DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

                                    
Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 12.2.2004 klo 10.30

DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

- Liikevaihto vuonna 2003 oli 22,6 miljoonaa euroa (32,0 miljoonaa
euroa vuonna 2002). Vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2002 oli 29,8
miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli –2,5 miljoonaa euroa eli –11,0 % liikevaihdosta. (-5,0
miljoonaa euroa eli –15,7 %). Vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2002
oli –4,6 miljoonaa euroa eli –15,4 % liikevaihdosta.

-  Osakekohtainen  tulos  oli –0,065 euroa  (-0,163  euroa)  ja
omavaraisuusaste 16,7 % (37,0 %). Likvidit varat olivat 1,1 miljoonaa
euroa (1,7 miljoonaa euroa).

-  Vuonna  2003  keskityttiin  yhä  toiminnan  tervehdyttämiseen.
Kannattavuus  parani edellisestä vuodesta, mutta ei  tavoitteiden
mukaisesti.

- Liiketoiminnan kassavirta oli vuonna 2003 negatiivinen.


LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

MEUR           Q1/2003 Q2/2003 Q3/2003 Q4/2003 Yhteensä
Liikevaihto         6,3   6,0   5,1   5,2  22,6
Liiketulos         -0,6  -0,4  -0,6  -0,9  -2,5
Tulos ennen satunnaiseriä -0,6  -0,5  -0,8  -0,9  -2,8
Katsauskauden tulos    -0,7  -0,6  -0,9  -1,0  -3,2

Rahoituserät sisältävät kuluja omistusyhteysyrityksestä 0,3 miljoonaa
euroa. Veroihin on vuonna 2003 kirjattu 0,4 miljoonaa euroa edellisten
vuosien  yhtiöverohyvityssaamisten  kulukirjauksia.  Kaikki  taseen
yhtiöverohyvityssaamiset on kirjattu kuluksi.


LIIKETOIMINTA-ALUEET

Done Logistics -liiketoiminta-alue

Systems & Software –yksikössä oli neljännellä vuosineljänneksellä
ohjausjärjestelmäohjelmistojen ja ylläpitotöiden liikevaihto hyvällä
tasolla. Sen sijaan materiaalinkäsittelyjärjestelmien tilauskertymä oli
yhä  heikko,  mikä  näkyi  yksikön  tuloksessa.  Neljännellä
vuosineljänneksellä   toiminnan   uudelleenjärjestelyjä   myynnin
tehostamiseksi ja projektien toteutustapojen parantamiseksi jatkettiin.
Distribution –yksikössä volyymit ja liiketulos olivat budjetoidulla
tasolla.

Done Information -liiketoiminta-alue

Software & Services –yksikön monikielisissä dokumentointipalveluissa
oli  volyymi-  ja  tuloskehitys  neljännellä  vuosineljänneksellä
suunniteltua   hieman   heikompi.   Yksikön   käännös-   ja
lokalisointipalveluissa volyymi- ja tuloskehitys  oli  budjetoidun
mukaista.  Yksikön ohjelmistoratkaisujen myynti oli yhä  heikkoa,
vaikkakin markkinoilla oli havaittavissa heikkoja merkkejä kysynnän
elpymisestä.

Engineering –yksikössä kysyntä pysyi alhaisena uusissa ja tyydyttävänä
vanhoissa projekteissa. Alhaisen volyymitason vuoksi yksikön tulos oli
heikko.

Liiketoimintayksikköjen liikevaihto ja –tulos katsauskaudella olivat:

          Liikevaihto Liikevaihto  Liiketulos Liiketulos
          Q1-Q4/2003  Q1-Q4/2002   Q1-Q4/2003 Q1-Q4/2002
          MEUR osuus MEUR osuus  MEUR  %  MEUR  %
Done Logistics
 Systems&Software  5,8  26%  11,8  37%   -1,7 –29% -2,1 –17%
 Distribution    9,5  42%  9,3  29%   0,1  1% -0,9 -10%
 Yhteensä     15,3  68%  21,1  66%   -1,6 -10% -2,9 –14%

Done Information
 Software&Services 6,2  28%  7,9  25%   -0,2  -3% -0,2  -2%
 Engineering    1,1  5%  3,0  9%   -0,8 –72% -1,9 –64%
 Yhteensä      7,3  32%  10,9  34%   -0,9 –13% -2,1 –19%

Done Solutions   22,6 100%  32,0 100%   -2,5 -11% -5,0 –16%

Vuoden 2002 vertailuluvuissa on mukana huhtikuussa 2002 konkurssiin
asetetut Done Solutionsin ruotsalainen tytäryhtiö Done Logistics Ab ja
sen  tytäryhtiö Actipac Ab 31.3.2002 asti. Niiden yhteenlaskettu
liikevaihto 1.1.-31.3.2002 oli 2,2 miljoonaa euroa (Done Logistics
Systems & Software 1,8 miljoonaa euroa ja Distribution 0,4 miljoonaa
euroa) ja liiketulos –0,4 miljoonaa euroa (Systems & Software –0,4
miljoonaa euroa ja Distribution 0,0 miljoonaa euroa).

Liiketoimintayksikköjen liikevaihto ja –tulos vuosineljänneksittäin
olivat:

Liikevaihto    Q1/2003  Q2/2003  Q3/2003  Q4/2003  Yhteensä
          MEUR %  MEUR %  MEUR %  MEUR %  MEUR %
Done Logistics
 Systems&Software 2,0 32  1,3 22  1,4 27  1,2 22  5,8 26
 Distribution   2,1 34  2,8 47  2,2 43  2,3 45  9,5 42
 Yhteensä     4,1 66  4,1 68  3,6 70  3,5 67 15,3 68

Done Information
 Software&Services 1,7 27  1,6 26  1,4 27  1,6 31  6,2 28
 Engineering    0,5  7  0,4  6  0,1  3  0,1  2  1,1  5
 Yhteensä     2,2 34  1,9 32  1,5 30  1,7 33  7,3 32

Done Solutions   6,3 100  6,0 100  5,1 100  5,2 100 22,6 100

Liiketulos     Q1/2003  Q2/2003  Q3/2003  Q4/2003  Yhteensä
          MEUR %  MEUR %  MEUR %  MEUR %  MEUR %
Done Logistics
 Systems&Software -0,3 –16 -0,4 –27 -0,4 –30 -0,6 –52 -1,7 –29
 Distribution   -0,1 -2  0,1  2  0,1  3  0,1  2  0,1  1
 Yhteensä     -0,4 -9 -0,3 -7 -0,3 –10 -0,5 –16 -1,6 –10

Done Information
 Software&Services-0,0 -2  0,1  4 -0,0 -2 -0,2 -10 -0,2 –3
 Engineering   -0,2 –36 -0,2 –48 -0,3-184 -0,2-139 -0,8 –72
 Yhteensä     -0,2 –9 -0,1 -6 -0,3 –19 -0,3 –19 -2,1 –13

Done Solutions  -0,6 -9 -0,4 -7 -0,6 –13 -0,9 –17 -2,5 –11


RAHOITUSASEMA

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 31.12.2003 6,5
miljoonaa euroa (31.12.2002 11,9 miljoonaa euroa) oman pääoman ollessa
1,1 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa). Emoyhtiön oma pääoma
31.12.2003 oli 4,2 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa). Korollinen
velka oli katsauskauden lopussa 1,1 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa
euroa). Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 16,7 % (37,0 %) ja
nettovelkaantumisaste 4,5 % (-8,5 %). Konsernin  likvidit  varat
tilikauden päättyessä olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa).
Voitto per osake oli -0,065 euroa (-0,163 euroa) ja oma pääoma per
osake oli 0,022 euroa (0,087 euroa). Liiketoiminnan nettokassavirta oli
negatiivinen.

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan olevan positiivisen
seuraavien 12 kuukauden ajalla. Yhtiö arvioi käytettävissä olevien
varojen riittävän seuraavien 12 kuukauden ajalla.

Emoyhtiön ja konsernin omien pääomien ero 3,2 miljoonaa euroa johtuu
emoyhtiössä kirjatuista tytäryhtiöiden hankintamenojen korkeammista
arvoista verrattuna tytäryhtiöiden omiin pääomiin. Hallituksen arvio
on, että näiden sijoitusten arvo emoyhtiön taseessa on perusteltu.


INVESTOINNIT JA DIVESTOINNIT

Engineering –yksikön tuotekehitys- ja muotoilutyöt sähkölaite- ja
koneteollisuudelle ja sisustustyöt toimitilarakennusprojekteihin sekä
teräsrakennesuunnittelutyöt tehdasprojekteihin myytiin  marraskuussa
2003 PIC Engineering Oyj:lle.


TUOTEKEHITYS

Yhtiö on tuotteistanut ja liittänyt ohjelmistoja ja ratkaisuja Done
Solutionsin  logistiikkaketjujen  ja teknisen  tiedon  hallinnan
kokonaiskonseptiin. Tilikauden kehitysmenot olivat 0,1 miljoonaa euroa.
Kaikki  kehitysmenot  on  kirjattu tulosta  rasittaen.  Taseeseen
aikaisemmin aktivoidut tuotekehitysmenot olivat  tilikauden lopussa
0,3  miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa 31.12.2002). Katsauskauden
poistot on tehty suunnitelman mukaan. Tuotekehitysmenojen suunnitelman
mukaiset poistot päättyvät vuoden 2004 aikana.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön lukumäärä oli katsauskauden lopussa 197, joista 3
henkilöä konsernin ulkomaan toiminnoissa. Edellisenä vuonna henkilöstön
lukumäärä oli 247, joista konsernin ulkomaan toiminnoissa työskenteli 4
henkilöä.

Done  Solutionsin  30  %:sti  omistamassa  henkilöstövuokrausta
harjoittavassa Ametro Oy:ssä oli katsauskauden lopussa yhteensä 123
henkilöä.


HALLITUS, TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ

Done Solutionsin hallituksen muodostavat puheenjohtaja Pekka Pystynen
ja muut jäsenet Jaakko Asanti, Jyri Merivirta ja Tapio Sarpola.

Done Solutionsin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Kari Åkman,
henkilöstöpäällikkö Eija Häyrinen, lakimies Juha Kujala, johtaja Juha
Mikkola, Providor Logistics –tytäryhtiön johtaja Tuomo Rannila sekä
controller Mika Söyring.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 21.3.2003 PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle  vastuuvapauden  tilikaudelta  1.1.-31.12.2002.
Yhtiökokous  päätti  hyväksyä  hallituksen  ehdotuksen  tappion
käsittelystä, jonka mukaan tilikauden tappio lisätään  edellisten
tilikausien tappioon ja osinkoa ei jaeta. Edellisten tilikausien tappio
päätettiin kattaa vapaan pääoman voitonjako- ja lunastusrahastosta sekä
ylikurssirahastosta. Yhtiön hallituksen jäseniksi  valittiin  Jyri
Merivirta, Jaakko Asanti, Pekka Pystynen ja uutena jäsenenä Tapio
Sarpola. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Deloitte &
Touche  Oy  päävastuullisena tilintarkastajana  KHT  Eero  Lumme.
Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Jonathan Bäck.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksen päivämäärästä lukien päättämään vaihtovelkakirjalainojen
ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai  päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että
annettavien  osakkeiden  äänimäärä  vastaa  enintään  viidesosaa
yhtiökokouksen  valtuutuspäätöksen  ajankohtana  kaupparekisteriin
rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman korotusten
yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen
ajankohtana kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Done Solutionsin osakepääoma 31.12.2003 oli 7.420.122,60 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 49.467.484 kappaletta.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla
www.donesolutions.com kohdassa sijoittajat / taloudelliset tiedot /
suurimmat omistajat.

Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 0,21 euroa ja alin kurssi 0,10
euroa. Keskikurssi oli 0,16 euroa ja 31.12.2003 päätöskurssi 0,17
euroa.  Osakevaihto katsauskaudella oli 4,0 miljoonaa euroa  eli
25.689.579 osaketta, ja yhtiön markkina-arvo 31.12.2003 oli  8,4
miljoonaa euroa.

Yhtiön  varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2003 päättämät hallituksen
käyttämättömät osakeantivaltuudet 31.12.2003 olivat 9.893.496 osaketta.
Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita 31.12.2003.


JOHDON OMISTUKSET

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 31.12.2003 oli
33,3 % eli 16.451.886 kappaletta ja optio-oikeuksista 33,3 % eli
247.338 kappaletta.


OIKEUDENKÄYNNIT

Aiemmin tiedotettujen oikeudenkäyntien lisäksi Done Solutions Oyj on
vuoroin  kantajana  ja  vastaajana  leasingsopimuksia  koskevassa
oikeudenkäynnissä, jossa vastapuolina ovat Tukirahoitus Oy, Sampo
Rahoitus Oy ja RSL COM Networks Oy. Oikeudenkäynnissä Done Solutions
Oyj:öön kohdistettujen vaatimusten arvonlisäveroton pääomamäärä on 0,2
miljoonaa euroa. Riidasta on tehty yhtiön käytännön mukainen kuluvaraus
katsauskaudella.


IFRS-STANDARDIEN KÄYTTÖÖNOTTO

IFRS-standardien käyttöönottoon tähtäävä projekti aloitettiin vuonna
2003.  Ensimmäinen  IFRS-standardien  mukainen  osavuosikatsaus
julkistetaan ensimmäisellä neljänneksellä 2005 ja tilinpäätös vuonna
2005. IFRS-standardien käyttöönotolla ei arvioida olevan merkittävää
vaikutusta konsernin tuloslaskelman ja taseen eriin.


KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Done Solutions solmi yhteistyösopimuksen PIC Engineering Oyj:n kanssa
marraskuussa   2003.   Yhteistyön  tarkoituksena   on   luoda
palvelukokonaisuus, jossa Done Information Oy keskittyy monikieliseen
dokumentointiin sekä dokumentoinnin hallinnan ohjelmistoratkaisuihin ja
PIC Engineering Oyj keskittyy tuotekehitys- ja suunnittelupalveluiden
tuottamiseen. Osana yhteistyösopimusta Done Information Oy myi PIC
Engineering Oyj:lle Engineering-liiketoimintonsa 1.12.2003 poislukien
laivasuunnittelu- ja piirtämispalvelut.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernin  tytäryhtiön  Done  Logistics  Oy:n  jakelu-   ja
varastointipalveluja   tarjoava   Distribution-liiketoimintayksikkö
yhtiöitettiin 1.1.2004 sisaryhtiö Providor Logistics Oy:öön. Done
Solutions Oyj:llä on yhtiöittämisen jälkeen kolme toimivaa tytäryhtiötä
ja liiketoiminta-aluetta: Done Logistics, Providor Logistics ja Done
Information.

Done Solutions Oyj:n tytäryhtiön Done Logistics Oy:n Systems & Software
-yksiköissä käynnistettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.
Neuvottelut koskevat enintään 60 henkilön mahdollista lomauttamista ja
enintään 10 henkilön irtisanomista. Neuvottelujen perusteena ovat
tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Toimenpiteillä sopeutetaan yhtiön
kulut vallitsevaan markkinatilanteeseen.


DONE SOLUTIONSIN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan vuonna 2004 edellistä vuotta
hieman korkeampi ja liiketuloksen ennustetaan olevan positiivinen.
Yhtiössä tehdyt rakenteelliset muutokset ja keskittyminen valituille
liiketoiminta-alueille parantaa tuloksentekokykyä jatkossa. Ensimmäinen
vuosineljännes on tappiollinen.


HALLITUKSEN EHDOTUS TAPPION KÄSITTELYSTÄ

Hallitus  ehdottaa 26.3.2003 kokoontuvalle yhtiökokoukselle,  että
emoyhtiön tilikauden tappio 3.773.900,67 euroa lisätään edellisten
tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei  tilikaudelta
jaeta.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586 5927,
kari.akman@donesolutions.com

Controller Mika Söyring, puh. 0205 253425, gsm 040  777  0033,
mika.soyring@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done  Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla  vuodesta  2001
noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Done
Logistics toimittaa kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka
perustuvat  materiaalinkäsittelyn automaatioon ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin.  Providor  Logistics  tarjoaa  jakelu-  ja
varastointipalveluja.  Done  Information  tarjoaa  monikielisen
dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done Solutions
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa  ja
Yhdysvalloissa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR)         2003    2002

Liikevaihto                  22,6    32,0

Liiketulos                  -2,5    -5,0
Liiketulos %                 -11,0    -15,7

Tulos ennen satunnaisia eriä         -2,8    -6,0
Tulos ennen satunnaisia eriä %        -12,3    -18,6

Katsauskauden tulos              -3,2    -7,7
Katsauskauden tulos %            -14,2    -24,1

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin     0,1     0,2
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %      0,2     0,7

Tutkimus- ja kehitysmenot           0,1     0,3
Tutkimus- ja kehitysmenot %          0,6     0,8

Nettovelkaantumisaste %            4,5    -8,5
Omavaraisuusaste %              16,7    37,0
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)      –47,5    -54,1
Oman pääoman tuotto % (ROE)         -120,3   -102,1

Tulos/osake, EUR               -0,065   -0,163
Oma pääoma/osake, EUR             0,022    0,087
Osakekohtainen osinko, EUR           0,00    0,00
Osinko tuloksesta %              0,0     0,0
Efektiivinen osinkotuotto %          0,0     0,0
Hinta/voitto-suhde               neg.    neg.

Osakkeiden osakeantioikaistun
lukumäärän keskiarvo            49.467.484 38.638.848
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä tilikauden lopussa        49.467.484 49.467.484

Henkilöstö keskimäärin kaudella        232     300

Liiketoiminnan kassavirta           -0,6    -3,9
Investointien kassavirta            0,0     0,3
Rahoituksen kassavirta            -0,0     2,6
Kassavirta yhteensä              -0,6    -1,0

KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)         2003    2002

LIIKEVAIHTO                  22,6    32,0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä        22,8    32,6
Materiaalit ja palvelut           -11,0    -15,5
Henkilöstökulut                -8,5    -12,4
Poistot                    -1,5    -1,9
Liiketoiminnan muut kulut           -4,4    -7,8
LIIKETULOS                  -2,5    -5,0
Rahoitustuotot                 0,1     0,1
Rahoituskulut                 -0,4    -1,1
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ         -2,8    -6,0
Satunnaiset tuotot               0,0     0,0
Satunnaiset kulut               0,0    -1,4
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA   -2,8    -7,4
Välittömät verot yhteensä           -0,4    -0,3
Vähemmistöosuudet               0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS              -3,2    -7,7

KONSERNITASE (MEUR)            31.12.2003 31.12.2002

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet yhteensä        0,4     1,6
Aineelliset hyödykkeet yhteensä        0,5     0,9
Sijoitukset yhteensä              0,8     1,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ           1,7     3,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä            0,1     0,1
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä        0,9     1,2
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä        2,8     5,4
Rahoitusarvopaperit yhteensä          0,0     0,0
Rahat ja pankkisaamiset            1,1     1,7
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ          4,8     8,4
VASTAAVAA YHTEENSÄ               6,5    11,9

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                  7,4     7,4
Ylikurssirahasto                0,4     4,8
Muut rahastot                 0,2     0,2
Muut vapaat rahastot              0,0     3,7
Edellisten tilikausien tulos         -3,7    -4,2
Katsauskauden tulos              -3,2    -7,7
Pääomalainat                  0,0     0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ              1,1     4,3
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET      0,0     0,0
PAKOLLISET VARAUKSET              1,2     1,2
VÄHEMMISTÖOSUUS                0,0     0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä      1,0     0,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä      3,2     6,2
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ             4,2     6,4
VASTATTAVAA YHTEENSÄ              6,5    11,9


Tilaa