HALLITUKSEN EHDOTUKSET 19.12.2005 YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj       Pörssitiedote 12.12.2005 klo 9.40

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 19.12.2005 YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE


A. Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta

Marraskuun 30. päivänä 2005 solmitun Sunob Holding Oy:n osakekantaa koskevan
kauppasopimuksen mukaisen vastikkeen maksamiseksi hallitus ehdottaa, että yhtiön
osakepääomaa korotetaan suunnatulla osakeannilla 800.000 eurolla  laskemalla
liikkeeseen 10.000.000 uutta osaketta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08
euroa. Kauppasopimuksen voimaantulo edellyttää,  että  yhtiökokous  hyväksyy
osakeannin. Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Sunob Holding Oy:n osakkeenomistajan Gateway Finland Oy:n merkittäväksi.
Gateway Finland Oy:n omistavat Done Solutions Oyj:n hallituksen jäsen Matti
Nevalainen ja yksityishenkilö Petri Kanervo puoliksi. Done Solutions Oyj:n
hallituksen jäsen Matti Nevalainen ei jäävinä ole osallistunut päätöksentekoon
asiassa. Gateway Finland Oy ei omista yhtään Done Solutions Oyj:n osaketta ennen
sille suunnattavaa antia. Myöskään Gateway Finland  Oy:n  omistajat  Matti
Nevalainen ja Petri Kanervo eivät ole Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajia.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi Done Solutions
Oyj:n  toimivan  johdon  ja  hallituksen  jäävittömien  jäsenten  käymissä
kauppaneuvotteluissa, joissa osapuolten yhteisenä tahtona oli käyttää  Done
Solutions Oyj:n osaketta maksuvälineenä, neuvotteleman kauppasopimuksen mukaisen
osakevaihto-vastikkeen maksamiseksi Sunob Holding Oy:n osakekannasta.

Sunob Holding Oy on holding-yhtiö. Sen 57,14%:sesti omistama Tiolat Oy on
nopeasti kasvava terveydenhoitoalan yhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja myy
silmälääkäreille  ja  optikoille  patentoituja  iCare-silmänpainemittareita
pääasiassa ulkomaan markkinoille. Tilikaudella 1.4.2004-31.3.2005 Tiolat Oy:n
liikevaihto oli 1,5 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,8 miljoonaa euroa. Tiolat
Oy:n 9 kuukauden tilikauden 1.4.-31.12.2005 liikevaihdon ja -tuloksen ennustetaan
ylittävän edellisen 12 kuukauden tilikauden luvut. Tiolat Oy:n taloudellinen
asema on pysynyt tilinpäätöksen jälkeen edelleen vahvana. Sunob Holding Oy ei
harjoita liiketoimintaa, joten sen taloudellinen asema on sama tai vastaava, kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2004. Sunob Holding Oy:n kautta toteuttava Tiolat Oy:n
osake-enemmistön hankinta on osa Done Solutions Oyj:n uutta strategiaa kehittää
liiketoimintaansa yritysostoin.

Osakkeen merkintähinta osakeannissa on 0,17 euroa, joka vastaa Done Solutions
Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä 1.-
31.10.2005 välisenä aikana. Osakepääomaksi merkintähinnasta kirjataan osakkeiden
kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava määrä 0,08 euroa per osake. Osakkeiden
kirjanpidollisen  vasta-arvon  ylittävä  osa  merkintähinnasta  kirjataan
ylikurssirahastoon. Merkintäaika alkaa 19.12.2005 ja päättyy 20.12.2005.

Osakkeiden merkinnän maksuksi Gateway Finland Oy luovuttaa Sunob Holding Oy:n
osakekannan, yhteensä 25.736,62  euron  pääomamääräisen  lainasaatavan  sekä
1.217.599,10 euron pääomamääräisen pääomalainasaatavan Sunob Holding Oy:ltä.
Sunob Holding Oy:n osakekannan arvoksi Done Solutions Oyj:n taseeseen ehdotetaan
kirjattavaksi  456.664,28  euroa  ja  saatavat  ehdotetaan  kirjattavaksi
nimellisarvoihinsa.  Apporttiomaisuuden  arvostus  perustuu  kauppasopimuksen
ehtoihin, Sunob Holding Oy:n omistamien Tiolat Oy:n osakkeiden arvoon sekä
riippumattoman asiantuntijan lausuntoon. Tiolat Oy:n liiketoiminnan laatua ja
laajuutta on kuvattu yllä.

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2006 alkavasta tilikaudesta
lukien.

LIITTEET

  1. Apportti-/osakeannin ehdot
  2. Done Solutions Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2005 pöytäkirja
  3. Done Solutions Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2004
  4. Done Solutions Oyj:n viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen laaditut
   osavuosikatsaukset 29.4.2005, 10.8.2005 ja 28.10.2005
  5. Done Solutions  Oyj:n  hallituksen  selostus  28.10.2005  julkaistun
   osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan  olennaisesti
   vaikuttavista tapahtumista
  6. Tilintarkastajan  lausunto  viimeksi  päättyneen  tilikauden  jälkeen
   laadituista  osavuosikatsauksista  ja   hallituksen   selostuksesta
   osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan  olennaisesti
   vaikuttavista tapahtumista sekä perusteista, joiden mukaan merkintähinta
   määritetään ja merkintäetuoikeudesta poikkeamisen syistä.
  7. Riippumattoman asiantuntijan lausunto
  8. Sunob Holding Oy:n tilinpäätökset tilikausilta 1.1.-31.12.2003 ja 1.1.-
   31.12.2004.
  9. Tiolat Oy:n tilipäätökset tilikausilta 1.4.2003-31.3.2004 ja 1.4.2004-
   31.3.2005

Liitteet ovat osakkeenomistajien nähtävinä Done Solutions Oyj:n pääkonttorissa
osoitteessa Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki 12.12.2005 lähtien.

LIITE 1: Apportti-/osakeannin ehdot

1. Korotus

Yhtiön osakepääomaa korotetaan  800.000,00  eurolla  laskemalla  liikkeeseen
10.000.000 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,08 euron arvoista osaketta
("Apporttianti"). Liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden osuus vastaa 16,81
%:a yhtiön osakkeista ja näiden tuottamista äänistä osakepääoman korotuksen
jälkeen.

2. Merkintäoikeus

Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Sunob
Holding  Oy:n  osakkeenomistajan  Gateway  Finland  Oy:n   merkittäväksi.
Osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta  poiketaan   osakevaihtovastikkeen
maksamiseksi Sunob Holding Oy:n osakekannasta,  joten  merkintäetuoikeudesta
poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

3. Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 19.12.2005 ja päättyy 20.12.2005 tai  aiemmin  kaikkien
osakkeiden tultua merkityksi, ellei hallitus päätä merkintäajan pidentämisestä.

4. Merkintähinta, vaihtokurssi ja apporttiomaisuus

Apporttiannissa Yhtiön osakkeen merkintähinta on 0,17 euroa, mikä vastaa Yhtiön
osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia  Helsingin  Pörssissä  1.-
31.10.2005 välisenä aikana. Osakkeiden merkintähinta on siten yhteensä 1.700.000
euroa. Osakepääomana merkintähinnasta kirjataan osakkeen kirjanpidollista vasta-
arvoa vastaava määrä 0,08 euroa per osake. Osakkeiden kirjanpidollisen vasta-
arvon ylittävä osa merkintähinnasta kirjataan ylikurssirahastoon.

Osakkeet merkitään ja maksetaan Sunob Holding Oy:n osakekannan, sekä Sunob
Holding Oy:ltä olevien yhteensä 25.736,62 euron pääomamääräisen lainasaatavan
sekä 1.217.599,10 euron pääomamääräisen pääomalainasaatavan luovutusta vastaan.
Sunob Holding Oy:n osakekanta muodostuu yhteensä 8.500 osakkeesta, joiden arvoksi
on määritetty yhteensä 456.664,28 euroa. Osakemerkinnän maksuna käytettävät
saatavat arvostetaan nimellisarvoonsa. Apporttiomaisuuden arvo on siten yhteensä
1.700.000 euroa. Apporttiomaisuuden arvostus  perustuu  osakevaihtosopimuksen
ehtoihin, Sunob Holding Oy:n omistamien Tiolat Oy:n osakkeiden arvoon sekä
riippumattoman asiantuntijan lausuntoon. Sunob Holding Oy:n osakkeiden arvoksi
yhtiön taseeseen kirjataan 456.664,28 euroa. Apporttiomaisuutena vastaanotettavat
saatavat kirjataan yhtiön taseeseen nimellisarvostaan.

5. Osakkeiden merkintä, merkintöjen hyväksyminen ja osakeannin raukeaminen

Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova.

Osittaismerkintä ei ole mahdollinen, joten tarjotut osakkeet on merkittävä
kokonaisuudessaan.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä viikon
kuluessa merkintäajan päättymistä. Hallituksella on oikeus päättää osakeannin
raukeamisesta kokonaisuudessaan tai osittain.

6. Merkintähinnan maksaminen

Osakkeet on maksettava merkittäessä. Osakkeiden merkinnän maksuksi merkitsijä
luovuttaa asianmukaisin siirtomerkinnöin Sunob Holding Oy:n osakekannan (8.500
osaketta), yhteensä 25.736,62 euron pääomamääräisen lainasaatavan sekä yhteensä
1.217.599,10 euron pääomamääräisen pääomalainasaatavan Sunob Holding Oy:ltä,
joiden luovutusta vastaan se voi merkitä enintään 10.000.000 kappaletta yhtiön
uusia osakkeita. Sunob Holding Oy:n osakkeiden osalta merkintä maksetaan ja
omistusoikeus apporttina luovutettaviin  osakkeisiin  siirtyy  merkintälistan
allekirjoituksella ilman erillistä apportin luovutuskirjaa. Lainasaatavien osalta
merkintä maksetaan ja omistusoikeus siirretään lainoja koskeviin velkakirjoihin
tehtävillä siirtomerkinnöillä.

7. Osakkeiden kirjaus ja julkinen kaupankäynti osakkeilla

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun
osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin.

Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle
arviolta 31.3.2006 mennessä.

8. Osakasoikeudet

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon 1.1.2006 alkavalta  tilikaudelta
lukien. Osakkeet tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet  yhtiössä  siitä
päivästä, kun osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin.

9. Muut seikat

Hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista.


B. Hallituksen ehdotus vahvistettujen tappioiden kattamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiön vahvistetut tappiot yhteensä 493.486,34 euroa
katetaan alentamalla vararahastoa 192.260,50  eurolla  ja  ylikurssirahastoa
301.225,84 eurolla.


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050 0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001  noteerattu
yritys, joka jakaantuu  kahteen  liiketoiminta-alueeseen:  Done  Logistics
toimittaa  kokonaisvaltaisia  logistisia  järjestelmiä,  jotka  perustuvat
materiaalinkäsittelyn automaatioon  ja  niitä  tukeviin  tietojärjestelmiin.
Done  Information  tarjoaa  monikielisen  dokumentoinnin  palveluita  sekä
ohjelmistoratkaisuja.  Done  Solutions  toimii  valituilla  toimialoilla
Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa