KUTSU DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Done Solutions Oyj    Pörssitiedote 26.3.2009 klo 18.10

KUTSU DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 15. huhtikuuta 2009 klo 16.00 osoitteessa Palace
Hotel, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa klo 15.00. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2.Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,02
euroa osakkeelta ennen kohdassa 5. tarkoitettua osakkeiden yhdistämistä. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 20.4.2009 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko
maksetaan 27.4.2009. 

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemman 7.593.648 oman osakkeen hankkimista
koskevan valtuutuksen peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
7.683.973 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Jos jäljempänä kohdassa 5. tarkoitettu osakkeiden
yhdistäminen hyväksytään, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden määrää
muutetaan vastaavasti. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Osakkeita voidaan hankkia joko  

a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai 

b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2010 saakka. 

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous aiemmat valtuutukset - siltä osin kun niitä
ei käytetty - peruuttaen valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 30.000.000
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Jos jäljempänä kohdassa 5.
tarkoitettu osakkeiden yhdistäminen hyväksytään, valtuutuksen kohteena olevien
osakkeiden määrää muutetaan vastaavasti. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä
uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2010 saakka.

5. Hallituksen ehdotus OYL 15 luvun 9 §:n mukaiseksi osakkeiden yhdistämiseksi
sekä siihen liittyväksi osakkeiden lunastukseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen suhteessa 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa
alentamatta siten, että viisi (5) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1)
uudeksi osakkeeksi OYL 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja pykälän
mukaista menettelyä noudattaen. Menettelyssä yhtiö lunastaisi jokaiselta
osakkeenomistajalta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 4/5 mukaisesti.
Lunastetut osakkeet mitätöitäisiin. Osakkeenomistajalta lunastettavien
osakkeiden määrän tulee olla tasaluku, joten lunastettava määrä
pyöristettäisiin tarvittaessa ylöspäin lähimpään tasalukuun. Lunastus
toteutettaisiin vastikkeetta lukuun ottamatta OYL 15 luvun 9 §:ssä
tarkoitettua, pyöristysten perusteella maksettavaa korvausta. Lunastus
toteutettaisiin mainitussa pykälässä tarkoitetulla tavalla muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena
on osakkeen kaupankäynnin edellytysten ja hinnanmuodostuksen parantaminen sekä
yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen. 

Ehdotukseen liittyvät muut seikat, kuten ehdotettava yhdistämisen
täsmäytyspäivä, tarkennetaan myöhemmin. 

Jos ehdotus hyväksytään, edellä 3. ja 4. kohdassa ehdotettujen valtuutusten
kohteena olevia osakemääriä muutetaan siten, että yhdistämisen jälkeen: 

-kohdan 3. mukainen osakkeiden hankkimisvaltuus koskee enintään 1.536.795
osaketta; ja 
-kohdan 5. mukainen osakeantivaltuus ja erityisten oikeuksien
antamiseen liittyvä  valtuus koskee enintään 6.000.000 osaketta. 

6. Yhtiöjärjestyksen muutokset

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 ja 2 § muutetaan kuulumaan
seuraavasti: 

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Revenio Group Oyj, ruotsiksi Revenio Group Abp ja
englanniksi Revenio Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Vantaa. 
 
2§ Toimiala

Yhtiö toimii monialakonsernin emoyhtiönä ja tuottaa tähän liittyen tuki-,
konsultointi-, informaatio-, tietotekniikka-, markkinointi-, rahoitus-,
hallinto- ja asiantuntijapalveluja. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista
toimintaa itse tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi harjoittaa kiinteistö- ja
arvopaperikauppaa sekä omistaa ja hallita arvopapereita. 

Tilinpäätös ja hallituksen ehdotukset 

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat
keskiviikosta 8.4.2009 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön
pääkonttorissa Vantaalla Äyritie 12 B sekä yhtiön Internet-sivulla osoitteessa
www.donesolutions.com, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla (mukaan lukien
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla), joka on perjantaina 3.4.2009
merkitty osakkeenomistajana Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään keskiviikkona
8.4.2009. 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaisesti on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on
ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona 8.4.2009 klo 16.00 yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa
www.donesolutions.com/Done/News_yhtiokokouskutsu.htm tai kirjeitse osoitteeseen
Do-ne Solutions Oyj, Laura Temmes-Shava, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa tai
faksilla numeroon 020 525 3301 tai sähköpostitse
laura.temmes-shava@donesolutions.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollinen valtakirja, jonka nojalla
valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään
toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varten. 

Muita tietoja

Done Solutions Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 76.839.732 osaketta, ja
kullakin osakkeella on yksi ääni. 

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2009

Done Solutions Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu Done-konsernin
emoyhtiö. Donen tytäryrityksille on tyypillistä korkealaatuinen suomalainen
erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.

Tilaa