REVENIO GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Revenio Group Oyj              Pörssitiedote 8.4.2010 klo 18.45
REVENIO GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2010 on päättänyt seuraavat
asiat:

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä ja valitsi
hallituksen jäseniksi edelleen Jyri Merivirran, Pekka Tammelan ja Timo Männyn
sekä uutena jäsenenä Rolf Fryckmanin. Rolf Ryckman on Revenio Group Oyj:n
toiseksi suurimman osakkeenomistajan, Eyemaker's Finland Oy:n, hallituksen
puheenjohtaja. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Jyri Merivirran. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
60.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa
kuitenkin niin, että hallituksen jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 %
Revenio Group Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään 50 %:sesti
omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkioita. 

Hallituksen jäsenten palkkio maksetaan 40%:sti yhtiön omina osakkeina sekä
60%:sti rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Juha Tuomala. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun
mukaan. 

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä,
Jonka mukaan tilikauden voitto 2.015.787,66 euroa lisätään edellisten
tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,01 euroa osakkeelta eli
yhteensä 768.397,30 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on
täsmäytyspäivänä 13.4.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2010. 

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous peruutti aiemman 7.683.973 oman osakkeen hankkimista koskevan
valtuutuksen ja valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.683.973 oman
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. 

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi,
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Osakkeita voidaan hankkia joko 
a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai 
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 
Valtuutuksen on voimassa 30.4.2011 saakka.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti peruuttaa hallituksen voimassa olleet käyttämättömät
antivaltuutukset. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään
30.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

Valtuutuksen päätettiin sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä
uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien
osakkeiden luovutuksen. 

Valtuutus on voimassa 30.4.2011 saakka

--------------

Revenio Group Oyj
Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, gsm 040-5675520
olli-pekka.salovaara@revenio.fi

http://www.revenio.fi

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio Group Oyj on NASDAQ OMX Helsingissä noteerattu suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta.

Revenio- konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa harjoittavasta
yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat
Done Information Oy, Done Logistics Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats Oy,
Finnish Led-Signs Oy ja Midas Touch Oy.

Tilaa