SENTERAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2006

SENTERA OSAKSI SYSOPEN DIGIAA

- Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 15,2 miljoonaa euroa, kasvua 16,1 % (13,1 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005) - Tammi-kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 1,1 miljoonaa euroa, 7,3 % liikevaihdosta (1,7 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005, 13,2 % liikevaihdosta) - Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 7,9 miljoonaa euroa, kasvua 12,3 % (7,0 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005) - Huhti-kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 0,4 miljoonaa euroa, 4,6 % liikevaihdosta (1,2 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005, 17,8 %). Huhti-kesäkuussa kirjattiin yritysjärjestelyihin liittyviä kertaluontoisia kuluja 0,6 miljoonaa euroa. Vertailukauden 2005 liikevoittoon sisältyy 0,7 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto, joka kirjattiin iCare-liiketoiminnan myynnistä. - SysOpen Digia Oyj ilmoitti, että sen omistusosuus Sentera Oyj:ssä on noussut yli 90 prosentin (SysOpen Digian pörssitiedote 8.6.2006). SysOpen Digia ilmoitti käyttävänsä osakeyhtiölain 14 luvun 19 - 21:n mukaista lunastusoikeutta (SysOpen Digian pörssitiedote 19.6.2006). Lunastustarjouksen lopullisen tuloksen (SysOpen Digian pörssitiedote 24.7.2006) perusteella SysOpen Digialle tarjottiin lunastustarjouksessa yhteensä 808 435 Senteran osaketta edustaen 6,1 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. SysOpen Digian suora omistus on tarjousajan päätyttyä noussut 96,5 prosenttiin Senteran osakkeista pois lukien Senteran hallussa olevat omat osakkeet ja Senteran liikkeeseen laskemat optio-oikeudet. Sentera Oyj omistaa lisäksi 139 000 Senteran osaketta. Liikevaihto Sentera-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 15,2 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005), liikevaihto kasvoi 16,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 7,9 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Kasvu edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 12,3 %. Liikevaihdon jakauma (taulukko, kts. pdf-liite) Vertailukaudella 2005 lisenssien osuutta liikevaihdosta kohottivat laajat tuotepohjaiset toimitussopimukset. Kannattavuus Sentera-konsernin liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 1,1 miljoonaa euroa, 7,3 % liikevaihdosta (1,7 miljoonaa euroa, 13,2 % liikevaihdosta vertailukaudella 2005). Huhti-kesäkuussa kirjattiin yritysjärjestelyihin liittyviä kertaluontoisia kuluja 0,6 miljoonaa euroa. Vertailukaudelle 2005 kirjattiin iCare-liiketoiminnan myynnistä 0,7 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto. Kertaluontoisilla erillä oikaistu liikevoitto katsauskaudella oli 1,7 miljoonaa euroa, 11,0 % liikevaihdosta (1 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005, 7,3 % liikevaihdosta). Tulos per osake tammi-kesäkuussa oli 0,05 euroa (0,10 euroa vertailukaudella 2005). Kertaluontoisista eristä oikaistu tulos per osake tammi-kesäkuussa oli 0,09 euroa (0,04 euroa vertailukaudella 2005). Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 1,7 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Investoinnit olivat yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Rahavarojen muutos katsauskauden aikana oli yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Konsernin rahoitusasema on säilynyt hyvänä katsauskauden aikana. Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 21,1 miljoonaa euroa (19,8 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Omavaraisuusaste oli katsauskaudella 71,3 % (69,6 % vertailukaudella 2005) ja Gearing oli katsauskaudella -34,9 % (-39,2 % vertailukaudella 2005). Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit konsernissa olivat katsauskauden päättyessä 5,9 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa vertailukaudella 2005). Muutokset konsernirakenteessa Sentera on osa SysOpen Digia -konsernia. Sentera tytäryhtiöineen muodostaa alakonsernin, jonka yksinkertaistamisen Sentera oli aloittanut ennen kuin SysOpen Digia osti osake-enemmistön Sentera Oyj:stä. Konsernirakennetta yksinkertaistetaan vähentämällä Sentera-konsernin juridisten yhtiöiden lukumäärää. Yksinkertaistaminen, joka tiedotettiin pörssitiedotteella 8.3.2006, on tavoitteena toteuttaa sulautumisilla siten, että Tietonovo Konsulttipalvelut Oy ja Tietonovo Oy sulautetaan ensin tytäryhtiösulautumisena Tietonovo-yhtiöt Oy:öön, minkä jälkeen Tietonovo-yhtiöt Oy sulautetaan tytäryhtiösulautumisena Sentera Oyj:öön. Sulautumiset on tavoitteena toteuttaa vuoden 2006 loppuun mennessä. Sulautumiset toteutetaan fuusiovastiketta antamatta. Liiketoiminta Senteran liiketoimintastrategia perustuu toisiaan tukeviin tai samaan arvoketjuun kuuluviin toimialoihin, joita ovat kaupan arvoketju, palvelusektorin arvoketju ja tuotannon arvoketju, johon lasketaan myös tekninen tukkukauppa. Senteran arvoketjuajattelun tavoitteena on muodostaa ratkaisukokonaisuuksia, jotka edistävät tilaus-toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja yritysten liiketoimintaprosesseja tehostavia ratkaisuja. Silja Oy Ab:n nykyisen varausjärjestelmän tekniseen ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä liiketoiminta Suomessa siirtyi Sentera Oyj:öön 1.2.2006 alkaen. Sopimuksen mukana siirtyi kolme työntekijää Sentera-konserniin vanhoina työntekijöinä. Sentera ja Wihuri tekivät toimitussopimuksen sisältäen laajan tietojärjestelmäkokonaisuuden, joka sisältää olemassa olevien tietojärjestelmien uudistamisen sekä uusien, liiketoimintalähtöisempien ratkaisujen toimittamisen ja kehittämisen. Kokonaisratkaisun avulla Wihuri pyrkii hallitsemaan tilaus-toimitusketjua teollisuudesta kuluttajalle entistä kokonaisvaltaisemmin. Sentera ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kasvinsuojeluyksikkö sopivat 11.4.2006 metsänviljelyaineistorekisterien kehittämishankkeen toteutuksesta. Hankkeen aikana määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan tietojärjestelmä (MEVI), jonka avulla Evira ylläpitää metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaisia rekistereitä ja palvelee asiakkaita verkkopalvelussa. Järjestelmällä on arviolta noin 100 käyttäjää. Tuotekehitys Konsernin investoinnit tuotekehitykseen katsauskaudelle olivat 4,0 % liikevaihdosta (4,7 % vertailukaudella 2005). Tuotekehitysmenot on kokonaisuudessaan kirjattu kuluiksi. Tuotekehitysmenoihin sisältyy tuotekehityshenkilöstön palkkoja sekä muita tuotekehitykseen välittömästi liittyviä kustannuksia. Senteran tuotekehitys perustuu pääasiallisesti asiakaslähtöisyyteen. Asiakaskohtaiset uudet tuoteominaisuudet tehdään osana toimitusprojektia. Seuraavassa vaiheessa nämä uudet ominaisuudet toteutetaan osaksi tuotetta, mikä raportoidaan tuotekehitysinvestointina. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsauskaudella oli 260 henkilöä (253 henkilöä vertailukaudella 2005). Henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 261 henkilöä (276 henkilöä vertailukaudella 2005). Vakituisten työntekijöiden lisäksi konsernissa oli katsauskaudella 34 sopimustyöntekijää. Nimityksiä johdossa Sentera Oyj:n hallitus nimitti varatoimitusjohtaja (COO) Juha Sihvosen, 38, Sentera Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.4.2006 alkaen. Lisätietoja nimityksestä on saatavissa 7.3.2006 julkaistussa Sentera Oyj:n pörssitiedotteessa. Osake ja osakepääoma Kesäkuun 2006 lopussa Senteran omistuksessa oli 139 000 kappaletta omia osakkeita, mikä on 1,05 % Senteran koko osakekannasta. Kesäkuun 2006 lopussa Sentera Oyj:n osakepääoma, 663 868,40 euroa, jakautui 13 277 368 osakkeeseen. Omistusosuuksien muutokset Sentera vastaanotti katsauskauden aikana seuraavat arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaiset ilmoitukset yhtiön osakkeenomistajien omistusosuuksien muuttumisesta: Seuraavat henkilöt ilmoittivat omistusosuutensa olevan 0,00 prosenttia: Rolf Backlund, Asko Hakonen, Jorma Kohonen, Ilkka Pärssinen ja Markku Toivanen. Seuraavat yritykset ilmoittivat omistusosuutensa olevan 0,00 prosenttia: Oy Etra Ab (Y-tunnus: 0107802-9) ja CapMan Capital Management Oy:n hallinnoimat rahastot (Finnventure IV, V ja V ET). SysOpen Digia Oyj (Y-tunnus: 0831312-4) ilmoitti omistusosuutensa Sentera Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousseen 77,3926 %:iin. Osakevaihto ja kurssikehitys Senteran osake noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla. Alin kaupankäyntikurssi katsauskauden aikana oli 2,33 euroa ja ylin 3,21 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin NM-listalla katsauskauden aikana 13.906.603 kappaletta, mikä vastaa yhteensä 105 % yhtiön osakkeista. Senteran osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 42,5 miljoonaa euroa. Optio-ohjelma Yhtiöllä on 18.6.2003 ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä optio-ohjelma 2003, jonka mukaan Sentera-konsernin henkilöstölle, konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä Sentera Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille annetaan optio-oikeuksia. Optio-ohjelmien perusteella voidaan antaa optio-oikeuksia yhteensä 623 520 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Sentera Oyj:n osakkeen. Senteran vuoden 2003 optio-ohjelma koostuu neljästä (4) optiosarjasta. Sarjojen A, B, C ja D optio-ohjelmat koostuvat yhteensä 623 520 optiosta, joista kullakin voi merkitä yhden (1) osakkeen eli yhteensä 623 520 osaketta. Optio-ohjelman ehdot kokonaisuudessaan on tiedotettu Senteran pörssitiedotteella 27.5.2003. Senteran vuoden 2003 C-optio-oikeudet tulivat kaupankäynnin kohteeksi 1.6.2006 alkaen. Osakkeen merkintähinta C-optio-oikeuksilla on 2,53 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika C-optio-oikeuksilla päättyy 1.6.2008. Katsauskauden aikana merkittiin A-optio-oikeuksilla 1 372 osaketta. Lunastustarjouksen aikana tarjottiin SysOpen Digialle Senteran optio-oikeuksia yhteensä 133 928 Senteran 2003 A -optio-oikeutta, 141 801 Senteran 2003 B -optio-oikeutta, 61 843 Senteran 2003 C -optio-oikeutta ja 63 570 Senteran 2003 D -optio-oikeutta. Tarjousajan päätyttyä SysOpen Digia omistaa lisäksi 88,1 prosenttia kaikista Senteran käyttämättömistä 2003 A -optio-oikeuksista, 91,6 prosenttia kaikista Senteran 2003 B -optio-oikeuksista, 94,6 prosenttia kaikista Senteran 2003 C -optio-oikeuksista ja 96,3 prosenttia kaikista Senteran 2003 D -optio-oikeuksista, mukaan lukien Senteran hallussa olevat optio-oikeudet. Tiivistelmä yhtiökokouksen päätöksistä Senteran yhtiökokous päätti 29.3.2006, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2005 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2006 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 10.4.2006. Yhtiökokous päätti myös, että hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kari Katajamäki, Johanna Lindroos, Vesa-Pekka Silaskivi, Timo Tiihonen, Markku Toivanen ja Hannu Virolainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Timo Tiihosen ja varapuheenjohtajakseen Vesa-Pekka Silaskiven. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 8.3.2006 julkaistussa Sentera Oyj:n pörssitiedotteessa. Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. IFRS-raportointi Sentera siirtyi raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005 alkaen osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Ennen IFRS:n käyttöönottoa Sentera Oyj:n tilinpäätökset ovat perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS). Vuoden 2004 vertailutiedot, periaatteet ja selostukset muutoksiin aikaisemmasta käytännöstä on julkaistu pörssitiedotteessa 19.4.2005. Tiedotteessa todettiin, että IFRS-raportointiin siirtymisellä ei ollut merkittävää vaikutusta Senteran vuoden 2004 tulokseen ja taseeseen. Tulevaisuuden näkymät SysOpen Digia Oyj on aloittanut osakeyhtiölain mukaisen pakkolunastusmenettelyn. SysOpen Digia ilmoitti 8.6.2006, että sen omistusosuus Senterasta ylitti 90 prosenttia ja aloitti osakeyhtiölain mukaiset toimenpiteet muiden kuin Senteran omistuksessa olevien osakkeiden ja optio-oikeuksien lunastamiseksi (Senteran pörssitiedote 19.6.2006). Helsingin käräjäoikeus määräsi KHT Joakim Rehnin edunvalvojaksi (uskottu mies) Sentera Oyj:n poissa oleville osakkeenomistajille edustamaan heitä ja valvomaan heidän etuaan vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn aikana (Senteran pörssi-ilmoitus 7.7.2006). SysOpen Digia todennäköisesti saavuttaa 100 prosentin omistuksen Sentera Oyj:n osakkeista syksyn aikana. SysOpen Digia määrittää tämän jälkeen Senteralle uuden strategian osana SysOpen Digia -konsernia. SysOpen Digia on ilmoittanut Senteralle aikovansa hakea Helsingin Pörssiltä lupaa lopettaa Senteran osakkeiden ja optioiden noteeraamisen NM-listalla. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 7.7.2006 pidettiin Sentera Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, jossa tehtiin seuraavat päätökset: Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pekka Sivonen, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä, Matti Mujunen ja Mikko Terho. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Pekka Sivosen ja varapuheenjohtajakseen Kari Karvisen. Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 500 euroa kokoukselta, johon jäsen on osallistunut. Yhtiökokous valitsi Sentera Oyj:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ari Ahdin. Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteella 19.6.2006. Helsingin käräjäoikeus on Sentera Oyj:n hakemuksesta määrännyt KHT Joakim Rehnin edunvalvojaksi (uskottu mies) Sentera Oyj:n poissa oleville osakkeenomistajille edustamaan heitä ja valvomaan heidän etuaan osakeyhtiölain 14 luvun 19 – 21:ien mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn aikana. Seuraavat taulukot pdf-liitteessä: KONSERNIN TULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA KONSERNIN TUNNUSLUVUT OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSITTAIN Helsingissä 3. elokuuta 2006 Sentera Oyj Hallitus Lisätiedot: Juha Sihvonen, toimitusjohtaja, Sentera Oyj p. 0400 735 134 juha.sihvonen(at)sentera.fi JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit