Revenio Group Corporation : REVENIO GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 - Kolmannelta vuosineljännekseltä hyvä liiketulos

Revenio Group Oyj                Pörssitiedote 19.10.2012 klo 9.00
REVENIO GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 - Kolmannelta
vuosineljännekseltä hyvä liiketulos

7-9/2012:
- Liikevaihto 6,6 (8,2) milj. euroa, laskua 19,3 %

- Liiketulos 1,2 (1,3) milj. euroa eli 17,4 (15,8)% liikevaihdosta

1-9/2012:

Keskeistä katsauskaudella:

-Konsernin kannattavuus parani huomattavasti kolmannella neljänneksellä

-Icare Finlandin liikevaihto ja tulos vahvassa kasvussa

-Done Softwaren tuloskehitys erittäin vahvaa, FLS Finlandissa ja Midas Touchissa
hyvää tuloskehitystä

-Boomeranger Boatsille uusia tilauksia kauden lopussa yli 2 miljoonan euron
arvosta

-Done Logisticsissa toteutettiin sopeuttamistoimenpiteitä, joiden johdosta
tehtiin kertaluonteinen kulukirjaus 1,2 milj. euroa toisella vuosineljänneksellä

Konsernin avainlukuja:

-Liikevaihto 20,6 (24,5) milj. euroa, laskua 15,7 %

-Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja 2,2 (3,4) milj. euroa eli 10,8 (14,0) %
liikevaihdosta

-Liiketulos 1,0 (3,4) milj. euroa eli 5,0 (14,0) % liikevaihdosta. Liiketulos
sisältää 1,2 Meur toisella neljänneksellä kirjattuja Done Logisticsin
kertaluonteisia sopeuttamiskuluja

-Lopetettujen toimintojen tulos -0,3 (1,7) milj. euroa muodostuen Done
Informationin myynnin lisäkauppahintasaamisen alaskirjauksesta toisella
neljänneksellä

- Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat ja lopetetut
toiminnot, 0,004 (0,054) euroa

- Liiketoiminnan rahavirta -1,4 (1,8) milj. euroa johtuen pääasiassa
projektitoimituksiin sitoutuneesta käyttöpääomasta

- Konserni pitää ennallaan vuotta 2012 koskevan tulosohjeistuksensa: Konsernin
liikevaihdon ja liikevoiton vuonna 2012 arvioidaan laskevan vuodesta 2011
Järjestelmät-segmentin kehityksestä johtuen. Liikevoiton ilman kertaluonteisia
eriä arvioidaan säilyvän selvästi positiivisena
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara:

"Katsauskauden viimeinen vuosineljännes paransi vuoden tähänastisia
tuloslukujamme selvästi. Kannattavuuden tärkein osatekijä oli edelleen Icare
Finlandin hyvä menestys, mutta myös Done Software Solutionsin kehitys oli
erittäin vahvaa. Yhtiön kolmas vuosineljännes oli päällekkäisistä projekteista
johtuen erittäin kiireinen ja olen erittäin tyytyväinen henkilöstön
suorittamiseen katsauskaudella. Katsauskauden loppua kohden tulos parani
selvästi myös Midas Touchissa ja FLS Finlandissa. Boomeranger Boats sai
katsauskauden lopulla tärkeitä tilauksia, jotka mahdollistavat kannattavuuden
parantamisen jatkossa.

Done Logisticsissa tehdyt sopeuttamistoimenpiteet touko-kesäkuussa johtivat
liiketulokseen asteittaiseen paranemiseen kolmannella neljänneksellä. Liiketulos
jäi edelleen negatiiviseksi.

Katsauskauden jälkeen teimme päätöksen keskeyttää Icare Onen FDA-lupaprosessin
USA:ssa jatkotoimenpiteiden ajaksi. Tuote sijoittuu myyntilupasääntelyssä ns.
home use-kategoriaan, jonka myyntilupasääntelyn ohjeistus on vielä FDA:lla
kokonaisuutena kehitysvaiheessa. Sääntelyn olosuhteet USA:ssa poikkeavat
huomattavasti muista markkina-alueista, joihin Icare One myyntilupia on
aikaisemmin haettu ja myös saatu.

Icare Finland liiketoiminta on kehittynyt monella osa-alueella;
perusliikevaihdosta vastuun kantaa silmänpainemittari Icare TA01. Tuote
kasvattaa markkinaosuuttaan perinteisissä segmenteissä mittaustarkkuutensa sekä
helppokäyttöisyytensä takia mutta sitä myydään myös yhä paremmin
yleislääkäreille, mikä tarkoittaa potentiaalisen ostajakohderyhmän
laajentumista. Markkina-alueista positiivista kehitystä on tapahtunut USA:n
lisäksi eritoten Aasiassa sekä Venäjällä.  Uudemmista tuotteista Icare One ja
Icare Pro ovat myös myynnillisesti nousussa. Varsinkin Icare One
-silmänpainemittari, joka mahdollistaa ainoana markkinoilla olevana tuotteena
silmänpaineen itsemittauksen, on saavuttanut paljon julkisuutta ja positiivisia
lausuntoja alan johtavien tutkijoiden toimesta ympäri maailmaa."
MARKKINATILANNE

Palvelut-segmentissä markkinatilanne oli katsauskaudella vakaa
erityisesti inbound- puhelinpalveluiden liiketoiminnassa. Yleisen taloudellisen
tilanteen epävarmuuden ei arvioida vaikuttavan liiketoimintaan negatiivisesti
nykyisellä palvelutarjoamalla. Segmentin toimintaa on kahden viime vuoden aikana
suunnattu inbound- asiakkuuksien lisäämiseen, missä kasvua on saatavissa.
Samanaikaisesti toteutetaan edelleen myös palvelutarjontaa täydentäviä
telemarkkinointitoimeksiantoja, joiden markkinatilanne on pysynyt ennallaan.

Sisälogistiikan tietojärjestelmien ja niihin liittyvien kehitystöiden kysyntä
oli katsauskaudella erittäin suotuisaa. Toteutetut asiakasjärjestelmät luovat
pohjaa myös järjestelmien laajentamis- ja jatkohankkeille.

Järjestelmät-segmentissä sisälogistiikan automaatiojärjestelmien kysyntä oli
heikkoa. Asiakkaat toteuttavat tällä hetkellä pääasiassa pieniä, nykyisiin
järjestelmiinsä liittyviä parannus- ja huoltotöitä.

Terveydenhoito-segmentissä Icare Finlandin silmänpainemittareiden kysyntä kasvoi
katsauskaudella ja markkinatilanne jatkui hyvänä. Kysyntä oli vahvaa erityisesti
USA:n markkinoilla. Silmänpainemittareiden käyttämien anturien kysyntä kasvaa
markkinoilla olevan laitekannan kasvun myötä.

Turva-segmentin asiakaskunnassa on vireillä RIB-kalustohankintoja ja niihin
liittyviä tarjousprosesseja sekä vanhoilla että uusilla markkina-alueilla.
Puolustukseen ja turvallisuuteen liittyviä julkisia hankintoja arvioidaan
yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta tehtävän, koska asiakkailla on
kaluston uusimistarpeita ja lisäkalustoa vaativia konkreettisia
investointitarpeita.

Teknologia-segmentillä polttoaineiden hinnannäyttölaitteiden markkinatilanne
parani edellisvuoteen verrattuna erityisesti pohjoismaisten vientitoimitusten
ansiosta.
LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

Revenio Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.-30.9.2012 oli
20,6 (24,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos oli -15,7 prosenttia. Kolmannen
vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 6,6 (8,2) miljoonaa
euroa ja liikevaihdon muutos -19,3 prosenttia.

Konsernin liiketulos 1.1.-30.9.2012 ennen poistoja (ebitda) oli 1,6 (4,0)
miljoonaa euroa eli 7,7 (15,0) prosenttia liikevaihdosta ja ilman
kertaluonteisia kuluja 2,8 (4,0) miljoonaa euroa eli 13,5 (15,0) prosenttia
liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 1,0 (3,4) miljoonaa euroa
eli 5,0 (14,0) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia
kuluja oli 2,2 (3,4) milj. euroa eli 10,8 (14,0) prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin tulos ennen veroja oli 0,8 (3,3) miljoonaa euroa eli 3,9 (13,5)
prosenttia liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen tulos 1.1.-30.9.2012 oli 0,6
(2,4) miljoonaa euroa, ja kolmannen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen
tulos oli 0,9 (1,0) miljoonaa euroa eli 13,4 (11,8) prosenttia liikevaihdosta.

Lopetettujen toimintojen tulos 1.1.-30.9.2012 oli -0,3 (1,7) miljoonaa euroa.
Lopetettujen toimintojen tulokseen on kirjattu 19.7.2011 myydyn Done Information
Oy:n lisäkauppahintasaamisen alaskirjaus. Lisäkauppahintaa ei saatu, koska
lisäkauppahinnan ehtona ollut asiakasliikevaihto ei saavuttanut tavoitearvoansa
sen määräytymisajanjaksolla.

Jatkuvien toimintojen 1.-30.9.2012 laimentamaton ja laimennettu tulos per osake
oli 0,008 (0,032) euroa ja lopetettujen toimintojen -0,004(0,022) euroa. Oma
pääoma/osake oli 0,20 euroa (0,22) euroa.

Konsernin liikevaihdon laskuun edellisvuoteen verrattuna vaikutti Järjestelmät-
segmentin Norjan projekteista kertyvän liikevaihdon aleneminen ja uusien
tilauksien vähäisyys. Myös Turva- segmentin liikevaihto laski. Muut segmentit
kasvattivat liikevaihtoaan selvästi.

Liiketuloksen laskuun vaikutti eniten Järjestelmät-segmentin Done Logisticsin
Norjan projektien toimitusvaiheen tappiollisuus, huono markkinatilanne ja yhtiön
1,2 miljoonan euron suuruiset sopeutus- ja muut kertaluonteiset kulut toisella
vuosineljänneksellä. Turva- segmentin kannattavuus oli alhainen tilausten ja
tuotannon ajoittumisesta johtuen. Muiden segmenttien liiketulokset kasvoivat
selvästi edellisvuoteen verrattuna.
TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 30.9.2012 oli 24,4 (24,7) miljoonaa euroa. Konsernin
oma pääoma oli 15,3 (17,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen nettovelka oli
katsauskauden lopussa 0,3 (-0,9) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 2,1 (-
5,1) prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste oli 63,8 (69,0) prosenttia.
Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 3,8 (2,6) miljoonaa
euroa.

Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella vakaana. Rahoitusasemaa
vahvistettiin nostamalla 2,0 miljoonan suuruinen valmiusluotto ja sopimalla
lisäksi 2,0 miljoonan suuruisesta luottolimiitistä, joka katsauskauden
päättyessä oli kokonaan nostamatta.

Liiketoiminnan rahavirta 1.1.-30.9.2012 oli -1,4 (1,8) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan rahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli -0,6 (-0,3)
miljoonaa euroa. Rahavirran negatiivisuus johtuu pääasiassa projektitoimintaa
harjoittavien yhtiöiden maksupostien ajoituksesta.

Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN

Revenio Group Oyj:n liiketoiminta on jaettu viiteen segmenttiin: Palvelut (Midas
Touch), Järjestelmät (Done Logistics ja Done Software Solutions), Terveydenhoito
(Icare Finland), Turva (Boomeranger Boats) ja Teknologia (FLS Finland).
Segmenttirakenne vastaa konsernin organisaatiorakennetta ja sisäistä
tulosraportointia.

Palvelut

Palvelut-segmentin muodostaa Midas Touch, joka on Suomen johtavia contact center
-yrityksiä. Se tuottaa ulkoistettuja puhelinpalveluita kuten asiakaspalvelua,
help desk -palvelua, vaihteenhoitoa, puhelinmyyntiä ja markkinakartoituksia
palvellen sekä yksityistä että julkista sektoria.

Palvelut-segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 3,8 (3,6) miljoonaa euroa,
ja se nousi 5,8 prosenttia. Segmentin kate oli 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,2 (1,2) miljoonaa euroa ja kate
0,1 (0,1) miljoonaa euroa.

Midas Touch onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan edellisvuoteen verrattuna
inbound- liiketoiminnan ja onnistuneiden telemarkkinointitoimeksiantojen kautta.
Yhtiö kykeni hyvään tuotantotehokkuuteen mikä johti kasvaneen liikevaihdon myötä
kohentuneeseen liiketulokseen.
Järjestelmät

Järjestelmät-segmentin muodostavat Done Logistics, joka toimittaa yrityksille
niiden sisäiseen logistiikkaan liittyviä materiaalinkäsittelyjärjestelmiä sekä
Done Software Solutions, joka toimittaa sisälogistiikan ja varastonhallinnan
tietojärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluja.

Järjestelmät-segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 4,3 (9,6) miljoonaa
euroa. Liikevaihdon lasku oli 54,8 prosenttia. Segmentin kate oli -2,0 (1,1)
miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,0 (3,9) miljoonaa
euroa ja kate 0,0 (0,7) miljoonaa euroa.

Done Logisticsissa toisen vuosineljänneksen lopussa tehdyt sopeutustoimenpiteet
näkyivät tuloksen kohentumisena alkuvuoteen verrattuna.

Done Logisticsin toimitusjohtaja vaihtui katsauskaudella. Uutena vt.
toimitusjohtajana aloitti 30.5.2012 oman toimen ohella Midas Touch Oy:n
toimitusjohtaja Riku Lamppu.

Done Software Solutions toimi katsauskaudella erittäin menestyksekkäästi
sisälogistiikan ohjelmistomarkkinoilla. Sekä liikevaihto että liiketulos
kasvoivat merkittävästi. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat
ohjelmistotoimitusprojektit uusille asiakkaille sekä nykyisten asiakkaiden
tilaamat järjestelmien kehitystyöt.
Terveydenhoito

Terveydenhoito-segmentin muodostaa silmänpainemittareiden kehittämiseen,
valmistamiseen ja myyntiin erikoistunut Icare Finland.

Terveydenhoito-segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 7,8 (6,3) miljoonaa
euroa. Liikevaihdon kasvu oli 23,9 prosenttia. Segmentin kate oli 3,6 (2,8)
miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,6 (1,9) miljoonaa
euroa ja kate 1,2 (0,8) miljoonaa euroa.

Icare Finlandin liikevaihto kasvoi merkittävästi katsauskaudella samanaikaisesti
kuin kannattavuus säilyi korkealla tasolla. Liikevaihdon kasvun perustana on
USA:n myynnin vahva kehitys ja menestyminen myös uusilla markkina-alueilla,
erityisesti Aasiassa ja Venäjällä. Tuotteista Icare Pron ja Onen myyntimäärät
ovat kasvussa saatujen myyntilupien myötä.
Turva

Turva-segmentin muodostava Boomeranger Boats suunnittelee, valmistaa ja myy
erikoisvalmisteisia RIB-veneitä (Rigid Inflatable Boats) pääasiassa eri maiden
meripelastusyksiköille, viranomaisille sekä puolustusvoimille.

Turva-segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1,7 (3,2) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon lasku oli 46,0 prosenttia. Segmentin kate oli -0,1 (0,5) miljoonaa
euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 0,5 (0,6) miljoonaa euroa ja
kate -0,1 (0,1) miljoonaa euroa.

RIB-veneiden tuotantomäärät katsauskaudella olivat alhaiset johtuen toimialalle
tyypillisestä epätasaisesta tilausten kertymisestä. Katsauskauden lopussa Yhtiö
sai kuitenkin useita merkittäviä loppu- ja tulevaan vuoteen kohdistuvia
tilauksia. Uutena asiakkuutena saatiin Hollannin kansallisen poliisin RIB-
veneiden puitesopimus, johon liittyen sovittiin syyskuussa kahdeksan ensimmäisen
veneen toimittamisesta. Nykyiseltä asiakkaalta Euroopassa saatiin lisäksi
yksittäisen suuren veneen tilaus. Tilausten yhteisarvo oli yli 2 miljoonaa
euroa. Lisäksi yhtiö odottaa lähiaikoina päätöksiä useisiin merkittäviin
tarjouksiin.

Teknologia

Teknologia-segmentin muodostava FLS Finland (aikaisemmin Finnish Led-Signs) on
Pohjoismaiden suurin LED-hinnannäyttölaitteiden toimittaja sekä Suomen johtava
LED-näyttölaitteiden ja pysäköinnin informaatiojärjestelmien valmistaja.

Teknologia-segmentin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2,9 (1,8) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvu oli 64,2 prosenttia. Segmentin kate oli 0,4 (0,2) miljoonaa
euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,3 (0,7) ja kate 0,3 (0,1)
miljoonaa euroa.

Teknologia-segmentin liikevaihto katsauskaudella kasvoivat edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvusta pääosa muodostui
vientitoimituksista, joiden volyymi oli suurimmillaan kolmannella
vuosineljänneksellä.

 Liikevaihto ja segmenttien kate 1-9/2012 ja 1-9/2011
 ilman kertaluonteisia eriä

          Liikevaihto  Liikevaihto  Segmentin kate  Segmentin kate

          1-9/2012     1-9/2011     1-9/2012      1-9/2011

          MEUR   Osuus MEUR   Osuus MEUR    %   MEUR   %

 Palvelut       3,8 19 %   3,6 15 %    0,26  7 %   0,15  4 %

 Järjestelmät     4,3 21 %   9,6 39 %   -1,97 -45 %   1,14 12 %
 yhteensä

 -Done Logistics    2,9 14 %   8,7 36 %   -2,49 -85 %   0,99 11 %

 -Done Software    1,4  7 %   0,9  4 %    0,52 37 %   0,15 18 %
 Solutions

 Terveydenhoito    7,8 38 %   6,3 26 %    3,58 46 %   2,70 43 %

 Turva         1,7  8 %   3,2 13 %   -0,11 -7 %   0,49 15 %

 Teknologia      2,9 14 %   1,8  7 %    0,44 15 %   0,09  5 %

 Yhteensä       20,6 100 %   24,5 100 %    2,20 11 %   4,57 19 %

 Emoyhtiön kulut                     -1,17      -1,15

 Liiketulos                         1,03  5 %   3,43 14 %

 Konsernin liikevaihto, segmentin kate ja liiketulos ilman
 kertaluonteisiä eriä

 vuosineljänneksittäin olivat:

 MEUR           Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11      Q2/11 Q1/11

 Liikevaihto:

 Palvelut          1,2  1,2  1,4  1,3       1,2  1,2  1,2

 Järjestelmät yhteensä    1,0  0,9  2,4  3,6       3,9  3,2  2,6

 -Done Logistics       0,5  0,5  1,9  3,1       3,6  2,9  2,2

 -Done Software Solutions  0,5  0,5  0,5  0,4       0,3  0,3  0,3

 Terveydenhoito       2,6  2,6  2,6  2,6       1,9  2,2  2,3

 Turva            0,5  0,6  0,6  0,6       0,6  1,2  1,4

 Teknologia         1,3  0,9  0,7  0,7       0,7  0,7  0,4

 Yhteensä          6,6  6,3  7,7  8,8       8,2  8,5  7,8

 Segmentin kate:     Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11      Q2/11 Q1/11

 Palvelut          0,10 0,05 0,12 -0,03       0,06 0,06 0,03

 Järjestelmät yhteensä   -0,01 -1,37 -0,58 -0,81       0,69 0,34 0,11

 -Done Logistics      -0,21 -1,53 -0,74 -0,94       0,64 0,30 0,04

 -Done Software Solutions  0,20 0,16 0,16 0,13       0,05 0,04 0,06

 Terveydenhoito       1,16 1,15 1,29 1,21       0,79 0,90 1,00

 Turva           -0,06 -0,05 0,00 0,06       0,13 0,17 0,19

 Teknologia         0,30 0,07 0,07 0,03       0,07 0,06 -0,06

 Yhteensä          1,49 -0,14 0,89 0,46       1,74 1,53 1,26

 Emoyhtiön kulut      -0,33 -0,39 -0,46 -0,42      -0,47 -0,37 -0,31

 Liikevoitto        1,16 -0,52 0,44 0,04       1,27 1,16 0,95

 Liikevoitto-%       17,4 -8,4  5,1  0,3       15,8 13,8 12,4

HENKILÖSTÖ

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin
226 (244) henkilöä. Katsauskauden lopun henkilöstömäärä jatkuvissa toiminnoissa
oli 247 (242)

Henkilöstön määrä segmenteittäin keskimäärin katsauskauden aikana:

         30.9.2012   30.9.2011   Muutos

 Palvelut       126      135     -9

 Järjestelmät     46      60    -14

 Terveydenhoito    13      12     1

 Turva         25      23     2

 Teknologia      12      10     2

 Emoyhtiö        4       4     0

 Yhteensä       226      244    -18


Jatkuvien toimintojen katsauskaudella maksetut palkat ja palkkiot yhteensä
olivat 6,5 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa).

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA JOHDON OMISTUS

Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma
30.9.2012 oli 5.314.918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 76.929.730 kappaletta.
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 30.9.2012 oli
2,0 prosenttia eli 1.529.267 osaketta ja optio-oikeuksista 18,6 prosenttia eli
684.365 optio-oikeutta.

MUUTOKSET OSAKKEENOMISTUKSESSA

Katsauskaudella ei ollut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia
osakkeenomistuksessa.

VOIMASSA OLEVAT OPTIO-OHJELMAT

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 23.11.2007 varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2007 myöntämien osakeantivaltuuksien nojalla optiojärjestelmästä, johon
kuuluu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa yhteen
Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. Liikkeeseenlaskettujen optio-oikeuksien
perusteella merkittävien osakkeiden osuus on katsauskauden lopun 30.9.2012
osakemäärällä enintään 2,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, kun optio-
oikeuksilla merkityt uudet osakkeet on rekisteröity. Optio-oikeuksilla
merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon merkintävuodesta lähtien.

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (1.684.365 kappaletta), B (1.000.000
kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on optio-
oikeudella A 1.5.2009-1.5.2013, optio-oikeudella B 1.11.2010-1.11.2014 sekä
optio-oikeudella C 1.5.2012-1.5.2016. Osakkeen merkintähinta on osakkeen
painotettu keskikurssi 1.-30.11.2007 (0,62 euroa, optio-oikeus A), 1.-30.4.2009
(0,27 euroa, optio-oikeus B) ja 1.-30.11.2010 (0,26 euroa, optio-oikeus C).

Katsauskaudella ei myönnetty uusia optioita. Katsauskauden lopussa yhtiön
avainhenkilöillä oli yhteensä 1.081.243 2007A-sarjan optioita, 908.122 2007B-
sarjan optioita ja 960.000 2007C-sarjan optioita. Katsauskaudella merkittiin
yhteensä 40.000 osaketta 2007C-sarjan optioilla. Osakkeista saatu merkintähinta
kirjattiin kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2007B-sarjan optio-oikeudet, yhteensä 1.000.000 kappaletta ovat olleet
kaupankäynnin kohteena 30.3.2011 alkaen ja 2007C-sarjan optio-oikeudet, yhteensä
1.000.000 kappaletta, 2.5.2012 alkaen

KAUPANKÄYNTI NASDAQ OMX HELSINGISSÄ

Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.-30.9.2012
yhteensä 8,4 (12,8) miljoonalla eurolla, mikä vastaa 19,9 (29,9) miljoonaa
osaketta ja 25,9 (38,9) prosenttia osakkeiden kokonaisosakemäärästä. Ylin
kaupantekokurssi oli 0,50 (0,62) euroa ja alin 0,33 (0,30) euroa. Katsauskauden
lopun päätöskurssi oli 0,38 (0,47) euroa ja katsauskauden keskikurssi 0,42
(0,43) euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 30.9.2012 oli 29,2 (36,1)
miljoonaa euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2012 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta
1.1.-31.12.2011.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudeleen Timo Männyn, Pekka Tammelan,
Rolf Fryckmanin, Julia Ormion sekä Matti Hyytiäisen. Yhtiökokous päätti, että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 60.000 euroa vuodessa ja
hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa kuitenkin niin, että
hallituksen jäsenille, jotka omistavat vähintään viisi prosenttia Revenio Group
Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään 50-prosenttisesti omistamansa yhtiön
kautta, ei makseta palkkioita. Hallituksen jäsenten palkkiosta maksetaan 40
prosenttia yhtiön omina osakkeina ja 60 prosenttia rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka
mukaan tilikauden voitto 2.056.691,01 euroa lisätään edellisten tilikausien
voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,02 euroa osakkeelta eli yhteensä
1.531.342,42 euroa.

Yhtiökokous peruutti aiemman 7.683.973 oman osakkeen hankkimista koskevan
valtuutuksen ja valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.688.973 oman
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.

Yhtiökokous päätti peruuttaa hallituksen voimassa olleet käyttämättömät
antivaltuutukset. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään
30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla Osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus myönnettiin
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen
päätettiin sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen
että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.
Valtuutus on voimassa 30.4.2013 saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Revenio Group Oyj:n hallituksessa ovat toimineet 28.3.2012 jatkaen KTM, Onninen
Oy:n toimitusjohtaja Timo Mänty (puheenjohtaja), KTM, KHT Pajamaa Partners Oy:n
osakas Pekka Tammela, optikko, Eyemaker's Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Rolf Fryckman sekä lakimies, Foster Wheeler Energy Oy:n lakiasiainjohtaja Julia
Ormio ja KTM, PKC Group Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen.

Tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin merkittävät riskit liiketoiminnassa on esitetty
tilinpäätöstiedotteessa 16.2.2012. Tiedotetuissa riskeissä ei ole tapahtunut
muutoksia tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Icare Finland päätti 3.10.2012 keskeyttää jatkotoimenpiteiden ajaksi
silmänpaineen itsemittaukseen tarkoitetun Icare One-tuotteen FDA-
myyntilupaprosessin Yhdysvalloissa. Yhtiö tulee käynnistämään lupaprosessin
myöhemmin uudelleen.

Yhtiö tiedotti 10.10.2012 Jyri Merivirran omistusosuuden Revenio Group Oyj:n
osake-ja äänimäärästä laskeneen alle kolmen kahdeskymmenesosan (3/20).
Merivirran uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake-ja äänimäärästä on 13,00
prosenttia.
NÄKYMÄT VUODELLE 2012

Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton vuonna 2012 arvioidaan laskevan vuodesta
2011 Järjestelmät-segmentin kehityksestä johtuen. Liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan säilyvän selvästi positiivisena.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia
IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksen luvut
ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR)       1-9/2012    1-9/2011   1-12/2011 Liikevaihto, jatkuvat toiminnot         20,6     24,5     33,3

 Ebitda, jatkuvat toiminnot            1,6     4,0      4,2

 Ebitda-%, jatkuvat toiminnot           7,7     15,0     12,5

 Liiketulos, jatkuvat toiminnot          1,0     3,4      3,4

 Liiketulos-%, jatkuvat toiminnot         5,0     14,0     10,3

 Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot      0,8     3,3      3,1

 Tulos ennen veroja-%, jatkuvat toiminnot     3,9     13,5      9,2

 Lopetettujen toimintojen tulos          -0,3     1,7      1,7

 Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot      0,6     2,4      2,2

 Katsauskauden tulos-%, jatkuvat toiminnot     3,0     9,9      6,6

 Bruttoinvestoinnit                -0,3     0,5      0,7

 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %        1,3     2,1      2,1

 Tuotekehitysmenot                 0,2     0,3      0,4

 Tuotekehitysmenot liikevaihdosta %        1,1     1,1      1,1

 Nettovelkaantumisaste-%              2,1     -5,1     -17,3

 Omavaraisuusaste-%                63,8     69,0     66,6

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)          5,4     38,7     20,2

 Oman pääoman tuotto (ROE)             1,5     34,9     14,1

 Laimentamaton tulos/osake EUR, jatkuvat
 toiminnot                    0,008    0,032     0,028

 Laimennettu tulos/osake EUR, jatkuvat
 toiminnot                    0,008    0,032     0,028

 Laimentamaton tulos/osake EUR, lopetetut
 toiminnot                   -0,004    0,022     0,023

 Laimennettu tulos/osake EUR, lopetetut
 toiminnot                   -0,004    0,022     0,022

 Oma pääoma/osake EUR               0,20     0,22     0,21

 Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella,
 jatkuvat toiminnot                226     244      248

 Liiketoiminnan rahavirta             -1,4     1,8      4,2

 Investointien rahavirta             -0,1     1,3      1,1

 Rahoituksen rahavirta               0,8     -2,6     -3,0
                                     2,4
 Rahavirta yhteensä                -0,6     0,6

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)     1-9/2012   1-9/2011   1-12/2011
 LIIKEVAIHTO                   20,6        24,5      33,3

 Liiketoiminnan muut
 tuotot                    0,1         0,1      0,1

 Materiaalit ja palvelut            -6,7        -9,3     -13,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
 kulut                    -7,8        -7,5     -10,5

 Poistot ja
 arvonalentumiset               -0,6        -0,6      -0,7

 Liiketoiminnan muut
 kulut                     -4,6        -3,8      -5,4

 LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT        1,0         3,4      3,4

 Osuus osakkuusyhtiötuloksista        0,0         0,0      0,0

 Rahoituskulut (netto)             -0,2        -0,1      -0,4

 TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT
 TOIMINNOT                  0,8         3,3      3,1

 Tuloverot                    -0,2        -0,9      -0,9

 Katsauskauden tulos jatkuvista
 toiminnoista                0,6         2,4      2,2

 Katsauskauden tulos lopetetuista
 toiminnoista                -0,3         1,7      1,7

 KATSAUSKAUDEN TULOS              0,3         4,1      3,9

 Muut laajan tuloksen
 erät                     0,0         0,0      0,0

 Muihin laajan tuloksen
 eriin

 liittyvät verot                 0,0         0,0      0,0

 Katsauskauden muut laajan
 tuloksen

 erät verojen jälkeen             0,0         0,0      0,0

 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ     0,3         4,1      3,9

 Katsauskauden tuloksen
 jakautuminen:

 Emoyrityksen
 omistajille                  0,3         4,1      3,9

 Katsauskauden laajan tuloksen
 jakautuminen:

 Emoyrityksen
 omistajille                  0,3         4,1      3,9

 Tulos/osake, laimentamaton, EUR,
 jatkuvat toiminnot            0,008        0,032     0,028

 Tulos/osake, laimennettu, EUR,
 jatkuvat toiminnot            0,008        0,032     0,028

 Tulos/osake, laimentamaton, EUR,
 lopetetut toiminnot           -0,004        0,022     0,023

 Tulos/osake, laimennettu, EUR,
 lopetetut toiminnot           -0,004        0,022     0,022
 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)     7-9/2012   7-9/2011

 LIIKEVAIHTO                      6,6     8,2

 Liiketoiminnan muut tuotot              0,0     0,1

 Materiaalit ja palvelut               -2,0     -3,2

 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut        -2,1     -2,4

 Poistot ja arvonalentumiset             -0,2     -0,2

 Liiketoiminnan muut kulut              -1,2     -1,2

 LIIKETULOS                      1,2     1,3

 Osuus osakkuusyhtiötuloksista            0,0     0,0

 Rahoituskulut (netto)                0,0     0,0

 TULOS ENNEN VEROJA                  1,1     1,3

 Tuloverot                       -0,3     -0,3

 Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista    0,9     1,0

 Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista   0,0     1,7

 KATSAUSKAUDEN TULOS                 0,9     2,7

 Muut laajan tuloksen erät              0,0     0,0

 Muihin laajan tuloksen eriin

 liittyvät verot                    0,0     0,0

 Katsauskauden muut laajan tuloksen

 erät verojen jälkeen                 0,0     0,0

 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ         0,9     2,7

 Katsauskauden tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille               0,9     2,7

 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille               0,9     2,7
 KONSERNITASE (MEUR)          30.9.2012   30.9.2011   31.12.2011 VARAT

 PITKÄAIKAISET VARAT

 Aineelliset hyödykkeet            1,7      1,7      1,7

 Liikearvo                    8,1      8,1      8,1

 Aineettomat hyödykkeet            0,7      1,1      1,0

 Osuudet osakkuusyrityksissä         0,0      0,5      0,3

 Laskennalliset verosaamiset         1,5      1,9      1,8

 PITKÄAIKAISET VARAT YHT.          12,1     13,3      13,0

 LYHYTAIKAISET VARAT

 Vaihto-omaisuus                1,5      1,2      1,2

 Myyntisaamiset ja muut saamiset       6,9      7,6      6,2

 Rahavarat                   3,8      2,6      4,4

 LYHYTAIKAISET VARAT YHT.          12,2     11,4      11,8

 VARAT YHT.                  24,4     24,7      24,8

 OMA PÄÄOMA JA VELAT

 OMA PÄÄOMA

 Osakepääoma                  5,3      5,3      5,3

 Ylikurssirahasto                2,4      2,4      2,4

 Arvonmuutosrahasto              0,3      0,3      0,3

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    7,1      7,0      7,0

 Kertyneet voittovarat            0,2      1,9      1,4

 OMA PÄÄOMA, emoyhtiön omistajien osuus   15,3     17,0      16,4

 OMA PÄÄOMA YHT.               15,3     17,0      16,4

 VELAT

 PITKÄAIKAISET VELAT

 Laskennalliset verovelat           0,2      0,4      0,3

 Varaukset                   0,2      0,1      0,2

 Rahoitusvelat                 2,0      0,6      0,5

 PITKÄAIKAISET VELAT YHT.           2,4      1,1      0,9

 LYHYTAIKAISET VELAT

 Saadut ennakot                 0,4      0,1      0,0

 Ostovelat ja muut velat           4,1      5,4      6,3

 Rahoitusvelat                 2,1      1,2      1,1

 LYHYTAIKAISET VELAT YHT.           6,7      6,7      7,4

 VELAT YHT.                   9,1      7,8      8,3

 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.          24,4     24,7      24,8
 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

                 Osake- Ylikurssi- Muut   Voitto- Opo

                 pääoma rahasto  rahastot varat  yht. Oma pääoma 1.1.2012    5,3  2,4    7,3   1,3   16,4

 Osingonjako         0,0  0,0    0,0   -1,5  -1,5

 Osakkeina toteutettavat ja

 maksettavat optiot      0,0  0,0    0,0   0,1   0,1

 Tilikauden tulos       0,0  0,0    0,0   0,3   0,3

 Oma pääoma 30.9.2012    5,3  2,4    7,3   0,2   15,3

                 Osake- Ylikurssi- Muut   Voitto- Opo

                 pääoma rahasto  rahastot varat  yht. Oma pääoma 1.1.2011    5,3  2,4    7,3   -0,6  14,5

 Osingonjako         0,0  0,0    0,0   -1,5  -1,5

 Osakkeina toteutettavat ja

 maksettavat optiot      0,0  0,0    0,0   0,0   0,0

 Tilikauden tulos       0,0  0,0    0,0   4,1   4,1

 Oma pääoma 30.9.2011    5,3  2,4    7,3   2,0   17,0


                       1-9/2012  1-9/2011 1-12/2011

 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

 Tilikauden voitto               0,2     4,1    3,9

 Oikaisut tilikauden tulokseen         1,0     -0,1    1,9

 Käyttöpääoman muutos             -2,6     -2,1   -1,6

 Maksetut korot                -0,0     -0,1   -0,0

 Maksetut verot                 0,0     0,0    0,0

 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA           -1,4     1,8    4,2

 Tytäryrityksen myynti vähennettynä       0,0     1,7    1,7
 myyntihetken rahavaroilla

 Osakkuusyrityksen myynti            0,2     0,0    0,0

 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    -0,2     -0,0   -0,5

 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    -0,1     -0,3    0,0

 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA            -0,1     1,4    1,1

 Jaetut osingot                -1,5     -1,5   -1,5

 Lainojen nostot                3,8     0,0    0,0

 Lainojen takaisinmaksut            -1,3     -1,1   -1,2

 Rahoitusleasingvelkojen maksut        -0,1     0,0   -0,1

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA             0,8     -2,6   -2,1

 Rahavirta yhteensä              -0,6     0,5    2,4

 Rahavarat kauden alussa            4,4     2,1    2,1

 Rahavarat kauden lopussa            3,8      2,6       4,4 LIIKEVAIHTO JA -VOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT (MEUR)

          Q3/2012 Q2/2012   Q1/2012     Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011

 Liikevaihto  6,6   6,3      7,7       8,8   8,2     8,5

 Liikevoitto  1,2   -0,5     0,4       0,0   1,3     1,2

 Liikevoitto-% 17,4  -8,4     5,1       0,3   15,8     13,8 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2012

                 Osakemäärä                 %

 1. Merivirta Jyri       14 000 000                18,2

 2. Eyemakers' Finland Oy   7 700 000                10,0

 3. Sijoitusrahasto Evli Suomi
 Osake             3 611 196                 4,7

 4. Etera            3 500 000                 4,6

 5. Alpisalo Mia        2 948 153                 3,8

 6. AJP Holding Oy       1 000 000                 1,3

 7. Kiesvaara Tuomo      976 230                  1,3

 8. Fennia           898 224                  1,2

 9. Salovaara Olli-Pekka    828 945                  1,1


 10. Siik Rauni Marjut     675 000                  0,9
Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520

olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fiJAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta.

Revenio-konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta
yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat Done
Logistics Oy, Done Software Solutions Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats
Oy, FLS Finland Oy ja Midas Touch Oy.
Tilaa