Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 20.3.2018 klo 18.45

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2018

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ari Kohosen, Pekka Rönkän, Kyösti Kakkosen, Ann-Christine Sundellin ja Pekka Tammelan. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Pekka Rönkän.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40%:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60%:sti rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön tilikauden voitto 4.929.308,74 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,78 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 22.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2018.

3. Maksuton osakeanti

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista. Osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan kaksi uutta osaketta (ns. osakesplit). Uusia osakkeita annetaan 15.958.812 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 22.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 22.3.2018 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät oikeuta edellä kohdassa 2. tarkoitettuun osinkoon. 

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous, edellä mainitun hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista tultua hyväksytyksi, valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.393.821 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus on voimassa 30.4.2019 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 22.3.2017 päätetyn hankintavaltuutuksen.

5.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous, edellä mainitun hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista tultua hyväksytyksi, valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.393.821 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus on voimassa 30.4.2019 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 22.3.2017 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, puh. +358 40 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 26,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 35,5 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.

Tilaa