SENTERAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2004

- Liikevaihto vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä oli 6,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003). Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 0,9 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003). - Liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa tilikaudella 2003, 15 kk ja 21,3 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2003). Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 1,9 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa tilikaudella 2003, 15 kk ja -1,0 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2003). - Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,04 euroa osakkeelta. - Viimeisen neljänneksen tulos oli selvästi ennakoitua parempi. Yhtiö uskoo, että positiivinen tuloskehitys jatkuu vuoden 2005 aikana. Vertailulukuina on käytetty tilikautta 2003, jonka pituus oli 15 kk (1.10.2002-31.12.2003), ja kalenterivuotta 2003. Sysforte Yhtiöiden luvut on sisällytetty laskelmiin 1.2.2004 alkaen. Liikevaihto Sentera-konsernin liikevaihto tilikaudella 2004 oli 22,5 miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa tilikaudella 2003 ja 21,3 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2003). Liikevaihto kasvoi 5,6 % verrattuna kalenterivuoteen 2003. Vertailuluvuissa on mukana 1,5 miljoonaa euroa liikevaihtoa ulkomaan liiketoiminnoista. Konsernin liikevaihto tuli kokonaisuudessaan kotimaan liiketoiminnoista, jotka kasvoivat 9,3 % kalenterivuoteen 2003 verrattuna. Kannattavuus Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 1,9 miljoonaa euroa, 8,4 % (-0,8 miljoonaa euroa tilikaudella 2003 ja -1,0 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2003). Konsernin liiketulos tilikaudella 2004 oli 1,5 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003 ja -1,5 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2003). Tulos syntyi kokonaisuudessaan Suomen liiketoiminnasta. Vertailuluvuissa on mukana ulkomaan toimintojen liiketappio 1,1 miljoonaa euroa tilikaudella 2003. Konsernin tulos ennen veroja tilikaudella 2004 oli 1,6 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003 ja -1,5 miljoonaa euroa kalenterivuonna 2003). Tulos per osake oli 0,09 euroa (-0,01 tilikaudella 2003). Kannattavuus mahdollistaa yhtiön strategianmukaisen kasvun sekä orgaanisesti että yritysostoin. Kannattavuutta paransivat kohonnut käyttöaste ja yhdistymisistä saadut synergiahyödyt. Poistot tilikaudella 2003 sisältää Keski-Euroopan tytäryhtiöiden liikearvojen alaskirjaukset. Liiketoiminnan kulujen pienentyminen tilikaudella 2004 johtuu muun muassa toimitiloihin liittyvien kulujen pienentymisestä. Tilikaudella 2003 liiketoiminnan kuluihin sisältyi muun muassa yritysjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kuluja. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja kannattavuus Vuoden 2004 viimeisen neljänneksen tulos oli ennakoitua parempi. Liikevaihto viimeisellä neljänneksellä oli 6,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003). Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 0,9 miljoonaa euroa, 14,1 % (0,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003). Konsernin liiketulos viimeisellä neljänneksellä oli 0,8 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2003). Tuloksessa on otettu huomioon yritysjärjestelyihin liittyviä kuluja 0,1 miljoonaa euroa ja Microext Oy:n liiketoiminnan myynnistä syntynyt tuotto. Näiden kertaluonteisten erien nettoyhteisvaikutus on noin 0,2 miljoonaa euroa. Kannattavuutta paransivat kohonnut käyttöaste sekä yhdistymisistä johtuvien, muun muassa toimipaikkoihin liittyvien kulujen karsiminen. Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan kassavirta tilikaudella 2004 oli yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa tilikaudella 2003). Investoinnit tilikaudella 2004 olivat yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (4 000 euroa tilikaudella 2003). Rahavarojen muutos tilikaudella 2004 oli yhteensä -7 000 euroa (-74 000 euroa tilikaudella 2003). Konsernin rahoitusasema on säilynyt hyvänä tilikauden aikana. Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 15,3 miljoonaa euroa (12,8 miljoonaa euroa tilikauden 2003 lopussa). Omavaraisuusaste oli 70,9 % (71,8 %, 2003) ja Gearing oli -55,9 % (-64,5 %, tilikauden 2003 lopussa). Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit konsernissa olivat tilikauden päättyessä 6,5 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa tilikauden 2003 lopussa). Rahoitusasema luo Senteralle hyvät edellytykset ottaa aktiivisesti osaa toimialan konsolidoitumiskehitykseen. Vuoden 2004 aikana käytettiin 2,02 miljoonaa euroa Sysforte Yhtiöiden ostoon. Lisäksi Sysforten avainhenkilöihin kuuluville osakkeenomistajille tarjottiin merkittäviksi yhteensä 331 878 Senteran uutta osaketta, joka vastasi osakepääoman korotuksen jälkeen noin 2,7 % Senteran kaikista osakkeista. Senteraan syntyi kaupan seurauksena kahden (2) miljoonan euron liikearvo. Tilikaudella 2003 rahoitustuottoihin sisältyy pitkäaikaisten sijoitusten realisointituottoja. Muutokset konsernirakenteessa Konsernirakenteen muutosten taustalla on tavoite saavuttaa selkeä ja läpinäkyvä juridinen rakenne sekä pyrkimys verotehokkaisiin ratkaisuihin. Vuoden 2004 puolivälissä Sentera Suomi Oy sulautui Sentera Solagem Oy:öön, jonka jälkeen Sentera Solagem Oy muutti toiminimensä Sentera Finland Oy:ksi. Sysforte Yhtiöt sulautuivat Sentera Finland Oy:öön, ja järjestelyt Sentera Finland Oy:n sulauttamiseksi emoyhtiöön aloitettiin vuoden lopulla. Operatiivisen liiketoiminnan siirtämiseen emoyhtiöön päädyttiin paitsi operatiivisista myös taloudellisista syistä, jotta ulkomaantoiminnoista kertyneet tappiot ja niistä seuranneet verohyödyt pystytään hyödyntämään täysimääräisinä. Nettohyödyn verotuksessa on laskettu olevan noin 1,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminta Vuoden 2004 aikana Sentera aloitti yli 50 uutta tietojärjestelmähanketta uusien ja olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Senteran merkittävimpiä asiakkaita vuonna 2004 olivat (aakkosjärjestyksessä) muun muassa Atea Novosys, HP, Ilmarinen, Kemira GrowHow, Kesko (sisältäen myös Anttilan, Indoorin ja Kaukomarkkinat), Puolustusvoimat, Rolls-Royce, Silja ja SOK. Strategiansa mukaisesti Sentera ylläpitää ratkaisusalkussa omia ja kolmannen osapuolen tuotteita ja palveluita. Sentera on rekisteröitynyt IBM:n PartnerWorld-kumppaniksi ja valinnut Microsoftin .NET-teknologian sekä BizTalk-integraatiovälineet ratkaisutarjontaansa. Sentera toteutti puolustusvoimille verkko-oppimiseen perustuvan koulutusportaalin, jolla tehostetaan puolustusvoimien palkatun henkilöstön, reserviläisten ja varusmiesten koulutusta. Portaalin avulla annetaan puolustusvoimien koulutukseen liittyvää teoriaopetusta. Sentera vastaa portaalin jatkokehityksestä. Sentera Oyj toimitti Oy Marli Ab:lle Sentera PIMS -tuotannonhallinnan tietojärjestelmän tuotantoketjun jäljitettävyyden ja valvonnan tehostamiseen. Sentera Oyj toimittaa Sentera Enterprise -toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmän Nordic ID Oy:lle. Järjestelmä tukee suomalaisen Nordic ID:n kasvu- ja kansainvälistymisstrategiaa tehostaen yhtiön tuotanto-, myynti- ja toimitusprosesseja sekä lisäten koko arvoketjun läpinäkyvyyttä. Sentera jatkoi Siljan olemassa olevien tietojärjestelmien uusimista hyödyntämällä Microsoftin .NET-arkkitehtuuria, joka on mahdollistanut uusien ja vanhojen järjestelmien kustannustehokkaan yhdistämisen. Sentera aloitti yhteistyön Tamoren kanssa toimistotarvikkeiden logistista tilaus-toimitus-arvoketjua tehostavan kokonaisratkaisun toimittamiseksi. Kokonaisratkaisu koostuu Sentera Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmästä, Sentera eEngine -verkkokaupasta ja langattomista myynnin ja varaston Sentera @Hand -käsipääteratkaisuista. Sentera ja Kronodoc tekivät yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisia informaatiovirtojen logistisia ratkaisuja ja hajautettujen dokumenttiprosessien hallintaa. Informaatiologistiikkatuotteet täydentävät Senteran omaa ratkaisusalkkua. Tuotekehitys Konsernin investoinnit tuotekehitykseen tilikaudella 2004 olivat 6,6 % liikevaihdosta (7,2 % vuonna 2003). Tuotekehitysmenot on kokonaisuudessaan kirjattu kuluksi. Tuotekehitysmenoihin sisältyy tuotekehityshenkilöstön palkkoja sekä muita tuotekehitykseen välittömästi liittyviä kustannuksia. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 230 henkilöä (234 henkilöä vuonna 2003). Henkilömäärä oli tilikauden päättyessä 187 henkilöä (238 henkilöä vuonna 2003) sekä vakituisten työntekijöiden lisäksi 7 sopimustyöntekijää. Toukokuussa 2004 käytyjen yt-neuvottelujen tuloksena vähennettiin kuusi henkilöä. Microext Oy:n joulukuussa 2004 tapahtuneen liiketoiminnan myynnin myötä konsernin henkilöstö väheni 57 työntekijällä. Osake ja osakepääoma Sentera Oyj:n osakepääomaa on yhtiökokouksen 30.3.2004 tekemän päätöksen perusteella alennettu 5 315 euroa mitätöimällä yhtiön hallussa olleet omat osakkeet, yhteensä 106 300 kappaletta. Osakepääoman alentamisen jälkeen Sentera Oyj:n osakepääoma, 603 401,70 euroa, jakautui 12 068 034 osakkeeseen. Osakepääoman alennus merkittiin kaupparekisteriin 8.4.2004. Yhtiön vuoden 2003 optio-oikeuksien nojalla merkittiin 446 uutta A-sarjan osaketta. Merkinnän jälkeen Sentera Oyj:n osakepääoma, 603 424,00 euroa, jakautuu 12 068 480 osakkeeseen. Osakepääoman korotus, yhteensä 22,30 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 26.10.2004. Yhtiökokouksen 30.3.2004 päätöksen mukaisesti Senteran ylikurssirahastosta on siirretty 1 983 681,00 euroa vapaan oman pääoman rahastoon. Pääomasiirron myötä Senteran osingonmaksukyky vahvistui. Osakevaihto ja kurssikehitys Sentera Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla. Alin kaupankäyntikurssi tilikauden aikana oli 1,57 euroa ja ylin 2,50 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin NM-listalla tilikauden aikana 974 937 kappaletta, mikä vastaa yhteensä 7,85 % yhtiön osakkeista. Sentera Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli tilikauden 2004 lopussa 21,72 miljoonaa euroa. Optio-ohjelma Yhtiöllä on 15.5.2000 ylimääräisen yhtiökokouksen ja 22.1.2001 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymät optio-ohjelma I ja optio-ohjelma II sekä 18.6.2003 ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä optio-ohjelma 2003, joiden mukaan Sentera-konsernin henkilöstölle, konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä Sentera Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille annetaan optio-oikeuksia. Optio-ohjelmien perusteella voidaan antaa optio-oikeuksia yhteensä 623 520 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Sentera Oyj:n osakkeen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.6.2003 Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita mitätöitiin 60 800 kappaletta ja Optio-ohjelma II 2001-2005 mitätöitiin kokonaisuudessaan. Yhtiökokouksessa 30.3.2004 mitätöitiin Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita lisää 154 400 kappaletta. Näiden mitätöintien jälkeen Optio-ohjelma I 2001-2005 mukaisia optioita on edelleen voimassa yhteensä 36 800 kappaletta, jakautuen A-, B-, C- ja D-sarjoihin. Kunkin sarjan mukaisia optioita on 9 200 kappaletta. Optio-ohjelman I 2001-2005 perusteella myönnettyjen optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika päättyy 31.5.2005. Osakkeiden merkintähinta on A- ja B-sarjan optioilla 5,00 euroa ja C- ja D-sarjan optioilla 2,77 euroa. Senteran vuoden 2003 optio-ohjelma koostuu neljästä (4) optiosarjasta. Sarjojen A, B, C ja D optio-ohjelmat koostuvat yhteensä 623 520 optiosta, joista kullakin voi merkitä yhden (1) osakkeen eli yhteensä 623 520 osaketta. Optio-ohjelman ehdot kokonaisuudessaan on tiedotettu Senteran pörssitiedotteella 27.5.2003. Senteran vuoden 2003 A-optio-oikeudet tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle 1.6.2004 alkaen. A-optio-oikeuksia on yhteensä 155 880 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Senteran osakkeen. Yhteensä A-optio-oikeuksilla voi merkitä siten enintään 155 880 osaketta. Osakkeen merkintähinta A-optio-oikeuksilla on 1,50 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika A-optio-oikeuksilla alkaa 1.6.2004 ja päättyy 1.6.2008. Yhtiön johto ja tilintarkastajat Yhtiökokous 30.3.2004 päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Timo Tiihonen, Richard Lehtola, Kari Katajamäki, Ilkka Pärssinen ja Vesa-Pekka Silaskivi. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Timo Tiihosen ja varapuheenjohtajakseen Richard Lehtolan. Sentera Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset omien osakkeiden mitätöinnistä, optio-oikeuksien mitätöinnistä ja vapaan rahaston perustamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön ylikurssirahaston käyttämisestä vahvistettujen tappioiden kattamiseen. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 10.3.2004 julkaistussa Sentera Oyj:n pörssitiedotteessa. Sentera Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2004 toimi Markku Toivanen. Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. IFRS-raportointi Sentera julkaisee osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen vuodelta 2005 IAS/IFRS-standardien mukaisesti. Sentera antaa tarkemmat tiedot siirtymisen keskeisistä vaikutuksista konsernitilinpäätöksen periaatteisiin, vuoden 2004 vertailutiedot ja selostukset muutoksiin aikaisemmasta käytännöstä 19.4.2005, viikkoa ennen vuoden 2005 ensimmäistä osavuosikatsausta. Tulevaisuuden näkymät Sentera jatkaa liiketoimintaansa strategian mukaisesti panostaen strategisiin asiakkuuksiin, toimittaen kokonaisvaltaisia tuote-, toimiala- ja palvelukokonaisuuksia sekä pyrkien kannattavaan kasvuun orgaanisesti ja yritysostoin. Yhtiö uskoo, että vuoden 2004 lopulla alkanut markkinoiden elpyminen jatkuu vuoden 2005 aikana. Joulukuussa 2004 myydyn Microext Oy:n liiketoiminnan vaikutus liikevaihtoon oli 1,9 miljoonaa euroa tilikaudella 2004, mikä vaikuttaa yhtiön liikevaihtotasoon lyhyellä aikavälillä. Yhtiön tavoitteena on kasvaa merkittävästi markkinoita nopeammin sekä orgaanisesti että yritysostoin. Vuoden 2004 loppupuolella lisääntynyt rekrytointitarve on jatkunut vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinoilla tapahtuneen elpymisen ja yhtiön parantuneen kilpailukyvyn johdosta yhtiö uskoo myös kannattavuuden edelleen parantuvan vuoden 2005 aikana. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Sentera toimittaa OP-ryhmälle ASP-ratkaisuna hankintajärjestelmän, joka on integroitu tavarantoimittajien ja kuljetusliikkeiden tietojärjestelmiin sekä sisäiseen ostolaskujen käsittelyjärjestelmään. Hallituksen osingonjakopolitiikka Hallitus on kokouksessaan 22.2.2005 tarkentanut osingonjakopolitiikkaa. Kasvuyhtiönä Senteran tavoitteena on investoida suurin osa voitoista yhtiön kasvuun ja kehitykseen. Voimakkaista kasvutavoitteista huolimatta yhtiö pyrkii jakamaan osinkoa vuosittain. Tarkennetun osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on, että osinkoa maksetaan noin 30 prosenttia tilikauden tuloksesta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2004 tuloksesta maksetaan 45 % osinkoina. Määritellystä noin 30 prosentin tasosta poiketaan, koska yhtiön tuloskehitys tilikaudella 2004 oli suotuisaa ja koska yhtiö ei maksanut osinkoa tilikaudelta 2003. Hallituksen osingonjakoehdotus Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 2 245 075,62 euroa ja konsernin emoyhtiön jakokelpoinen pääoma on 1 246 119,42 euroa. Senteran hallitus on päättänyt ehdottaa 23.3.2005 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2004 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 482 739,20 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2005 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Sentera Oyj:n osakasluetteloon. Helsingissä 22. helmikuuta 2005 Sentera Oyj:n hallitus Timo Tiihonen, hallituksen puheenjohtaja Kari Katajamäki Richard Lehtola Ilkka Pärssinen Vesa-Pekka Silaskivi Markku Toivanen, toimitusjohtaja Lisätiedot: Markku Toivanen, toimitusjohtaja, puh. 020 754 0000 _______________ Yhtiökokous ja taloustiedottaminen 2005 Sentera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 23.3.2005. Senteran taloustiedotusaikataulu 2005: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2005 tiistaina 26.4.2005 Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2005 tiistaina 9.8.2005 Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2005 tiistaina 25.10.2005 Sentera Oyj (HEX:SNR) on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2004 oli noin 22,5 miljoonaa euroa. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit