RopoHold Oyj, tilinpäätös 2018 ja liiketoimintakatsaus 1.10.–31.12.2018

Konsernin liikevaihto on kehittynyt suunnitellun strategian mukaisesti. Tilikaudella 2018 konsernin liikevaihto kasvoi 46 miljoonaan euroon (kasvu 23 %) ja oikaistu käyttökate 11,9 miljoonaan euroon. Raportoitu käyttökate kasvoi 53 %. Loka-joulukuussa liikevaihdon kasvu oli 16 % ja oikaistu käyttökate 22 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Loka-joulukuu 2018 lyhyesti

Konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden neljännen kvartaalin aikana odotetusti. Liikevaihto loka-joulukuussa kasvoi 16 % ja kertaluonteisista kuluista oikaistu käyttökate 22 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Neljännen kvartaalin liikevaihdon ja käyttökatteen kasvuun vaikutti erityisesti useille operointiasiakkuuksille alkuvuoden aikana toteutettujen laskun elinkaaripalvelujen käyttöönottoprojektien valmistuminen vuoden toisen kvartaalin aikana. Myös neljännellä kvartaalilla loppuunsaatettiin useampia laskun elinkaaripalvelujen käyttöönottoprojekteja, joista julkisia referenssejä ovat mm. ympäristöhuollon tukipalveluja tarjoava Lassila & Tikanoja sekä terveyspalvelukonserni Mehiläinen. Yhtiö odottaa, että vuoden 2018 aikana solmitut elinkaaripalvelusopimukset vaikuttavat positiivisesti vuoden 2019 käyttökatteeseen ja käyttökatteen odotetaan kasvavan vuoden 2018 tasosta.

- Raportoitu liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (9,8). Kasvua oli 16 %.
- Raportoitu käyttökate 2,4 miljoonaa euroa (2,3). Kasvua oli 2 %.
- Raportoitu liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,2). Kasvua oli 3 %.
- Raportoitu nettotulos 0,2 miljoonaa euroa (0,4). Kasvua oli -55 %.
- Omavaraisuusaste oli 4 prosenttia (17 %).

Raportoitua käyttökatetta rasitti 0,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät pääasiassa yhtiön strategiseen selvitystyöhön liittyviin asiantuntijakuluihin.

Huomioitavaa: Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa lisäksi kvartaalittaiset liiketoimintakatsaukset joulukuussa 2017 liikkellelaskemansa joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vuosi 2018 lyhyesti

Liikevaihto

Tilikaudella 2018 liikevaihto kasvoi 46 miljoonaan euroon, kasvun ollessa 23 prosenttia. Liikevaihdon kasvua ajoi erityisesti konsernin suuremmille informaatiologistiikka-asiakkaille tarjottujen palvelujen laajentaminen laskun elinkaaripalveluihin sekä laskun elinkaaripalvelujen onnistunut myynti uusille asiakkaille.

Konsernin asiakaskunnan toimialajakaumassa liikevaihdoltaan suurin yksittäinen toimiala on perinteisesti ollut energiasektori, minkä lisäksi konsernilla on vahva asiakaskunta myös terveydenhoidossa ja yhdyskuntapalveluissa, jossa kasvua on saatu erityisesti vuoden 2018 onnistuneen uusmyynnin ansiosta.

Kannattavuus

Maksuvalvontapalveluiden liikevaihto kasvoi 32 prosenttia ja rahoitusliiketoiminnan 35 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Konsernin kertaeristä oikaistu käyttökate kasvoi 11,9 miljoonaan euroon (käyttökateprosentti oli 25), kun edellisvuonna käyttökate oli 7,4 miljoonaa euroa (20 prosenttia). Konsernin raportoima käyttökate oli 11,3 miljoonaa euroa.

Käyttökatteen nousua selittää laskun elinkaaripalveluiden osuuden kasvu konsernin liikevaihdossa ja pelkän informaatiologistiikkapalvelun osuuden pieneneminen.

Liiketoiminnan kulut

Konsernin työntekijämäärä kasvoi vuoden 2017 lopun 133 työntekijästä vuoden 2018 lopun 177 työntekijään. Vuoden aikana konserni avasi onnistuneesti uuden asiakaspalvelukeskuksen Kuopioon ja onnistui hyvin rekrytoinneissaan Henkilöstökulut kasvoivat 8,6 miljoonaan euroon (28 prosenttia edellisvuodesta).

Investoinnit

Konsernin taseeseen aktivoidut investoinnit tilikaudella olivat 0,3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit liittyivät analytiikkatyökalujen kehityksen konsultointikuluihin sekä Kuopion toimitilojen kalustehankintoihin.

Yhtiön liikevoittoa rasittaa edellisvuosien yrityshankinnoissa omaisuuserille kohdistettujen hankintahintojen poistot. Poistot vuonna 2018 olivat 4,4 miljoonaa euroa (vuonna 2017 4,1 miljoonaa euroa).

Kassavirta

Konsernin operatiivisen liiketoiminnan kassavirta pysyi vahvana vuonna 2018. Liiketoiminnan rahavirta ilman korkojen- ja verojen maksuja oli 11,8 miljoonaa euroa.

Rahoitusasemaa ja omavaraisuusastetta heikensi kesäkuussa 2018 omistajille tehty emoyhtiön 12 miljoonan euron pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön maksamat korkokulut liittyvät pääasiassa yhtiön joulukuussa 2017 liikkeelle laskemaan 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaan.

Tulevat näkymät

Rahoituspalvelut

Konsernin asiakaskunnassa on kasvavaa kysyntää erilaisille rahoituspalveluille. Vuonna 2019 konserni julkaisee uudenlaisia rahoituspalveluita asiakaskunnalle vastatakseen kasvaneeseen kysyntään.

Kansainvälistyminen

Laskun elinkaaripalveluille on identifioitu merkittävää kysyntää myös muissa pohjoismaissa. Vastatakseen asiakastarpeeseen, konserni on käynnistänyt syksyllä 2018 strategisen selvitystyön kansainvälistymisvaihtoehtojen kartoittamiseksi.

Tilinpäätös, puolivuosi- ja liiketoimintakatsaukset ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa www.ropocapital.fi/fi/yritys/sijoittajat/taloudelliset-julkaisut/.


Lisätietoja antavat:

Toni Rönkkö, Talousjohtaja, Ropo Capital
044 569 8168, toni.ronkko@ropocapital.fi

Artti Aurasmaa, Toimitusjohtaja, Ropo Capital
artti.aurasmaa@ropocapital.fi

Ropo Capital on johtava kotimainen laskun elinkaari- ja rahoituspalveluiden tarjoaja Suomessa. Kilpailemme markkinoilla teknologisena edelläkävijänä – toimintamallimme pohjautuu digitalisaation etuihin ja vahvaan automaatioon. Työllistämme n. 170 talouden ammattilaista ja kuukausittain yli 8 000 suomalaisyritystä luottaa palveluihimme. Joka 6. lasku Suomessa lähetetään meidän kauttamme. Vuoteen 2020 mennessä haluamme olla oman alamme markkinajohtaja Suomessa.RopoHold Oyj on Ropo Capital -konsernin emoyhtiö.

www.ropocapital.fi/sijoittajat