Kuntien kokemukset sotepalvelujen kilpailuttamisesta: Laadussa ongelmia, kustannussäästöjä ei saatukaan

Sosiaalibarometri 2013 selvitti kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien kokemukset alan palvelujen kilpailuttamisesta. Peräti 86 % sosiaalijohdosta ja 81 % terveyskeskusjohdosta pitää ostopalvelujen laatua vähintään melko hyvänä. Silti yli puolet kertoo laatuun liittyvistä ongelmista ja kolmannes on palauttanut ostopalveluja takaisin omaksi tuotannoksi.

Sosiaalijohtajat ja terveyskeskusjohtajat luottavat paitsi yleisellä tasolla ostopalvelujen laatuun, myös mm. asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen. Kuitenkin 57 % sosiaali- ja 55 % terveyskeskusjohtajista ilmoittaa kohdanneensa puutteita ostopalvelun laadussa. Yleisimpiä puutteet ovat yli 30 000 asukkaan kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla.

Yleisin peruste palauttaa ostopalveluja kunnan tai kuntayhtymän tuotettaviksi ovat laatu- ja kustannushyödyt. Yleisimpiä palautettuja palveluja ovat sosiaalipalveluista vammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä vanhusten asumispalvelut ja terveyspalveluista lääkäri- ja terveysasemapalvelut.

Lähes puolet terveyskeskusten johtajista ja joka kolmas sosiaalijohtaja kertoo oman alansa palveluissa tapahtuneen keskittymistä suurille yksityisille palveluntuottajille. Toimet keskittymisen estämiseksi eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä.

Kustannuksia vaikea arvioida

Noin puolet sosiaali- ja terveysjohtajista toteaa palvelujen ostamisen lisänneen kustannuksia neljän viime vuoden aikana. Runsaan kymmenesosan mukaan ostopalvelujen avulla on säästetty. 13 % ilmoittaa ostopalvelujen aluksi tuottaneen säästöjä ja myöhemmin nostaneen palvelukustannuksia.

Vain harvat sosiaali- ja terveysjohtajat osaavat sanoa, mitkä olivat palvelujen hankintaprosessin liitännäiskustannukset viime vuonna.

- Sosiaalibarometrin mukaan sotepalvelujen kilpailuttaminen ei ole tuottanut kaikkia odotettuja hyötyjä. On myös huolestuttavaa, ettei kilpailuttamisen kokonaiskustannuksia juuri osata arvioida, toteaa pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:stä.

- Jos tulevaisuudessa aiotaan aidosti verrata erilaisten palveluratkaisujen kustannuksia ja vaikutuksia, tarvitaan kuntatasoisten seuranta-, arviointi- ja laskentavälineiden kehittämistä, Kiukas sanoo.

- Kilpailuttamista ohjaavan hankintalain uudistuksessa on lisäksi pidettävä huoli siitä, ettei kilpailutus vaaranna erityisen haavoittuvien asiakasryhmien kuten vammaisten, vanhusten tai lasten palveluja. Sotepalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden kannalta järkevintä saattaisi olla jopa säätää alan palveluille kokonaan oma hankintalaki.

Lisätietoja:

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287
erikoistutkija Juha Peltosalmi, SOSTE, puh. 040 829 8959

Mikä Sosiaalibarometri?

 • vuodesta 1991 vuosittain tehty ajankohtaisselvitys kansalaisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta ja kehityssuunnista
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttaminen on yksi tämän vuoden teemoista
 • kilpailuttamista koskeviin kysymyksiin vastasivat vuodenvaihteessa kuntien sosiaali- ja terveysjohtajat sekä sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavien lautakuntien puheenjohtajat
 • muut barometrikyselyyn vastaavat julkisten palvelujen tuottajat ovat työ- ja elinkeinotoimistojen sekä Kelan toimistojen johtajat
 • muita Sosiaalibarometri 2013:n aiheita ovat mm.
   • eri väestöryhmien hyvinvoinnin erot
   • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen resurssit ja toteutuminen kunnissa
   • sosiaalietuuksien väärinkäyttö vs. alikäyttö
   • sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus
   • julkisten hyvinvointipalvelujen tuottajien mahdollisuudet riittävien palvelujen turvaamiseen
   • osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen
 • Sosiaalibarometrin toteuttaa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • lisätietoja SOSTEn tiedontuotannosta

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Sotepalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden kannalta järkevintä saattaisi olla säätää alan palveluille kokonaan oma hankintalaki.
Pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE