​Vakavarainen Säästöpankkiryhmä kasvaa hallitusti ja rekrytoi

Säästöpankkiryhmän vuosi 2016 on alkanut tuloksellisesti onnistuneesti. Tulos ennen veroja oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 40,2 miljoonaa euroa ja 25,8 prosenttia liikevaihdosta. Säästöpankkiryhmän tase oli 30.6.2016 9,7 miljardia euroa (9,2 mrd. euroa), jossa kasvua oli 5,8 prosenttia.

Katsauskauden tulos

Säästöpankkiryhmän vuoden 2016 alkupuoliskon tulos ennen veroja oli 40,2 miljoonaa euroa ja 25,8 prosenttia liikevaihdosta (49,0 milj. euroa, 29,8 %), mikä merkiksi vertailukauteen (1.1.–30.6.2015) nähden 18,0 prosentin laskua.

Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 125,5 miljoonaa euroa (131,9 milj. euroa). Kasvua oli erityisesti korkokatteessa ja palkkionetossa. Korkokate kasvoi 3,5 prosenttia ollen 64,7 miljoonaa euroa (62,6 milj. euroa).

Palkkiotuottojen ja kulujen netto kasvoi 5,1 prosenttia 35,4 miljoonaan euroon (33,6 milj. euroa). Sijoitustoiminnan nettotuotot alenivat 46,2 prosenttia vertailukauteen verrattuna 9,8 miljoonaan euroon (18,3 milj. euroa), mikä johtui ennen kaikkea markkinaturbulenssista sekä yleisestä sijoitusympäristön ja talouden epävarmuudesta. Henkivakuutuksen nettotuotot alenivat 70,5 prosenttia vertailukauteen verrattuna 5,1 miljoonaan euroon (17,4 milj. euroa). Vertailukauden nettotuotot olivat poikkeuksellisen korkeat.

Säästöpankkiryhmän lainat ja saamiset asiakkailta kasvoivat vuoden 2015 lopusta 3,3 prosenttia 6,5 miljardiin euroon (6,3 mrd. euroa).

Säästöpankkiryhmän hallinnoimat rahastopääomat kasvoivat tarkastelukaudella 4,3 prosenttia, eli yhteensä 1 634 miljoonaan euroon (1 567 milj. euroa). Niihin tehdyt nettomerkinnät olivat yhteensä 73,8 miljoonaa euroa. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi alkuvuonna 5,2 prosenttia yhteensä 150 084 osuudenomistajaan. Ryhmä hallinnoi 30.6.2016 yhteensä 19 sijoitusrahastoa, joista yksi tuli markkinoille katsauskauden aikana: pääosin eurooppalaisille kiinteistö- ja asuntomarkkinoille varansa sijoittava Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa.

Henkivakuutustoiminnan maksutulo oli 80,7 miljoonaa euroa (93,4 milj. euroa), mikä jäi vuoden takaisesta 13,6 prosenttia. Henkivakuutustoiminnan varat kasvoivat 9,3 prosenttia 636,1 miljoonaan euroon (581,9 milj. euroa). Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 13,3 prosenttia 450,1 miljoonaan euroon (397,1 milj. euroa). Siirtyminen vuoden alussa voimaan tulleen uuden (Solvenssi II) sääntelyn piiriin toteutui suunnitelmien mukaisesti.

Säästöpankkiryhmän henkilöstön määrä kasvoi 9,7 prosenttia. Katsauskauden lopulla Säästöpankkiryhmässä työskenteli yhteensä 1 349 säästöpankkilaista (1 230).

Säästöpankkiryhmän tase oli 30.6.2016 9,7 miljardia euroa (9,2 mrd. euroa), jossa kasvua oli 5,8 prosenttia. Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne on vahva ja koostuu suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Omat varat yhteensä kasvoivat 4,9 prosenttia tarkastelukauden lopussa 916,8 miljoonaan euroon (874,3 milj. euroa), josta ydinpääoman osuus oli 859,0 miljoonaa euroa (824,5 milj. euroa). Ydinpääoman 4,2 prosentin kasvu johtui katsauskauden voitosta.

Loppuvuoden 2016 näkymät

Markkinakorkojen matala taso haastaa tuloksentekoa tänä vuonna, mutta ei kuitenkaan vaaranna Säästöpankkiryhmän tuloksentekoa tai vakavaraisuutta. Säästöpankkiryhmä on vakavarainen ja sen riskiasema on maltillinen.

Liiketoiminnan painopisteenä pysyy Säästöpankkiryhmän kilpailukyvyn parantaminen ja asiakaskeskeisen strategian toteuttaminen. Ryhmän pyrkimyksenä on saada aiempaa enemmän asiakkaita, jotka keskittävät pankkiasiointinsa Säästöpankkiin.

Säästöpankkiryhmän tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2015. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Odotuksiin sisältyy taloudellisista olosuhteista johtuvaa epävarmuutta, jolla on vaikutusta arvioituun lopputulokseen; erityisesti lainojen arvonalentumisten ja sijoitustoiminnasta saatavien tuottojen osalta.

Ryhmä kasvaa vahvasti ja rekrytoi uutta osaamista

Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri korostaa, että Säästöpankkiryhmän alkuvuosi oli liiketoiminnallisesti onnistunut, vaikka vertailukauden tuloksesta jäätiinkin.

- Kaikki Säästöpankkiryhmän osat tekivät hyvää työtä Säästöpankkien kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Liiketoiminta etenee ja kasvaa odotetusti, vahvasti ja oikean suuntaisesti. Kasvustrategiassa tuloksen kautta pidetään myös huolta vakavaraisuudesta. Samalla riskit pidetään maltillisina ja hyvin hallinnassa.

Säästöpankkiryhmä rekrytoi alkuvuonna vauhdikkaasti. Vertailukauteen nähden lähes kymmenyksen lisäys henkilöstön määrässä kertoo Kämärin mukaan paitsi tulevaisuudenuskosta, myös siitä, että palvelutaso halutaan pitää korkeana ja toimintaedellytyksiä vahvistaa, jotta pankkiryhmä pystyisi vastaamaan myös tuleviin haasteisiin ja muutoksiin finanssialalla.

Hän iloitsee positiivisten asiakastyytyväisyystulosten vahvistavan sen, että kovassa muutosvauhdissa Säästöpankkiryhmä on onnistunut muuttumaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

- Asiakkaat arvostavat saamaansa palvelua. Heidän tyytyväisyytensä Säästöpankkien toimintaan on mitatusti erinomaisella tasolla.

Kämärin mukaan digitaaliset välineet ja digitaalinen pankkitoiminta ovat avainasemassa siinä, että asiakkailla on jatkossa mahdollisuus käyttää kaikkia palveluita ajasta ja paikasta riippumatta.

- Säästöpankkiryhmä on siellä missä asiakaskin – ei kuitenkaan kasvottomana toimijana, vaan vahvaan Säästöpankkikokemukseen ja paikallisuuteen nojaavana turvallisena ja ihmisläheisenä pankkina, joka tuo oman palvelukonseptinsa kotisohville. Katseemme pysyy aina asiakkaassa ja perustehtävämme toteuttamisessa: edistämme säästäväisyyttä ja asiakkaidemme taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta tarjoamalla hänen tarpeisiin perustuvia ratkaisuja.

Lisätietoja:

Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri

pasi.kamari@saastopankki.fi, +358 500 688222

www.saastopankki.fi/saastopankkiryhma