Säästöpankkiryhmä jatkaa väkevää suoritustaan – alkuvuosi erittäin onnistunut

TIEDOTE 14.8.2017, julkaisuvapaa klo 9.00

Säästöpankkiryhmän alkuvuosi oli liiketoiminnallisesti erittäin onnistunut. Säästöpankkiryhmä vahvisti asemiaan Suomen pankkimarkkinoitten kärkikaartissa määrätietoisella asiakaskeskeisellä työllään. Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja oli 40,5 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat 8,5 %.

Positiiviset asiakastyytyväisyystulokset vahvistavat, että kovassa muutosvauhdissa Säästöpankkiryhmä on onnistunut muuttumaan asiakkaidensa toiveiden mukaisesti. Asiakkaat arvostavat saamaansa henkilökohtaista palvelua ja heidän tyytyväisyytensä Säästöpankkien toimintaan on erinomaisella tasolla. Tammi-kesäkuussa asiakkaiden antama nettosuositteluindeksi NPS oli 76,7, kun edellisvuoden tulos oli 73,4.

”Säästöpankkiryhmän liiketoiminta eteni ja kasvoi odotetusti, vahvasti ja oikean suuntaisesti. Onnistumisia koettiin kaikilla liiketoiminnan alueilla niin kasvun, tuloksenteon kuin Ryhmän kehittämispanostustenkin suhteen”, kertoo Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Pasi Kämäri.

Lainat ja saamiset asiakkailta olivat 7,4 miljardia euroa ja kasvua oli vuodenvaihteesta 6,7 prosenttia.

Säästöpankkiryhmän hallinnoimat rahastopääomat olivat 2,1 miljardia euroa, mikä oli 31,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan hallinnoitujen varojen määrä 2,9 miljardia euroa, jossa kasvua 32 %. Rahastojen osuudenomistajien 173 357 osuudenomistajamäärä kasvoi 15,5 prosenttia

Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt kasvoivat 10,4 % 710,0 miljoonaan euroon. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 15,4 prosenttia 596,0 miljoonaan euroon.

Säästöpankkiryhmän tuotot, yhteensä 136,2 miljoonaa euroa, kasvoivat peräti 8,5 prosenttia. Onnistuneen liiketoiminnan kasvun myötä kasvua oli korkokatteessa, palkkionetossa sekä sijoitustoiminnan nettotuotoissa. Tuottojen kasvun lujuutta kuvaa, että vertailukaudella liiketoiminnan muissa tuotoissa oli mukana 8,5 miljoonan euron kertaluontoinen tuotto Visa Europen kauppaan liittyen.

Tuottojen vahvan kasvun ansiota Säästöpankkiryhmä on panostanut toimintansa kehittämiseen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Erityisesti sähköisten palvelujen kehitykseen on panostettu nykyinen palveluverkosto säilyttäen.

Säästöpankkiryhmä on jatkanut onnistuneesti jälleenrahoituskanavien monipuolistamista. Sp-Kiinnitysluottopankin ensimmäinen toimintavuosi eteni vahvasti ja luottokanta saavutti kesäkuun alkupuolella 1 miljardin euron rajan. Vuoden 2017 loppupuoliskolla Sp-Kiinnitysluottopankin tarkoituksena on laskea liikkeeseen historiansa toinen euromääräinen asuntolainavakuudellinen joukkovelkakirjalaina.

Säästöpankkiryhmän vakavaraisuus jatkoi vahvana. Säästöpankkiryhmän omat varat olivat 969,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 3,5 %. Pääomarakenne on vahva ja koostui suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde oli 19,3% (19,5 %) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 18,3 % (18,5 %).

Finanssivalvonta asetti joulukuussa 2016 Säästöpankkien yhteenliittymälle luottolaitoslain mukaisen harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen osana valvojan arvioon (SREP) liittyvää prosessia. Harkinnanvarainen lisäpääomaavaatimus on suuruudeltaan 0,5 prosenttia ja tulee täyttää ydinpääomalla (CET1). Harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus tuli voimaan 30.6.2017. Säästöpankkiryhmän pääomavaateet lasketaan standardi- ja perusmenetelmin, mikä korostaa Säästöpankkiryhmän vakavaraisuuden vahvuutta.

Tammi-kesäkuu

Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja oli 40,5 miljoonaa euroa (40,2 milj. euroa), jossa oli kasvua vertailukauteen 0,7 prosenttia.

Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 136,2 miljoonaa euroa (125,5 milj. euroa). Kasvua oli korkokatteessa, palkkionetossa sekä sijoitustoiminnan nettotuotoissa. Vertailukaudella liiketoiminnan muissa tuotoissa oli mukana 8,5 miljoonan euron kertaluontoinen tuotto Visa Europen kauppaan liittyen.

Matalasta korkotasosta huolimatta korkokate kasvoi 6,8 prosenttia ollen 69,1 miljoonaa euroa (64,7 milj. euroa). Korkokatteen nousua selittää jälleenrahoituksen hankintakustannusten lasku, talletuskorkojen sopeutus vuoden 2016 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla sekä edelleen kasvanut luotonanto. Korkoriskien hallinnassa käytettävien johdannaisten osuus korkokatteesta oli 10,7 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa).

Palkkiotuotot ja -kulut, netto kasvoi 10,4 prosenttia 39,0 miljoonaan euroon (35,4 milj. euroa). Erityisesti rahastoista, luotonannosta sekä maksuliikenteestä saadut palkkiot kasvoivat.

Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 19,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) eli yli kaksinkertaiset vertailukauteen nähden. Sijoitustoiminnan nettotuotot muodostuvat pitkälti myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoituneista voitoista.

Henkivakuutustoiminnan nettotuotot olivat 6,4 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Vakuutusmaksutulo kasvoi vertailukaudesta 3,4 prosenttia.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa). Vertailukaudella liiketoiminnan muissa tuotoissa oli mukana 8,5 miljoonan euron kertaluontoinen tuotto Visa Europen kauppaan liittyen.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 8,9 prosenttia 89,6 miljoonaan euroon (82,3 milj. euroa). Henkilöstökulut kasvoivat 3,9 prosenttia 39,3 miljoonaan euroon (37,8 milj. euroa). Henkilöstön määrä 30.6.2017 oli 1 399 (1 349). Muut hallintokulut kasvoivat 16,1 prosenttia ollen 35,0 miljoonaa euroa (30,2 milj. euroa). Erityisesti IT-kulut sekä kehitysmenot kasvoivat vertailukaudesta. Muut liiketoiminnan kulut, 9,3 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa), kasvoivat 2,0 prosenttia.

Ryhmän kulu-tuottosuhde oli 61,4 prosenttia ja pysyi vertailukauden tasolla (61,4 %).

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat katsauskaudella 6,0 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa).

Ryhmän arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 7,2 miljoonaa euroa eli lähes kaksinkertaiset vertailukauteen nähden. Kasvu selittyy saamisryhmäkohtaisten arvonalentumisten laskennassa käytetyn mallin parametrien päivityksellä, joissa on huomioitu Ryhmän loppuvuodesta 2016 alkaen käyttöönottamat uudet henkilöasiakkaiden luottoluokitusmallit. Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista vuositasoisiksi muutettuna olivat 0,20 prosenttia luottokannasta (0,11 %).

Loppuvuoden näkymät

Vuoden 2017 alkupuoliskolla globaalin talouden ja Euroopan kasvunäkymät paranivat merkittävästi. Kasvunäkymien parantuminen oli hyvin laaja-alaista. Eurooppa ja kehittyvät taloudet ovat kiihdyttäneet kasvuaan ja ottaneet kiinni Yhdysvaltoja. Samoin Suomen taloustilanteessa on nähty selkeä käänne parempaan.

Loppuvuoden osalta niin globaali kuin Euroopan talouskehitys tulee jatkumaan suotuisana. Näin myös Suomen talouden näkymät tulevat parantumaan loppuvuoden aikana ja talouskasvu vuoden 2017 osalta nousee lähelle 3 prosentin tasoa.

Pankkisektoriin keskeisesti vaikuttava markkinakorkotaso on säilynyt matalana eikä merkittäviä muutoksia ole odotettavissa lähiaikoina. Lisäksi korkokatetta ja pankkitoimintaa rasittaa yhä monimutkaistuva sääntely, jonka kustannukset ovat ylittäneet merkittävästi sääntelystä saatavat hyödyt, likviditeetin sääntelyvaateet (LCR maksuvalmiusvaade) ja Euroopan Keskuspankin negatiivisen talletuskoron.

”Uskomme kuitenkin, että matala korkotaso ei vaaranna Säästöpankkiryhmän tuloksentekoa tai vakavaraisuutta. Säästöpankkiryhmä on vakavarainen ja ryhmän riskiasema on maltillinen,” sanoo Kämäri.

Säästöpankkiryhmän tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan saman tasoiseksi kuin vuonna 2016. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä.

Oy Samlink Ab on solminut EVRY A/S kanssa maaliskuussa 2017 aiesopimuksen ja käy yksinoikeudella neuvotteluja koko osakekannan kaupasta. Neuvottelujen kohteena on myös Oy Samlink Ab:n noin 50 asiakaspankin valinta uudesta peruspankkijärjestelmästä, jonka toimittaja EVRY A/S olisi. Lopullinen sopimus arvioidaan solmittavan tämän vuoden loppuun mennessä, mikä vaatii kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Säästöpankkiryhmän tulosarviossa ei ole huomioitu EVRYn kanssa käytävien neuvotteluiden mahdollista tulosvaikutusta, koska osakekaupan taloudellista vaikutusta ei voida arvioida neuvotteluprosessin ollessa kesken.

Vuonna 2017 Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan painopisteenä on edelleen lähellä asiakasta tapahtuva asiakaslähtöinen toiminta ja toimialaa merkittävästi parempi palvelu. Ryhmän pyrkimyksenä on saada aiempaa enemmän asiakkaita, jotka keskittävät pankkiasiointinsa Säästöpankkiin.

”Säästöpankkiryhmä panostaa jatkossakin pankkitoimialan parhaaseen asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen. Tunnistamme asiakkaittemme tarpeet ja palveluiden käyttämisen muutokset. Tiedämme, mitä se vaatii meiltä niin henkilöstön osaamisen kuin erilaisten digitaalisten palveluitten kehittämisen suhteen”, Kämäri lupaa.

Lisätietoja antaa:

Säästöpankkiryhmä
Toimitusjohtaja, Pasi Kämäri
pasi.kamari@saastopankki.fi
+358 500 688 222

www.saastopankki.fi/saastopankkiryhma

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit