Keskisuurten yritysten viisi prioriteettia

David Mills, CEO, Ricoh Europe

Ricoh Europe, 4.10.2016 – Formula 1 -kilpailuissa huomio ja ihailu kohdistuu yleensä kuljettajaan, vaikka paalupaikkaa ei saavuteta ilman koko tiimin panosta. Varikkopysähdykset vievät vain muutaman sekunnin koko kilpailusta, mutta varikkomiehistön suoritus määrittää usein kilpailun lopputuloksen. Vastaavasti keskisuurten yritysten osuus koko Euroopan liikevaihdosta on yli 30 prosenttia, vaikka niitä on vain noin kaksi prosenttia alueen yrityksistä. Keskisuuria yrityksiä kiitellään epävirallisesti Euroopan talousmoottorina. Varsin usein yritykset jäävät kuitenkin yhtä lailla pienten kuin suurten yritysten varjoon, eli ne kärsivät "keskimmäisen lapsen syndroomasta". 

Keskisuuret yritykset ovat tärkeitä arvon ja taloudellisten mahdollisuuksien tuottajia. Tyypillisesti yrityksissä kuitenkin koetaan, että niitä ei tueta riittävästi koollensa ominaisissa haasteissa, vaan ne tuntuvat jäävän itseään hohdokkaampien startup- ja suuryritysten varjoon.  

Keskisuurten yritysten toimintaa hankaloittaa erityisesti kaksi haastetta: erityisen raskas säädöstaakka sekä riittävän rahoituksen hankkiminen pitkän aikavälin kehityksen tueksi. Valtiot kannustavat yksityisyrittäjien, startup-yritysten ja muiden pienten yritysten liiketoimintaa lainsäädännöllä sekä erilaisilla avustuksilla ja ohjelmilla. Suuryrityksillä taas on yleensä resursseja, joilla vastata markkinavoimien myllerrykseen.  

Ricoh Europen tilaaman, 1650 eurooppalaisen keskisuuren yrityksen haasteita kartoittaneen tutkimuksen mukaan keskimmäisen lapsen syndrooma ei pidättele ainoastaan yritysten kasvua vaan myös koko mantereen taloudellista hyvinvointia. 

Hyvä uutinen on se, että keskisuuret yritykset ovat dynaamisia, eikä niiltä puutu itseluottamusta. Kyselyyn osallistuneiden keskisuurten yritysten kasvu oli viime vuonna keskimäärin 16,5 prosenttia, ja lähes viidennes yrityksistä kasvoi vuoden aikana yli 30 prosenttia. Kun tulosta verrataan koko EU:n viime vuoden 1,8 prosenttiin jääneeseen kasvuun, tulosta voidaan pitää erinomaisena. 

Keskisuuret yritykset ovat yksilöllisiä ja niiden haasteet vaihtelevat laidasta laitaan toimialan ja markkinoiden mukaan. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että yritykset jakavat samat ongelmat. Kyselyssä pyydettiin Euroopan eri maissa toimivia keskisuuria yrityksiä kertomaan, mitä asioita he pitävät tärkeimpinä seuraavien kahden vuoden aikana. Vastausten joukosta erottui viisi selkeää tavoitetta. 

1. Uusien palveluiden ja tuotteiden lanseeraus  

Joka puolella Eurooppaa keskisuuret yritykset hakevat kasvua tuotekehitykseen perustuvasta tuote- ja palvelutarjonnan laajentamisesta. Tuotekehityksen merkitys korostuu erityisesti nopeasti kasvavilla markkinoilla. Esimerkiksi 51 prosenttia Venäjän keskisuurista yrityksistä on asettanut tuotekehityksen etusijalle. 

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto on tuonut 25 prosentille vastaajista uusia liiketoimintamahdollisuuksia, minkä lisäksi 24 prosenttia mainitsi uusien ratkaisujen kasvattaneen yrityksensä markkinaosuutta. Useimmissa yrityksissä ymmärretään, että analytiikka- ja tiedonlouhintatyökaluilla voidaan hankkia tarkkoja asiakaskokemustietoja ja toisaalta, että palveluportfoliota voidaan laajentaa uusilla digitaalisilla tuotteilla ja näin lisätä kertymää tai pienentää vaihtuvuutta. Usein mainittuja ongelmia olivat työkaluinvestointeihin tarvittavan pääoman puute ja toisaalta se, että osaaminen ei riitä työkalujen tehokkaaseen kilpailutukseen ja käyttöönottoon. 

2. Kasvun hallinta  

Ranskan (34 %) ja Ison-Britannian (30 %) kaltaisilla kypsillä markkinoilla toimivat yritykset pitivät kasvun hallintaa ensisijaisen tärkeänä seuraavien kahden vuoden aikana. Kasvun hallinta on erityisen tärkeää pienistä keskisuuriksi kasvavissa yrityksissä, joiden on jäsennettävä ja vakiinnutettava organisaatiorakenteensa, hallintonsa, prosessinsa ja jopa yrityksessä vallitseva asenne uuden kasvutason vaatimusten mukaiseksi. 

Kasvuongelmien kanssa painivien yritysten on mukautettava prosessejaan voidakseen ylittää kasvun tiellä olevat esteet. Fuusioista kasvua hakevien yritysten (22 % kyselyyn vastanneista) on varmistettava, että yrityksen organisaatio on valmis uusien resurssien integrointiin. Listautumisantia suunnittelevilla yrityksillä (38 %) taas on edessään toiminnan tehostaminen. Molemmissa tapauksissa prosessioptimoinnin mahdolliset hyödyt voidaan laskea miljoonissa. 

3. Prosessien uudistaminen ja tekniikka kilpailuetuna  

Euroopan keskisuurissa yrityksissä kyllä tiedostetaan prosessioptimoinnin tärkeys, mutta 23 prosentilla on edelleen vaikeuksia uuden kokoluokan vaatimien formalisoitujen prosessien käyttöönotossa.  

Suurin osa (77 %) on sitä mieltä, että keskisuuri yritys voi pysyä kilpailukykyisenä vain uudistamalla prosessejaan uudella tekniikalla. Valitettavasti 27 prosentilla yrityksistä on ongelmia kasvua edistävien ratkaisujen kilpailutuksessa ja rahoituksessa. 

Oikein toteutetun ratkaisun kilpailuedut ovat selvät. Digiloikan tehneistä yrityksistä 65 prosenttia uskoo saaneensa tekniikasta etumatkaa kilpailijoihinsa. Vain kahdeksan prosenttia vastasi jääneensä jälkeen kilpailuissa investoinneistaan huolimatta. 

4. Henkilöstön tuottavuuden parantaminen  

Usein parhaat työntekijäkandidaatit työskentelevät mieluiten suurille yrityksille, joten suurimmalle osalle keskisuurista yrityksistä (65 %) huippuosaajien palkkaaminen on haaste. Vastaavasti 58 prosenttia yrityksistä ei usko houkuttelevansa nuoria lahjakkuuksia, koska käytössä ei ole uusinta digitaalitekniikkaa. 

Keskisuuri yritys voi houkutella lahjakkuuksia vain tarjoamalla heidän käyttöönsä tehokkaimpia, työskentelyyn parhaiten sopivia ratkaisuja. Tekniikan on ehdottomasti oltava toimialan kansainvälisiä huippuja vastaavalla tasolla.  

Kun keskisuuria yrityksiä pyydettiin luettelemaan digitaalisten ratkaisuiden tärkeimmät hyödyt, yleisin vastaus oli asiakaspalvelun paraneminen (36 % vastanneista), ja hyvänä kakkosena oli henkilöstön tuottavuuden paraneminen (32 %). 

Uusille vertikaalisille markkinoille ja maantieteellisille alueille tehtävät avaukset vaativat yritykseltä erinomaista asiakaspalvelumainetta. Yhtä tärkeää on kuitenkin näyttäytyä houkuttelevana työpaikkana.  

5. Liiketoiminnan uudistaminen uusilla tekniikkainvestoinneilla 

Tutkituista keskisuurista yrityksistä 26 prosenttia nosti digiloikan kahden vuoden päätavoitteidensa joukkoon. Samaan hengenvetoon monet mainitsivat tekniikan olevan myös kolmen suurimman haasteensa joukossa. Erityisiksi haasteiksi mainittiin sopivan, kasvua tukevan tekniikan kilpailutus ja rahoittaminen. 

Työpaikalla käytettyä tekniikkaa osataan yleisesti arvioida kuluttajanäkökulmasta, mutta keskisuuren yrityksen tarpeisiin tiettyyn ongelman ratkaisuun keskittyvät täsmäsovellukset- ja ohjelmat eivät riitä. Perustaksi tarvitaan kaikki organisaation osat kattava, yhtenäinen teknologiakerros. Joissain tapauksissa nykyaikaiset, joustavat työmenetelmät vaativat tuekseen toimitiloja yhdistävän viestintä- ja yhteistyöratkaisun, kuten interaktiivisen valkotaulun tai videoneuvottelujärjestelmän. 

Omat haasteensa tuo usein se, että ratkaisu toteutetaan ensimmäistä kertaa. Uuden ratkaisun toteutus on aina laajentamista kalliimpaa, joten kyseessä on suuri ja hermoja raastava investointipäätös. Uutta hankintaa suunniteltaessa voi olla vaikea tietää, mistä edes aloittaa. Kun on ensimmäistä kertaa päättämässä uuden teknisen ratkaisun käyttöönotosta, oikean hintatason tunnistaminen ja käyttöönoton suunnittelu voi olla haaste. Toimittajaan tai kumppaniin on siis voitava luottaa. 

Keskisuuren yrityksen johtajalla ei siis tekeminen lopu kesken. Tärkeimpänä vastuualueena on lyhyen aikavälin kasvu, mutta toisaalta sijoittaminen tulevaisuuteen on tärkeää. Jos tavoitteena on kasvun ylläpitäminen ja uuden kokoluokan saavuttaminen, tekniikan on oltava etusijalla. Sopivat digitaaliset työkalut auttavat tunnistamaan, mistä vivuista vetää ja toisaalta auttavat kampeamaan yrityksen yli keskimmäisen lapsen syndrooman turhankin yleisistä ongelmista. 

Lataa keskisuurten yritysten haasteita käsittelevä raportti osoitteesta http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/fi/middle-child-syndrome.  

Lisätietoja uutisesta

Ricoh Finland Oy
Anne Hernetkoski, Marketing Manager
Puh. 045 7734 7027

Sähköposti: markkinointi@ricoh.fi
Kotisivut: www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi
Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/ricohfin
Seuraa meitä LinkedInissä: www.linkedin.com/company/ricoh-finland-oy

Ricoh on toimisto- ja tuotantotulostusratkaisuihin, asiakirjahallintaan sekä IT- ja viestintäpalveluihin erikoistunut maailmanlaajuinen teknologiayritys. Ricoh on mullistanut ihmisten työskentelytapoja jo yli 80 vuoden ajan. Ricohin tunnuslause on imagine. change. Ricoh tarjoaa palveluja ja teknologiaa, jotka auttavat niin yrityksiä kuin yksilöitäkin innovoimaan uusia tehokkaampia työtapoja, toimimaan ympäristöystävällisemmin ja kasvattamaan liiketoimintaa.

Ricoh Groupilla on toimintaa yli 200 maassa. Maaliskuussa 2016 päättyvänä tilivuonna Ricoh Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 19,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Valtaosa konsernin liikevaihdosta tulee ihmisten ja tiedon kohtaamista helpottavista tuotteista, ratkaisuista ja palveluista. Konserni tunnetaan laadukkaasta teknologiastaan, poikkeuksellisen laadukkaasta asiakaspalvelustaan ja toiminnastaan kestävän kehityksen hyväksi.

Ricoh Finland Oy
Niittytaival 13
02200 Espoo 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia