Solwers Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle

Report this content

Solwers Oyj               LEHDISTÖTIEDOTE                                     27.5.2021 klo 8.00

 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Solwers Oyj (”Solwers” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (“Listautuminen”). Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan Yhtiön noin 9,0 miljoonan euron osakeannista (bruttovarat) sekä osakemyynnistä, jossa tietty Solwersin osakkeenomistaja myy osakkeitaan. Yhtiön on tarkoitus käyttää osakeannista saatavat varat pääasiassa uusien yritysostojen rahoittamiseen.

Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittelevien asiantuntijayritysten muodostama konserni. Solwers hyödyntää aktiivisesti toimialan konsolidaatiokehitystä ja sen liiketoimintamalli on ainutlaatuinen: ostetut yhtiöt jatkavat toimintaansa omalla identiteetillään ja itsenäisesti sekä hyödyntävät konserniyhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. Solwers toimii kasvualustana omistamilleen yhtiöille, tukee niiden kasvua ja haastaa rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä sekä yhdistää omistamiensa yhtiöiden tehokkuuden, yrittäjyyskulttuurin ja joustavuuden suuremman ryhmän resursseihin ja visioon.

Solwers tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita 19 operatiivisen yhtiönsä kautta työllistäen yli 400 alansa arvostettua ammattilaista. Yhtiöt ovat erikoistuneet arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamiseen. Monella Solwers-yhtiöllä on takanaan pitkä historia, ja ne ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman asiakkaidensa keskuudessa.

Yhtiöiden asiakaskunta on laaja ja koostuu sekä julkisista organisaatioista että yksityisistä rakennuttajista, kuten rakennus- ja kiinteistöyhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa.

Solwersin liiketoiminta on ollut kannattavaa yhtiön perustamisesta, vuodesta 2017 lähtien. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 32,6 miljoonaa euroa (pro forma -liikevaihto[1] 42,3 miljoonaa euroa) ja EBITA 4,4 miljoonaa euroa (pro forma -EBITA 5,4 miljoonaa euroa).

Vuoden 2020 liikevaihdosta Suomen osuus oli 25,8 miljoonaa euroa (pro forma -liikevaihto 28,1miljoonaa euroa) ja Ruotsin osuus 6,9 miljoonaa euroa (pro forma -liikevaihto 14,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 EBITA:sta Suomen osuus oli 3,3 miljoonaa euroa (pro forma -EBITA 3,5 miljoonaa euroa) ja Ruotsin osuus 1,2 miljoonaa euroa (pro forma -EBITA 2,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2020 liikevaihto per henkilö oli 110 tuhatta euroa (pro forma -liikevaihto per henkilö 114 tuhatta euroa).

[1] Pro forma -tiedot on laskettu siten, että kaikki tilikauden aikana hankitut yritykset olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden alusta.

 

Leif Sebbas, Solwersin hallituksen puheenjohtaja, kommentoi:

“Solwersin toiminta nykyisessä muodossa alkoi vuonna 2017, kun Solwers osti Finnmap Infra Oy:n enemmistön. Olemme toteuttaneet strategiaamme määrätietoisesti toimintahistoriamme alusta lähtien ja Yhtiömme on kasvanut kannattavasti sekä Suomessa että Ruotsissa. Haluamme jatkaa kasvuamme ja laajentumistamme. Ainutlaatuinen liiketoimintamallimme sekä markkinatrendit, kuten maanpäällisen ja maanalaisen infrastruktuurin rakentaminen, vastuulliset kiertotaloushankkeet ja EU:n tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset, tukevat liiketoimintamme orgaanista kasvua. Pohjoismaiden ja Baltian konsolidoituva markkina puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia strategiamme mukaisille yritysostoille. Listautuminen tukisi yritysostoihin painottuvan kasvustrategiamme toteuttamista.”

Stefan Nyström, Solwersin toimitusjohtaja, kommentoi:

”Me Solwersilla tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen yhdistelmän alan parasta osaamista, joka tuottaa lisäarvoa koko rakentamisen arvoketjuun. Pyrimme kehittämään ja luomaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja oppimalla erilaisista näkemyksistä, menetelmistä ja asiantuntemuksesta. Tällä hetkellä konsernissamme on 19 operatiivista yhtiötä, jotka ovat arvostettuja omilla toimialoillaan. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua potentiaalisten yritysostokohteiden kanssa, sillä jokainen yritysosto tarjoaa meille strategisesti uutta osaamista, laajentaa tarjoamaamme ja kasvattaa myös asiakaskuntaamme. Olemme omistamillemme yhtiöille kumppani, joka mahdollistaa niiden kehittymisen oman alansa johtaviksi asiantuntijoiksi. Tukemalla yhtiöidemme toiminnan kehittämistä tarjoamme myös pohjan jatkuvalle orgaaniselle kasvulle.”

Solwersin missio, visio ja strategia

Solwersin missiona on luoda yksilöllisiä ratkaisuja elinympäristöihin uudenlaisella organisaatiomallilla, jossa jokaisen konserniyhtiön oma vahva identiteetti säilyy. Visiona on olla asiakkaille ensisijainen kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Yhtiön tavoitteena on jatkaa kasvua ja laajentumista Pohjoismaissa ja laajentua Baltiaan.

Solwersin kasvustrategia perustuu

 • yritysostoihin

 • orgaaniseen kasvuun
 • konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Yhtiön tavoitteena on tasapainottaa tulonlähteitään niin, että liikevaihdosta noin 50 prosenttia tulisi julkisista ja infrastruktuurihankkeista ja loppuosa muista palveluista.

Solwersin vahvuudet

 • Pohjoismaiden ja Baltian konsolidoituva markkina, jolla on paljon potentiaalisia yritysostokohteita ja joka tarjoaa hyvät lähtökohdat Yhtiön laajentumiselle

 • Ainutlaatuinen liiketoimintamalli, jossa ostetut yhtiöt jatkavat toimintaansa omalla identiteetillään ja itsenäisesti sekä hyödyntävät konserniyhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia
 • Vuoden 2020 laskutusaste yli 85 prosenttia[2]
 • Kasvualusta yhtiöille, joilla on sekä halua että asiantuntemusta suunnitella kestäviä elinympäristöjä
 • Tehokas, menestyksekäs ja jatkuva yritysostostrategia,
  • jota vahva kassavirta, vakaa pääomarakenne, suunnitellusta osakeannista saatavat varat sekä olemassa olevat rahoitusjärjestelyt tukevat
  • jossa jokainen hankinta laajentaa asiakaskuntaa ja avaa uusia kanavia muiden yhtiöiden palveluiden myynnille
 • Näytöt kannattavasta kasvusta (vuoden 2020 EBIT-marginaali ylitti 10 prosenttia)
  • vahva vuosittainen epäorgaaninen kasvu ja alhaiset integraatiokustannukset
  • koronapandemiasta huolimatta noin 3 prosentin orgaaninen kasvu tilikaudella 2020
  • tehokkaaksi organisoitu konsernihallinto, jolla minimoidaan yleiskustannukset
 • Ammattitaitoinen henkilöstö ja kokenut johto

[2] Luku ei sisällä Taitotekniikka Oy:n, Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy:n tai Geounion Oy:n lukuja, sillä laskutusaste ei ole näiden yhtiöiden kohdalla soveltuva mittari.

 

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Solwersin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvu:                              Yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu (12 kuukauden)

 • Kannattavuus:                 Yli 12 prosentin EBITA-%
 • Omavaraisuusaste:        Yli 40 prosentin omavaraisuusaste

Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa 20–40 prosenttia tilikauden voitosta.

 

Tulevaisuudennäkymät

Muun muassa koronapandemia ja sen mahdolliset seuraukset ovat tehneet markkinakehityksen ennustamisen entistä epävarmemmaksi. Koronapandemian jatkuminen voi vaikuttaa Solwersin liiketoimintaan haitallisesti.

Investointien määrä vaihtelee vuodesta toiseen ja eri tavoin eri sektoreilla. Investointien määrä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla vaikuttaa koko suunnittelualan työllisyyteen ja kannattavuuteen ja siten myös Solwersiin.

Solwers-yhtiöiden tilauskanta on tällä hetkellä keskimäärin hyvällä tasolla. Muutama suurempi projekti on kuitenkin päättymässä, ja näiden projektien korvaaminen uusilla saattaa kestää ja vaikuttaa tulokseen tilapäisesti.

Mikäli koronapandemia saadaan taltutettua, Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Solwersin näkymät vuodelle 2021 ovat hyvät, sillä infrastruktuurin suunnittelupalvelujen kysyntä Suomessa ja Ruotsissa on tällä hetkellä vahvaa ja kaivosteollisuuden suurinvestoinnit Pohjois-Ruotsissa lisäävät paikallista kysyntää teollisuus- ja infrasuunnittelussa. Myös kaupungistuminen, korjausvelan määrä, vastuullisuus ja digitalisaatio tukevat yhtiöiden palveluiden kysyntää. Yksityisellä sektorilla kysynnän arvioidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla. Listautumisesta aiheutuvat kertaluontoiset kustannukset rasittavat jonkin verran vuoden 2021 tulosta.

Konsernin laajentamista aiotaan jatkaa yritysostoin myös vuonna 2021.

 

Taloudellisia tunnuslukuja

Konsolidoidut luvut

2020 2019
Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu
Liikevaihto 32 649 25 802
Liikevaihto per henkilö 110 102
EBITDA 4 970 2 446
EBITA 4 427 2 083
EBIT 3 539 1 478
Nettotulos 2 675 1 013
Omavaraisuusaste 44,7 % 41,6 %
Taseen loppusumma 40 017 27 862
Henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin 297 253
Henkilöstön kokonaismäärä vuoden lopussa 371 257
 

Tietoja Listautumisannista

Listautumisannilla on tarkoitus luoda edellytykset Solwersin First North -listautumiselle ja mahdollistaa Yhtiön strategian mukainen kasvu ja toiminnan laajentaminen. Yhtiö odottaa, että First North -listautuminen avaa Yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luo tarjottaville osakkeille likviditeetin ja kehittää Yhtiön yleistä tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa. Listautumisannin tarkoituksena on myös vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta, laajentaa Yhtiön omistajapohjaa sekä mahdollistaa Yhtiön osakkeiden käyttö Listautumisen jälkeen tehokkaammin maksuvälineenä yrityskaupoissa ja henkilöstön sitouttamisen välineenä.

Suunniteltu Listautumisanti koostuisi osakeannista ja osakemyynnistä. Solwers pyrkii keräämään osakeannilla noin 9,0 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa uusien yritysostojen rahoittamiseen.


Luovutusrajoitukset

Solwersin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, Yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat yli yksi (1) prosenttia Yhtiön osakkeista sekä suunniteltuun henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt sitoutuvat suunnitellun Listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoituksiin. Solwersin pääomistaja ja Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Leif Sebbasin määräysvaltayhteisö, Finnmap Engineering Oy, jää Yhtiön merkittäväksi osakkeenomistajaksi suunnitellun Listautumisannin jälkeen.

 

Ankkurisijoittajat

Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka, Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa tarjottavia osakkeita tietyin tavanomaisin edellytyksin. Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka ja Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa 133 333 tarjottavaa osaketta. Lisäksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on sitoutunut merkitsemään Listautumisannissa yhteensä enintään 381 922 tarjottavaa osaketta siten, että sen omistusosuus Yhtiössä ei ylitä 4,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Listautumisannin jälkeen.

 

Neuvonantajat

UB Securities Oy toimii suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Listautumisen jälkeen First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. IR Partners Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

 

Tiedotustilaisuus

Solwers järjestää suomenkielisen webcast-tilaisuuden tänään 27.5.2021 klo 10.00. Tilaisuudessa esiintyvät Solwersin hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas ja toimitusjohtaja Stefan Nyström.

Ilmoittautuminen tiedotustilaisuuteen:

Nasdaq Helsinki, viestintä, maarit.bystedt@nasdaq.com, puh. 040 555 2030

 

Lisätietoja ja mahdolliset haastattelupyynnöt:

Taina Erkkilä, viestintäjohtaja, Solwers Oyj, p. 0400-153099

 

Tietoja Solwersista

Solwers on nopeasti kasvava konserni, joka tarjoaa palveluita arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, projektinjohdon, ympäristönvalvonnan ja -konsultoinnin, maaperätutkimusten ja digitaalisten ratkaisujen aloilla. Vuonna 2020 konsernin pro forma -liikevaihto oli 42,3 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli lähes 400 Suomessa ja Ruotsissa.

Lue lisää: www.solwers.fi

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja UB Securities Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Pääjärjestäjä toimii suunnitellussa listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Tilaa