Revenio Group Corporation : VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 20.3.2014

Revenio Group Oyj     Pörssitiedote 20.3.2014 klo 17:00
REVENIO GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 20.3.2014

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen
jäseniksi uudelleen Rolf Fryckmanin, Ari Kohosen ja Pekka Tammelan sekä uusina
jäseninä Kyösti Kakkosen ja Pekka Rönkän. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään yhtiökokouksessa valita puheenjohtajakseen edelleen Pekka Tammelan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
36.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 18.000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40%:sti yhtiön omina osakkeina
sekä 60%:sti rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka
mukaan emoyhtiön tilikauden voitto -304.972,66 euroa lisätään edellisten
tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,30 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 25.3.2014 merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2014.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous peruutti aiemman 771.107 oman osakkeen hankkimista koskevan
valtuutuksen ja valtuutti osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi hallituksen
päättämään enintään 785.047 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa
erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat
vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko

 a. kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai

 b. säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan
suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti
noteerattuun markkinahintaan.

Valtuutus on voimassa 30.4.2015 saakka.

4.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous
valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi
enintään 3.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa
erässä.

Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutuksen sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden
tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus
sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen
että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2015 saakka. Tämä valtuutus kumoaa
yhtiökokouksessa 21.3.2013 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Revenio Group Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
http://www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi.
Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti
ja yritysjärjestelyiden kautta. Revenio-konserniin kuuluu myös muita
liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty Teknologia ja Palvelut -segmentiksi.
Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä globaalit markkinat ja oman alansa
kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja -palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat
ovat omalla alallaan erittäin kannattavia ja ne tuottavat konsernille
positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 25,7 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 21,7 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.Tilaa