Revenio Group Oyj julkaisee aikomuksensa tarjota osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Report this content

REVENIO GROUP OYJ: Pörssitiedote

Sisäpiiritieto 24.4.2019, kello 18.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Revenio julkaisee aikomuksensa tarjota osakkeita institutionaalisille sijoittajille

Revenio Group Oyj ("Revenio" tai "Yhtiö") aikoo tarjota alustavasti enintään 2 350 000 uutta Yhtiön osaketta ("Osakkeet") rajatulle joukolle institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, suunnatussa osakeannissa ("Osakeanti"). Osakeannissa tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi ennen Osakeantia. Osakeanti toteutetaan varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannista saatavilla varoilla on tarkoitus rahoittaa 13.4.2019 julkistettua CenterVue SpA -yritysostoa, tukea Yhtiön kasvustrategiaa, optimoida Yhtiön pääomarakennetta sekä laajentaa Yhtiön osakaspohjaa ja siten parantaa Yhtiön osakkeen likviditeettiä.

Osakeanti toteutetaan tiettyjen ehtojen täyttyessä Carnegie Investment Bank AB:n ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä, jossa valikoidut institutionaaliset sijoittajat voivat antaa merkintätarjouksia Osakkeista. Osakkeiden merkintähinta määräytyy nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen tarjousten perusteella. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja sen odotetaan päättyvän viimeistään 25.4.2019 kello 9.00. Tarjousten vastaanotto voidaan kuitenkin keskeyttää koska tahansa tarjousmenettelyn aikana. Tarjousmenettelyn päätyttyä Revenion hallitus tekee päätöksen Osakeannin toteuttamisesta ja saatujen merkintätarjousten hyväksymisestä, Osakkeiden määrästä sekä Osakkeiden merkintähinnasta. Lopullinen liikkeeseen laskettavien Osakkeiden määrä ja hinta, jolla Osakkeet tarjotaan, julkaistaan tarjousmenettelyn päätymisen jälkeen.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 26.4.2019 ja kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:ssä odotetaan alkavan arviolta 29.4.2019. Osakkeet tuottavat kaikin osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Osakeannin yhteydessä Revenio on sitoutunut niin sanottuun lock-up-sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja myymättä Revenion osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Carnegie Investment Bank AB ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimivat pääjärjestäjinä Osakeannissa.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Timo Hildén, Toimitusjohtaja, Revenio, +358 40 580 4774, timo.hilden@revenio.fi
Robin Pulkkinen, Talousjohtaja, Revenio, +358 50 505 9932, robin.pulkkinen@revenio.fi
 

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://www.reveniogroup.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan.

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa avustavia laitteita.

Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 

Vastuunrajoitus

Carnegie ja Danske Bank toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Carnegie ja Danske Bank eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Reveniolle, eivätkä ne anna Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Carnegie ja Danske Bank eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Revenio ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Revenio ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen).

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.