YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done Solutions Oyj      Pörssitiedote 1.12.2005 klo 14.30

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Done Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 19. päivänä joulukuuta 2005 klo 10.00 osoitteessa
Taitotalon  kongressikeskus,  Valimotie  8,  00380  Helsinki.  Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1. Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta suunnatulla uusmerkinnällä

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan suunnatulla osakeannilla
800.000 eurolla laskemalla liikkeeseen 10.000.000 uutta osaketta. Osakkeiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,08 euroa.

Osakeanti liittyy yhtiön hallituksen 30.11.2005 solmimaan Sunob Holding Oy:n
osakekannan kauppasopimukseen, jonka mukaisesti  uudet  osakkeet  suunnataan
osakkeenomistajien   merkintäoikeudesta   poiketen   edellä   mainitussa
kauppasopimuksessa sovituksi  vastikkeeksi  Sunob  Holding  Oy:n  nykyiselle
osakkeenomistajalle Gateway Finland Oy:lle. Sunob Holding Oy:n  osakekannan
lisäksi Gateway Finland Oy luovuttaa osakemerkinnän maksuksi yhteensä 25.736,62
euron  pääomamääräisen  lainasaatavan  sekä  yhteensä  1.217.599,10  euron
pääomamääräisen pääomalainasaatavan Sunob Holding Oy:ltä.

Gateway Finland Oy:n osakekannan omistavat puoliksi Done  Solutions  Oyj:n
hallituksen jäsen Matti Nevalainen ja yksityishenkilö Petri Kanervo. Sunob
Holding Oy:n osakekannasta tehdyn kaupan voimaantulo edellyttää, että yhtiökokous
hyväksyy osakeannin.

Osakkeen merkintähinta uusmerkinnässä on 0,17 euroa, joka vastaa Done Solutions
Oyj:n osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Helsingin  Pörssissä
1.10.2005-31.10.2005 välisenä aikana. Osakepääomaan merkintähinnasta kirjataan
osakkeiden kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava määrä 0,08 euroa per osake.
Osakkeiden kirjanpidollisen vasta-arvon ylittävä osa merkintähinnasta kirjataan
ylikurssirahastoon. Merkintäaika alkaa 19.12.2005 ja päättyy 20.12.2005.

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2006 alkavasta tilikaudesta
lukien.

2. Hallituksen ehdotus vahvistettujen tappioiden kattamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiön vahvistetut tappiot yhteensä 493.486,34 euroa
katetaan alentamalla vararahastoa 192.260,50  eurolla  ja  ylikurssirahastoa
301.225,84 eurolla.

Asiakirjat ja hallituksen ehdotus

Osakeyhtiölaissa mainitut asiakirjat sekä hallituksen edellä kohdissa 1 ja 2
mainitut ehdotukset ovat maanantaista 12.12.2005  alkaen  osakkeenomistajien
nähtävinä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä Tukholmankatu 2, ja niistä lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
9.12.2005 merkitty osakkeenomistajana Suomen Arvopaperikeskus Oy:n  pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja  joka  on  ilmoittautunut  yhtiölle  viimeistään
maanantaina 12.12.2005 klo 16.00  mennessä.  Hallintarekisteröidyn  osakkeen
omistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siinä äänioikeuttaan,
tulee ilmoittaa siitä omaisuudenhoitajalleen tämän erikseen antamien ohjeiden
mukaisesti.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, jolla edellä  olevan  mukaisesti  on  oikeus  osallistua
yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan,  on
ilmoittauduttava viimeistään maanantaina 12.12.2005 klo 16.00 joko kirjeitse
osoitteeseen Done Solutions Oyj, Pia Kopponen, Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki ;
faksilla numeroon 020 525 3303 tai sähköpostitse pia.kopponen@donesolutions.com.
Kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla ilmoittauduttaessa kirjeen, faksin tai
sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollinen
valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa
kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Helsingissä, 1. päivänä joulukuuta 2005

Done Solutions Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Pystynen, puh.  0205  253427,  gsm  050  0508  962,
pekka.pystynen@donesolutions.com

http://www.donesolutions.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Done Solutions on Helsingin Pörssin NM-listalla vuodesta 2001 noteerattu yritys,
joka jakaantuu kahteen  liiketoiminta-alueeseen:  Done  Logistics  toimittaa
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat materiaalinkäsittelyn
automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin. Done Information tarjoaa
monikielisen dokumentoinnin palveluita sekä ohjelmistoratkaisuja. Done Solutions
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tilaa