REVENIO GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

Revenio Group Oyj            Pörssitiedote 27.4.2010 klo 9.00
REVENIO GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

- Liikevaihto 6,6 (9,1) milj. euroa, laskua 27,4 % 
- Liiketulos -0,3 (-0,2) milj. euroa eli -4,4 (-2,3)% liikevaihdosta 
- Tulos ennen veroja -0,3 (-0,2) milj. euroa
- Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos -0,003 (-0,002) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta 0,5 (-0,4) milj. euroa
- Yhtiökokous 8.4.2010 päätti maksaa osinkoa 0,01(0,02) euroa/osake
- Terveydenhoitosegmentin kannattava kasvu jatkui
- Konsernin kannattavuus heikkeni Järjestelmät- ja Teknologia-segmenttien
liikevaihdon laskun takia 
- Vuoden 2010 liikevaihdon odotetaan olevan v. 2009 tasolla ja liikevoiton
muodostuvan positiiviseksi 

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara: 

”Vuoden alku oli meille vaikea. Vain Icare Finland kehittyi suunnitellusti.
Kaikki muut tytäryhtiöt menettivät liikevaihtoaan katsantokaudella. Finnish
Led-Signs kärsi alkuvuodesta uusien tilausten puutteesta ohjatessaan kaikki
myyntipanoksensa vahvasti BP:n suuntaan, mikä ei vielä näkynyt liikevaihtona.
BP:n projekti on edennyt hyvin ja allekirjoitettu puitesopimus luo jatkossa
edellytyksiä liikevaihdon kasvuun ja tuloksentekoon. Midas Touchin liikevaihto
oli alhainen johtuen pääasiassa yhden merkittävän asiakkaan tilapäisesti
alentuneesta tilausvolyymista. Nyt tämän asiakkaan alkaessa taas käyttämään
kapasiteettiamme ja uuden toimitusjohtajan johdolla uskonkin Midaksen vihdoin
alkavan tuottaa positiivista arvoa konsernille. Done Information, Done
Logistics ja Boomeranger Boats kärsivät tilauskirjojen ohuudesta. 

Ensimmäinen vuosineljännes ei ollut odotusten mukainen. Olen kuitenkin
luottavainen liikevaihdon myönteiseen kehitykseen jatkossa. Tämän yhdistettynä
nykyiseen, olennaisesti aikaisempaa alempaan kulutasoomme uskon parantavan
kannattavuuttamme jatkossa.” 

MARKKINATILANNE

Markkinatilanne konsernin eri segmenteissä säilyi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä pääpiirteittäin edellisvuoden lopun kaltaisena. 

Palvelut-segmentissä käännöspalveluiden kysyntä laski edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan nähden, mutta kysynnän lasku on tasaantunut loppuvuoteen
verrattuna. 

Midas Touch Oy:n tarjoamien telemarkkinoinnin ja contact center -pohjaisten
palveluiden liikevaihto laski johtuen pääasiassa yhden isommista 
asiakkaistamme pienennettyä tilauksiaan tilapäisesti vuoden alkukuukausiksi. 

Järjestelmät-segmentillä rullakäsittelyjärjestelmien kysyntä ei ole lähtenyt
nousuun viime vuonna koetun pudotuksen jälkeen. Muillakin asiakastoimialoilla
investointipäätöksien valmistelu kestää normaalitilanteeseen nähden
poikkeuksellisen pitkään. 

Terveydenhoito-segmentissä liikevaihto jatkoi kasvuaan. Nykyisten
päämarkkinoiden lisäksi tutkittiin ja avattiin uusia vientimarkkinoita. 
Ensimmäiset itsemittaamisen mahdollistavat Icare One- tuotteen erät on
toimitettu asiakkaille. 

Turva-segmentissä lyhyen aikavälin tilauskanta ja tuotantotilanne oli
tavoitetasoa matalampi. Merkittäviä uusia tilauksia ensimmäisellä
vuosineljänneksellä ei saatu. 

Teknologia-segmentillä LED-näyttöjen ja näyttöjärjestelmien kysyntä putosi
alkuvuonna, koska asiakkaiden uusia investointiohjelmia ei käynnistynyt. BP:n
kanssa allekirjoitettu puitesopimus ei ehtinyt vielä kerryttää liikevaihtoa
asemille tehtävien asennusten ollessa pilotti- ja testausvaiheissa eri maissa. 

LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS 

Revenio Group -konsernin liikevaihto 1.1.-31.3.2010 oli 6,6 (9,1) miljoonaa
euroa. Liikevaihdon muutos oli -27,4 prosenttia. 

Liiketulos ennen poistoja (ebitda) oli -0,0 (0,1) miljoonaa euroa eli 
-0,4 (0,7) prosenttia liikevaihdosta. 

Liiketulos oli -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa eli -4,2 (-2,3) prosenttia
liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa eli -4,9
(-2,6) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli -0,2 (-0,2) miljoonaa
euroa eli -3,6 (-1,9) prosenttia liikevaihdosta. 

Laimentamaton ja laimennettu tulos per osake oli -0,003 (-0,002) euroa.

Oma pääoma/osake oli 0,20 euroa (0,23 euroa).

Konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden laskuun viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna vaikutti merkittävimmin liikevaihdon voimakas aleneminen
Järjestelmät- ja Teknologia-segmenteillä. Myös Turva-segmentin kannattavuus jäi
pienehköjen tuotantovolyymien johdosta viimevuotista alhaisemmaksi.
Terveydenhoito-segmentti paransi liikevaihtoaan ja segmentin katettaan.
Palvelut-segmentin kannattavuus parani hieman Done Information Oy:n
positiivisen tuloskehityksen seurauksena. 

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

Konsernin taseen loppusumma 31.3.2010 oli 27,0 (29,9) miljoonaa euroa.
Konsernin oma pääoma oli 15,5 (17,9) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen
nettovelka oli katsauskauden lopussa 0,7 (1,4) miljoonaa euroa ja
nettovelkaantumisaste 4,6 (7,8) prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste oli 59,0
(60,0) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä olivat 2,9
(3,3) miljoonaa euroa. 

Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella vakaana. Likvidien varojensa
lisäksi konsernilla on 2,0 miljoonan euron suuruinen limiitti, joka
katsauskauden päättyessä oli kokonaan nostamatta. 

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,5 (-0,4) miljoonaa euroa. 

Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. 

KONSERNIRAKENNE

Revenio Group -konsernin muodostavat emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen kokonaan
omistamat liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt Done Information Oy, Midas
Touch Oy, Done Logistics Oy, Icare Finland Oy, Boomerang Boats Oy ja Finnish
Led-Signs Oy sekä Midas Touch Oy:n tytäryhtiöt Midas Touch Media Oy, Midas
Touch Gateway Oy, Midas Touch Interactive Oy, Midas Touch Tech Oy ja Midas
Touch Care Oy. Konserniin kuuluu myös Kiinteistöosakeyhtiö Koy Kauhajoen
Hakasivuntie 1. 

LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN
 
Revenio Group Oyj:n liiketoiminta on jaettu viiteen segmenttiin: Palvelut (Done
Information Oy ja Midas Touch Oy), Järjestelmät (Done Logistics Oy),
Terveydenhoito (Icare Finland Oy), Turva (Boomerang Boats Oy) ja Teknologia
(Finnish Led-Signs Oy). Segmenttirakenne vastaa konsernin
organisaatiorakennetta ja sisäistä tulosraportointia. 

Palvelut 

Done Information Oy on yksi Suomen suurimpia käännös- ja
sisällöntuotantopalveluyrityksiä ja Midas Touch Suomen johtavia contact center
-yrityksiä. 

Palvelut-segmentin liikevaihto 1-3/2010 oli 2,8 (4,4) miljoonaa euroa, ja se
pieneni 36,8 prosenttia. Segmentin kate oli -0,4 (-0,5) miljoonaa euroa. 

Done Information Oy:n viimeisellä vuosineljänneksellä alkanut kannattavuuden
koheneminen jatkui tammi-maaliskuussa, ja huolimatta liikevaihdon laskusta
edellisvuoteen nähden yhtiön liikevoitto kääntyi positiiviseksi. Yhtiön
kustannustaso on vuonna 2009 tehdyillä sopeuttamistoimilla saatu paremmin
vastaamaan nykyistä matalaa kysynnän tasoa. 

Midas Touch Oy:n contact center -palveluilla markkinoitavien tuotteiden ja
palveluiden kysyntänäkymät ovat heikot ja yhtiön liikevaihto laski
merkittävästi edellisvuoden vertailuajankohtaan verrattuna. Liikevaihto
pysytteli kuitenkin vuoden 2009 lopun tasolla. 

Midas Touch Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu 1.5. alkaen. Uutena toimitusjohtajana
aloittaa yo-merkonomi Riku Lamppu,51. 

Järjestelmät 

Järjestelmät-segmentin muodostaa Done Logistics Oy, joka toimittaa yrityksille
niiden sisäiseen logistiikkaan liittyviä materiaalinkäsittely- ja
tietojärjestelmiä. 

Järjestelmät-segmentin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 oli 1,2 (1,6)
miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 27,8 prosenttia. Segmentin kate oli -0,1
(-0,0) miljoonaa euroa. 

Terveydenhoito 

Terveydenhoito-segmentin muodostaa silmänpainemittareiden kehittämiseen,
valmistamiseen ja myyntiin erikoistunut Icare Finland Oy. 

Terveydenhoito-segmentin liikevaihto 1-3/2010 oli 1,7 (1,4) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia. Segmentin kate oli 0,6 (0,5) miljoonaa
euroa eli 33,4 (35,0) prosenttia liikevaihdosta. 

Katsauskauden kulutasoa nostivat uusien tuotteiden tuotekehityksen
loppuunsaattamisen kustannukset. 

Icare Finland Oy vaihtoi katsauskauden alussa perusmallissaan käytettävien
antureiden toimittajan. Yhteistyö uuden toimittajan kanssa toimii hyvin. 

Turva

Turva-segmentin muodostava Boomeranger Boats Oy suunnittelee, valmistaa ja myy
erikoisvalmisteisia RIB-veneitä (Rigid Inflatable Boats) pääasiassa eri maiden
meripelastusyksiköille, viranomaisille sekä puolustusvoimille. 

Turva-segmentin liikevaihto 1-3/2010 oli 0,7 (1,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto
pieneni 28,3 prosenttia. Segmentin kate oli 0,0 (0,1) miljoonaa euroa. 

Turva-segmentin tuotannossa oleva tilauskanta ei mahdollistanut hyvää
kannattavuuden tasoa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kannattavuuden
parantaminen edellyttää lisätilausten saamista. 

Teknologia 

Teknologia-segmentin muodostava Finnish Led-Signs Oy on Pohjoismaiden suurin
LED-hinnannäyttölaitteiden toimittaja sekä Suomen johtava LED-näyttölaitteiden
ja pysäköinnin informaatiojärjestelmien valmistaja. 

Teknologia-segmentin liikevaihto oli katsauskaudella 0,3 (0,6) miljoonaa euroa.
Liikevaihto pieneni 59,2 prosenttia. Segmentin kate oli -0,1 (0,0) miljoonaa
euroa. 

      Liikevaihto  Liikevaihto       Segmentin kate
        1-3/2010   1-3 /2009    1-3/2010  1-3/2009
          MEUR osuus  MEUR osuus   MEUR  %  MEUR  %

Palvelut yhteensä  2,8  42%  4,4  46%  -0,38 -14  -0,52 -12 
-Done Information  0,8  13%  1,1  12%   0,02  2  -0,05 -4
-Midas Touch    1,9  29%  3,3  36%  -0,40 -21  -0,48 -15

Järjestelmät    1,2  18%  1,6  18%  -0,09 -8  ´0,04 -2

Terveydenhoito   1,7  25%  1,4  16%   0,56 33  0,50 35

Turva        0,7  11%  1,0  11%   0,02  3  0,12 12
 
Teknologia     0,3   4%  0,6  7%  -0,11 -42  0,03  5

Yhteensä      6,6  100%  9,1 100%   0,01  0  0,09  1

Emoyhtiön kulut                -0,28 -4  -0,29 -3

Liiketulos                   -0,27 -4  -0,20 -2
 
Konsernin liikevaihto, segmentin kate ja liiketulos neljänneksittäin olivat:

MEUR        Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09  
 
Liikevaihto:     
Palvelut yhteensä  2,8  2,7  2,9  3,6  4,4   
-Done Information  0,8  0,9  0,7  0,8  1,1    
-Midas Touch     1,9  1,8  2,2  2,8  3,3    
Järjestelmät     1,2  0,9  1,1  1,1  1,6    
Terveydenhoito    1,7  1,8  1,5  1,4  1,4     
Turva        0,7  0,9  0,5  0,4  1,0  
Teknologia      0,3  0,6  0,8  0,7  0,6    
Yhteensä       6,6  7,0  6,8  7,1  9,1  

Segmentin kate:  Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09  
Palvelut yhteensä -0,38 -0,65 -0,27 -0,56 -0,52 
-Done Information  0,02  0,12 -0,10 -0,16 -0,04   
-Midas Touch    -0,40 -0,77 -0,17 -0,40 -0,48   
Järjestelmät    -0,09 -0,17  0,11 -0,14 -0,04   
Terveydenhoito   0,56  0,78  0,54  0,49  0,50   
Turva        0,02  0,07 -0,06 -0,06  0,12   
Teknologia     -0,11  0,06  0,12  0,08  0,03    
Yhteensä      0,01  0,08  0,44 -0,20  0,09    
Emoyhtiön kulut  -0,28 -0,19 -0,21 -0,36 -0,29   
Liikevoitto    -0,27 -0,11  0,23 -0,56 -0,20    
Liikevoitto-%    -4,2 -1,5%  3,4% -7,9% -2,3%   

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 471 (589) henkilöä.
Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 468 (630). 

Henkilöstön määrä segmenteittäin keskimäärin katsauskauden aikana:

                 31.3.2010 31.3.2009  Muutos

Palvelut                379    484   -105
Järjestelmät               47     55    -8
Terveydenhoito              11     8     3
Turva                  19     23    -4 
Teknologia                11     15    -4
Emoyhtiö                 4     4     0
Yhteensä                471    589   -118

Katsauskaudella maksetut palkat ja palkkiot yhteensä olivat 3,0 miljoonaa euroa
(4,2 miljoonaa euroa) 

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA JOHDON OMISTUS

Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma
31.3.2010 oli 5.314.918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 76.839.730 kappaletta.
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. 

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 31.3.2010 oli
20,7 prosenttia eli 15.940.716 osaketta ja optio-oikeuksista 18,6 prosenttia
eli 684.365 optio-oikeutta. 

MUUTOKSET OSAKKEENOMISTUKSESSA 

Katsauskaudella ei ollut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia
osakkeenomistuksessa. 

VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 23.11.2007 varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2007 myöntämien osakeantivaltuuksien nojalla optiojärjestelmästä, johon
kuuluu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa
yhteen Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. Liikkeeseen laskettujen
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on tilinpäätöshetken
31.12.2009 osakemäärällä enintään 2,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä,
kun optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet on rekisteröity.
Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
merkintävuodesta lähtien. 

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (1.684.365 kappaletta), B (1.000.000
kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on
optio-oikeudella A 1.5.2009-1.5.2013, optio-oikeudella B 1.11.2010-1.11.2014
sekä optio-oikeudella C 1.5.2012-1.5.2016. Osakkeen merkintähinta on osakkeen
painotettu keskikurssi 1.-30.11.2007 (0,66 euroa, optio-oikeus A), 1.-30.4.2009
(0,31 euroa, optio-oikeus B) ja 1.-30.11.2010 (optio-oikeus C). 

Katsauskaudella ei ole jaettu optioita henkilöstölle. Katsauskauden päättyessä
yhtiön avainhenkilöillä oli yhteensä 1.159.365 2007A-sarjan optiota ja 685.000
2007B-sarjan optiota. 

KAUPANKÄYNTI NASDAQ OMX HELSINGISSÄ 

Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.-31.3.2010
yhteensä 2,2 (1,1) miljoonalla eurolla, mikä vastaa 6,2 (3,7) miljoonaa
osaketta ja 8,1 (4,9) prosenttia osakkeiden kokonaisosakemäärästä. Ylin
kaupantekokurssi oli 0,38 (0,36) euroa ja alin 0,33 (0,26) euroa. Katsauskauden
lopun päätöskurssi oli 0,37 (0,29) euroa ja katsauskauden keskikurssi 0,36
(0,31) euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 31.3.2010 oli 28,4 (22,3)
miljoonaa euroa. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

Varsinainen yhtiökokous 8.4.2010 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta
1.1.-31.12.2009. 

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Jyri Merivirran, Pekka
Tammelan, Timo Männyn sekä Rolf Fryckmanin. Yhtiökokous päätti, että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 60.000 euroa vuodessa ja
hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa kuitenkin niin, että
hallituksen jäsenille, jotka omistavat vähintään viisi prosenttia Revenio Group
Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään 50-prosenttisesti omistamansa
yhtiön kautta, ei makseta palkkioita. Hallituksen jäsenten palkkiosta maksetaan
40 prosenttia yhtiön omina osakkeina ja 60 prosenttia rahana. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Juha Tuomala. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio hyväksytyn laskun
mukaan. 

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä,
jonka mukaan tilikauden voitto 2.015.787,66 euroa lisätään edellisten
tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,01 euroa osakkeelta eli
yhteensä 768.397,30 euroa. 

Yhtiökokous peruutti aiemman 7.683.973 oman osakkeen hankkimista koskevan
valtuutuksen ja valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.683.973 oman
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. 

Yhtiökokous päätti peruuttaa hallituksen voimassa olleet käyttämättömät
antivaltuutukset. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään
30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

Valtuutuksen päätettiin sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä
uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen. 

Valtuutus on voimassa 30.4.2011 saakka

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 

Revenio Group Oyj:n hallituksessa ovat toimineet 8.4.2010 alkaen sijoittaja,
OTK Jyri Merivirta (puheenjohtaja), KTM, KHT Pajamaa Partners Oy:n osakas Pekka
Tammela, KTM, Rautakirja Oy:n toimitusjohtaja Timo Mänty sekä uutena jäsenenä
Eyemaker's Finland Oy:n Hallituksen puheenkohtaja Rolf Fryckman. 

Hallituksen muodostivat 8.4.2010 asti Jyri Merivirta, Pekka Tammela ja Timo
Mänty. 

Tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Juha Tuomala. 

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Konsernin merkittävät riskit liiketoiminnassa on pörssitiedotettu
tilinpäätöstiedotteessa 16.2.2010. Tiedotetuissa riskeissä ei ole tapahtunut
muutoksia tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Palvelut-segmentin tytäryhtiön Midas Touch Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin
19.4.2010 yo-merkonomi Riku Lamppu. Hän aloittaa tehtävässään 1.5.2010. 

NÄKYMÄT VUODELLE 2010

Vuoden 2010 liikevaihdon odotetaan olevan v. 2009 tasolla ja liikevoiton
muodostuvan positiiviseksi. 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia
IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin vaatimuksia. Osavuosikatasauksen luvut
ovat tilintarkastamattomia. 


KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR)         1-3/2010 1-3/2009  1-12/2009 


Liikevaihto                    6,6    9,1    30,0

Ebitda                      -0,0    0,1     0,5
Ebitda %                     -0,4    0,7     1,5  

Liiketulos                    -0,3   -0,2    -0,6
Liiketulos %                   -4,2   -2,3    -2,1

Tulos ennen veroja                -0,3   -0,2    -0,8
Tulos ennen veroja %               -4,9   -2,6    -2,8
 
Katsauskauden tulos                -0,2   -0,2    -0,8
Katsauskauden tulos %               -3,6   -1,9    -2,7

Bruttoinvestoinnit                 0,1    0,1     0,3
Bruttoinvestoinnit %                1,4    0,7     1,1

Tuotekehitysmenot                 0,1    0,1     0,4
Tuotekehitysmenot %                1,7    1,1     1,4
 
Nettovelkaantumisaste %              4,6    7,8     7,1
Omavaraisuusaste %                59,0   60,0    60,7 
 
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)         -5,6   -3,3    -2,6
Oman pääoman tuotto % (ROE)            -6,1   -3,9    -4,9
 
Laimentamaton tulos/osake, EUR         -0,003  -0,002   -0,011
Laimennettu tulos/osake, EUR          -0,003  -0,002   -0,011
Oma pääoma/osake, EUR               0,20   0,23    0,21
 
Henkilöstö keskimäärin kaudella          471    589     516
  
Liiketoiminnan rahavirta             0,5    -0,4     2,0 
Investointien rahavirta             -0,1    -0,1    -0,3 
Rahoituksen rahavirta              -0,4    1,7    -0,8 
Rahavirta yhteensä                0,0    1,2     0,9 
   
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)     1-3/2010  1-3/2009  1-12/2009
 
LIIKEVAIHTO                    6,6    9,1    30,0
Liiketoiminnan muut tuotot            0,0    0,0     0,1
Materiaalit ja palvelut             -1,7    -2,3    -7,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut      -3,6    -5,0    -16,4
Poistot ja arvonalentumiset           -0,3    -0,3    -1,1
Liiketoiminnan muut kulut            -1,3    -1,7    -5,5
LIIKETULOS                    -0,3    -0,2    -0,6
Osuus osakkuusyhtiötuloksista           0,0    0,0     0,0
Rahoituskulut (netto)              -0,0    -0,0    -0,2
TULOS ENNEN VEROJA                -0,3    -0,2    -0,8
Tuloverot                     0,1    0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN TULOS               -0,2    -0,2    -0,8
Muut laajan tuloksen erät             0,0    0,0     0,0
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot                  0,0    0,0     0,0
Katsauskauden muut laajan tuloksen
Erät verojen jälkeen               0,0    0,0     0,0
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ        -0,2    -0,2    -0,8

Katsauskauden tuloksen jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille             -0,2    -0,2    -0,8
Vähemmistölle                   0,0    0,0     0,0

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:
 
Emoyrityksen omistajille             -0,2    -0,2    -0,8
Vähemmistölle                   0,0    0,0     0,0

Tulos/osake, laimentamaton, eur        -0,003   -0,002   -0,011
Tulos/osake, laimennettu, eur         -0,003   -0,002   -0,011

KONSERNITASE (MEUR)             31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT 
Aineelliset hyödykkeet             1,8     2,0     1,9
Liikearvo                    9,1     9,4     9,1 
Aineettomat hyödykkeet             2,5     3,1     2,7
Osuudet osakkuusyrityksissä           0,4     0,4     0,4
Saamiset                    0,3     0,5     0,3
Laskennalliset verosaamiset           3,1     3,2     3,1
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.            17,3     18,6    17,5
 
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus                 2,0     1,3     1,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset         4,8     6,8     4,3
Rahavarat                    2,9     3,3     2,9
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.            9,8     11,3     9,1 

VARAT YHT.                   27,0     29,9    26,6
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA 
Osakepääoma                   5,3     5,3     5,3
Ylikurssirahasto                2,4     2,4     2,4
Arvonmuutosrahasto               0,3     0,3     0,3 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     7,0     7,0     7,0
Kertyneet voittovarat              0,4     3,0     0,6
OMA PÄÄOMA, emoyhtiön omistajien osuus     15,5     17,9    15,7
OMA PÄÄOMA YHT.                15,5     17,9    15,7

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat            0,8     0,9     0,8  
Varaukset                    0,1     0,1     0,2 
Rahoitusvelat                  2,3     3,4     2,7
Muut velat                   0,0     0,5     0,0
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.            3,1     5,0     3,8
 
LYHYTAIKAISET VELAT
Saadut ennakot                 0,7     0,0     0,6
Ostovelat ja muut velat             6,3     5,7     5,2
Varaukset                    0,0     0,0     0,0
Rahoitusvelat                  1,3     1,3     1,3
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.            8,4     7,0     7,1

VELAT YHT.                   11,5    11,3     10,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.            27,0    29,9     26,6

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

               Osake- Ylikurs-  Muut  Voitto- Väh.  Opo
               pääoma  sirahasto rahastot varat osuus yht.

Oma pääoma 1.1 .2009      5,3   2,4   6,5   3,3  0,0  17,6
Suunnatut osakeannit      0,0   0,0   0,5   0,0  0,0  0,5
Omien osakkeiden
Mitätöinti           0,0   0,0   0,3   -0,3  0,0  0,0
Osakkeina toteutettavat
ja maksettavat optiot      0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0
Tilikauden tulos        0,0   0,0   0,0   -0,2  0,0  -0,2
Oma pääoma 31.3.2009      5,3   2,4   7,3   2,8  0,0  17,9
             
             Osake- Ylikurs-  Muut  Voitto- Väh.  Opo
             pääoma sirahasto rahastot varat osuus  yht.

Oma pääoma 1.1.2010      5,3   2,4   7,3   0,6  0,0  15,7 
Osakkeina toteutettavat
ja maksettavat optiot     0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0
Tilikauden tulos        0,0   0,0   0,0   -0,2  0,0  -0,2 
Oma pääoma 31.3.2010      5,3   2,4   7,3   0,4  0,0  15,5

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)     1-3/2010  1-3/2009 1-12/2009
 
Tilikauden voitto                -0,2    -0,2    -0,8  
Oikaisut tilikauden tulokseen          0,3     0,3    1,4
Käyttöpääoman muutos               0,5    -0,4    0,8
Maksetut korot                 -0,0    -0,0    -0,2
Maksetut verot                  0,0    -0,0    -0,0 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA             0,5    -0,4    2,0

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin     -0,0    -0,1    -0,3
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin     -0,0     0,0    0,0 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA             -0,1    -0,1    -0,3


Jaetut osingot                  0,0     0,0    -1,5
Lainojen nostot                 0,0     2,0    2,2
Lainojen takaisinmaksut             -0,5    -0,3    -1,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut         -0,0    -0,0    -0,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA              -0,5     1,7    -0,8

Rahavirta yhteensä               -0,0     1,3    0,9
Rahavarat kauden alussa             2,9     2,0    2,0
Rahavarat kauden lopussa             2,9     3,3    2,9
 
LIIKEVAIHTO JA -VOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

MEUR       Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 
Liikevaihto     6,6  7,0  6,8  7,1  9,1 
Liikevoitto    -0,3 -0,1  0,2 -0,4 -0,2 
Liikevoitto %   -4,2 -1,5  3,4 -5,7 -2,3 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2010
                     Osakemäärä   %   

1. Merivirta Jyri             15.000.000 19,52 
2. Eyemaker´s Finland Oy          7.817.214 10,17
3. Gateway Finland Oy           3.800.000 4,95
4. Etera                  3.500.000 4,55    
5. Alpisalo Mia              3.121.653 4,06 
6. Mäkinen Markku             1.702.013 2,22 
7. Latva Sami               1.375.093 1,79
8. Kiesvaara Tuomo             1.320.502 1,72 
9. Juurakko Timo              1.286.580 1,67 
10. The Nordic Adviser Group Ltd      1.179.861 1,54 

Revenio Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta. 

Revenio- konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta
yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat
Done Information Oy, Done Logistics Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats Oy,
Finnish Led-Signs Oy ja Midas Touch Oy.

Tilaa