Revenion suunnatun osakeannin toteuttaminen ja tulos

Report this content

REVENIO GROUP OYJ: Pörssitiedote

Sisäpiiritieto 25.4.2019, kello 9.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Revenion suunnatun osakeannin toteuttaminen ja tulos

Revenio Group Oyj ("Revenio" tai "Yhtiö") ilmoitti 24.4.2019 aikomuksestaan tarjota enintään 2 350 000 uutta Yhtiön osaketta ("Osakkeet") nopeutetussa tarjousmenettelyssä rajatulle joukolle institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatussa osakeannissa ("Osakeanti"). Osakeanti toteutettiin Carnegie Investment Bank AB:n ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä, jossa valikoidut institutionaaliset sijoittajat antoivat merkintätarjouksia Osakkeista.

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 24.4.2019 päättänyt laskea liikkeeseen Osakeannissa 2 350 000 Osaketta yhtiökokouksen 20.3.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Hallitus on hyväksynyt Osakeannin ehdot sekä Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt Osakkeiden merkinnät. Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Osakkeen merkintähinta Osakeannissa oli 18,00 euroa per Osake eli yhteensä 42,3 miljoonaa euroa ennen myyntipalkkioita ja kuluja. Merkintähinta on 4,1 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi 24.4.2019. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannissa merkittyjen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin Yhtiön osakemäärä on 26 366 476 osaketta. Osakeannissa merkityt Osakkeet vastaavat noin 9,8 prosenttia Revenion kaikista osakkeista ja äänistä välittömästi ennen Osakeantia ja 8,9 prosenttia Osakeannin jälkeen.

Osakeannista saatavilla varoilla on tarkoitus rahoittaa 13.4.2019 julkistettua CenterVue SpA -yritysostoa, tukea Yhtiön kasvustrategiaa, optimoida Yhtiön pääomarakennetta sekä laajentaa Yhtiön osakaspohjaa ja siten parantaa Yhtiön osakkeen likviditeettiä.

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 26.4.2019 ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 29.4.2019. Osakeannin yhteydessä Revenio on sitoutunut niin sanottuun lock-up-sitoumukseen, jonka mukaisesti se on, tietyin poikkeuksin, sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen Revenion osakkeita 180 päivän kuluessa Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Carnegie Investment Bank AB ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimivat pääjärjestäjinä Osakeannissa.

Revenio Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Timo Hildén, Toimitusjohtaja, Revenio, +358 40 580 4774, timo.hilden@revenio.fi
Robin Pulkkinen, Talousjohtaja, Revenio, +358 50 505 9932, robin.pulkkinen@revenio.fi
 

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.reveniogroup.fi

Revenio-konserni lyhyesti
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan.

Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy. Revenion liiketoiminnan ydin on kehittää ja kaupallistaa tehokkaita ja helposti käyttöönotettavia glaukooman diagnoostiikkaa ja hoidon aikaista seurantaa avustavia laitteita.

Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Revenion teknologioiden fokuksessa ovat glaukooman, ihosyövän ja astman tunnistaminen ja niiden hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 30,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 33,3 %. Revenio Group Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Vastuunrajoitus

Carnegie ja Danske Bank toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Carnegie ja Danske Bank eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Reveniolle, eivätkä ne anna Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Carnegie ja Danske Bank eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Revenio ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Revenio ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen).

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

OSAKEANNIN EHDOT

 

Revenio Group Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 24.4.2019 Yhtiön yhtiökokouksen 20.3.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella päättänyt laskea liikkeeseen enintään 2 350 000 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) suunnatulla osakeannilla (”Osakeanti”).

Antiosakkeiden merkintä

Enintään 2 350 000 Osaketta tarjotaan merkittäväksi Carnegie Investment Bank AB:n ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen 24.4.2019 toteuttamassa nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yhtiön hallitus on yhdessä neuvonantajiensa kanssa määrittänyt tarjousmenettelyn avulla ne sijoittajat, joille Antiosakkeita tarjotaan merkittäväksi. Osakkeiden merkintä on sitova ja peruuttamaton.

Merkintähinta

Tarjousmenettelyssä muodostunut merkintähinta on 18,00 euroa Antiosakkeelta (”Merkintähinta”), joka Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan vastaa Antiosakkeiden käypää arvoa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika, merkintöjen hyväksyminen ja maksuehdot

Merkintäaika alkaa 24.4.2019 klo 21.00 ja päättyy 25.4.2019 klo 9.00. Hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa tai keskeyttää se. Hallitus voi harkintansa mukaan hylätä merkintäsitoumukset kokonaan tai osittain ja päättää Osakkeiden allokaatiosta sijoittajien kesken. Antiosakkeet merkitään maksamalla Osakkeiden koko Merkintähinta Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Tarjousmenettelyyn osallistuneille lähetetään vahvistus heille allokoiduista Osakkeista. Merkintähinta on maksettava merkintäaikana.

Osakkeenomistajien oikeudet

Antiosakkeet tuottavat haltijoillensa oikeuden Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja Antiosakkeiden listaaminen

Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Antiosakkeet (ISIN-koodi FI0009010912, kaupankäyntitunnus “REG1V”) merkitään merkitsijöiden arvo-osuustileille niiden kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen arviolta 29.4.2019. Julkisen kaupankäynnin Antiosakkeilla arvioidaan alkavan 29.4.2019.

Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska Osakeannista saatavilla varoilla on tarkoitus rahoittaa 13.4.2019 julkistettua CenterVue SpA -yritysostoa, tukea Yhtiön kasvustrategiaa, optimoida Yhtiön pääomarakennetta sekä laajentaa Yhtiön osakaspohjaa ja siten parantaa Yhtiön osakkeen likviditeettiä. Lisäksi suunnattu osakeanti on perusteltu huomioiden esimerkiksi sen edullisuus ja nopeus. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy.

Luovutusrajoitukset (Lock up)

Yhtiö on sitoutunut siihen, ettei se ilman järjestäjien etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Osakeannin toteuttamisesta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan Yhtiön osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Yhtiön osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Yhtiön osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Yhtiön osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Yhtiön osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus ei sovellu tietyissä tilanteissa, kuten Yhtiön työntekijöiden ja johdon kannustinjärjestelmiä koskevien toimenpiteiden yhteydessä.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä näiden ehtojen mukaisesti. Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään merkintöjen tekijöille vahvistusilmoitus merkintöjen hyväksymisen jälkeen.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Osakkeita ei tarjota suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Hong Kongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa.

Yhtiön hallitus päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia.