ERINOMAISIA MALMITUTKIMUSKOHTEITA MO I RANAN ALUEELLA NORJASSA.

Alueella tehtyjen viimeisimpien tutkimusten tulosten perusteella Sotkamo Silver pitää tämän alueen kulta- ja hopeapitoisia esiintymiä arvokkaana tutkimuskohteena.

Sotkamo Silverillä on kaivosoikeudet 5 kaivospiiriin Mofjellet-kaivoksen alueella Mo i Ranassa. Yhtiöllä on yhteensä 20 malminetsintävaltausta kattaen 7 500 hehtaaria. Geologinen ympäristö on suotuisa rikkaiden ja isojen massiivisten sulfidiesiintymien esiintymiselle, nk. VMS-malmeille (Volcanic-hosted Massive Sulfides; Vulkaanissyntyiset massiiviset sulfidimalmit).

Alueella on yli 200 yksittäistä esiintymää, joissa on merkittäviä sulfidimineraalien rikastumia. Näistä kohteista on valittu 93 jatkotutkimuskohteiksi.

Mofjellet-kaivoksessa on arvioitu olevan jäljellä 3,16 miljoonan tonnin mineraalivaranto jossa on 2,5% sinkkiä, 0,4% lyijyä ja 0,3% kuparia. Mofjellet-kaivoksen sulfidipirotteisessa osasta otetuissa näytteissä on analysoitu korkeita kultapitoisuuksia, joissa vaihteluväli on 5-10 g/tonni. Näitä osia ei ole tutkittu yksityiskohtaisesti mutta ne tarjoavat erinomaisen kohteen tuleviin tutkimuksiin.

Mofjellet kaivoksesta vv. 1928-1987 on tuotettu malmia 4,35 miljoonaa tonnia sisältäen keskimäärin 3,61% sinkkiä, 0,71 % lyijyä ja 0,31 % kuparia. Hopeapitoisuus on ollut noin  10 g/tonni ja kultapitoisuus noin 0,3 g/tonni.

Muita lupaavia etsintäkohteita tällä alueella ovat Sølvberget (Hopeavuori) ja Hellerfjellet. Sølvbergetissä on tavattu lyijyhohdejuoniin liittyen jopa 300 g/tonnin hopeapitoisuuksia. Hellerfjelletin sulfidipitoinen vyöhyke on geofysikaalisten mittausten perusteella noin 1,5 km pitkä; maan pinnalle puhkeavista mineralisoituneista alueista otetuissa näytteissä on ollut korkeat sulfidipitoisuudet (Zn+Cu+Pb > 10%) ja hopeaa yli 100 g/tonni.

Vuosina 2007-2010 on Mofjellissä ja sen itäpuolella toteutettu yhteistyössä Nordlandin maakunnan ja Norjan Geologisen Tutkimuslaitoksen (NGU) kanssa malminetsintä- ja yhteistyöprojekti. Yhteistyöprojektin alue kattoi Mofjelletin kaivosalueen ja Plurdalin laakson itäisen osan. Alue on erityisen potentiaalinen taloudellisten hopeaa ja kultaa sisältävien sinkki-kupari-lyijyesiintymien (Zn-Cu-Pb) esiintymiselle.

Yhteistyöprojektin aikana tehtiin koko tutkimusalueen kattava magneettinen ja sähköinen lentogeofysikaalinen mittaus ja sen sekä muun tiedon perusteella on tehty kairauksia ja näytteenottoa maastossa. Lentogeofysiikka kattaa noin 500 km2 alueen; linjaväli lennoissa on ollut noin 150 metriä, yhteensä lennettiin noin 4 000 linjakilometriä. Tutkimusten perusteella suoritettiin alueella kairausohjelma. Kaikkiaan alueelle on kairattu 147 timanttikairausreikää yhteispituudeltaan 16 406 metriä, yhteistyöprojektin aikana aiemmat alueelle kairatut timanttikairausreiät on tutkittu uudelleen.

Litogeokemiallisten ja litologisten havaintojen perusteella Mofjell- alueen kallioperä koostuu pääosin  vulkaanissyntyisistä kivilajeista, joissa happamien vulkaanisten kivien osuus on suurempi kuin aiemmin on kuvattu. Tämäntyyppinen geologinen ympäristö, jossa vulkanismin luonne vaihtelee on suotuisa rikkaille ja isoille massiivisille sulfidiesiintymille. Niitä kutsutaan nimellä VMS (Volcanic-hosted Massive Sulfides; Vulkaanissyntyiset massiiviset sulfidimalmit).

Tutkimusten perusteella Mofjellin alueella on 9 erillistä sulfidi-mineralisoitunutta kerrosta,  jotka ovat pääosin useita kilometrejä pitkiä kiviä ja niihin liittyy paikoin korkeita kulta- ja hopeapitoisuuksia.

Alueen yli 200 yksittäistä esiintymää, historiallisia mineraalivarantoja ja hankeen tuloksia, kuvataan projektin loppuraportissa, joka on ladattavissa: http://www.silver.fi/sivu/se/projects/reports_and_drilling_results/

 

“Suoritettu kenttätyö, tulosten analysointi ja raportointi  ovat olleet mittava työ.  Nykyiset tutkimustulokset, ja kaivosoikeudet ja valtaukset, jotka omistamme ovat arvokaita tutkimuskohteita Sotkamo Silverille.

Mahdollisuus isoihin rikkaisiin vulkaanissyntyisiin massiivisiin VMS-sulfidimalmehin edustavat merkittävää taloudellista potentiaalia. Sotkamo Silverin tarkoituksena on jatkaa alueen tutkimuksia etsimällä yhteistyömahdollisuuksia, tavoitteena kaivostoiminnan aloittaminen Norjassa” Kommentoi konserninjohtaja Timo Lindborg.

 

Edellä olevat tiedot on julkaistu Ruotsin arvopaperimarkkinoita koskevan lain ja/tai rahoitusinstrumenttien kauppaa koskevan lain mukaisesti.

Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla vähäisiä eroja alkuperäisiin.

 

Tukholmassa 9 maaliskuuta 2015.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, konserninjohtaja

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa tytäryhtiönsä välityksellä hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsinki pörssissä. ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Lue lisää Sotkamo Silveristä verkkosivustolla http://www.sotkamosilver.com tai http://www.silver.fi. Lisätietoja: konserninjohtaja Timo Lindborg +358-40-5083507

Yhtiön pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit välitetään NGM kautta ja ovat saatavilla yhtiön sivuilla: www.silver.fi.