Shire on saanut TAKHZYRO -valmisteelle eurooppalaisen hyväksynnän  ̶  HAE (perinnöllinen angioedeema) -kohtausten lukumäärässä 87 prosentin vähenemä lumelääkkeeseen verrattuna

- TAKHZYRO (lanadelumabia) on ensimmäinen Euroopan unionissa saatavilla oleva monoklonaalinen vasta-aine, jota voidaan käyttää perinnöllisen angioedeeman (HAE) kohtausten ehkäisevään hoitoon 12 vuoden ikäisillä tai sitä vanhemmilla potilailla.
- Pivotaalisessa tutkimuksessa, jossa potilaat saivat 300 mg TAKHZYRO-valmistetta joka toinen viikko, nähtiin keskimääräisen kohtausten kuukausittaisen lukumäärän vähenevän suhteellisesti 87 prosenttia verrattuna lumelääkkeeseen.

- Kaikki toissijaiset tehomitat saavutettiin ja tutkimustietojen jälkikäteen suoritetun (post-hoc) analyysin mukaan 77 prosentilla 300 mg TAKHZYRO-valmistetta joka toinen viikko saaneista potilaista ei esiintynyt lainkaan kohtauksia tutkimuksen vakaan tilan (steady state) jakson aikana.

Helsinki, Suomi – 21.12.2018–Euroopan komissio on myöntänyt TAKHZYRO -valmisteelle (ihonalaisen pistoksen muodossa annettava lanadelumabia) myyntiluvan toistuvien perinnöllisen angioedeeman (HAE) kohtausten tavanomaiseen ehkäisyyn vähintään 12 vuoden ikäisillä potilailla.

TAKHZYRO on täysin ihmisperäinen monoklonaalinen vasta-aine (mAb) ja laatuaan ensimmäinen, joka estää HAE:a sairastavilla henkilöillä hallitsemattomana esiintyvän plasman kallikreiinin toimintaa ja estää näin ollen HAE- kohtausten esiintymistä.1 HAE on harvinainen, geneettinen ja mahdollisesti hengenvaarallinen sairaus, joka johtaa eri kehon osissa esiintyviin toistuviin turvotuskohtauksiin (edeema).[2],[3],[4],[5]

TAKHZYRO puoliintuu veressä noin kahdessa viikossa ja potilas ottaa valmisteen itse ihonalaisen pistoksen muodossa joka toinen viikko.[1]

”Olemme erittäin tyytyväisiä ja ylpeitä eurooppalaisesta hyväksynnästä. TAKHZYRO-valmisteen ansiosta meillä on tarjota muihin vaihtoehtoihin verrattuna toisella tavalla toimiva innovatiivinen hoitomuoto HAE-kohtausten ehkäisemiseksi. Hiljattain julkaistut tutkimustiedot osoittavat, että TAKHZYRO ehkäisi tehokkaasti HAE-kohtauksia koko tutkimuksen ajan ja sairaudesta aiheutuva taakka voi vaikuttaa merkittävästi HAE:sta kärsivien arkielämään”, sanoo Anna Lena Engwall, General Manager Nordic.

Alkuannokseksi suositellaan 300 mg lanadelumabia joka toinen viikko. Potilailla, joiden kohtaukset pysyvät kokonaan poissa hoidon myötä, voidaan harkita 300 milligramman annoksen harventamista annettavaksi neljän viikon välein, erityisesti kevyille potilaille.[1]

Hyväksynnän tukena olleen III vaiheen HELP (Hereditary Angioedema Long-term Prophylaxis – pitkäaikainen hereditaarisen angioedeeman ehkäisevä hoito) Study-tutkimuksen ensisijainen tehomittari oli koko 26 viikkoa kestäneen tutkimusjakson aikana esiintyneiden tutkijan vahvistamien HAE-kohtausten lukumäärä. TAKHZYRO vähensi lumelääkkeeseen verrattuna keskimääräisen kuukausittaisten HAE-kohtausten lukumäärää jopa 87 prosenttia, kun valmistetta annettiin 300 mg joka toinen viikko, ja lumelääkkeeseen verrattuna 73 prosenttia, kun valmistetta annettiin 300 mg neljän viikon välein (korjattu p< 0,001).[1]

Kukin TAKHZYRO-tutkimushaara osoitti kaikkien toissijaisten tehoa osoittavien tehomittareiden osalta (korjattu p< 0,001 kaikkien vertausten osalta) tilastollisesti merkitsevän kohtausten lukumäärän vähenemisen verrattuna lumelääkkeeseen. Potilaat, jotka saivat 300 mg TAKHZYRO-valmistetta joka toinen viikko, saivat lumelääkettä saaneisiin verrattuna myös 83 prosenttia vähemmän keskivaikeita tai vaikeita kohtauksia, 87 prosenttia vähemmän akuuttia hoitoa vaativia kohtauksia sekä päivästä 0 päivään 182 keskimäärin vain 0,20 kuukausittaista keskivaikeaa tai vaikeaa HAE-kohtausta (lumeryhmässä 1,22). Ennalta määritettyjen päätetapahtumien analyysi osoitti, että koko 26 viikkoa kestäneen tutkimuksen aikana (päivät 0–182), 44 prosentilla (n=12/27) 300 mg TAKHZYRO-valmistetta joka toinen viikko saaneista potilaista ei ollut lainkaan kohtauksia, verrattuna 2 prosenttiin (n=1/41) lumelääkettä saaneista potilaista. Lisäksi TAKHZYRO-valmisteen odotetaan saavuttavan vakaan tilan 70 päivän kuluttua hoidon aloittamisesta. Tutkimustietojen jälkikäteen suoritettu (post-hoc) analyysi osoitti, että 77 prosentilla (n=20/26) 300 mg TAKHZYRO-valmistetta joka toinen viikko saaneista potilaista ei esiintynyt lainkaan kohtauksia tutkimuksen vakaan tilan jakson aikana.[1]

Perustuen angioedeemasta kärsivien potilaiden elämänlaatua koskevaan kyselylomakkeeseen (AE-QoL), kliinisesti merkittävää elämänlaadun paranemista havaittiin 81 prosentilla potilaista, jotka saivat 300 mg TAKHZYRO-valmistetta joka toinen viikko, verrattuna 37 prosenttiin lumelääkettä saaneessa ryhmässä. AE-QoL-kyselylomake mittaa angioedeeman vaikutusta neljään osa-alueeseen, jotka ovat pelko/häpeä, toimintakyky, väsymys/mieliala sekä ravitsemus neljän viikon pituisen jakson aikana.[1]

Euroopan komissio on myöntänyt valmisteelle harvinaislääkestatuksen.

TAKHZYRO hyväksyttiin myös USA:ssa HAE-kohtausten ehkäisyyn 23. elokuuta 2018 ja Kanadassa 19. syyskuuta 2018.[6],[7]

HELP Study
HELP (Hereditary Angioedema Long-term Prophylaxis – pitkäaikainen hereditaarisen angioedeeman ehkäisevä hoito) Study -tutkimus oli monikeskus-, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu rinnakkaisryhmätutkimus, jossa arvioitiin 26 viikon ajan ihonalaisen pistoksen muodossa annettavan TAKHZYRO-valmisteen tehoa ja turvallisuutta verrattuna lumelääkkeeseen 125 HAE:sta kärsivällä potilaalla, jotka olivat iältään 12-vuotiaita tai sitä vanhempia.[8]

HELP Study - tutkimuksen ensisijainen tehomittari oli koko 26 viikkoa kestäneen tutkimuksen aikana esiintyneiden tutkijan vahvistamien HAE-kohtausten lukumäärä. TAKHZYRO osoitti, että ihonalaiset pistokset joka toinen viikko tai neljän viikon välein vähensivät keskimääräistä kuukausittaisten kohtausten lukumäärää kaikissa kolmessa tutkimukseen kuuluneessa TAKHZYRO-tutkimushaarassa: 300 mg joka toinen viikko, 300 mg neljän viikon välein ja 150 mg TAKHZYRO neljän viikon välein.[8]

TAKHZYRO-valmisteesta (ihonalaisen pistoksen muodossa annettava lanadelumabi)
TAKHZYRO (ihonalaisen pistoksen muodossa annettava lanadelumabia) on täysin ihmisperäinen monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoo spesifisesti plasman kallikreiiniä ja vähentää sen aktiivisuutta. Lanadelumabia valmistetaan yhdistelmä-DNA-tekniikalla kiinan hamsterin munasarjasolulinjassa (CHO-solut). Euroopan lääkevirasto on hyväksynyt TAKHZYRO-valmisteelle myyntiluvan 12 vuoden ikäisille tai sitä vanhemmille potilaille HAE-kohtauksia ehkäiseväksi hoidoksi. TAKHZYRO-valmiste on ihonalaisen pistoksen muodossa ja sen puoliintumisaika veressä on HAE-potilailla noin kaksi viikkoa. TAKHZYRO-valmiste on suunniteltu annettavaksi itse, potilaan tai potilaan omaishoitajan toimesta, terveydenhuollon henkilöstön antaman opastuksen jälkeen.[1]

EU-lääketurvatiedot valmisteyhteenvedossa

Tavallisimmat (52,4 %) TAKHZYRO-valmisteen yhteydessä havaitut haittavaikutukset olivat pistokohdassa esiintyvät reaktiot, mukaan lukien kipu, punoitus sekä pistokohdan mustelmat. Näistä pistokohdassa esiintyvistä reaktioista 97 % olivat voimakkuudeltaan lieviä ja 90 % hävisivät yhden päivän kuluessa alkamisestaan. Keskimäärin reaktiot kestivät 6 minuuttia. Yliherkkyysreaktiota (lievää ja kohtalaista kutinaa, huonovointisuutta sekä kielen pistelyä) havaittiin (1,2 %).

Erittäin tavallisia (≥ 1/10) haittavaikutuksia ovat pistokohdan reaktiot. Tavallisia (≥ 1/100 - < 1/10) haittavaikutuksia ovat yliherkkyys, huimaus, makulopapulaarinen ihottuma, lihassärky, lisääntynyt alaniiniaminotransferaasi sekä lisääntynyt aspartaattiaminotransferaasi.

Shiren sitoutuminen hereditaariseen angioedeemaan

Shire on HAE-yhteisön omistautunut ja pitkäaikainen yhteistyökumppani ja omaa kymmenen vuoden kokemuksen terveydenhuollon ja potilaiden tukemisessa. Pyrimme edelleen kehittämään uusia lääkehoitoja HAE-sairauteen ja tuotesalkkumme sisältää useita eri hoitovaihtoehtoja sairauden kanssa elävien potilaiden yksilöllisten tarpeiden tyydyttämiseksi. Sen lisäksi, että keskitymme uusien hoitomuotojen kehittämiseen, tarjoamme myös HAE-yhteisölle räätälöityjä erikoistuneita palveluja ja tukea. Lue lisää osoitteesta shire.com.

Lisätietoja:
Morten Frank Pedersen, Head of External Affairs & Communication, Shire Nordic & Baltic
Puhelin: +45 30 68 66 77
Sähköposti: morten.pedersen@shire.com

Shire
Shire on johtava maailmanlaajuinen lääkeyhtiö. Toimintamme painopiste on mahdollistaa paremman elämän niille, jotka kärsivät harvinaisita sairaustiloista ja muista erikoissairaanhoitoa vaativista sairaustiloista. Shirellä on tänä päivänä innovatiivisia erikoisalojen lääkkeitä yli 100:ssa maassa. Tuotteitamme käytetään hematologian, immunologian, neurologian, geneettisten sairauksien, gastroenterologian ja endokrinologian erikoisaloilla. Tämän lisäksi Shirellä tekee innovatiivista tutkimustyötä oftalmologian erikoisalalla.  

Shirellä on Pohjoismaissa ja Baltiassa yhteensä 150 työntekijää. 

Viitteet:
[1] TAKHZYRO SmPC, valmisteyhteenveto, marraskuu 2018
[2] Cicardi M, Bork K, Caballero T, et al, on behalf of HAWK (Hereditary Angioedema International Working Group). Evidence-based recommendations for the therapeutic management of angioedema owing to hereditary C1 inhibitor deficiency: consensus report of an International Working Group. Allergy. 2012; 67(2):147-157.
[3] Longhurst HJ, Bork K. Hereditary angioedema: causes, manifestations, and treatment. Br J Hosp Med. 2006;67(12):654-657.
[4] Zuraw BL. Hereditary angioedema. N Engl J Med. 2008;359(10):1027-1036.
[5] Banerji A. The burden of illness in patients with hereditary angioedema. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013;111(5):329-336.
[6] TAKHZYRO™ (lanadelumab-flyo) injection prescribing information. Lexington, MA: Shire LLC; 2018.
[7] TAKHZYRO™ (lanadelumab injection) Product Monograph. Toronto, ON: Shire Pharma Canada ULC; 2018.
[8] Banerji A, Riedl MA, Bernstein JA, et al; for the HELP Investigators. Effect of lanadelumab compared with placebo on prevention of hereditary angioedema attacks: a randomized clinical trial. JAMA. 2018;320(20):2108-2121 

Liitteet & linkit