Sammon liikevoitto 542 miljoonaa euroa

Sammon liikevoitto 542 miljoonaa euroa Sampo-konsernin osakekohtainen substanssi pysyi korkeana 5,26 eurossa (5,67). Vuoden 2002 aikana jaettu osinko (0,75 euroa) huomioon ottaen Sammon osakekohtainen substanssi kasvoi 0,34 euroa vaikeasta pääomamarkkinatilanteesta huolimatta. Sammon liikevoitto oli 542 miljoonaa euroa (1 104) vuonna 2002. Vuoden 2001 vertailuluvut sisältävät runsaat 750 miljoonaa euroa myyntivoittoja Nokia-osakkeista. Vuoden 2002 tulosta nosti If- järjestelystä ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjattu 261 miljoonan euron voitto. Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (1,50). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,35 euroa osaketta kohden (0,75). Pankkitoiminnan kannattavuus säilyi katsausvuonna melko hyvänä, vaikka liikevoitto aleni 252 miljoonaan euroon (296). Henkivakuutustoiminnan liikevoitto katsausvuodelta oli 86 miljoonaa euroa (79) ja vakavaraisuuspääoma 12,9 % omalla vastuulla olevasta vastuuvelasta (14,7). Omistusyhteisön liikevoitoksi muodostui 277 miljoonaa euroa (372). Osuus osakkuusyhtiö Ifin tuloksesta heikensi konsernin tulosta 69 miljoonaa euroa. Vuonna 2002 Sampo vahvisti markkinaosuuttaan painopistealueilla. Rahastoliiketoiminnassa Sampo kohosi markkinajohtajaksi saavuttaen 24,5 %:n (18,4) markkinaosuuden katsausvuoden lopussa. Henki-Sammon markkinaosuus sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa kasvoi 25,3 %:iin (14,5) ja henkilöasiakassegmentissä 15,2 %:iin (14,1). Konsernijohtaja Björn Wahlroos: " Sampo suoriutui kohtuullisen hyvin vuodesta 2002, vaikka markkinaolosuhteet olivat erittäin huonot. Menestyimme yksityisasiakaspuolella erinomaisesti valitsemillamme painopistealueilla eli rahasto- ja eläke- ja henkivakuutusliiketoiminnoissa. Yritysasiakaspuolella toteutimme haluamamme linjaukset. Kulusäästöohjelmamme onnistui hyvin. Säästöjä kertyi selvästi yli 40 miljoonan euron tavoitteemme. Lisäksi säästöt näkyivät nopeammin kuin ennakkoon olimme odottaneet." Vuonna 2003 konserni jatkaa valitun strategisen linjauksen toteuttamista. Painopiste on asetettu uusien asiakkuuksien hankintaan ja tarjonnan laajentamiseen vanhoille asiakkaille. Sampo-konsernin tulosta viime vuosina leimanneita huomattavia poikkeuseriä ei ole vuonna 2003 näköpiirissä. Tuloksen arvioidaan kuitenkin muodostuvan hyväksi, vaikka pääomamarkkinoiden epävakaisuus vaikeuttaa osaltaan Sampo-konsernin liiketoimintojen kehityksen arviointia vuonna 2003. Konsernijohtaja Björn Wahlroos: " Vuosi 2003 tulee olemaan edelleen haasteellinen, vaikka odotan syvimmän taantuman olevan jo takana. Alhainen korkotaso tulee rasittamaan pankkitoiminnan tulosta edelleen. Eläke- ja henkivakuutus- sekä rahastoliiketoiminnoissa odotamme myynnin kasvun jatkuvan, sillä suomalaisten säästämisaktiivisuus kasvaa koko ajan. Osakkuusyhtiö If jatkaa hyvin edennyttä tehostamistaan ja yltää voitolliseen tulokseen." KONSERNIN AVAINLUVUT Milj. euroa 2002 2001 Muutos -% TULOS Liikevoitto *) 542 1 104 -50,9 Pankkitoiminta 252 296 -14,9 Henkivakuutus 86 79 8,9 Omistusyhteisö 277 372 -25,5 Voitto ennen satunnaisia eriä 534 1 075 -50,3 Konsernin voitto tilikaudelta 387 833 -53,5 VOLYYMI Rahastopääomat 3 858 2 675 44,2 Muut om. hoidon varat (pl. konserni) 7 702 7 469 3,1 Henkivakuutussäästöt 4 733 4 452 6,3 Talletuskanta 9 230 9 062 1,9 Luottokanta 12 490 13 597 -8,1 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa 0,63 1,50 -58,0 Substanssi/osake, euroa **) 5,26 5,67 -7,2 Osinko/osake, euroa ***) 0,35 0,75 -53,3 * )Toimialojen välisiä sisäisiä osinkoja ja myyntivoittoja ei ole eliminoitu luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan eikä vakuutustoiminnan tulosanalyysissä, - erittelyissä tai tunnusluvuissa. Konsernin liikevoitosta em. erät on eliminoitu. Lisäksi liikevoittoon on lisätty/vähennetty yhdellä rivillä yhdisteltävän If-konsernin omistusosuutta vastaava voitto/tappio. Tästä syystä konsernin liikevoitto ei ole yhtä kuin liiketoiminta-alueiden liikevoittojen summa. **) Täydellä verovelalla vähennettynä. ***) Ehdotettu osinko vuodelta 2002. Tiedotteen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Sampo Oyj:n tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan sekä Sampo Pankki Oyj:n, Sampo Luotto Oyj:n ja Suomen Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätöstiedotteet ovat nähtävillä Internetissä osoitteessa www.sampo.fi/sijoittajasuhteet Sampo Oyj julkaisee vuosikertomuksen vuodelta 2002 viikolla 13. Sammon osavuosikatsaus ensimmäiseltä vuosineljännekseltä julkaistaan 8.5.2003. Lisätietoja: viestintäjohtaja Hannu Vuola, puh. 010 514 0040, 050 424 0040 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00140/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Sampo on Suomen ensimmäinen täyden palvelun finanssikonserni. Keskeisimmässä asemassa ovat sijoittajan ja säästäjän palvelut. Tarjoamme asiakkaillemme myös perinteisiä pankki-, vakuutus- ja investointipankkitoiminnan alaan liittyviä palveluja.