HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Done Solutions Oyj
Pörssitiedote 17.3.2004 klo 15.00

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

1. Hallituksen ehdotus osakepääoman alentamiseksi

Hallitus ehdottaa maaliskuun 26. päivänä 2004 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön rekisteröityä
osakepääomaa  7.420.122,60  euroa  alennetaan  osakkeen
kirjanpidollista   vasta-arvoa  alentamalla   maksutta
3.462.723,88  eurolla, jolloin uudeksi rekisteröitäväksi
osakepääomaksi tulee 3.957.398,72 euroa, joka  jakautuu
yhteensä 49.467.484 osakkeeseen kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,08 euroa. Osakepääoman alentamisen seurauksena
yhtiön osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo alenee 0,15
eurosta 0,08 euroon.

Osakepääoman alentamismäärä 3.462.723,88 euroa esitetään
käytettäväksi osakeyhtiölain 6 luvun 1 §:n 1 momentin
mukaisesti vahvistetun taseen mukaisen tappion välittömään
kattamiseen.

Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön sidottu oma
pääoma alenee 3.462.723,88 eurolla 3.957.398,72 euroon.

Osakepääoman  alentaminen  kuvatulla  tavalla  maksutta
osakkeiden  kirjanpidollista vasta-arvoa alentamalla  ei
edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Osakepääoman ja
osakkeiden kirjanpidollisen vasta-arvon muutokset tulevat
voimaan rekisteröimällä.

2. Hallituksen ehdotus optio-ohjelman muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa maaliskuun 26. päivänä 2004 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen esittämän
osakepääoman   alentamisen  toteutuessa  varsinaisessa
yhtiökokouksessa 12.4.2002 päätetyn optio-ohjelman ehtoja
muutetaan  siten, että ohjelman mukaiset optio-oikeudet
oikeuttavat merkitsemään kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan
0,08 euron määräisiä yhtiön osakkeita.

3. Hallituksen  ehdotus  hallituksen  valtuuttamiseksi
päättämään  osakepääoman  korottamisesta  uusmerkinnällä,
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta

Done Solutions Oyj:n hallitus ehdottaa maaliskuun  26.
päivänä 2004 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että  hallitus  valtuutettaisiin yhden vuoden  kuluessa
yhtiökokouksen päätöksestä lukien päättämään yhden  tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta
yhdessä  tai useammassa erässä siten, että annettavien
osakkeiden   äänimäärä  vastaa  enintään  viidesosaa
yhtiökokouksen   valtuuspäätöksen   ja   hallituksen
korotuspäätöksen    ajankohtana    kaupparekisteriin
rekisteröityjen osakkeiden äänimäärästä ja että osakepääoman
korotusten yhteismäärä on enintään viidesosa yhtiökokouksen
valtuuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana
kaupparekisteriin rekisteröidyn osakepääoman määrästä.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus poiketa
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä  päättää
merkintähinnasta, joka ei kuitenkaan saa alittaa osakkeen
kirjanpidollista vasta-arvoa, ja muista merkintäehdoista
sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan  poiketa
edellyttäen,  että siihen on yhtiön  kannalta  painava
taloudellinen  syy,  kuten  yrityskauppojen  ja  yhtiön
liiketoiminnan  kannalta tarpeellisten  kehityshankkeiden
rahoittaminen,  rahoituspohjan  vahvistaminen,  yhteis
toimintajärjestelyjen   mahdollistamien,   osakaspohjan
laajentaminen, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön
liiketoiminnan  kehittäminen. Hallitus ei  saa  poiketa
merkintäetuoikeudesta yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
Silloin, kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä, on
hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita  voidaan
merkitä  apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin
ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.


Helsingissä 17.3.2004


Done Solutions Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586
5927, kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta
2001 noteerattu yritys, joka jakaantuu kolmeen liiketoiminta-
alueeseen:  Done  Logistics toimittaa  kokonaisvaltaisia
logistisia    järjestelmiä,    jotka    perustuvat
materiaalinkäsittelyn  automaatioon  ja  niitä  tukeviin
tietojärjestelmiin. Providor Logistics tarjoaa jakelu- ja
varastointipalveluja. Done Information tarjoaa monikielisen
dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done
Solutions  toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa,
Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa