Revenio Group Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Revenio Group Oyj, Pörssitiedote, 20.3.2019 klo 18.00

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2019

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ari Kohosen, Pekka Rönkän, Kyösti Kakkosen, Ann-Christine Sundellin ja Pekka Tammelan. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Pekka Rönkän.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa.

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40%:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60%:sti rahana.

Yhtiökokous päätti isäksi, että mahdollisten valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa per kokous.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön tilikauden voitto 5.430.430,59 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,28 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 22.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2019.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous, edellä mainitun hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista tultua hyväksytyksi, valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.401.647 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus on voimassa 30.4.2020 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 20.3.2018 päätetyn hankintavaltuutuksen.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus luopui ehdotuksestaan.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Hildén, puh. +358 40 580 4774

timo.hilden@revenio.fi

www.revenio.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.revenio.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan.

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöhin ennaltaehkäisevä terveydenhuollon kautta.

Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion seulontateknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.