ROCLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002

Report this content

ROCLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 Trukkimarkkinoilla vallinnut epävarmuus on jatkunut yleisen taloudellisen elpymisen viipyessä Euroopassa. Rocla-konsernin liikevaihto kasvoi 3 % tammi-syyskuussa 2002 ja oli 65,7 Meur. Liikevoitto oli 2,6 Meur, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 4,1 Meur. Varastorukkien osalta liikevoiton heikkeneminen johtuu pääosin kysynnän heikkenemisestä konsernin päämarkkinoilla Euroopassa. Automaattitrukkiliiketoiminnan liiketulos oli odotetusti edellisvuoden vertailukautta heikompi mutta kolmannella neljänneksellä jo positiivinen. Konsernitulos oli kolmannella vuosineljänneksellä kesäkaudesta huolimatta kuluvan vuoden tähän asti paras. Vuositasolla liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan edellisvuoteen nähden. Epävarmuudesta huolimatta koko vuoden tuloksen uskotaan nousevan lähelle viime vuoden tulosta. KONSERNIRAKENNE Roclan perustamisesta on kulunut tänä vuonna 60 vuotta. Kuluvan vuoden aikana konsernin rakenne ja toiminta kehittyivät edelleen voimakkaasti. Kumppanuus Mitsubishi Caterpillar Forkliftin kanssa laajeni maailmanlaajuiseksi. Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc. tuli Rocla Oyj:n merkittäväksi osakkaaksi ja Rocla sai Caterpillar- vastapainotrukkien yksinedustuksen Suomessa, Tanskassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tanskan tytäryhtiön vuokrausliiketoiminta yhtiöitettiin omaan Rocla Rent A/S-yhtiöön. Automaattitrukkiliiketoiminnalle vuosi 2002 on ensimmäinen, jolloin sveitsiläisen logistiikkayhtiön Swisslogin kanssa tehdyt Rocla Robotruckin toimintaa kasvattaneet järjestelyt vaikuttavat koko tilikauden ajan. LIIKEVAIHTO Rocla-konsernin liikevaihto vuoden 2002 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä oli 65,7 Meur, missä on kasvua 3 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden. Kasvu johtui Ruotsista hankitun Rocla Robotruck AB:n liittämisestä konserniin vuoden 2001 toukokuussa. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konserniliikevaihdosta oli 75 % (1-9/2001: 73 %). Varastotrukkiliiketoiminnan osuus konserniliikevaihdosta oli 78,5 % ja automaattitrukkiliiketoiminnan 21,5 %. KANNATTAVUUS Konsernin liikevoitto vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä oli 2,6 Meur, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 4,1 Meur. Varastotrukkien osalta tuloksen heikkeneminen johtui ennen kaikkea markkinakysynnän alenemisesta Euroopassa. Roclan tavoitteena on uusia tuotteensa nopeimmin alalla. Voimakasta tuotekehityspanostusta jatkettiin suunnitelmien mukaisesti markkinoiden notkahduksesta huolimatta. Tämä näkyy mm. useiden uusien tuotteiden lanseerauksena vuonna 2003. Automaattitrukkiliiketoiminnan tulos parani edelleen kolmannella neljänneksellä ja suuntauksen odotetaan jatkuvan loppuvuonna. Kokonaisuutena Rocla-konsernin kuluvan vuoden kolmas neljännes oli liikevoitoltaan vuoden tähän asti paras. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto, ROI, oli vuoden 2003 ensimmäisellä kolmella neljänneksellä 8,0 % p.a. (1-9/2001: 15,7 %). Oman pääoman tuotto, ROE, oli 9,4 % (1-9/2001: 18,6 %). Ensimmäisen yhdeksän kuukauden tulos osaketta kohden, EPS, oli 0,34 euroa (1-9/2001: 0,59 euroa). LIIKETOIMINTA-ALUEET Varastotrukit Varastotrukkiliiketoiminnan liikevaihto oli 51,6 Meur (1-9/2001: 52,9 Meur). Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus liikevaihdosta oli 71 %. Liikevoitto oli 2,9 Meur (1-9/2001: 3,6 Meur) mikä vastaa 5,6 % liikevaihdosta. Varastotrukkien kysyntä Länsi-Euroopassa on edelleen 7-10 % edellisvuoden kysyntää alhaisempi eikä alalla odotetusta markkinoiden elpymisestä ole vielä näkynyt merkkejä. Erittäin myönteistä kehitystä on tapahtunut Roclan edustamien vastapainotrukkien myynnissä, joka on kasvanut noin neljänneksellä vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Roclalla on Caterpillar-vastapainotrukkien yksinedustus Suomessa, Tanskassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Yhteistyö Mitsubishi Caterpillar Forkliftin kanssa syvenee ja yhteisen tuotekehityksen tuloksena syntyvät uudet trukkimallit lanseerataan Amerikan markkinoille arviolta vuoden 2003 kesällä. Vuonna 2004 uskotaan päästävän jo merkittäviin toimitusmääriin. Tanskan tytäryhtiössä Rocla A/S:ssä on jatkettu toiminnan painopisteen siirtämistä asiakaspalveluun ja jälkimarkkinointiin. Yhtiön tuotanto ulkoistettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana ja liiketoiminnan rakenne on nyt saatu vastaamaan strategian mukaista tahtotilaa. Tulos on kohentunut, mutta liiketulos jäi vielä tappiolliseksi (katsauskaudella - 0,3 Meur, vertailukaudella -0,7 Meur). Trukkivuokrausta ja vaihtotrukkikauppaa harjoittavan tytäryhtiön Rocla Rent Oy:n liikevaihto kasvoi vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana yli kolmanneksen. Suomessa trukinvuokraustoiminnan osuus koko trukkikysynnästä on vasta noin viidennes. Suhteutettuna eräiden keskeisten Euroopan markkinoiden yli 50 %:n vuokrausasteeseen kasvuvara on edelleen huomattava. Roclan varastotrukkituotannon edellytykset vastata nopeisiin markkinamuutoksiin ovat hyvät. Kapasiteettia on kyetty sopeuttamaan laskevaan kysyntään ulkoistamalla ja sisäisin järjestelyin. Kapasiteetin ja kysynnän tasapainoa ylläpidetään jatkossakin tarvittavin toimenpitein. Automaattitrukit Automaattitrukkiliiketoiminnan liikevaihto oli 14,1 Meur (1-9/2001: 11,0 Meur). Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus liikevaihdosta oli 88 %. Liiketulos oli -0,3 Meur (1-9/2001: +0,5 Meur) mikä vastaa -1,9 % liikevaihdosta. Automaattitrukkien markkinakysynnässä ei kolmannella vuosineljänneksellä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Alan keskittyminen Roclan päämarkkina- alueella Euroopassa jatkuu. Markkinaläsnäolon ja asiakaspalvelun merkitys on korostunut. Rocla Robotruck on vastannut markkinakehitykseen vahvistamalla asiakaspalveluresursseja ja kasvattamalla merkittävästi ja strategiansa mukaisesti jälkimarkkinointiliiketoimintaansa. Useita organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia on tehty, mm. Ruotsin tytäryhtiön edustamaa jälkimarkkinointiosaamista on hyödynnetty siirtämällä toiminnan painopistettä yhä selvemmin asiakaspalvelun suuntaan. Tarjouskyselyjen määrä on edelleen suuri asiakkaiden etsiessä joustavia uusia ratkaisuja tuotannolliseen logistiikkaansa. Rocla Robotruckin tilauskertymä on vastannut odotuksia ja tilauskanta on edelleen hyvä. Euroopasta saatujen uusien järjestelmätilausten ohella kolmannella vuosineljänneksellä on myös tehty kauppoja Kiinaan ja Etelä-Afrikkaan. Tetra Pakin kanssa solmitun puitesopimukseen liittyvän tuotekehitystyön tuloksena aikaansaatu uusi automaattitrukkien tuotesukupolvi on suoritus- ja kilpailukyvyltään jopa ylittänyt odotuksia. Automaattitrukkiliiketoiminnan tulos parani edelleen odotusten mukaisesti kolmannella neljänneksellä. Liiketulos oli positiivinen ja loppuvuoden aikana toimitukseen tulevat, jo tilauskantaan sisältyvät projektitilaukset tukevat tämän suunnan vahvistumista. Myös jälkimarkkinointitoiminnan osuuden merkittävä kasvu tukee loppuvuoden positiivista tuloskehitystä. TASE Syyskuun 2002 lopussa konsernitaseen loppusumma oli 53,2 Meur (30.9.2001: 55,1 Meur). Taseessa oman pääoman kasvuun sisältyy vuoden alussa toteutettu Mitsubishi Caterpillar Forklift America, Inc:lle suunnattu osakeanti, joka kasvatti omaa pääomaa noin 1,6 Meur. INVESTOINNIT JA RAHOITUS Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 3,0 Meur (1-9/2001: 3,7 Meur). Tärkein investointikohde oli trukkien vuokrakaluston hankinta Tanskan yhtiössä Rocla A/S:ssa. Syyskuun päättyessä Rocla-konsernin korolliset nettovelat olivat 22,0 Meur (9/2001: 22,0 Meur), nettovelkaantumisaste 123 % (9/2001 139 %) ja omavaraisuusaste 35,1 % (9/2001: 30,5 %). KEHITYSTOIMINTA Roclan varastotrukkiliiketoiminnan tuotekehitystyö on jatkunut vahvana ja määrätietoisena markkinoiden notkahduksesta huolimatta. Vuoden 2003 aikana lanseerataan useita uusia tuotteita Euroopan markkinoille ja yhteistyössä Mitsubishi Caterpillar Forkliftin kanssa myös Amerikan markkinoille. Jakelukanavien kehittämisen osalta painopiste on Itämeren alueen toimintojen kehittämisessä. Automaattitrukkiliiketoiminnassa kysyntä on kohdistunut vahvana erityisesti olemassa olevien automaattitrukkijärjestelmien modernisointiin. Rocla Robotruck on kehittänyt osaamistaan ja iskukykyään tällä alueella. Myös uusi, Tetra Pakin toimituksen yhteydessä kehitetty tuotesukupolvi on aiempaa ergonomisempi, helpompi asentaa, modulaarisempi ja muotoilultaan uudistunut. Rocla osallistuu kehitteillä olevaan nosto- ja siirtoalan osaamiskeskushankkeeseen veturiyrityksenä yhdessä Kone Oyj:n, KCI Konecranes Oyj:n ja Partek Oyj:n kanssa. Tämä hanke on luonteeltaan pitkäjänteinen ja tähtää suomalaisen nosto- ja siirtoalan avainosaamisen kehittämiseen. HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 477 henkilöä (1- 9/2001: 437). Syyskuun 2002 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 453 henkilöä (9/2001: 452), joista 113 (9/2001: 127) Suomen ulkopuolella. OSAKKEET JA OPTIOT Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Helsingin Pörssissä vaihdettiin 456 408 Rocla Oyj:n osaketta eli 11,7 % keskimääräisestä osakkeiden määrästä. Pörssin ulkopuolella vaihto oli hyvin suurta vuoden alussa tapahtuneista omistusjärjestelyistä johtuen. Ylin noteeraus oli 7,85 euroa ja alin 6,60 euroa. Keskikurssi oli 7,04 euroa ja jakson päätöskurssi 6,89 euroa. Toukokuussa Helsingin Pörssin päälistalle otetuilla Rocla Oyj:n vuoden 1998 optiotodistuksilla ei jakson aikana käyty kauppaa. Optiot ovat voimassa vuoden 2007 huhtikuuhun ja ne antavat kukin oikeuden merkitä yhden Rocla Oyj:n osakkeen hintaan 8.40 euroa vähennettynä ennen merkintää maksettavilla osingoilla. OMISTUSSUHTEET Kolmannella vuosineljänneksellä 2002 Rocla Oyj ilmoitti saaneensa tiedon siitä, että Erkki Etolan hallinnoimien yhtiöiden, Etra-Invest Oy Ab ja Tiiviste-Group Oy, osuus Rocla Oyj:n osakepääomasta oli ylittänyt kymmenen prosenttia kaupalla joka tehtiin 20.8.2002. Rocla Oyj:n suurimmat osakkeenomistajat 08.10.2002 ilmenevät alla olevasta taulukosta: Järvenpäässä 22.10.2002 ROCLA OYJ Hallitus Kari Blomberg toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Kari Blomberg, puh. 09-271 47303 Talousjohtaja Hilkka Webb, puh. 09-271 47316 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00090/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00090/wkr0002.pdf The Full Report