done  Solutionsin  30  %:sti  omistamassa  henkilöstövuokrausta
harjoittavassa Ametro Oy:ssä oli katsauskauden lopussa yhteensä 118
henkilöä.


HALLITUS, TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Done Solutionsin hallituksen muodostavat puheenjohtaja Raimo Luoma ja
muut jäsenet Jaakko Asanti, Jyri Merivirta ja Pekka Pystynen.

Done Solutionsin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Kari Åkman,
Information  Engineering -yksikön johtaja Matti  Roth,  konsernin
henkilöstöpäällikkö Eija Häyrinen, Information Software & Services
Vyksikön johtaja Elina Karjalainen, konsernin lakimies Juha Kujala,
Done Logistics –tytäryhtiön johtaja Veijo Pekkala sekä konsernin
controller Mika Söyring.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 12.4.2002 PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle  vastuuvapauden  tilikaudelta  1.10.-31.12.2001.
Yhtiökokous  päätti  hyväksyä  hallituksen  ehdotuksen  tappion
käsittelystä, jonka mukaan tilikauden tappio lisätään  edellisten
tilikausien tappioon ja osinkoa ei jaeta. Edellisten tilikausien tappio
päätettiin kattaa ylikurssirahastosta. Yhtiön hallituksen jäseniksi
valittiin Raimo Luoma, Jyri Merivirta, Jaakko Asanti ja uutena jäsenenä
Pekka Pystynen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO
Finland  Oy  vastuullisena tilintarkastajana  KHT  Erkki  Manner.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT André Kumlander.  Yhtiökokous
päätti lisäksi optio-oikeuksien antamisesta yhtiön henkilöstön ja
tytäryhtiöiden merkittäviksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.


YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 13.5.2002 PÄÄTÖKSET

Ylimääräinen  yhtiökokous  päätti  alentaa  yhtiön  rekisteröityä
osakepääomaa  7.420.122,60  euroa maksutta  3.710.061,30  eurolla.
Yhtiökokous päätti myös korottaa yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien
merkintäoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä enintään 3.710.061,30
eurolla  laskemalla  liikkeelle  enintään  24.733.742  kappaletta
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,15 euron määräistä uutta osaketta.
Hallitus  valtuutettiin korottamaan yhtiön  osakepääomaa  vanhojen
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 1.484.024,40
eurolla eli 9.893.496 kappaleella kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan
0,15 euron osakkeita. Optio-ohjelman ehtoja muutettiin osakepääoman
alentamisen takia siten, että optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään
kirjanpidolliselta  vasta-arvoltaan 0,15  euron  määräisiä  yhtiön
osakkeita.


UUSMERKINTÄ

Yhtiön  hallitus  päätti  esittää ylimääräiselle  yhtiökokoukselle
13.5.2002   osakkeenomistajien  merkintäetuoikeuteen   perustuvan
uusmerkinnän järjestämistä, jolla vakautettaisiin rahoitustilannetta.
Ylimääräisen yhtiökokouksen 13.5.2002 hyväksymässä uusmerkinnässä 21.5.-
4.6.2002 osakepääomaa korotettiin 3.710.061,30 eurolla 7.420.122,60
euroon  laskemalla liikkeelle 24.733.742 kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan  0,15  euron  määräistä  yhtiön  uutta  osaketta.
Osakkeenomistajalla tai sillä, jolle osakkeenomistajan merkintäoikeus
oli siirtynyt, oli ensisijainen oikeus merkitä jokaista yhtä vanhaa
osaketta  kohden yksi uusi osake 0,16 euron hintaan osakkeelta.
Osakeannissa merkityt uudet osakkeet oikeuttavat täyteen mahdollisesti
maksettavaan osinkoon 1.1.2002 alkaneelta tilikaudelta lukien. Yhtiön
kaksi suurinta osakkeenomistajaa Jyri Merivirta ja Conventum Oyj olivat
antaneet  merkintäsitoumuksen merkitä uusmerkinnässä  mahdollisesti
merkitsemättä jääneet osakkeet. Osakeannin myötä Jyri  Merivirran
omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä nousi 27,16 %:iin ja
Conventum Oyj:n 25,81 %:iin.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Done Solutionsin osakepääoma 31.12.2002 oli 7.420.122,60 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 49.467.484 kappaletta. Ylimääräisen yhtiökokouksen
13.5.2002 päätöksen mukaisesti osakepääomaa alennettiin toukokuussa
3.710.061,30 euroa maksutta siirtämällä tämä määrä vapaan oman pääoman
voitonjako- ja lunastusrahastoon. Samalla osakkeen kirjanpidollinen
vasta-arvo  aleni 0,30 eurosta 0,15 euroon. Yhtiön  osakepääomaa
korotettiin ylimääräisen yhtiökokouksen 13.5.2002 päätöksen mukaisesti
3.710.061,30 euroa osakkeenomistajien merkintäoikeuteen perustuvalla
uusmerkinnällä touko-kesäkuussa 2002, jonka seurauksena osakepääoma
nousi  7.420.122,60  euroon  ja osakkeiden  lukumäärä  49.467.484
kappaleeseen. Osakepääoman alentaminen ja korottaminen rekisteröitiin
kaupparekisteriin 11.6.2002.

Done Solutionsin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäispääoma on
3.000.000  euroa   ja enimmäispääoma 60.000.000 euroa.  Osakkeen
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,15 euroa, ja jokainen osake oikeuttaa
yhteen ääneen.

Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 13.5.2002 päättämät hallituksen
käyttämättömät osakeantivaltuudet 31.12.2002 olivat 9.893.496 osaketta.
Valtuudet ovat voimassa 13.5.2003 asti.

Done Solutions Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 1.1.-
31.12.2002  yhteensä  3.799.038,00  eurolla,  vastaten  17.839.055
kappaletta ja 36,1 % kokonaisosakemäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli
0,59 euroa ja alin 0,07 euroa. Tilikauden lopun päätöskurssi oli 0,14
euroa ja tilikauden keskikurssi 0,26 euroa. Done Solutionsin markkina-
arvo 31.12.2002 oli 6,9 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli 31.12.2002 1.684 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta
osakkeenomistajaa 31.12.2002 olivat:

1. Jyri Merivirta                 28,30 %
2. Conventum Oyj                 25,81 %
3. Sarpola Tapio                  3,78 %
4. The Nordic Adviser Group Oy           2,81 %
5. Sarpola Liisa                  1,89 %
6. TeliaSonera Ab                 1,36 %
7. Maalausliike E. Hinkka Oy            1,30 %
8. Sijoitusrahasto Gyllenberg Finlandia      1,13 %
9. Markus Jaakonsaari               1,01 %
10.Mikko Kovalainen                0,97 %
  Yhteensä                    68,36 %

Yhtiön  osakkeista  oli  hallintarekisteröity  31.12.2002  181.848
kappaletta edustaen 0,37 % äänimäärästä ja osakkeista.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.


OPTIO-OIKEUDET

Done Solutions Oyj:n yhtiökokouksen 12.4.2002 päättämät täysin merkityt
optio-oikeudet   742.012   kappaletta   merkittiin   11.12.2002
kaupparekisteriin.

Optio-oikeuksista 247.338 kappaletta on merkitty kirjaimella A, 247.337
kappaletta  kirjaimella B ja 247.337 kappaletta  kirjaimella  C.
Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeudella A 30.4.2003, optio-
oikeudella B 30.4.2004 ja optio-oikeudella C 30.4.2005. Osakkeiden
merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 30.4.2006. Osakkeet on
maksettava merkittäessä.

Yhtiön hallituksen 19.6.2002 optio-ohjelmaan tekemän muutoksen jälkeen
yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kaksi osaketta. Osakkeen
merkintähinta on 0,23 euroa/osake. Yhtiön osakepääoma voi optio-
oikeuksiin  perustuvien  merkintöjen seurauksena  nousta  enintään
1.484.024 uudella osakkeella eli 222.603,60 eurolla.


JOHDON OMISTUKSET

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 31.12.2002 oli
28,5 % eli 14.080.000 kappaletta ja optio-oikeuksista 33,3 % eli
247.338 kappaletta.


OIKEUDENKÄYNNIT

Helmikuussa  2002  konkurssiin asetetun Reach-U  Solutions  Oyj:n
konkurssipesä nosti 1,0 miljoonan euron takaisinsaantikanteen Done
Solutions Oyj:tä vastaan joulukuussa 2002. Done Solutions  pitää
kannetta perusteettomana. Kanteen johdosta ei ole tehty kuluvarausta
tilinpäätökseen.

Lisäksi konserniyhtiöt ovat osapuolena eräissä oikeudenkäynneissä,
joilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen
asemaan.


KATSAUSKAUDEN KESKEISET JA JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö  on  vuonna  2002  edelleen  keskittynyt  kannattavuutensa
parantamiseen   ja   liiketoiminnan  kassavirran   kääntämiseen
positiiviseksi. Näissä tavoitteissa on useimpien yksiköiden osalta
onnistuttu, vaikka huono markkinatilanne on hidastanut kehitystä.
Yhtiön liiketuloksen paraneminen vuoden 2002 aikana on ennen kaikkea
toteutettujen kustannusleikkausten ja toimintaprosessien tehostamisen
ansiota. Keväällä ennakoitua kysynnän kohenemista loppuvuoden aikana ei
ole tapahtunut.

Katsauskauden aikana on jatkettu konsernirakenteen selkeyttämistä ja
yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämistä. Done Solutions Oyj:llä on kaksi
liiketoimintaa harjoittavaa tytäryhtiötä. Ne ovat Done Logistics Oy ja
Done Information Oy. Lisäksi yhtiö omistaa 30 % Ametro Oy:stä. Done
Logistics  Oy:n  liiketoimintaa  harjoittamattomat  tytäryhtiöt
sulautettiin  emoyhtiöönsä joulukuussa 2002. Done Logistics  Oy:n
liiketoimintaa harjoittamattomien Viron tytäryhtiöiden purku tullaan
rekisteröimään  kevään  2003  aikana. Ruotsalainen  liiketoimintaa
harjoittamaton tytäryhtiö tullaan purkamaan vuoden 2003 aikana.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön  pääliiketoiminta-alueilla ei ole vielä merkkejä  kysynnän
vahvistumisesta. Jos yhtiön liikevaihto vuonna 2003 on vuoden 2002
nykyisten liiketoimintojen liikevaihdon tasolla, niin operatiivinen
liiketulos muodostuu positiiviseksi. Tällöin omavaraisuusaste olisi
vuoden 2003 lopussa vähintään samalla tasolla kuin vuoden 2002 lopussa.
Kausivaihteluista johtuen ensimmäinen vuosineljännes on tappiollinen.


HALLITUKSEN EHDOTUS TAPPION KÄSITTELYSTÄ

Hallitus  ehdottaa 21.3.2002 kokoontuvalle yhtiökokoukselle,  että
emoyhtiön tilikauden tappio 8.164.648,34 euroa lisätään edellisten
tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei  tilikaudelta
jaeta. Kertyneet tappiot ehdotetaan katettavaksi vapaan oman pääoman
rahastosta ja ylikurssirahastosta.


LASKELMIEN LAADINTAPERIAATTEET

1.1.-31.12.2002  on Done Solutions Oyj:n toinen tilikausi.  Done
Solutionsin ensimmäinen tilikausi oli 1.10.-31.12.2001. Done Solutions
Oyj syntyi Digital Open Network Environment Oyj Donen jakautumisessa
1.10.2001.

Katsauksessa esitettävät Done Solutions -konsernin luvut perustuvat
konsernin virallisiin tuloslaskelmiin ja taseisiin koko Done Solutions
Oyj –konsernin olemassaoloajalta eli koko vuoden 2002 sekä vuoden 2001
viimeisen neljänneksen osalta. Digital Open Network Environment Oyj
Done  -konsernin  vuoden 2001 konsernituloslaskelmat  ja  -taseet
sisältävät virallisissa konsernituloslaskelmissa ja -taseissa emoyhtiön
1.10.2001  jakautumisessa syntyneen Done Solutions Oyj -konsernin
yritykset. Näistä luvuista on poistettu jakautumisessa konsernista
poistuneet yritykset. Nämä tuloslaskelmat kuvaavat, millainen nykyisen
Done Solutions Oyj -konsernin tulos olisi ollut vuonna 2001, jos
jakautuminen olisi tapahtunut jo 1.1.2001.

Ruotsalainen tytäryhtiö Done Logistics Ab on asetettu  23.4.2002
konkurssiin. Sen luvut on yhdistelty konsernituloslaskelmaan 1.1.-
31.3.2002. Konsernitaseeseen Ruotsin alakonsernin lukuja ei konkurssin
takia  ole  yhdistelty. Ruotsin yhtiöiden konkurssin  arvioidusta
kokonaiskuluvaikutuksesta, yhteensä 1,5 miljoonaa euroa, 0,4 miljoonaa
euroa sisältyy liiketulokseen ja 1,1 miljoonaa euroa on kirjattu
31.12.2002 satunnaisiin kuluihin. Done Logistics Ab:n omistus sekä
siltä olevat saatavat on tilinpäätöksessä kirjattu arvottomiksi.

Ajanjaksolle   1.1.–31.12.2001   on   laadittu   pro   forma
–konsernituloslaskelma, joka kuvaa konsernin tulosta sellaisena, kuin
jos ainoastaan nykyiset konserniyhtiöt olisivat mukana. Mukana ovat
emoyhtiöt Digital Open Network Environment Oyj Done 1.1.-30.9.2001 ja
jakautumisessa 1.10.2001 syntynyt Done Solutions Oyj 1.10.-31.12.2001
sekä tytäryhtiöt ja –alakonsernit Done Information Oy, Done Logistics
Oy –alakonserni, Providor Oy ja Done Logistics Ab –alakonserni. Vuoden
2001 kuluessa divestoidut ja lopetetut liiketoiminnot ja yritykset
eivät ole mukana tässä laskelmassa. Pro forma -tuloslaskelmien luvuista

ovat poissa virallisiin tuloslaskelmiin verrattuna Done Information,
Inc. 1.1.-30.6.2001, Unikko-Soft Oy –alakonserni 1.1.–30.9.2001, Reach-
U Solutions Oyj –alakonserni 1.1.-30.9.2001, Novitech a.s. –alakonserni
1.1.-30.11.2001,  Henkilöstövuokraus-liiketoiminta  1.1.–30.6.2001,
Rakennussuunnittelu-liiketoiminta  1.1.–30.9.2001,  Palveluvarasto-
liiketoiminta 1.1.–30.9.2001 ja IT-huolto ja -ylläpito –liiketoiminta
1.1.-30.9.2001. Done Logistics Ab ja sen tytäryhtiö Actipac Ab ovat
mukana vuoden 2002 lukujen tavoin ensimmäisen kvartaalin osalta pro
forma –laskelmissa ajanjaksolla 1.1.-31.12.2001.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastettuja.

Tunnuslukujen laskentakaavoissa on noudatettu kirjanpitolautakunnan
yleisohjetta. Tunnusluvut on laskettu pyöristämättömistä luvuista.


KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)    2002    2001    2001
                             pro forma

LIIKEVAIHTO             32,0    60,8    41,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä   32,6    70,1    42,7
Materiaalit ja palvelut      -15,5    -25,8    -21,9
Henkilöstökulut          -12,4    -27,0    -15,1
Poistot               -1,9    -2,8    -1,3
Liiketoiminnan muut kulut      -7,8    -14,1    -7,0
LIIKETULOS             -5,0     0,5    -2,6
Rahoitustuotot            0,1     2,3     0,2
Rahoituskulut            -1,1    -2,0    -0,2
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    -6,0     0,7    -2,6
Satunnaiset tuotot          0,0     0,1     1,2
Satunnaiset kulut          -1,4    -11,8    -6,0
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA              -7,4    -11,0    -7,4
Välittömät verot yhteensä      -0,3    -0,6     0,7
Vähemmistöosuudet          0,0    -0,2     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS         -7,7    -11,8    -6,7

Done Logistics AB –alakonsernin pro forma luvuissa mukana oleva
liikevaihto ajalla 1.1.-30.9.2002 oli 2,2 miljoonaa euroa ja liiketulos
–0,4 miljoonaa euroa. Ajalla 1.1.-30.9.2001 liikevaihto oli  1,4
miljoonaa euroa ja liiketulos –0,2 miljoonaa euroa. Ajalla 1.1.-
31.12.2001 liikevaihto oli 7,9 miljoonaa euroa ja liiketulos –0,3
miljoonaa euroa.


KONSERNITASE (MEUR)          31.12.2002   31.12.2001

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet yhteensä      1,6      3,6
Aineelliset hyödykkeet yhteensä      0,9      1,5
Sijoitukset yhteensä           1,0      1,5
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ        3,5      6,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä         0,1      0,4
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä      1,2      1,6
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä      5,4      13,5
Rahoitusarvopaperit yhteensä       0,0      0,5
Rahat ja pankkisaamiset          1,7      2,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ       8,4      18,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ            11,9      24,8

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                7,4      7,4
Ylikurssirahasto             4,8      11,4
Muut rahastot               0,2      0,2
Muut vapaat rahastot           3,7      0,0
Edellisten tilikausien tulos       -4,2      -3,3
Katsauskauden tulos           -7,7      -7,7
Pääomalainat               0,0      0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            4,3      8,1
VARAUKSET                 1,2      0,5
VÄHEMMISTÖOSUUS              0,0      0,0
KONSERNIRESERVI              0,0      0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   0,2      0,6
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   6,2      15,6
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ          6,4      16,2
VASTATTAVAA YHTEENSÄ           11,9      24,8


Done Solutions Oyj:n yhtiökokous pidetään perjantaina 21.3.2003.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 3427, gsm 040 586  5927,
kari.akman@donesolutions.com

Controller  Mika Söyring, puh. 0205 3425, gsm  040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa