Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017

Revenio Group Oyj, Osavuosiraportti, 26.10.2017 klo 9.00

Revenio Group Oyj:n Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio julkaisee 1-3/2017 ja 1-9/2017 osavuosiraporttien selostusosat tiivistetymmässä muodossa. Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Revenio Group Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan puolivuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2017. Tämä tiedote on tiivistelmä Revenio Group Oyj:n tammi-syyskuun 2017 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.revenio.fi.

Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus edelleen erinomaisella tasolla

Heinäkuu-syyskuu 2017 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto oli 6,4 (5,8) miljoonaa euroa, kasvua 11,1 %
 • Liiketulos oli 2,5 (1,9) miljoonaa euroa, kasvua 29,7 %
 • Dollarin heikentyminen vaikutti merkittävästi liikevaihdon kasvuun. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu heinä-syyskuussa oli 14,9 % eli 3,8 % -yksikköä raportoitua kasvua vahvempi
 • Kannattavuuteen vaikuttivat edelleen valmistuskustannusten lasku ja kiinteiden kulujen skaalautuvuus
 • Anturimyynti jatkoi kasvuaan ja oli 21,6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempaa
 • Eläinten silmänpaineen mittauksiin tarkoitettu TonoVET Plus lanseerattiin
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,24 (0,20)

Tammi-syyskuu 2017 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto oli 19,2 (16,8) miljoonaa euroa, kasvua 14,1 %
 • Liiketulos oli 6,4 (4,9) miljoonaa euroa, kasvua 31,0 %
 • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu oli 15,7 % eli 1,6 %- yksikköä raportoitua liikevaihtoa vahvempi.
 • Anturimyynti kasvoi ja oli 25,1 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempaa
 • Uusi langaton pilvipohjainen mHOME-mobiilisovellus esiteltiin kesäkuussa
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,64 (0,49)

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR


 
1.7-
30.9.2017
1.7-
30.9.2016
Muutos-% 1.1-
30.9.2017
1.1-
30.9.2016
Muutos-%
Liikevaihto, konserni 6,4 5,8 11,1 19,2 16,8 14,1
Liiketulos, konserni 2,5 1,9 29,7 6,4 4,9 31,0
Liikevaihto, Terveysteknologia 6,4 5,8 11,1 19,2 16,8 14,1
Liiketulos, Terveysteknologia 2,9 2,3 25,3 7,9 6,1 30,8
Laimentamaton tulos/osake 0,24 0,20   0,64 0,49  
Liiketoiminnan rahavirta        5,4 4,0  
        30.9.2017 30.9.2016 Muutos, %-:köä
Omavaraisuu-saste, %       76,8 78,9 -2,1
Nettovelkaantu-misaste, %       -39,3 -36,4 -2,9

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017 

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla kasvupanostuksista huolimatta.

Toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi vuoden 2017 kolmatta neljännestä:

"Vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 6,4 miljoonaa euroa, kasvua 11,1 %. Liiketuloksemme puolestaan kasvoi 29,7 % ja oli 2,5 miljoonaa euroa, mikä on 38,4 % liikevaihdosta. Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen vaikutti katsauskaudella lähes 4 %- yksikköä liikevaihtomme kasvua alentavasti.

Liiketuloksemme vahvaan kehitykseen vaikutti merkittävästi skaalautuva liiketoimintamallimme. Aiemmat investointimme henkilöresursseihin ja prosesseihin ovat luoneet meille erinomaisen kasvupohjan ja osoittaneet tuloksentekokykymme. Tämä antaa meille mahdollisuuden rakentaa tulevaisuudessa skaalautuvuuttamme hyödyntävää laajempaa oftalmologista tuotetarjontaa glaukoomadiagnostiikan alueella.

Anturimyynti jatkoi aiempien vuosineljännesten mukaisesti kasvuaan ja erityisen ilahduttavaa on Yhdysvalloissa verkkokaupassa aloitetun anturimyynnin ennakoitua parempi liikkeellelähtö.

Icare HOME -silmänpainemittarin myynti kehittyi odotustemme mukaisesti. Silmänpaineen ympärivuorokautisen seurannan merkitys glaukooman hoidossa on jo saanut tutkijayhteisöjen kiistattoman hyväksynnän. Aiheesta on julkaistu kymmeniä yhdenmukaisia tutkimuksia, jotka tukevat vuorokausivaihtelun seurannan tärkeyttä glaukooman tunnistamisessa ja seurannassa. Tämä on erittäin tärkeää myös julkisen terveydenhuollon korvattavuuskäytäntöjen muuttumisen näkökulmasta.

Esittelimme kesäkuun lopussa asiakaspalautteen pohjalta kehittämämme uuden pilvipohjaisen mHOME-mobiilisovelluksen, jolla Icare HOME -silmänpainemittarista voidaan siirtää mittaustulokset mobiililaitteen välityksellä pilvipalveluun. Näin hoitohenkilökunta voi seurata potilaan mittaustuloksia tai lääkäri voi antaa potilaalle mahdollisuuden seurata omia tuloksiaan. Tämä on merkittävä ominaisuus ja se tukee osaltaan silmänpaineen vuorokausivaihteluiden seurantamahdollisuutta. Tuotteen kaupalliset toimitukset alkavat kuluvan vuoden lopulla.

Uuden sukupolven Icare ic100 -silmänpainemittarin myyntityö on käynnistymässä Japanissa, jossa saimme myyntiluvan kesällä. Kaukoitä on meille erittäin mielenkiintoinen tulevaisuuden kasvupotentiaalia edustava markkina-alue.

Eläinten silmänpainetta mittaava uusi TonoVET Plus lanseerattiin katsauskauden alussa ja myynti on käynnistynyt erinomaisesti, erityisesti Yhdysvalloissa. Tuote on markkinoilla ainoa eläinten silmänpaineen mittaukseen tarkoitettu laite, jonka mittausalgoritmi perustuu todellisiin eri eläimillä tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin.

Saimme katsauskaudella Revenio Research Oy:n astmatuote Ventica®lla alkuvuodesta Kroatiassa käynnistettyjen kliinisten tutkimusten välituloksia, jotka vaativat jatkoselvitystä ja mahdollisesti algoritmimuutoksia ennen tuotteen kaupallista lanseerausta. Aikataulu täsmentyy kuluvan vuoden loppuun mennessä. Ihosyöpään liittyvän tuotteen kehitystyö etenee suunnitellusti ja kaupallisen tuotteen kehitystyö on käynnissä. Tavoitteenamme on saada viranomaishyväksyntöihin lähtevä tuote valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Kliiniset tutkimukset prototyypeillä ovat tuottaneet odotustemme mukaisia tuloksia.

Oscare Medicalin katsauskauden myynti oli edelleen matalalla tasolla."

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel.  040 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53,5 %:sti omistettu Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 23,4 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 30,1 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.