Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2019

Report this content

Revenio Group Oyj, Osavuosiraportti, 16.4.2019 kello 8.30

Revenio Group Oyj:n Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2019

Arvopaperimarkkinalain mukaisesti Revenio julkaisee 1-3/2019 ja 1-9/2019 osavuosiraporttien selostusosat tiivistetymmässä muodossa. Osavuosikatsaus julkaistaan tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta 1-6/2019.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Vahva alku vuodelle – liikevaihto kasvoi yli 20 %

Tammi-maaliskuu 2019

  • Liikevaihto oli 8,4 (7,0) miljoonaa euroa, kasvua 20,7 %
  • Käyttökate oli 2,9 (2,2) miljoonaa euroa, ollen 34,0 % liikevaihdosta, kasvua 27,2 %
  • Liiketulos oli 2,6 (2,1) miljoonaa euroa, ollen 30,6 % liikevaihdosta, kasvua 20,8 %
  • Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-maaliskuussa oli 15,6 % eli 5,2 %-yksikköä raportoitua kasvua heikompi
  • Liiketulosta rasittivat yrityskauppaan liittyvät kertaluonteiset kulut 265 tuhatta euroa. Yrityskaupan kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos oli 2,8 miljoonaa euroa, ollen 33,7 % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,086 euroa (0,069)
  • Katsauskauden jälkeen 13.4.2019 Revenio allekirjoitti sopimuksen italialaisen CenterVue SpA:n koko osakekannan ostamiseksi. Yritysoston arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana
  • Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Timo Hildén siirtyy omasta toiveestaan johtamaan yritysoston viimeistelyä ja integraatiotyötä Senior Advisorina
  • Revenio Group Oyj:n ja Icare Finland Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty DI Mikko Moilanen. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 14.10.2019, mahdollisesti aikaisemmin
Konsernin keskeiset tunnusluvut, MEUR
1.1-31.3.2019 1.1-31.3.2018 Muutos-%
Liikevaihto 8,4 7,0 20,7
Käyttökate, EBITDA 2,9 2,2 27,2
Liiketulos, EBIT 2,6 2,1 20,8
Laimentamaton tulos/osake 0,086 0,069
31.3.2019 31.3.2018 Muutos, %-:köä
Käyttökate - %, EBITDA 34,0 32,2 1,7
Liiketulos - %, EBIT 30,6 30,5 0,0
Sijoitetun pääoman tuotto - % (ROI) 17,9 15,3 2,6
Oman pääoman tuotto - % (ROE) 13,1 11,8 1,3
Omavaraisuusaste, % 71,5 74,8 -3,3
Nettovelkaantumisaste, % -35,8 -33,6 -2,2

Konserni on ottanut käyttöön IFRS 9 ja IFRS 15 -standardit 1.1.2018 alkaen. IFRS 16 on käyttöönotettu 1.1.2019 alkaen. Lisätietoja löytyy sivulta 3-4. 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019

Revenio tarkentaa yrityskaupan johdosta 14.2.2019 antamaansa taloudellista ohjeistustaan myöhemmin yrityskaupan varmistuttua.

Aiempi taloudellinen ohjeistus: Liikevaihdon odotetaan kasvavan erittäin vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla.

Toimitusjohtaja Timo Hildén:

”Vuosi 2019 alkoi meille myynnillisesti vahvasti huolimatta siitä, että edellisvuoden vastaavalle ajanjaksolle ajoittui suuri kertaluontoinen tilaus. Liikevaihtomme kasvoi 20,7 % ja oli 8,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden käyttökate oli 2,9 miljoonaa euroa, kasvua 27,2 %. Katsauskauden aikana liiketulosta rasittivat yrityskauppaan liittyvät kertaluonteiset kulut 265 tuhatta euroa. Yrityskaupan kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli 3,1 miljoonaa euroa, ollen 37,1 % liikevaihdosta.

Myynti sujui erinomaisesti erityisesti meille perinteisesti suurissa maissa, kuten Iso-Britanniassa, jossa jakelijat osittain jo ennakoivat brexitin aiheuttamaa epävarmuutta. Tämän seurauksena toimituksemme Iso-Britanniaan olivat katsauskauden aikana tavanomaista suurempia ja ne olisivat normaalioloissa tapahtuneet osittain vasta seuraavan vuosineljänneksen aikana. Muita vahvoja maita olivat Saksa, Australia, Kanada ja Italia.

Vuoden 2018 syksyllä lanseeraamamme Icare ic200 sai myyntiluvan Japanissa maaliskuussa ja myynnin arvioidaan käynnistyvän jo vuoden toisen kvartaalin aikana. Japani on ollut tärkeä markkina tuotteen edeltäjälle Icare PRO:lle, jonka Icare ic200 nyt korvaa. Yhdysvalloissa puolestaan käynnistimme tuotteen kliiniset tutkimukset, joita tarvitsemme myyntilupahakemuksen jättämiseksi Yhdysvaltojen lääkeviranomaiselle FDA:lle. Tavoitteenamme on jättää myyntilupahakemus kuluvan vuoden aikana.

Kuten olemme aiemmin todenneet, kiinnostus Icare HOME -silmänpainemittaria kohtaan on vähitellen kääntymässä kysynnäksi. Icare HOME on otettu potilaskäyttöön Suomessa kuudella yhteistyöklinikallamme, mitä pidämme erittäin tärkeänä kehityksenä kotimaan markkinalla. Yhdysvalloissa olemme puolestaan ottamassa käyttöön Icare HOME:lle uutta markkinointimallia, jossa optometristit lähettävät potilaat silmälääkäreille, joilla on Icare HOME aktiivikäytössä. Markkinointimalliin liittyy laitteen vuokraaminen potilaalle. Lisäksi lanseerasimme Icare HOME:en liittyvän uuden Clinic-ohjelmistoversion, jossa on useita uusia ominaisuuksia kuten silmänpaineeseen liittyvät hälytykset, vertailutaulukot ja uusia kieliversioita. Yhdysvalloissa on meneillään ja käynnistymässä lukuisia uusia merkittäviä Icare HOME:en liittyviä tutkimuksia, joiden arvioimme tukevan hyvin markkinointiamme tulevaisuudessa. Olemme myös tuoneet markkinoille uuden Icare HOME -julkaisun, johon on koottu kaikki jo toteutetut kliiniset tutkimukset yksiin kansiin. Saksassa Munsterin yliopistossa on myös käynnistymässä laaja Icare HOME -kokeilu, jossa on mukana yli 1000 potilasta.

Anturimyynti jatkoi merkittävää kasvua ja oli 36,3 % liikevaihdosta.

Olemme solmineet uusia jakelusopimuksia astmatuote Venticalle ja jakelijoita oli katsauskauden päättyessä jo yli 10 maassa. Heidän ensisijaisena tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa löytää hyviä referenssiklinikoita, jotka ottavat Ventican koekäyttöön ja toimivat sitä kautta mielipidevaikuttajina paikallisille astma- ja lastenlääkäreille. Jakelijoiden kautta pääsemme myös paremmin mukaan paikallisiin maakohtaisiin alan kongresseihin.

Ihosyöpään liittyvän hyperspektrikamera Cutican kehitystyö on edennyt suunnitellusti ja olemme uutena avauksena tutkineet tekoälyn käyttöä kuvamateriaalin automaattiseen käsittelyyn.

Katsauskauden jälkeen 13.4.2019 tiedotimme allekirjoittaneemme sopimuksen italialaisen CenterVue SpA:n koko osakekannan ostamiseksi. Arvioimme yritysoston toteutuvan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yritysosto on Revenion kasvustrategian kannalta erittäin merkittävä ja siksi olen esittänyt Revenion hallitukselle toiveenani päästä keskittymään yritysoston viimeistelyyn ja integraatiotyöhön Senior Advisorina. Olen toiminut terveysteknologia-alalla jo 40 vuotta, joista 20 vuotta toimialan eri yritysten toimitusjohtajan tehtävissä. Tänä aikana minulle on karttunut melkoinen määrä kokemusta eri kulttuureiden yhteensovittamisesta ja integraatiotyöstä. Uudessa tehtävässäni fokuksessani tulee olemaan, aluksi toimitusjohtajan tehtävien ohella ja myöhemmin täysipäiväisesti, yritysoston viimeistely, integraatiotyön käynnistäminen ja loppuun saattaminen sekä Mikko Moilasen tukeminen toimitusjohtajan tehtävien vastaanottamisessa. Yrityskauppaprosessin etenemiseen, sen vaikutuksiin taloudelliseen ohjeistukseemme ja integraatiotyön käynnistämiseen liittyviin asioihin palaamme prosessin edetessä erillisin tiedottein.”

Yleislausunto

Tämän raportin tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, tel. 040 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan.

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa avustavia laitteita.

Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.