TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2005

SENTERAN LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS PARANIVAT

- Liikevaihto tilikaudella 2005 oli 27,0 miljoonaa euroa, kasvua 19,9 % (22,5 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004) - Liiketulos tilikaudella 2005 oli 3,0 miljoonaa euroa, 11,2 % liikevaihdosta (1,4 miljoonaa euroa, 6,4 % liikevaihdosta vertailukaudella 2004) - Tulos per osake tilikaudella 2005 oli 0,21 euroa (0,08 euroa vertailukaudella 2004) - Liikevaihto vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä oli 7,9 miljoonaa euroa, kasvua 29,0 % (6,1 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004) - Liiketulos vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä oli 0,6 miljoonaa euroa, 7,8 % liikevaihdosta (0,8 miljoonaa euroa, 12,3 % liikevaihdosta vertailukaudella 2004). Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2005 (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2004). - Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella 2005 oli 3,3 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004) - Hallitus esittää osingoksi 0,06 euroa osakkeelta Senteran toimitusjohtaja Markku Toivanen: ”Palvelemme asiakkaitamme pääasiassa kolmessa arvo-ketjussa, joita ovat kauppa, tuotanto ja palvelut. Kaupan arvoketjuun kuuluvat elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan toimialat sekä logistiikka, tuotannon arvoketjuun kuuluvat teollisuus ja tekninen tukkukauppa ja palveluihin kuuluvat julkisen sektorin asiakkaat, pankit ja vakuutusyhtiöt. Vuoden 2005 aikana olemme vahvistaneet merkittävästi asemaamme kaupan arvoketjun tuote- ja palvelutoimittajana. Maaliskuussa ostetun Tietonovo-yhtiöiden tuomat tuotteet ja osaaminen kaupan arvoketjun alkutuotantoon sekä kuljetuksen, logistiikan ja huolinnan toimialoille ovat lisänneet asiantuntemustamme koko kaupan arvoketjussa. Marraskuussa Sentera-konserniin liitetyn Key Partnersin liiketoiminnan myötä saimme osaavia ammattilaisia ja uusia asiakkuuksia. Tuotannon arvoketjussa teimme myös lukuisia toimitussopimuksia teknisen tukkukaupan toimialalla. Vuoden 2005 aikana saimme lisäksi monia uusia teollisuuden asiakkuuksia. Asiakkaillamme on ollut tarve uudistaa järjestelmiään integraatioratkaisujen ja langattomien ratkaisujen avulla. Poikkeuksetta nykyisin kaikki toiminnanohjaustuotteiden toimitukset sisältävät myös integraatioratkaisuja. Tämä viestii selkeästä muutoksesta ja yritysten tarpeesta tehostaa toimintamallejaan ja verkostoitua niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Meillä on hyvät asemat jatkaa valitsemallamme kasvun polulla niin orgaanisesti kuin yritysjärjestelyin. Kasvuun tarvitaan henkilöstön lisäksi taloudellisia resursseja; kasvustrategian kurinalainen noudattaminen kuitenkin mahdollistaa kannattavan kasvun myös jatkossa”. Liikevaihto Sentera-konsernin liikevaihto tilikaudella 2005 oli 27,0 miljoonaa euroa (22,5 miljoonaa euroa tilikaudella 2004). Liikevaihto kasvoi 19,9 % verrattuna tilikauteen 2004. Tietonovo-yhtiöt Oyj:n luvut on lisätty konsernilukuihin 1.3.2005 lähtien. Key Partnersin liiketoiminnan luvut on lisätty konsernilukuihin 9.11.2005 lähtien. Liikevaihdon jakauma (kts. pdf-liite) Lisenssimyynnin kasvu johtuu uusista toimitussopimuksista ja yritysjärjestelyistä, joiden tuloksena yhtiö on laajentanut tuote- ja ratkaisutarjontaansa sekä vahvistanut asemaansa tuotepohjaisena it-palvelutalona. Lisenssit pitävät sisällään lisenssimaksut ja ohjelmistojen ylläpitotuotot. Neljännellä vuosineljänneksellä tehtyyn toimitussopimukseen liittyvä mittava 3. osapuolen lisenssi- ja laitekauppa näkyy katsauskaudella kohonneena osuutena (5,8 %) verrattuna vertailukauteen (2,9 %). Kannattavuus Liiketulos (EBIT) tilikaudella 2005 oli 3,0 miljoonaa euroa, 11,2 % liikevaihdosta (1,4 miljoonaa euroa, 6,4 % liikevaihdosta tilikaudella 2004). Tilikauden liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia tulo- ja kulueriä. Kertaluonteisia myyntivoittoja tilikauden aikana oli 0,9 miljoonaa euroa ja kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Tulos per osake tilikaudella 2005 oli 0,21 euroa (0,08 euroa vertailukaudella 2004). Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja kannattavuus Liikevaihto vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kasvoi 29,0 % ja oli 7,9 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa vuonna 2004). Liiketulos (EBIT) vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä oli 0,6 miljoonaa euroa, 7,8 % liikevaihdosta (0,8 miljoonaa euroa, 12,3 % liikevaihdosta vuonna 2004). Vuoden 2005 viimeisen neljänneksen liiketulokseen sisältyy yritysjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kuluja yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Vertailukauden 2004 viimeisen neljänneksen liiketulokseen sisältyy vastaavasti yritysjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia tuloja, joiden nettovaikutus oli 0,2 miljoonaa euroa. Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa, 9,8 % liikevaihdosta vuonna 2005 (0,6 miljoonaa euroa, 8,2 % liikevaihdosta vuonna 2004). Rahoitus ja investoinnit Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella 2005 oli 3,3 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Investoinnit tilikaudella 2005 olivat yhteensä 5,5 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Rahavarojen muutos tilikaudella 2005 oli yhteensä –3,4 miljoonaa euroa (-0,007 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Konsernin rahoitusasema on säilynyt hyvänä katsauskauden aikana. Omavaraisuusaste tilikaudella 2005 oli 68,7 % (69,6 % vertailukaudella 2004) ja nettovelkaantumisaste tilikaudella 2005 oli –29,9 % (-54,0 % vertailukaudella 2004). Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusomaisuusarvopaperit konsernissa olivat tilikauden päättyessä 5,1 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 22,0 miljoonaa euroa (15,6 miljoonaa euroa vertailukaudella 2004). Tilikauden 2005 aikana käytettiin yhteensä 7,2 miljoonaa euroa yritysostoihin. Tietonovo-yhtiöt Oyj:stä maksettiin käteiskauppahinta 4,4 miljoonaa euroa. Käteiskauppahinnan lisäksi tarjottiin merkittäväksi yhteensä 1 206 830 kappaletta Senteran uutta osaketta, jotka vastasivat osakepääoman korotuksen jälkeen noin 9,1 %:ia Senteran kaikista osakkeista. Senteraan syntyi kaupan seurauksena 3,9 miljoonan euron liikearvo. Key Partners Oy:n liiketoiminnasta maksettiin käteiskauppahinta 2,75 miljoonaa euroa. Muutokset konsernirakenteessa Tietonovo-yhtiöt Oyj tytäryhtiöineen on muodostanut alakonsernin 3.3.2005 lähtien. Konsernirakennetta muutettiin 1.12.2005 alkaen edelleen siten, että alakonsernirakenteesta luovuttiin ja Tietonovo-yhtiöt yhdistettiin suoraan Sentera-konserniin. Sentera Finland Oy sulautui emoyhtiöön 31.5.2005. Sentera myi 8.7.2005 Tietonovo Palkkapalvelut Oy:n, joka tuli Senteran omistukseen osana 3.3.2005 toteutettua Tietonovo-kauppaa. Kaupan mukana siirtyi yhdeksän henkilöä. Kaupalla ei ollut vaikutusta yhtiön tulokseen. Sentera myi 1.10.2005 Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy:n strategiaan kuulumattomana. Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy tuli Senteran omistukseen osana 3.3.2005 toteutettua Tietonovo-kauppaa. Kaupan mukana siirtyi viisi henkilöä. MSB Axapta-liiketoiminta siirrettiin Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy:stä Senteran 100-prosenttisesti omistamaan Tietonovo Oy:öön. Kaupalla ei ollut vaikutusta yhtiön tulokseen. TJ Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 4.11.2005 hyväksyi Sentera Oyj:n hallituksen tekemän ostotarjouksen Key Partners Oy:n liiketoiminnasta. Key Partnersin liiketoiminta siirtyi Sentera Oyj:öön 9.11.2005. Liiketoiminta Sentera on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Vuoden 2005 aikana Senteran uusmyyntisopimusten lukumäärä lähes kaksinkertaistui vuoteen 2004 verrattuna, mikä johtui muun muassa suuremman yrityskoon ja laajentuneen ratkaisutarjonnan aiheuttamasta positiivisesta kehityksestä. Lisäksi Senteran pitkäaikaisilla asiakkailla ilmeni tarvetta järjestelmien päivittämiseen, mikä näkyi palvelumyynnin kasvuna ja langattomien ratkaisujen sekä integraatiotuotteiden kysynnän kasvuna. Senteran merkittävimpiä asiakkaita vuonna 2005 olivat muun muassa Etola–yhtiöt, Kemira GrowHow, Kesko, Luottokunta, Puolustusvoimat, Silja, Rolls-Royce, SOK, TietoIlmarinen ja Verohallinto. Senteran liiketoimintastrategia perustuu toisiaan tukevista tai samaan arvoketjuun kuuluvista toimialoista. Senteran arvoketjujaottelun tavoitteena on muodostaa ratkaisukokonaisuuksia, jotka edistävät tilaus-toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja yritysten liiketoimintaprosesseja tehostavia ratkaisuja. Heinäkuun alussa organisaatiota muutettiin siten, että se tukee entistä paremmin toimiala- ja arvoketjuajattelua. Senteran arvoketjut ovat seuraavat: kaupan arvoketju, palvelusektorin arvoketju ja tuotannon arvoketju. Liikevaihto koostuu tasaisesti näistä kolmesta arvoketjusta. Kaupan arvoketjuun kuuluvat toimialat elintarviketeollisuudesta vähittäistavarakauppaan. Sen osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 31,5 % konsernin liikevaihdosta. Palvelusektorin arvoketjuun kuuluvat muun muassa rahoituslaitokset ja palveluyritykset. Sen osuus konsernin liikevaihdosta oli vastaavasti 35,0 %. Tuotannon arvoketjuun kuuluvat teollisuus ja tekninen tukkukauppa. Sen osuus liikevaihdosta oli 31,0 %. Muilta toimialoilta tulleen liikevaihdon osuus oli yhteensä 2,5 %. Kaupan arvoketjussa tehtiin useita toimitussopimuksia vuoden 2005 aikana. Loppuvuodesta Sentera ja SOK tekivät sopimuksen kokonaisvaltaisen integraatioratkaisun toimittamisesta S-ryhmän liiketoimintaketjujen sisäisen ja ulkoisen integraation perustaksi. S-ryhmän liiketoimintayksiköt, jotka muodostavat yli 1300 toimipaikan verkoston, yhdistetään ratkaisun avulla nykyistä monipuolisemman tiedonvälityksen piiriin. Päivittäin yli 120 000 viestiä välittävä kokonaisuus otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2006 loppuun mennessä. Sentera toimittaa Suomen Palautuspakkaus Oy:lle toiminnanohjaustuotteen ja integraatioratkaisun tölkkien palautuksen hallinnoinnin tehostamiseksi. Kokonaisjärjestelmällä varmistetaan, että tiedot kaikista n. 2500 palautusautomaatista saadaan kerättyä nopeasti samaan järjestelmään ja kerätty tieto on käytettävissä laajasti. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön keväällä 2006. Päivittäistavarakauppa ry (PTY) ja Sentera solmivat sopimuksen, jonka mukaan Sentera toimittaa PTY:lle omavalvontapankin yli 3500 kaupan käyttöön. Kokonaisuus toteutetaan Microsoftin .NET-teknologiaa hyödyntäen. Järjestelmän on tarkoitus olla tuotantokäytössä PTY:n jäsenliikkeissä keväällä 2006. Sentera toimitti Oy Snellman Ab:lle Sentera PIMS –tuotannonohjausjärjestelmän. Järjestelmän avulla Snellman paransi tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja optimoi raaka-ainehankintoja. Lisäksi järjestelmän avulla varastojen rekisteröinti- ja raportointivalmius tehostui, joka puolestaan paransi järjestelmästä saatavia raportteja johdon päätöksenteon tueksi. Sentera toimittaa Raisiolle viljan hankintajärjestelmän, jota tullaan käyttämään kaikissa kotimaan öljykasvien ja käyttöviljan hankintaan liittyvissä toiminnoissa. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön syksyllä 2006. Sentera ja Oy Beweship Ab tekivät sopimuksen, jonka tavoitteena on tehostaa myynnin, asiakashallinnan, maa-, meri- ja lentorahtiliikenteen sekä huolinnan, terminaalitoimintojen ja varastoinnin toimintoja. Järjestelmä otettiin tuotantokäyttöön Beweshipin Puolan ja Baltian maiden toiminnoissa vuoden 2006 alusta. Tuotannon arvoketjussa toiminnanohjaustuotteet ja integraatioratkaisut olivat kysyttyjä. Dino Lift –konserni hankki toiminnanohjausjärjestelmän tuotannon ja taloushallinnon hallintaan. Sentera yhdisti konsernin kaikki suomalaiset tytäryhtiöt saman toiminnanohjausjärjestelmän piiriin. Rakennusalan raudoitteita ja nauloja valmistava Pintos Oy otti käyttöön Senteran toimittaman toiminnanohjaus- ja talousohjausjärjestelmän. Koko järjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2006. Sentera toimitti KeittiöNetille toiminnan- ja talousohjausratkaisun seitsemän myymälän vähittäismyynnin ja tukkumyynnin sekä materiaalivirtojen kokonaisvaltaiseen hallintaan. Järjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa 2005. Sentera toimitti vuoden 2005 aikana toiminnanohjausjärjestelmän ja integraatioratkaisun Yleiselektroniikka Oyj:n Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan osto-, myynti-, varasto- ja logistiikkatoimintojen sekä taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon yhteiseen hallintaan. Sentera toimitti Lundialle toiminnanohjausjärjestelmän, jonka avulla tehostetaan yhtiön koko tilaus-toimitusketjun hallintaa ja lisätään prosessien läpinäkyvyyttä myymälöiden, pääkonttorin ja logistiikkakeskuksen välillä. Sentera ja Etola-yhtiöt Oy aloittivat mittavan yhteistyön kevään 2005 aikana. Sopimuksen mukaan Senteran toiminnanohjaus- ja integraatioratkaisu tullaan toimittamaan kaikkiin Etolan yhtiöihin. Yhteistyössä Solasysin kanssa tehtävä toimitus toteutetaan Etolan yhtiöihin vaiheittain seuraavan kahden vuoden aikana. Myös palvelusektorin arvoketjussa tehtiin merkittäviä sopimuksia vuoden 2005 aikana. Sentera tulee vastaamaan Huoneistokeskuksen kotisivujen uusimisesta Microsoftin .NET-teknologiaa hyödyntäen. OP-ryhmä päätyi uudistamaan hankintaprosessiaan Senteran web-pohjaisen hankintajärjestelmän avulla. Järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön kevään 2006 aikana. ASP-ratkaisuna toimitettava hankintajärjestelmä on integroitu tavarantoimittajien ja kuljetusliikkeiden tietojärjestelmiin sekä sisäiseen ostolaskujen käsittelyjärjestelmään. Sentera kehitti myös merkittäviä kumppanuuksia vuoden 2005 aikana. TeliaSonera Finland osti Senteran iCare-liiketoiminnan sekä oman sanomanvälityspalveluliiketoiminnan kehittämiseen liittyvän integraatioratkaisun. Samassa yhteydessä yhtiöt sopivat laajamittaisesta myynti- ja markkinointiyhteistyöstä yritysten sanomanvälitystuotteiden ja -palveluiden tarjoamiseksi. Senteran ja Microsoftin yhteistyö laajeni muun muassa Tietonovo Yritysjärjestelmät Oy:stä siirretyn MSB Axapta –liiketoiminnan myötä. Ratkaisusalkun laajentamisella myös kolmannen osapuolen tuotteilla ja palveluilla pyritään varmistamaan riittävän laaja ja monipuolinen ratkaisutarjonta nyt ja tulevaisuudessa. Tuotekehitys Konsernin investoinnit tuotekehitykseen tilikaudella 2005 olivat 1,2 miljoonaa euroa, 4,6 % liikevaihdosta (1,5 miljoonaa euroa, 6,6 % vuonna 2004). Tuotekehitysmenot on kokonaisuudessaan kirjattu kuluksi. Tuotekehitysmenoihin sisältyy tuotekehityshenkilöstön palkkoja ja muita tuotekehitykseen välittömästi liittyviä kustannuksia. Henkilöstö Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 256 henkilöä (230 henkilöä vuonna 2004). Henkilömäärä oli tilikauden päättyessä 265 vakinaista henkilöä (187 henkilöä vuonna 2004) ja 35 sopimustyöntekijää. Tammi-syyskuun aikana keskimääräinen henkilömäärä oli 255 (osavuosikatsauksessa 25.10.2005 raportoitu luku 259 oli virheellinen). Nimityksiä johdossa Myynti- ja markkinointijohtaja Juha Sihvonen nimitettiin Senteran varatoimitusjohtajaksi 18. huhtikuuta lähtien vastuualueenaan operatiivinen liiketoiminta. TkL Risto Saarni aloitti kehitysjohtajana syyskuussa. Hänen tehtäviään ovat muun muassa sisäiset kehityshankkeet ja yritysjärjestelyjen integraatioprojektien vetäminen. Juha Sihvonen ja Risto Saarni kuuluvat Senteran johtoryhmään ja raportoivat toimitusjohtaja Markku Toivaselle. Osake ja osakepääoma Senteran hallitus päätti yhtiökokoukselta 23.3.2005 saamansa valtuutuksen perusteella käynnistää omien osakkeiden osto-ohjelman 1.9.2005 alkaen. Tilikauden lopussa Senteran omistuksessa oli 139 000 kappaletta omia osakkeita, mikä on 1,05 % Senteran koko osakekannasta. Yhtiön vuoden 2003 A-sarjan optio-oikeuksien nojalla merkittiin 686 uutta osaketta tilikauden aikana. Sentera Oyj:n osakepääoma, 665 857,80 euroa, jakautuu 13 275 996 osakkeeseen. Osakevaihto ja kurssikehitys Sentera Oyj:n osake noteerataan Helsingin Pörssin NM-listalla. Alin kaupankäyntikurssi tilikauden aikana oli 1,70 euroa ja ylin 2,78 euroa. Yhtiön osakkeita vaihdettiin NM-listalla tilikauden aikana 3 149 219 kappaletta, mikä vastaa yhteensä 24,3 % yhtiön osakkeista. Sentera Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli tilikauden 2005 lopussa 33,7 miljoonaa euroa. Optio-ohjelma Yhtiöllä on 18.6.2003 ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä optio-ohjelma 2003, jonka mukaan Sentera-konsernin henkilöstölle, konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä Sentera Oyj:n kokonaan omistamien tytäryhtiöiden työntekijöille annetaan optio-oikeuksia. Optio-ohjelmien perusteella voidaan antaa optio-oikeuksia yhteensä 623 520 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Sentera Oyj:n osakkeen. Senteran vuoden 2003 optio-ohjelma koostuu neljästä (4) optiosarjasta. Sarjojen A, B, C ja D optio-ohjelmat koostuvat yhteensä 623 520 optiosta, joista kullakin voi merkitä yhden (1) osakkeen eli yhteensä 623 520 osaketta. Optio-ohjelman ehdot on luettavissa kokonaisuudessaan Senteran pörssitiedotteesta 27.5.2003. Senteran vuoden 2003 B-optio-oikeudet tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin NM-listalle 1.6.2005 alkaen. B-optio-oikeuksia on yhteensä 155 880 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Senteran osakkeen. Yhteensä B-optio-oikeuksilla voi merkitä siten enintään 155 880 osaketta. Osakkeen merkintähinta B-optio-oikeuksilla on 1,78 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika B-optio-oikeuksilla alkoi 1.6.2005 ja päättyy 1.6.2008. Optio-ohjelman I 2001-2005 perusteella myönnettyjen optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika päättyi 31.5.2005. Vuoden 2005 aikana merkittiin A optio-oikeuksilla yhteensä 686 osaketta. Yhtiön johto ja tilintarkastajat Yhtiökokous 23.3.2005 päätti, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Rolf Backlund, Kari Katajamäki, Ilkka Pärssinen, Vesa-Pekka Silaskivi ja Timo Tiihonen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Timo Tiihosen ja varapuheenjohtajakseen Vesa-Pekka Silaskiven. Diplomiekonomi Rolf Backlund jätti Senteran hallituksen omasta pyynnöstään 13.8.2005 alkaen. Senteran hallitus käsitteli eroilmoituksen kokouksessaan 15.8.2005. Rolf Backlund on Tietonovon entinen pääomistaja, ja hänet valittiin Senteran hallitukseen yhtiökokouksessa 23.3.2005. Senteran hallitus päätti jatkaa muilta osin nykyisessä kokoonpanossaan enintään seuraavan, keväällä 2006 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset omien osakkeiden mitätöinnistä, optio-oikeuksien mitätöinnistä ja vapaan rahaston perustamisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön ylikurssirahaston käyttämisestä vahvistettujen tappioiden kattamiseen. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävissä 3.3.2005 julkaistussa Sentera Oyj:n pörssitiedotteessa. Sentera Oyj:n toimitusjohtajana vuonna 2005 toimi Markku Toivanen. Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kunto Pekkala. IFRS-raportointi Sentera siirtyi raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti 1.1.2005 alkaen osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Ennen IFRS:n käyttöönottoa Sentera Oyj:n tilinpäätökset ovat perustuneet suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS). Vuoden 2004 vertailutiedot, periaatteet ja selostukset muutoksiin aikaisemmasta käytännöstä on julkaistu pörssitiedotteessa 19.4.2005. Tiedotteessa todettiin, että IFRS-raportointiin siirtymisellä ei ollut merkittävää vaikutusta Senteran vuoden 2004 tulokseen ja taseeseen. Tulevaisuuden näkymät Sentera jatkaa liiketoimintaansa strategian mukaisesti panostaen strategisiin asiakkuuksiin, toimittaen kokonaisvaltaisia tuote-, toimiala- ja palvelukokonaisuuksia sekä pyrkien kannattavaan kasvuun orgaanisesti ja yritysjärjestelyin kotimaassa ja lähialueilla. Yhtiö arvioi, että integraatioratkaisujen ja langattomien ratkaisujen sekä toiminnanohjaustuotteiden kysyntä jatkuu edelleen voimakkaana. Asiakkaiden tarve uudistaa järjestelmiään lisää palvelumyyntiä ja integraatiotuotteiden ja langattomien ratkaisujen kysyntää. Vuoden 2005 aikana tehtyjen laajojen toimitussopimusten ja tietojärjestelmien uudistushankkeiden johdosta sekä myyntihankkeet huomioon ottaen yhtiö ennakoi kannattavan kasvun jatkuvan myös vuoden 2006 aikana. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Silja Oy Ab:n nykyisen varausjärjestelmän tekniseen ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä liiketoiminta Suomessa siirtyi Sentera Oyj:öön 1.2.2006 alkaen. Sopimuksen mukana siirtyi kolme työntekijää Sentera-konserniin vanhoina työntekijöinä. Hallituksen osingonjakoehdotus Senteran hallitus ehdottaa 29.3.2006 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 maksettaisiin osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Arvioitu osingon määrä tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkellä on 788 302,08 euroa, 28,3 % konsernin tuloksesta. Osinkoa maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2006 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Sentera Oyj:n osakasluetteloon. Helsingissä 28. helmikuuta 2006 Sentera Oyj:n hallitus Timo Tiihonen, puheenjohtaja Kari Katajamäki Ilkka Pärssinen Vesa-Pekka Silaskivi Markku Toivanen, toimitusjohtaja Lisätiedot: Markku Toivanen, toimitusjohtaja, puh. 0500-500 636 KUTSU LEHDISTÖN JA ANALYYTIKOIDEN TIEDOTUSTILAISUUTEEN 28.2.2006 klo 14.00–15.00, Restaurant Bank, Unioninkatu 20, Helsinki Sentera Oyj järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tilikauteen 2005 liittyen. Toimitusjohtaja Markku Toivanen kertoo Senteran tilikauden 2005 tapahtumista. Tilaisuudessa esitelty materiaali löytyy myös Senteran kotisivuilta Sijoittaja-osiosta viimeistään klo 15.00. Lisätietoja viestintäjohtaja Rita Uotilalta numerosta 050-531 9441. KONSERNITULOSLASKELMA (kts. pdf-liite) KONSERNITASE (kts. pdf-liite) KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (kts. pdf-liite) RAHOITUSLASKELMA (kts. pdf-liite) KONSERNIN TUNNUSLUVUT (kts. pdf-liite) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (kts. pdf-liite) TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSITTAIN (kts. pdf-liite) Tilikauden toisella neljänneksellä raportoidut satunnaiset erät 0,025 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin IFRS:n mukaisesti. Kirjauksen muutoksella ei ole vaikutusta tilikauden voittoon. Yhtiökokous ja taloustiedottaminen 2006 Sentera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.3.2006. Senteran taloustiedotusaikataulu 2006: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2006 tiistaina 25.4.2006 Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2006 tiistaina 8.8.2006 Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.9.2006 tiistaina 24.10.2006 Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmätoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin ja palveluihin. Sentera Oyj:n liikevaihto tilikaudella 2005 oli noin 27 miljoonaa euroa. JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

Yrityksestä

Sentera Oyj on Suomessa ja lähialueilla toimiva tietojärjestelmäratkaisutoimittaja, jonka liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, toimialaosaamiseen sekä tuotteistettuihin ratkaisuihin. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto kalenterivuonna 2003 oli noin 21,3 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit