Revenio Group Oyj: Kannustinjärjestelmä

Report this content

Revenio Group Oyj: Kannustinjärjestelmä

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, Kannustinjärjestelmä, 20.4.2018 klo 8.55

Revenio Group Oyj: Kannustinjärjestelmä

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti johdon uusista kannustinjärjestelmistä

Revenio Group Oyj:n hallitus on päättänyt 20.3.2018 Revenio Oyj:n johtoryhmälle suunnatuista kahdesta osakeperusteisesta pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020

Pitkän aikavälin suoriteperusteisessa kannustinjärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso 2018-2020. Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään kuuluu enintään 10 henkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kolmen vuoden absoluuttiseen kokonaistuottoon ja kumulatiiviseen liiketulokseen.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä 2021. Ohjelman ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 50 000 Revenio Group Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, jonka jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa.

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä 2019-2021 toimitusjohtajalle

Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa toimitusjohtaja ja täydentää hänen suoritusperusteista osakepalkkiojärjestelmäänsä. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu ainoastaan yhtiön toimitusjohtaja ja se koostuu yhdestä kolmen vuoden rajoitusjaksosta.

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä alkaa vuoden 2019 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan kolmessa osassa. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän 2019-2021 puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10 188 osaketta, joista 25 % maksetaan keväällä 2020, 25 % keväällä 2021 ja 50 % keväällä 2022 edellyttäen, että toimitusjohtajan työsuhde on voimassa kunkin palkkion maksun aikaan. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, jonka jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel.  040 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.