TILITARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS KOSKIE

Done Solutions Oyj
Pörssitiedote 9.4.2003 klo 16.20

TILITARKASTUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS KOSKIEN  TILINTARKASTAJAN
ANTAMIA TILINTARKASTUSKERTOMUKSIA VUODELTA 2001

Done Solutions Oyj:n tiedoksi on tullut Keskuskauppakamarin
tilintarkastuslautakunnan (TILA) 2.4.2003 antama  päätös
liittyen   Rahoitustarkastuksen   (RATA)   kanteluun
tilintarkastajien ja KHT-yhteisön toiminnasta Digital Open
Network Environment Oyj Done:n tilikauden 1.1.-30.9.2001 ja
sen jakautumisessa 1.10.2001 syntyneen Done Solutions Oyj:n
tilikauden 1.10-31.12.2001 tilintarkastuksissa.

Päätöksessä  TILA  on  katsonut,  ettei  vastuunalaisen
tilintarkastajan  olisi  tullut  antaa  tilinpäätöksistä
vakiomuotoisia tilintarkastuskertomuksia. KHT-yhteisön ei
ole päätöksessä katsottu menetelleen moitittavasti.

Päätöksen  mukaan  tilinpäätöksissä  olisi  poikettu
johdonmukaisuuden vaatimuksista siten,

   "että Digital Open Network Environment Oyj Done on
   käsitellyt kertaluonteiset, liiketoimintojen myynneistä
   johtuvat myyntivoitot liiketulokseen sisältyvinä erinä,
   mutta päätynyt esittämään liiketoimintojen luopumisiin
   liittyvät kertaluonteiset kulut ja poistot satunnaisina
   kuluina."

Päätöksessä  todetaan  kuitenkin,  että  tilinpäätöksien
liitetiedoissa  on  annettu  tiedot  käsittelynalaisista
satunnaisista   eristä.  TILA:n   päätöksen   mukaan
tilintarkastuskertomuksissa   olisi   pitänyt   edellä
siteeratusta syystä tuoda esiin,
   
   "etteivät Digital Open Network Environment Oyj Donen
   tilikauden 1.1.-30.9.2001 ja Done Solutions  Oyj:n
   tilikauden 1.10.-31.12.2001 tilinpäätökset ole laadittu
   kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien
   muiden säännösten ja määräysten mukaisesti,  koska
   tilinpäätökset  eivät  antaneet  kirjanpitolaissa
   tarkoitetulla tavalla oikeita ja riittäviä tietoja
   (oikeaa  ja riittävää kuvaa) konsernien  toiminnan
   tuloksesta ja taloudellisesta asemasta."

Done Solutions Oyj ei ole kanteluprosessissa asianosainen
eikä  siten  ole  osallistunut  asian  käsittelyyn
tilintarkastuslautakunnassa.

Yhtiön käsityksen mukaan päätöksessä on kyse näkemyseroista,
jotka   liittyvät  satunnaisten  erien  kirjaamiseen
tuloslaskelmissa.  Ko.  tilikausien  tilintarkastajien
käsityksen  mukaan  TILA:n  tilinpäätöksiin  kohdistamat
moitteet  liittyvät tilikausien tuloksien  muodostumista
koskevaan  seikkaan,  jolla ei  ole  ollut  vaikutusta
tilikausien kokonaistuloksiin eikä taseen antamiin tietoihin
konsernin taloudellisesta asemasta. Digital Open Network
Environment  Oyj  Done:n  ja  Done  Solutions  Oyj:n
tilinpäätökset vuodelta 2001 on yksimielisesti hyväksytty
yhtiökokouksissa vuonna 2001 ja 2002.


Done Solutions Oyj
Kari Åkman
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kari Åkman, puh. 0205 253427, gsm 040 586
5927, kari.akman@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa