Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2017 klo 18:20

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2017

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ari Kohosen, Pekka Rönkän, Kyösti Kakkosen, Ann-Christine Sundellin ja Pekka Tammelan. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen edelleen Pekka Tammelan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40%:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60%:sti rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Elina Reilander. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön tilikauden voitto 8.099.312,66 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,74 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 24.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2017.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous peruutti aiemman 795.392 oman osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen ja valtuutti osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi hallituksen päättämään enintään 797.940 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus on voimassa 30.4.2018 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 15.3.2016 päätetyn hankintavaltuutuksen.

5.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi enintään 797.940 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus on voimassa 30.4.2018 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 15.3.2016 päätetyn valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

6. Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa emoyhtiö Revenio Group Oyj:n taseen 31.12.2016 mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat 2 439 301,82 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Ylikurssirahasto kuuluu sidottuun pääomaan, jonka käyttöä on rajoitettu. Alentamisen jälkeen varat kuuluisivat vapaaseen pääomaan, mikä johtaisi joustavampaan pääomarakenteeseen ja siten mahdollistaisi yhtiön varojen tehokkaamman käytön.

Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo edellyttää julkista kuulutusta sekä rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Hildén, puh. +358 40 580 4774
timo.hilden@revenio.fi
www.revenio.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan. Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä 53,5 %:sti omistettu Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 23,4 miljoonaa euroa, liikevoiton ollessa 30,1 % jatkuvista toiminnoista. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oyj:ssä.