Revenio Group Oyj: HALLITUS PÄÄTTI 0,12 EURON OSAKEKOHTAISESTA PÄÄOMANPALAUTUKSESTA

Revenio Group Oyj       Pörssitiedote 5.8.2013 klo 8.50
REVENIO GROUP OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI 0,12 EURON OSAKEKOHTAISESTA
PÄÄOMANPALAUTUKSESTA

Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 valtuutti hallituksen
päättämään harkintansa mukaan enintään 1.000.000,00 euron suuruisesta
pääomanpalautuksesta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Valtuutuksen
perusteella yhtiön hallitus on tänään päättänyt pääomapalautuksesta, jonka määrä
on 0,12 euroa osaketta kohti. Päätöksen perusteina ovat yhtiön tuloksen ja
taloudellisen aseman myönteinen kehitys sekä asetettujen taloudellisten
tavoitteiden mukainen pääomarakenne.

Pääomapalautuksen yhteismäärä on 940.026,12 euroa. Hallitus ei tule käyttämään
valtuutuksen jäljelle jäävää osaa.

Pääomanpalautuksen irtoamispäivä on 5.8.2013, ja palautus maksetaan
osakkeenomistajille, jotka on merkitty 8.8.2013 Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään osakasluetteloon. Pääomapalautus maksetaan 15.8.2013.

Pääomanpalautus vaikuttaa sääntöjen mukaisesti myös Revenio Group Oyj:n 2007
optio-oikeuksiin siten, että osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla 2007B
laskee 2,35 euroon ja optio-oikeuksilla 2007C 2,29 euroon.

Revenio Group Oyj

Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Pekka Raatikainen,
gsm 050-553 4094
pekka.raatikainen@revenio.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti:
Revenio on suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka liiketoiminnan ytimen
muodostavat silmänpainemittarit. Revenio-konsernin Terveysteknologia-segmentin
muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta. Nykytuotteista laajalti
patentoitu Icare-tuoteperhe on konsernin menestyksen kulmakivi. Revenio
tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua orgaanisesti ja
yritysjärjestelyiden kautta.

Revenio-konserniin kuuluu myös muita liiketoimintoja, jotka on ryhmitelty
Teknologia ja Palvelut -segmentiksi. Segmentin liiketoiminnoille on yhteistä
globaalit markkinat ja oman alansa kärkeä edustavat teknologiatuotteet ja
-palvelut. Tämän segmentin liiketoiminnat ovat omalla alallaan erittäin
kannattavia ja ne tuottavat konsernille positiivista kassavirtaa.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 25,4 miljoonaa euroa, liikevoiton
ollessa 19,4 %. Revenio Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oyj:ssä.
Tilaa