REVENIO GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 - PALVELUT-SEGMENTIN ALHAINEN VOLYYMI SÖI KANNATTAVUUTTA

REVENIO GROUP OYJ  Pörssitiedote 28.4.2009 klo 9.15

REVENIO GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009 - PALVELUT-SEGMENTIN ALHAINEN
VOLYYMI SÖI KANNATTAVUUTTA 

- Liikevaihto 9,1 (12,2) milj. euroa, laskua -25,6 % 
- Liiketulos -0,2 (1,4) milj. euroa eli -2,3 (11,4) % liikevaihdosta 
- Voitto ennen veroja -0,2 (1,4) milj. euroa
- Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos -0,002 (0,013) euroa 
- Liiketoiminnan rahavirta -0,4 (0,9) milj. euroa 
- Kannattavuus heikkeni Palvelut- ja Järjestelmät-segmenteillä
 vallitsevasta kysyntätilanteesta johtuen 
- Yhtiökokous 15.4.2009 päätti maksaa osinkoa 0,02 (0,04) euroa
 osakkeelta
- Nimenmuutos 20.4.2009 Done Solutions Oyj:stä Revenio Group Oyj:ksi
- Liiketuloksen koko vuodelta arvioidaan muodostuvan lievästi
 positiiviseksi

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara kommentoi osavuosikatsauksen julkistamisen
yhteydessä: 

”Vuosi käynnistyi haasteellisessa suhdannetilanteessa, joka näkyi
kannattavuuden heikkenemisenä erityisesti Palvelut- ja Järjestelmät-
segmenteissä jotka kääntyivät tappiollisiksi. Myös Teknologia-segmentin
kannattavuus aleni hieman menestyksekkääseen viime vuoteen verrattuna. Turva-
ja Terveydenhoito-segmentit taas kehittyivät suotuisasti sekä liikevaihdon että
kannattavuuden suhteen. 

Tappiollisten segmenttien kääntämiseksi jälleen voitollisiksi tehdään
jatkuvasti työtä”. 
 
LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS 

Revenio Group Oyj:n liikevaihto tammi-maalikuussa 2009 oli 9,1 (12,2) miljoonaa
euroa. Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto
pieneni 25,6 prosenttia. 

Liiketulos oli -0,2 (1,4) miljoonaa euroa. Liiketulos pieneni 115 prosenttia.
Tulos ennen veroja oli -0,2 (1,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -0,2
(1,0) miljoonaa euroa. 

Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,002 (0,013) euroa. 

Vallitseva suhdannetaantuma vaikutti eniten Palvelut ja
Järjestelmät-segmentteihin, joiden kate painui negatiiviseksi. Suhdannetilanne
heikensi myös edellisvuonna hyvin menestyneen Teknologia-segmentin liikevaihtoa
ja kannattavuutta. 

Järjestelmät ja Teknologia -segmenteillä tuloksen paraneminen edellyttää
ensisijaisesti myyntivolyymin kasvua. Palvelut-segmentin kannattavuuden
kehittyminen edellyttää vähintään nykyisen myyntivolyymin säilymistä ja
suunnitelluissa kulusäästöissä onnistumista. 

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

Katsauskauden lopussa 31.3.2009 oli konsernin taseen loppusumma 29,9 (34,9)
miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 17,9 (19,2) miljoonaa euroa.
Konsernin korollinen velka oli katsauskauden lopussa 4,7 (3,6) miljoonaa euroa
ja nettovelkaantumisaste 7,8 % (-1,2 %). Konsernin omavaraisuusaste
katsauskauden lopussa oli 60,0 % (56,0 %). Konsernin likvidit varat
katsauskauden päättyessä olivat 3,3 (3,9) miljoonaa euroa. 

Konserni nosti katsauskaudella 2,0 miljoonan euron suuruisen
eläkerahastolainan. Tämän lisäksi konsernilla on 2,0 miljoonan euron suuruinen
limiitti, joka katsauskauden päättyessä oli kokonaan nostamatta 

Liiketoiminnan rahavirta 1.1.-31.3.2009 oli -0,4 (0,9) miljoonaa euroa.
 
Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
katsauskaudella olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. 

LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN
 
Revenio Group Oyj:n liiketoiminta on jaettu viiteen IFRS-standardien mukaiseen
ensisijaiseen liiketoimintasegmenttiin: Palvelut (Done Information Oy ja Midas
Touch Oy), Järjestelmät (Done Logistics Oy), Terveydenhoito (Icare Finland Oy),
Turva (Boomerang Boats Oy) ja Teknologia (Finnish Led-Signs Oy). 

Palvelut 

Palvelut-segementin yhtiöistä Done Information Oy on yksi Suomen suurimpia
käännös- ja dokumentointipalveluyrityksiä ja Midas Touch Suomen johtavia
Contact Center -yrityksiä. 

Palvelut-segmentin liikevaihto oli katsauskaudella 4,4 (5,5) miljoonaa euroa.
Liikevaihto pieneni 21,2 prosenttia. Segmentin kate oli -0,5 (0,5) miljoonaa
euroa ja se pieneni 211%. 

Done Information Oy:n liikevaihto ja kannattavuus olivat edellisen vuoden
vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla johtuen keskimääräisen hintatason
laskusta ja kysyntätilanteesta. Yhtiössä tehtyjen sopeuttamistoimien odotetaan
vaikuttavan kannattavuuteen kustannustason alenemisen kautta täysipainoisesti
toisesta vuosineljänneksestä alkaen. 

Contact center -palveluiden kysyntä kehittyi alkuvuonna epäsuotuisasti
erityisesti yksityistalouksiin suuntautuvassa myyntitoiminnassa. Tämä pienensi
Midas Touch Oy:n myyntituloksiin perustuvaa liikevaihto-osuutta ja näin myös
kannattavuutta. Kysyntätilanteen odotetaan jatkuvan haastavana. 

Henkilöstön sopeuttamiseksi markkinatilannetta paremmin vastaavaksi Midas Touch
Oy:ssä aloitettiin 11.2.2009 yhteistoimintalain mukaiset koko henkilöstöä
koskevat neuvottelut. Neuvotteluilla varauduttiin korkeintaan 200 henkilön
lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen ja/tai irtisanomiseen. Neuvottelut
päättyivät 1.4.2009 ja niiden tuloksena päätettiin lomauttaa enintään 102
henkilöä ja irtisanoa kaksi henkilöä vuonna 2009. Osa lomautuksista toteutetaan
määräaikaisina ja osa toistaiseksi voimassaolevina. Toimenpiteillä tavoitellaan
1,0 miljoonan euron suuruisia kustannussäästöjä vuonna 2009. 

Järjestelmät 

Järjestelmät-segmentin muodostaa Done Logistics Oy, joka toimittaa yritykselle
niiden sisäiseen logistiikkaan liittyviä materiaalinkäsittely- ja
tietojärjestelmiä. 

Järjestelmät-segmentin liikevaihto oli katsauskaudella 1,6 (4,0) miljoonaa
euroa. Liikevaihto pieneni 59 prosenttia. Segmentin kate oli -0,03 (0,61)
miljoonaa euroa ja se pieneni -106%. 

Liikevaihtoa ja kannattavuutta heikensi suhdannetilanne, joka on voimakkaasti
vähentänyt asiakasyritysten tekemiä investointeja ja vaikeuttanut uusien
asiakkuuksien saantia. Osa asiakkaista on myös ilmoittanut jo päätettyjen
investointien siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Markkinatilanteen odotetaan
jatkuvan vaikeana. 

Terveydenhoito 

Terveydenhoito-segmentin muodostaa silmänpainemittareiden kehittämiseen,
valmistamiseen ja myyntiin erikoistunut Icare Finland Oy. 

Terveydenhoito-segmentin liikevaihto oli katsauskaudella 1,4 (1,0) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi 39 prosenttia. Segmentin kate oli 0,5 (0,4) miljoonaa
euroa, ja se kasvoi 24 prosenttia. 

Terveydenhoito-segmentin suotuisaan liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen
vaikuttivat eniten onnistuminen Yhdysvaltain markkinoiden jakelun
uudelleenjärjestelyssä ja sitä kautta saavutettu lisämyynti. Tuotteiden
kysyntätilanne on lisäksi alueellisista vaihteluista huolimatta säilynyt
tyydyttävällä tasolla. 

Turva

Turva-segmentin muodostava Boomeranger Boats Oy suunnittelee, valmistaa ja myy
erikoisvalmisteisia RIB-veneitä (Rigid Inflatable Boats) pääasiassa eri maiden
meripelastusyksiköille, viranomaisille sekä puolustusvoimille. 

Turva-segmentin liikevaihto oli katsauskaudella 1,0 (0,8) miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 32 prosenttia. Segmentin kate oli 0,1(0,0) miljoonaa euroa
ja se kasvoi 232 prosenttia. 

Turva-segmentin liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen vaikutti tasainen
tilauskanta. Yleinen suhdannekehitys ei toistaiseksi ole näkynyt segmentin
asiakaskunnan kysynnässä. 

Konsernin merkittävimpiä uusia asiakassopimuksia jaksolla oli Boomeranger Boats
Oy:n tekemä 1,2 miljoonan euron arvoinen sopimus RIB-veneiden toimittamisesta
eurooppalaiselle asiakkaalle. Tilaus on myös tärkeä avaus uuteen
asiakassegmenttiin ja uudelle markkina-alueelle. Toimitukset ajoittuvat
vuosille 2010-2011. 

Teknologia 

Teknologia-segmentin muodostava Finnish Led-Signs Oy on Pohjoismaiden suurin
LED-hinnannäyttölaitteiden toimittaja sekä Suomen johtava LED-näyttölaitteiden
ja pysäköinnin informaatiojärjestelmien valmistaja. 
Teknologia-segmentin liikevaihto oli katsauskaudella 0,6 (0,9) miljoonaa euroa.
Liikevaihto pieneni 27 prosenttia. Segmentin kate oli 0,03 (0,08) miljoonaa
euroa ja se pieneni 65 prosenttia. 

Segmentin tuotteiden kysyntä heikkeni edelliseen ennätykselliseen vuoteen
verrattuna vanhoilla markkina-alueilla. Kysynnässä näkyy yleinen teollisten
investointien suhdannetilanne. Katsauskauden aikana tehtiin
jakelutiejärjestelyt uusille markkina-alueille Euroopassa. 

          Liikevaihto Liikevaihto   Segmentin kate
          1-3/2009   1-3/2008    1-3/2009  1-3/2008
          MEUR osuus MEUR osuus   MEUR  %  MEUR  %
 
Palvelut yhteensä  4,4  48%  5,5  45%  -0,52 -12  0,47 14 
-Done Information  1,1  12%  1,3  11%  -0,05 -4  0,07 14
-Midas Touch    3,3  36%  4,2  34%  -0,48 -15  0,40  -

Järjestelmät    1,6  18%  4,0  33%  -0,04 -2  0,61 11

Terveydenhoito   1,4  16%  1,0  9%   0,50 35  0,41 34

Turva        1,0  11%  0,8  6%   0,12 12  0,04 14
 
Teknologia     0,6   7%  0,9  7%   0,03  5  0,08  4

Yhteensä      9,1  100%  12,2 100%   0,09  1  1,61 13

Emoyhtiön kulut                -0,29 -3  -0,21 -2

Liikevoitto                  -0,20 -2  1,39 11
 
Konsernin liikevaihto, segmentin kate ja liikevoitto neljänneksittäin olivat:

MEUR         Q1/09 Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 
 
Liikevaihto:     
Palvelut yhteensä   4,4  4,8  5,3  5,4  5,5  
-Done Information   1,1  1,2  1,2  1,6  1,3  
-Midas Touch      3,3  3,6  4,1  3,8  4,2  
Järjestelmät      1,6  1,8  2,6  4,3  4,0   
Terveydenhoito     1,4  1,3  1,0  1,0  1,0   
Turva         1,0  0,9  0,8  0,5  0,8    
Teknologia       0,6  1,2  1,0  1,0  0,9   
Yhteensä        9,1  10,0  10,6  12,3  12,2

Segmentin kate:   Q1/09 Q4/08 Q3/08 Q2/08 Q1/08 
Palvelut yhteensä  -0,52 -0,51  0,15  0,18  0,47  
-Done Information  -0,04 -0,03  0,03  0,17  0,07  
-Midas Touch     -0,48 -0,48  0,12  0,01  0,40  
Järjestelmät     -0,04 -0,07  0,45  0,63  0,61  
Terveydenhoito    0,50  0,32  0,35  0,29  0,41  
Turva         0,12  0,23  0,11  0,03  0,04  
Teknologia      0,03  0,30  0,20  0,32  0,08  
Yhteensä       0,09  0,27  1,26  1,45  1,61  
Emoyhtiön kulut   -0,29 -0,22 -0,20 -0,29  0,21  
Liikevoitto     -0,20  0,05  1,06  1,16  1,39  
Liikevoitto-%    -2,3%  0,5% 10,0%  9,4% 11,4%  

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 649 (707) henkeä.
Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 630 (743). 

Palvelut-liiketoimintasegmenttiin kuuluvassa Midas Touch Oy:ssä päätettiin
YT-neuvottelujen tuloksena lomauttaa enintään 102 ja irtisanoa kaksi henkilöä.
Näillä vuoden 2009 aikana toteuttavilla toimenpiteillä tavoitellaan 1,0
miljoonan euron suuruisia kustannussäästöjä vuodelle 2009. 

Henkilöstön määrä segmenteittäin katsauskauden lopussa oli

                 31.3.2009 31.3.2008

Palvelut                520    623
Järjestelmät              63     69
Terveydenhoito              8     9
Turva                  21     29
Teknologia               14     10
Emoyhtiö                 4     3
Yhteensä                630    743

MUUTOKSET TYTÄRYHTIÖIDEN JOHDOSSA

Palvelut-segmentin tytäryhtiö Done Information Oy:n toimitusjohtaja Elina
Karjalainen ilmoitti 19.1.2009 eroavansa tehtävästään siirtyäkseen toisen
työnantajan palvelukseen. Hänen tilalleen vt. toimitusjohtajaksi nimitettiin DI
Tarja Salonen, joka aikaisemmin oli työskennellyt yhtiön myyntijohtajana. 

Turva-segmentin tytäryhtiö Boomeranger Boats Oy:n toimitusjohtaja Timo Peräkylä
ilmoitti 11.3.2009 eroavansa yhtiön palveluksesta. Hänen tilalleen yhtiön vt.
toimitusjohtajaksi nimitettiin aiemmin yhtiön teknisenä johtajana toiminut
Naval Architect Jussi Mannerberg. 

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA JOHDON OMISTUS

Revenio Group Oyj:n osakepääoma 31.3.2009 oli 5.314.918,72 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 76.839.732 kappaletta. 

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 31.3.2009 oli
20,6 % eli 15.850.445 osaketta ja optio-oikeuksista 18,6 %. Lisäksi Gateway
Finland Oy:n omistusosuus osakkeista 31.3.2009 oli 14,97 % eli 11.500.000
kappaletta. Matti Nevalainen, joka oli hallituksen jäsen 15.4.2009 saakka,
omistaa 50,0 % Gateway Finland Oy:stä. 

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 23.1.2009 suunnatusta
osakeannista Finnish Led-Signs Oy:n entisille osakkeenomistajille Mia
Järviselle ja Olli-Pekka Salovaaralle. Anti perustui Revenio Group Oyj:n
varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2008 päättämään antivaltuutukseen. Osakeannilla
Revenio Group Oyj täytti kertakaikkisena loppusuorituksena syyskuussa 2007
allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen mukaisen velvollisuuden antaa myyjille
uusia Revenio Group Oyj:n osakkeita lisävaihtovastikkeena. 

Annissa tarjottiin merkittäväksi yhteensä 1.724.138 Revenio Group Oyj:n
osaketta, mikä vastasi 2,27% yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä ennen antia ja 2,21% annin jälkeen. Yhtiön kokonaisosakemäärä annin
jälkeen oli 77.839.732 kappaletta. Antipäätöksen mukaisesti Mia Järviselle
suunnattiin 1.378.889 osaketta ja Olli-Pekka Salovaaralle 345.249 osaketta. 

Mia Järvinen omisti ennen suunnattua antia 2,29% ja Olli-Pekka Salovaara 0,64%
Revenio Group Oyj:n osakekannasta. Salovaara on Revenio Group Oyj:n
toimitusjohtaja ja tämä suunnattu anti muodosti Revenio Group Oyj:lle
lähipiiritapahtuman. 

Osakkeiden merkintähinta suunnatussa annissa oli 0,29 euroa kappaleelta, joka
vastasi antipäätöstä edeltävän kolmenkymmenen pörssipäivän päätöskurssien
keskiarvoa pyöristettynä lähimpään alempaan täyteen senttiin. 

Osakkeet tarjottiin merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen osana vuonna 2007 solmitun Finnish Led-Signs Oy:n
osakevaihtosopimuksen ehtoja. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 

Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQOMX Helsingissä 1.1.-31.3.2009
yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 3,7 miljoonaa osaketta ja 4,9 %
kokonaisosakemäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 0,36 euroa ja alin 0,26 euroa.
Katsauskauden lopun päätöskurssi oli 0,29 euroa ja katsauskauden keskikurssi
0,31 euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 31.3.2009 oli 22,3 miljoonaa
euroa. 

VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 23.11.2007 yhtiökokouksen 3.4.2007
päättämien osakeantivaltuuksien nojalla optiojärjestelmästä, johon kuuluu
enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa yhteen
Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. Liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien
perusteella merkittävien osakkeiden osuus oli yhteensä enintään 5,4 % yhtiön
osakkeista ja äänistä kun optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet on
rekisteröity. Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
merkintävuodesta lähtien. 

Katsauskaudella myönnettiin henkilöstölle sarjasta A 75.000 uutta optiota.
Yhtiölle palautui katsauskaudella 150.000 optiota sarjasta A. 
 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA MITÄTÖINNIT

Revenio Group Oyj hankki katsauskaudella yhteensä 130.002 yhtiön omaa osaketta
perustuen hallituksen 6.11.2008 ja 26.3.2009 tekemiin päätöksiin. 

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 5.3.2009 mitätöidä yhtiön hallussa tuolloin
olleet omat osakkeet 1.000.000 kappaletta eli 1,28% yhtiön osakkeista ja
äänistä. 

Mitätöinnin johdosta yhtiön osakkeiden lukumäärä laski 77.839.732 osakkeesta
76.839.732 osakkeeseen. Mitätöinnillä ei ollut vaikutusta yhtiön osakepääomaan.
Mitätöinnillä ei myöskään ollut merkittävää vaikutusta osakkeenomistajien
omistuksen tai äänivallan jakaantumiseen yhtiössä. 

Revenio Group Oyj aloitti omien osakkeiden ostot 21.11.2008 varsinaisen
yhtiökokouksen 2.4.2008 tekemän päätöksen nojalla. Mitätöitävät osakkeet
hankittiin NASDAQOMX Helsingistä ajalla 21.11.2008-2.1.2009 ja niiden
ostamiseen käytettiin 284 tuhatta euroa yhtiön vapaata omaa pääomaa. 

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 26.3.2009 hankkia
kaksi (2) kappaletta yhtiön omia osakkeita. Hankinta päätettiin suorittaa
hallituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle 15.4.2009 ehdotetun OYL 15 luvun 9
§:n mukaiseen osakkeiden yhdistämismenettelyyn liittyen yhtiön osakkeiden
lukumäärän viidellä jaollistamiseksi. Osakkeet hankittiin 3.4.2009 NASDAQOMX
Helsingistä ja ne päätettiin mitätöidä 6.4.2009. Mitätöinti merkittiin
kaupparekisteriin 9.4.2009 josta alkaen yhtiön osakkeiden lukumäärä on ollut
76.839.730 osaketta. 
 
MUUTOKSET OSAKKEENOMISTUKSESSA

Yhtiö sai 16.2.2009 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen
ilmoituksen, että Gateway Finland Oy:n osuus yhtiön osakkeista ja äänistä oli
laskenut alle kolmen kahdeskymmenesosan (3/20) kyseisenä päivänä
kaupparekisteriin merkityn osakelukumäärän korotuksen seurauksena. Gateway
Finland Oy:n osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 16.2.2009 oli 14,77%. 

OLENNAISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Konsernin merkittävät riskit liiketoiminnassa on pörssitiedotettu
tilinpäätöstiedotteessa 5.3.2009. Riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia
tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen OTK Jyri
Merivirran ja KTM, KHT Pekka Tammelan sekä uutena jäsenenä Rautakirja Oy:n
toimitusjohtajan KTM Timo Männyn. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Jyri
Merivirran. 

Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan on pörssitiedotettu 15.4.2009. 

UUSI TOIMINIMI

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön uusi toiminimi 20.4.2009 alkaen on
Revenio Group Oyj. Nimenmuutoksen tavoitteena on kuvata paremmin yhtiön
nykyistä rakennetta menestyvänä monialayhtiönä. 

NÄKYMÄT VUODELLE 2009

Huolimatta ensimmäisen vuosineljänneksen tappiollisuudesta yhtiö arvioi
liiketuloksen koko vuodelta muodostuvan lievästi positiiviseksi. 
      
KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR)     1-3/2009 1-3/2008   1-12/2008 

Liikevaihto                9,1   12,2     45,1

Liikevoitto                -0,2    1,4      3,8
Liikevoitto %               -2,3   11,4      8,4

Voitto ennen veroja            -0,2    1,4      3,6
Voitto ennen veroja %           -2,6   11,2      8,3

Katsauskauden voitto           -0,2    1,0      2,7
Katsauskauden voitto %          -1,9    8,3      5,9

Bruttoinvestoinnit             0,1    0,1      0,5
Bruttoinvestoinnit %            0,7    1,1      1,1

Tuotekehitysmenot             0,1    0,1      0,5
Tuotekehitysmenot %            1,1    0,8      1,2

Nettovelkaantumisaste %          7,8   -1,2      7,8
Omavaraisuusaste %            60,0   56,0     60,9 

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)     -3,3   23,4     18,3
Oman pääoman tuotto % (ROE)        -3,9   21,7     14,9

Laimentamaton tulos/osake, EUR     -0,002   0,013     0,035
Laimennettu tulos/osake, EUR      -0,002   0,013     0,035
Oma pääoma/osake, EUR           0,23   0,25     0,23

Henkilöstö keskimäärin kaudella      649    707      747

Liiketoiminnan rahavirta         -0,4    0,9      3,3
Investointien rahavirta          -0,1    0,1     -0,3
Rahoituksen rahavirta           1,7   -0,5     -4,3
Rahavirta yhteensä             1,2    0,5     -1,3 
	
KONSERNITULOSLASKELMA (MEUR)      1-3/2009 1-3/2008  1-12/2008
                      
LIIKEVAIHTO                9,1    12,2     45,1
Liiketoiminnan muut tuotot         0,0    0,0     0,3 
Materiaalit ja palvelut          -2,3    -4,0    -13,4 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut   -5,0    -5,2    -21,0
Poistot ja arvonalentumiset        -0,3    -0,3     -1,4   
Liiketoiminnan muut kulut         -1,7    -1,3     -5,9 
LIIKEVOITTO                -0,2    1,4     3,8  
Osuus osakkuusyhtiötuloksista       0,0    0,0     0,0
Rahoituskulut (netto)           -0,0    -0,0     -0,1
VOITTO ENNEN VEROJA            -0,2    1,4     3,6
Tuloverot                 0,0    -0,3     -1,0
KATSAUSKAUDEN VOITTO           -0,2    1,0     2,7
Muut laajan tuloksen erät         0,0    0,0     0,0     
Muihin laajan tuloksen eriin        
liittyvät verot              0,0    0,0     0,0
Katsauskauden muut laajan tuloksen
Erät verojen jälkeen            0,0    0,0     0,0 
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ    -0,2    1,0     2,7 
 
Katsauskauden voiton jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille         -0,2    1,0     2,7 
Vähemmistölle               0,0    0,0     0,0  

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyrityksen omistajille         -0,2    1,0     2,7
Vähemmistölle               0,0    0,0     0,0
 
Tulos/osake, laimentamaton, eur     -0,002   0,013    0,035
Tulos/osake, laimennettu, eur      -0,002   0,013    0,035
 
KONSERNITASE (MEUR)          31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet           2,0     2,3    2,1
Liikearvo                 9,4     11,4    9,4 
Aineettomat hyödykkeet           3,1     3,8    3,2
Osuudet osakkuusyrityksissä        0,4     0,5    0,4
Myytävissä olevat sijoitukset       0,0     0,0    0,0
Saamiset                  0,5     0,3    0,3
Laskennalliset verosaamiset        3,2     3,9    3,2
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.         18,6     22,1    18,6

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus              1,3     1,2    2,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset      6,8     7,8    6,3
Rahavarat                 3,3     3,9    2,0
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.         11,3     12,8    10,4 

VARAT YHT.                29,9     34,9    29,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA 
Osakepääoma                5,3     5,3    5,3
Ylikurssirahasto              2,4     2,4    2,4
Arvonmuutosrahasto             0,3     0,3    0,3 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   7,0     6,5    6,5
Kertyneet voittovarat           3,0     4,6    3,3
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet    0,0     0,0    -0,3 
OMA PÄÄOMA, emoyhtiön omistajien osuus  17,9     19,2    17,6
VÄHEMMISTÖN OSUUS             0,0     0,0    0,0
OMA PÄÄOMA YHT.              17,9     19,2    17,6

VELAT
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat          0,9     1,1    1,0  
Varaukset                 0,1     0,0    0,1 
Rahoitusvelat               3,4     2,9    2,2
Muut velat                 0,5     2,4    0,4
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.          5,0     6,3    3,7
 
LYHYTAIKAISET VELAT
Saadut ennakot               0,0     0,6    0,0
Ostovelat ja muut velat          5,7     7,8    6,4
Varaukset                 0,0     0,2    0,0
Rahoitusvelat               1,3     0,9    1,2
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.          7,0     9,4    7,6
 
VELAT YHT.                11,3     15,7    11,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.         29,9     34,9    29,0

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

             Osake- Ylikurs-  Muut  Voitto- Väh. Opo
             pääoma sirahasto rahastot varat osuus yht.

Oma pääoma 1.1 .2008   5,3   2,4   3,8   6,5  0,0  18,1
Suunnatut osakeannit   0,0   0,0   0,1   0,0  0,0  0,1
Osingonjako        0,0   0,0   0,0   -3,0  0,0  -3,0
Omien osakkeiden hankinta 0,0   0,0   -0,3   0,0  0,0  -0,3
Osakkeina toteutettavat
ja maksettavat optiot   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0
Tilikauden voitto     0,0   0,0   0,0   2,7  0,0  2,5
Oma pääoma 31.12.2008   5,3   2,4   3,6   6,2  0,0  17,6
Suunnatut osakeannit   0,0   0,0   0,5   0,0  0,0  0,5
Omien osakkeiden
Mitätöinti        0,0   0,0   0,3   -0,3  0,0  0,0
Osakkeina toteutettavat
ja maksettavat optiot   0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0 
Tilikauden voitto     0,0   0,0   0,0   -0,2  0,0  0,0
Oma pääoma 31.3.2009   5,3   2,4   4,5   5,7  0,0  17,9
	
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)  1-3/2009 1-3/2008 1-12/08
 
Tilikauden voitto            -0,2    1,0   2,7  
Oikaisut tilikauden tulokseen       0,3    0,7   1,4
Käyttöpääoman muutos           -0,4   -0,8   -1,5 
Maksetut korot              -0,0   -0,1   -0,5
Saadut korot               0,0    0,1   0,4
Maksetut verot              0,0    0,0   -0,0 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA         -0,4    0,9   3,3

Tytäryritysten hankinta          0,0    0,0   0,0
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,1    0,0   -0,3
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin  0,0   -0,0   -0,0 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA         -0,1   -0,0   -0,3

Omien osakkeiden hankinta         0,0    0,0   -0,3
Jaetut osingot              0,0    0,0   -3,0
Lainojen nostot              2,0    0,0   0,0
Lainojen takaisinmaksut         -0,3   -0,4   -0,9
Rahoitusleasingvelkojen maksut      -0,0   -0,0   -0,1
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA           1,7   -0,5   -4,3

Rahavirtalaskelman mukainen 
rahavarojen muutos            1,3    0,5   -1,4
Rahavarat kauden alussa          2,0    3,4   3,4
Rahavarat kauden lopussa         3,3    3,9   -2,0

LIIKEVAIHTO JA -VOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

MEUR       Q1/09 Q4/08  Q3/08 Q2/08 Q1/08 
Liikevaihto    9,1  10,0  10,6  12,3  12,2  
Liikevoitto    -0,2  0,1   1,1  1,2  1,4  
Liikevoitto %   -2,3  1,0  10,0  9,4  11,4 


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu 
noudattaen kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin
vaatimuksia. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

REVENIO GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Olli-Pekka Salovaara, toimitusjohtaja, puh. 040-567 5520
Pekka Raatikainen, talousjohtaja, puh. 050-553 4094 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@revenio.fi

JAKELU:

NASDAQOMX Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.revenio.fi

Revenio Group Oyj (20.4.2009 asti Done Solutions Oyj) on suomalaisen
monialakonserni Revenion emoyhtiö. Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on
yhteistä korkealaatuinen suomalainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva
liiketoiminta. 

Revenio-konserni (20.4.2009 asti Done-konserni) muodostuu kuudesta itsenäisesti
liiketoimintaa harjoittavasta yhtiöstä, jotka muodostavat viisi
liiketoimintasegmenttiä. Tytäryhtiöt ovat Done Information Oy, Done Logistics
Oy, Icare Finland Oy, Boomeranger Boats Oy, Finnish Led-Signs Oy ja Midas Touch
Oy.

Tilaa