Revenio Group Oyj: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Revenio Group Oyj                  Pörssitiedote 26.3.2014 kello 16:05
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Revenio Group Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti Eyemaker's
Finland Oy:n omistusosuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on laskenut
yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Eyemaker's Finland Oy:n uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on
4,45 %. Eyemaker's Finland Oy omistaa 350.000 kpl Revenio Group Oyj:n osaketta.

Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 7.856.519 osaketta.

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi


JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi


Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta. Revenio-konserniin kuuluu myös muita
liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty Teknologia ja Palvelut -segmentiksi.
Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä globaalit markkinat ja oman alansa
kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja -palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat
ovat omalla alallaan erittäin kannattavia ja ne tuottavat konsernille
positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 25,7 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 21,7 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.

Tilaa