Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2016: Myynti kasvoi kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. Liiketulos jäi hieman edellisvuodesta.

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2016 kello 9:00

Revenio Group Oyj:n Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2016

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen seurauksena Revenio julkaisee 1-3/2016 ja 1-9/2016 osavuosiraporttien selostusosat aiempaa tiivistetymmässä muodossa. Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Revenio Group Oyj on siirtynyt Finanssivalvonnan Määräykset ja ohjeet 7/2013 (liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus) mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosiraportin tammi-maaliskuulta 2016. Tämä tiedote on tiivistelmä Revenio Group Oyj:n tammi-maaliskuun 2016 osavuosiraportista, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.revenio.fi.

Myynti kasvoi kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. Liiketulos jäi hieman edellisvuodesta.

Tammi-maaliskuu 2016 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot

  • Liikevaihdon kasvu jatkui. Kannattavuus jäi hieman edellisvuodesta johtuen pääosin suunnitelmien mukaisista kasvupanostuksista.
  • Liikevaihto oli 5,2 (4,6) miljoonaa euroa, kasvua 12,9 %.
  • Liiketulos oli 1,3 (1,4) miljoonaa euroa, laskua 6,2 %.
  • Liiketuloksen laskuun vaikuttivat suunnitelman mukaiset panostukset henkilöstöön Icaren vahvistaessa organisaatiotaan Icare HOME ja Icare ic100 -silmänpainemittareiden globaalin myynnin käynnistämiseksi sekä astma- ja ihosyöpätuotteiden tuotekehityshankkeisiin.
  • Katsauskauden henkilöstömäärä oli 41 (29), kasvua 12 henkilöä.
  • Osakekohtainen tulos, jatkuvista toiminnoista oli 0,12 (0,16) euroa. Osakekohtaisen tuloksen laskuun vaikuttivat valuuttakurssien lisäksi laskennalliset verot.
  • Maaliskuussa Revenio tiedotti, että FDA ei myöntänyt Icare HOME -silmänpainemittarille myyntilupaa Yhdysvalloissa. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet uuden myyntilupahakemuksen jättämiseksi.
  • Katsauskauden jälkeen 20.4.2016 yhtiö sai tiedon, että FDA on  myöntänyt Icare ic100 -silmänpainemittarille myyntiluvan Yhdysvalloissa.

Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR

  1.1-31.3.2016 1.1-31.3.2015 Muutos-%
Liikevaihto, konserni 5,2 4,6 12,9
Liiketulos, konserni 1,3 1,4 -6,2
Liikevaihto, Terveysteknologia 5,2 4,6 12,9
Liiketulos, Terveysteknologia 1,6 1,7 -5,8
Laimentamaton tulos/osake 0,12 0,16 -23,0
Laimennettu tulos/osake 0,12 0,15 -22,7
Liiketoiminnan rahavirta  0,5 3,1 -84,8
  31.3.2016 31.3.2015 Muutos, %-:köä
Omavaraisuusaste, % 74,1 69,7 4,4
Nettovelkaantumisaste, % -24,9 -38,5 13,6

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2016

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla kasvupanostuksista huolimatta.

Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2016

Revenio-konsernin liikevaihto oli 5,2 (4,6) miljoonaa euroa, kasvua 12,9 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti pääosin myynnin kasvu kaikilla keskeisillä markkina-alueilla, erityisesti Yhdysvalloissa.

Uuden Icare ic100 -silmänpainemittarin myynti käynnistyi hyvin Euroopassa, jossa uuden sukupolven tuotteen lanseeraus vaikutti jossakin määrin edellisen sukupolven Icare TA01 -silmänpainemittarin myyntiin.

Icare ic100:lle jätettiin joulukuussa 2015 myyntilupahakemus Yhdysvaltoihin.  Yhtiö sai katsauskauden päättymisen jälkeen 20.4.2016 tiedon FDA:lta myyntiluvan myöntämisestä Icare ic100 -silmänpainemittarille Yhdysvaltoihin. Yhtiöllä on valmius käynnistää Icare ic100 -silmänpainemittarin lanseeraus välittömästi ja toimittaa ensimmäinen erä laitteita myyntiin Yhdysvaltojen markkinoille.

Anturimyynti kasvoi voimakkaasti, ollen 23 % edellisvuotta suurempaa, ollen 28 % kokonaismyynnistä.

Yhdysvaltojen lääkelupaviranomainen FDA teki maaliskuussa päätöksen hylätä Icare HOME -silmänpainemittarin myyntilupahakemus. Icare on käynnistänyt toimenpiteet uuden käytettävyystutkimuksen aloittamiseksi, jonka jälkeen yhtiö jättää uuden myyntilupahakemuksen FDA:lle. Uuden hakemuksen arvioidaan olevan valmis jätettäväksi kuluvan vuoden 2016 aikana.

Revenio Research Oy:n ihosyöpään ja astmaan liittyvien tuoteaihioiden kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Ihosyövän diagnosointiin tarkoitetun laitteen prototyypillä aloitetaan testimittaukset kuluvan kevään aikana.

Revenio-konsernin liiketulos katsauskaudella oli 1,3 (1,4) miljoonaa euroa jääden 6,2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Liiketuloksen laskuun vaikutti pääosin palkkakulujen kasvu Icaren valmistautuessa Icare HOME ja Icare ic100 -silmänpainemittareiden globaalin myynnin käynnistämiseen sekä astma- ja ihosyöpätuotteiden kehitykseen. Rekrytoinnit kohdentuivat myyntiin ja markkinointiin sekä tuotekehitykseen. Valtaosa rekrytoiduista henkilöistä aloitti tehtävissään vuoden 2015 lopulla, mikä näkyy palkkakulujen kasvuna katsauskaudella.

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara kommentoi vuoden 2016 ensimmäistä neljännestä:

"Yhdysvallat on suurin yksittäinen markkina-alueemme, jossa myynti sujui odotuksiemme mukaisesti. Myynti kasvoi myös kaikilla muilla keskeisillä markkina-alueilla ja orgaaninen kasvu jatkui.

Icaren TA01i:n päivitetty versio, Icare ic100, sai vuoden 2015 lopulla CE-merkinnän Eurooppaan ja sitä kautta myyntiluvan EU-maihin. Tämän uuden sukupolven tuotteen lanseeraus ja myynnin käynnistyminen Euroopassa ajoittuivat katsauskaudelle. Icare ic100 on ollut meille merkittävä kehityspanostus ja odotamme sen korvaavan vaiheittain tulevien vuosien aikana vuonna 2003 markkinoille tuodun Icare TA01i-silmänpainemittarin, vaikkakin uskomme TA01:n myynnin jatkuvan vielä vuosia, erityisesti kehittyvissä maissa. Katsauskauden jälkeen 20.4.2016 saimme tiedon FDA:lta, että Icare ic100 on saanut myyntiluvan Yhdysvalloissa. Icaren markkinointiorganisaatio on valmis käynnistämään tämän uuden sukupolven tuotteen lanseeraustoimenpiteet Yhdysvalloissa välittömästi. Tämä oli meille tärkeä virstanpylväs.

Anturimyynnin kasvu oli jälleen tasaista. Arvioimme anturimyynnin merkityksen kasvavan edelleen laitemyynnin kasvun ja laitteiden yhä lisääntyvän aktiivisen käytön myötä.

Koimme pettymyksen kun Yhdysvaltojen lääkelupaviranomainen FDA hylkäsi Icare HOME -silmänpainemittarin myyntilupahakemuksen maaliskuussa vastoin ennakko-odotuksiamme ja käytyjä keskusteluita. Analysoituamme tilanteen oli selvää, että teimme päätöksen käynnistää välittömästi toimenpiteet uuden käytettävyystutkimuksen aloittamiseksi, jonka jälkeen Icare tulee jättämään uuden myyntilupahakemuksen FDA:lle, arviolta kuluvan vuoden aikana.

Revenio Researchin tuoteaihioiden kehitystyö astman ja ihosyövän tunnistamiseen, potilaslähtöiseen seulontaan ja seurantaan etenee suunnitellusti. Uskon, että voimme jo vuoden 2016 aikana kertoa tarkemmin molempien tuotteiden globaalista lanseerausaikataulusta.

Oscare Medical on solminut ensimmäisen merkittävän myyntisopimuksen pohjoismaisen apteekkiketjun kanssa.

Arvioidessamme vuoden 2016 toisen ja kolmannen vuosineljänneksen liiketuloksen kehitystä on tärkeää huomioida, että Icaren valmistautuessa uusien tuotteiden Icare HOMEn ja Icare ic100 lanseerauksiin ja globaalin myynnin käynnistämiseen sekä astma- ja ihosyöpätuotteiden tuotekehityshankkeisiin, valtaosa kahdestatoista rekrytoiduista henkilöistä aloitti tehtävissään vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana. Tavoitteidemme mukaisen kasvun rakentamiseen tarvittava henkilöstö on nyt palkattu, joten palkkakulut pysyvät tämänhetkisellä tasolla loppuvuonna 2016."

Yleislausunto

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53 %:sti omistettu Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 20,3 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 28,4 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.